بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ebrahim Zomorrodian


موارد یافت شده: 103

1 - مقایسه مقدار ثابت جفت شدگی در الگوهای مختلف (چکیده)
2 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی (چکیده)
3 - محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف (چکیده)
4 - The effect of nonlinear electrodynamics on Joule-Thomson expansion of a 5-dimensional charged AdS black hole in Einstein-Gauss-Bonnet gravity (چکیده)
5 - Comparison of quark jets with gluon jets and measurement of the coupling constant (چکیده)
6 - توزیع تکانة عرضی و تابش گلوئون در فرایندهای نابودی الکترون-پوزیترون در 60 گیگاالکترون ولت (چکیده)
7 - محاسبه عامل رنگ با استفاده از جت های کوارک و گلوئون در برهمکنش های مختلف (چکیده)
8 - Study the Role of R2 Term in Cosmological AdS-like Space by AdS/CFT Correspondence (چکیده)
9 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از توصیف اختلالی ذرات در برهمکنش های پروتون پروتون و الکترون پروتون (چکیده)
10 - Coordinate space representation for renormalization of quantum electrodynamics (چکیده)
11 - بررسی جت های کوارک و گلوئون در سه برهمکنش مختلف (چکیده)
12 - Comparison of coupling constant by using momentum spectra and event shape variables in different interactions (چکیده)
13 - NLO radiative correction to the Casimir energy in Lorentz-violating scalar field theory (چکیده)
14 - بررسی تکانه طولی و عرضی با استفاده از ویژگیهای جت گونه ذرات در برهمکنشهای پروتون پروتون (چکیده)
15 - مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون (چکیده)
16 - Renormalization scale and coupling constant on different flavors (چکیده)
17 - Scale breaking in quark and gluon jets in electron positron annihilations using AMY data (چکیده)
18 - بررسی ترکش کوارکها در برهمکنش الکترون پوزیترون (چکیده)
19 - Effects of dust polarity and nonextensive electrons on the dust-ion acoustic solitons and double layers in earth atmosphere (چکیده)
20 - Distribution functions of electrons in the Earth and Venus ionospheres: Effects on the propagation of localized waves (چکیده)
21 - محاسبه ثابت پیوندی نیروی هسته ای قوی با استفاده از روش آلتارلی- پاریزی توسط داده های مونت کارلو (چکیده)
22 - محاسبات اختلالی بر روی متغیر تراست با استفاده از معادله بازبهنجارش (چکیده)
23 - اندازه گیری ثابت جفت شدگی در نظریه اختلالی با استفاده از پارامترهای شکل رویداد (چکیده)
24 - High Energy Density In The Collision Of N Kinks In The φ4 Model (چکیده)
25 - Momentum distribution of charged particles in jets in dijet events and comparison to perturbative QCD predictions (چکیده)
26 - Modulational instability of dust ion acoustic waves in astrophysical dusty plasmas with non thermal electrons (چکیده)
27 - Assessment of Nanothermodynamic Properties of Ferromagnetic Nanocluster in Subdivision Potential Approach and Magnetic Field (چکیده)
28 - اندازه گیری ثابت جفت شدگی در نظریه اختلالی با استفاده از پارامترهای شکل رویداد و آهنگ رویدادهای سه جتی (چکیده)
29 - توصیف اختلالی طیف ذرات در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
30 - مدل های گوناگون QCD و مقایسه انها با داده های تجربی و داده های مونت کارلو در برهمکنش های الکترون پوزیترون (چکیده)
31 - محاسبه ی ثابت پیوندی نیروی هسته ای قوی با استفاده از روش آلتارلی- پاریزی توسط داده های مونت کارلو (چکیده)
32 - محاسبه ی پارامترهای QCD با استفاده از مدل SDG (چکیده)
33 - QCD test with the momentum spectra and the second binomial moment R2 using e+e- data (چکیده)
34 - Measurement of QCD parameters by using the single dressed gluon approximation (چکیده)
35 - The properties of C parameter and coupling constants (چکیده)
36 - Measurement of strong coupling αs in e+ e- annihilation using jet rate and event shape (چکیده)
37 - The influence of fragmentation models in production of hadron jets in electron-positron annihilation (چکیده)
38 - Coupling Constant in Shape Function Model (چکیده)
39 - رویدادهای چهارجتی و تاثیر طعم کوارک های مختلف برثابت پیوندی در مرتبه¬ی NNLO (چکیده)
40 - محاسبه تابع ساختار اسپینی عرضی (g2(x,Q^2 در مدل ولون (چکیده)
41 - پارامتر شکل رویداد تراست دربرهمکنش های پروتون-پادپروتون (چکیده)
42 - نقض مقیاس در جت های کوارک و گلوئون (چکیده)
43 - Transverse spin structure function g2(x,Q2) in the valon model (چکیده)
44 - The information loss for QCD matter due to interaction potential between branes near higher dimensional Ads black holes at LHC (چکیده)
45 - خصوصیات نانوترمودینامیکی نانومواد فرومغناطیس در رویکرد پتانسیل فروبخش در حضور میدان مغناطیسی (چکیده)
46 - مدل ولون، توابع توزیع تکانه عرضی غیر تجمعی پروتون و اندازه حرکت زاویه ای (چکیده)
47 - تاثیر جرم کوارک های سنگین بر آهنگ رویدادهای سه جتی در برهمکنش های الکترون پوزیترون (چکیده)
48 - بررسی مقیاس بازبهنجارش در دینامیک کوانتمی رنگ (چکیده)
49 - وابستگی میانگین تکانه عرضی به چندگانگی ذرات باردار در نابودی الکترون- پوزیترون (چکیده)
50 - Variance of Different Models in Electron Positron Annihilations (چکیده)
51 - Calculation of QCD parameters by using the jet resolution parameter (چکیده)
52 - تفاوت بین جت های کوارک و گلوئون در فرآیند نابودی الکترون-پوزیترون (چکیده)
53 - بررسی همبستگی زاویه ای دو ذره ای در نابودی الکترون و پوزیترون با استفاده از داده های مونت کارلو (چکیده)
54 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تصحیحات NNLO بر روی ممان مرتبه 2 به بالا (چکیده)
55 - محاسبه ثابت پیوندی اختلالی و غیراختلالی در نابودی الکترون- پوزیترون (چکیده)
56 - Transversity distribution functions in the valon model (چکیده)
57 - Hadronization properties in annihilation at GeV centre of mass energy (چکیده)
58 - Measurement of strong coupling constant by using event shape moments in perturbative theory (چکیده)
59 - Solari family (i) (چکیده)
60 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از توزیع واریانس (چکیده)
61 - ثابت جفت شدگی در برهمکنش های قوی (چکیده)
62 - Next-to-next-to-leading order calculation of the strong coupling constant αs by using moments of event-shape variables (چکیده)
63 - Coupling constant in dispersive model (چکیده)
64 - The effect of Higgs boson radiation from TeV black holes on the hadronic cross section at the LHC (چکیده)
65 - Does the HM mechanism work in stiring theory (چکیده)
66 - بررسی مدل تابع شکل در بدست آوردن ثابت جفت شدگی (چکیده)
67 - طیف تکانه ذرات باردار در رویداد های مونت کارلو با استفاده از نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
68 - Thrust distribution in e^+ e^- annihilation with Monte Carlo data (چکیده)
69 - Two-particle momentum correlations in jets produced in e+e− annihilation at √s = 60 GeV (چکیده)
70 - بررسی اثر جرم در متغیر های QCD اختلالی و تاثیر آن بر روی ثابت پیوندی (چکیده)
71 - برآورد مدل های دینامیک رنگ از انرژی 20 تا 200 گیگا الکترون ولت. (چکیده)
72 - محاسبه ثابت پیوندی در برهم کنش های الکترون پوزیترون (چکیده)
73 - تعیین ثابت پیوندی با استفاده از توزیع های چهار جتی در نابودی الکترون پوزیترون با تصحیحات NLO (چکیده)
74 - مقایسه فرایند های نابودی الکترون پوزیترون با برهمکنشهای هادرونی (چکیده)
75 - Hadronization and QCD in annihilation at (چکیده)
76 - The stability of mesons near event horizon of black hole (چکیده)
77 - Next-to-next-leading order correction to 3-jet rate and event-shape distribution (چکیده)
78 - طیف هادرون های تولید شده در برهمکنش های هسته ای و مقایسه آنها با محاسبات QCD (چکیده)
79 - تصحیحات NNLO برای باریکه های سه جتی در برهمکنش الکترون - پوزیترون (چکیده)
80 - Information Ioss for QCD Matter in Mini Black Holes at LHC (چکیده)
81 - Final state boundary condition of quantum black holes at LHC (چکیده)
82 - Lattice Gauge theory and its application in theory and experiment (چکیده)
83 - NNLo correction to three jet rate production in electron positron annihilation (چکیده)
84 - Measurement of strong coupling constant using diferent QCD models (چکیده)
85 - توزیع چند گانگی ذرات در نابودی الکترون پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV 54-57 و مقیاس KNO (چکیده)
86 - Measurement of strong coupling constant from transverse momentum (چکیده)
87 - بررسی رویداد های چند جتی در نابودی الکترون - پوزیترون (چکیده)
88 - momentum spectra of identified hadrons at electron - positron annihilations and compared to QCD calculations (چکیده)
89 - standard model coupling constant (چکیده)
90 - momentum specra of identified hadrons in (چکیده)
91 - Hadronization and QCd (چکیده)
92 - دمای گذار بوز اینشتین در فراتر از حد توماس - فرمی (چکیده)
93 - محاسبه شعاع هسته با استفاده از ناحیه برهمکنش در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
94 - توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO (چکیده)
95 - بر رسی تشدید p0 در برهمکنش های e+ e- در ا نرژی مرکز جرم60 (چکیده)
96 - Measurement of in e e annihilations (چکیده)
97 - ديا مغناطيس لانداو در فضاي جابه جايي ناپذير (چکیده)
98 - بررسي مدل هاي گوناگون QCD و مقايسه آنها با نتايج حاصل از نابودي ee در انرژي مركز جرم 60GeV (چکیده)
99 - Forces and fields m.e. zomorrodian (چکیده)
100 - محاسبه ثابت جفت شدگي كوارك و گلوئون در نابودي الكترون -پوزيترون (چکیده)
101 - بررسي رويدادهاي چند فواره اي در نابودي الكترون-پوزيترون (چکیده)
102 - توزيع تكانه عرضي و تابش گلوئون در فرايندهاي نابودي e-e+ (چکیده)
103 - comparison of quark jets and gluon jets produced in high energy e+ e- annihilations (چکیده)