بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Lotfi


موارد یافت شده: 75

1 - High accuracy approach for crosstalk effects compensation on two-dimensional resistive sensor array readouts (چکیده)
2 - Effectiveness of Gait Training Using Dynamic Bodyweight Support System on Locomotor Abilities of Ambulatory Children With Different Neural Disorders (چکیده)
3 - Versatile DAC-less successive approximation ADC architecture for medium speed data acquisition (چکیده)
4 - تاثیر عصاره گلبرگ (Crocus sativus) و آب قلیایی الکترولیز شده در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
5 - Speed-Power Improvement in High-Voltage Switches Employed in Multielectrode Arrays (چکیده)
6 - مطالعه بازده خوراک براساس شاخص مازاد مصرف خوراک و بازدهی خوراکی براساس شیر تصحیح‌شده برای 4 درصد چربی در گاوهای شیرده نژاد هلشتاین (چکیده)
7 - اثربخشی استفاده از \\\"سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیک\\\" بر توانایی عملکردی کودکان مبتلا به فلج مغزی و دیگر بیماری های دستگاه عصبی (چکیده)
8 - تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری (چکیده)
9 - تثبیت کننده های دیجیتالی ولتاژ با افت کم: جایگاه، معماری ها و چالش ها (چکیده)
10 - A Two-Step Readout Technique for Large-Array Resistive Sensors (چکیده)
11 - A Low-Voltage High-Precision Time-Domain Winner-Take-All Circuit (چکیده)
12 - Energy-Efficient Wide-Range Voltage Level Shifters Reaching 4.2 fJ/Transition (چکیده)
13 - A Highly-Linear Transconductor for Gm-C Tracking Filters Employed in Digital TV Tuners (چکیده)
14 - A Charge-Redistribution Phase-Domain ADC Using an IQ-Assisted Binary-Search Algorithm (چکیده)
15 - A Fully-Synchronous Offset-Insensitive Level-Crossing Analog-to-Digital Converter (چکیده)
16 - An Improved-Accuracy Approach for Readout of Large-Array Resistive Sensors (چکیده)
17 - A low-power capacitor switching scheme with low common-mode voltage variation for successive approximation ADC (چکیده)
18 - A 0.7-V 400-μW 16-bit audio sigma-delta modulator with a modified tracking quantizer (چکیده)
19 - A High-Speed and Power-Efficient Voltage Level Shifter for Dual-Supply Applications (چکیده)
20 - A Power-Efficient Signal-Specific ADC for Sensor-Interface Applications (چکیده)
21 - Analysis of respiratory events in obstructive sleep apnea syndrome: Inter-relations and association to simple nocturnal features (چکیده)
22 - نقش برند جهانی و متغیرهای تعدیل گر و میانجی مرتبط بر گرایش پرداختهای بالاتر مصرف کننده (چکیده)
23 - زنجیره ارزش برند جهانی: اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند بر وفاداری به برند (چکیده)
24 - A Comparative Analysis of Phase-Domain ADC and Amplitude-Domain IQ ADC (چکیده)
25 - مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن (چکیده)
26 - A Low-Power Level-Shifting Architecture for Sub-threshold Logic Circuits (چکیده)
27 - An Energy-Efficient Level Shifter for Low-Power Applications (چکیده)
28 - A Low-Power Subthreshold to Above-Threshold Voltage Level Shifter (چکیده)
29 - Design and Evaluation of a Pressure and Temperature Monitoring System for Pressure Ulcer Prevention (چکیده)
30 - Nonlinear Signal-Specific ADC for Efficient Neural Recording in Brain-Machine Interfaces (چکیده)
31 - Analysis and Design of a Low-Voltage Low-Power Double-Tail Comparator (چکیده)
32 - A Level-Crossing Based QRS-Detection Algorithm for Wearable ECG Sensors (چکیده)
33 - A 10-bit 110 kS/s 1.16 μW SA-ADC With a Hybrid Differential/Single-Ended DAC in 180-nm CMOS for Multichannel Biomedical Applications (چکیده)
34 - An offset cancellation technique for comparators using body-voltage trimming (چکیده)
35 - تحلیل رفتار غیر خطی مبدلهای دیجیتال به آنالوگ خازنی مبناء دو مورد استفاده در مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی (چکیده)
36 - A Signal-Specific Successive-Approximation Analog-to-Digital Converter (چکیده)
37 - Segmented Architecture for Successive Approximation Analog-to-Digital Converters (چکیده)
38 - Analysis of Power in Dynamic Comparators (چکیده)
39 - Modified Structures for Power-Efficient Level Translators (چکیده)
40 - مدار بهبود یافته خواندن از آرایه های حسگر مقاومتی با ابعاد بزرگ (چکیده)
41 - Detailed Study of the Time Estimation in Level-Crossing Analog-to-Digital Converters (چکیده)
42 - Evaluating Pressure Ulcer Development in Wheelchair-Bound Population Using Sitting Posture Identification (چکیده)
43 - Pressure Ulcer Risk Assessment by Monitoring Interface Pressure and Temperature (چکیده)
44 - Impacts of NBTI/PBTI on performance of domino logic circuits with high-k metal-gate devices in nanoscale CMOS (چکیده)
45 - Power Reduction Techniques in a 6 bit 1 GSPS Flash ADC (چکیده)
46 - New Charge Balancing Method Based on Imbalanced Biphasic Current Pulses for Functional Electrical Stimulation (چکیده)
47 - A Power-Efficient CMOS Active Pixel Sensor Imager with Column-Level Difference ADC in 0.18-um (چکیده)
48 - Low-voltage low-power Gm-C filters: a modified configuration for improving performance (چکیده)
49 - A nonlinear signal specific ADC for efficient neural recording (چکیده)
50 - An offset cancellation technique for comparators using body-voltage trimming (چکیده)
51 - Analysis and Design of Tunable Amplifiers for Implantable Neural Recording Applications (چکیده)
52 - Analysis of power consumption and linearity in capacitive digital-to-analog converters used in successive-approximation ADCs (چکیده)
53 - A 10-bit 50-MS/s redundant SAR ADC with split capacitive-array DAC (چکیده)
54 - Impact of NBTI on performance of domino logic circuits in nano-scale CMOS (چکیده)
55 - An optimization method for NBTI-aware design of domino logic circuits in nano-scale CMOS (چکیده)
56 - A Signal-Specific Successive-Approximation Analog-to-Digital Converter (چکیده)
57 - A low-power successive-approximation ADC for biomedical applications (چکیده)
58 - Domino ADC: A novel analog-to-digital converter architecture (چکیده)
59 - Capacitor scaling for low-power design of cyclic analog-to-digital converters (چکیده)
60 - Low-dropout voltage reference: an approach to buffered architectures with los sensitivity (چکیده)
61 - Linearity Enhancement in Digital-to-Analog Converters Using a Modified Decoding Architecture (چکیده)
62 - Low-dropout voltage reference: an approach to low-temperature-sensitivity architectures with high drive capability (چکیده)
63 - Analysis of the linearity of pipelined ADC due to capacitor non-linearity (چکیده)
64 - A low-power architecture for integrating analog-to-digital converters (چکیده)
65 - Design of Three-Stage Nested-Miller Compensated Operational Amplifiers Based on Settling Time (چکیده)
66 - An ultra-low-power 10-Bit 100-kS/s successive-approximation analog-to-digital converter (چکیده)
67 - Modified Model for Settling Behavior of Operational Amplifiers in Nanoscale CMOS (چکیده)
68 - Design of low-power single-stage operational amplifiers based on an optimized settling model (چکیده)
69 - Simulation-Equation-Based Methodology for Design of CMOS Amplifiers Using Geometric Programming (چکیده)
70 - Area-Efficient Low-Cost Low-Dropout Regulators Using MOS Capacitors (چکیده)
71 - Low-cost area-efficient low-dropout regulators using MOSFET capacitors (چکیده)
72 - A sub-1-V high-gain single-stage operatinal amplifier (چکیده)
73 - Design of high-speed two-stage cascode-compensated operational amplifiers based on settling time and open-loop parameters (چکیده)
74 - ON THE POWER EFFICIENCY OF CASCODE COMPENSATION OVER MILLER COMPENSATION IN TWO-STAGE OPERATIONAL AMPLIFIERS (چکیده)
75 - Design Guidelines for High-Speed Two-Stage CMOS Operational Amplifiers (چکیده)