مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی ایزانلو , معادله الگوهای بومی‌سازی وای نام‌های کوچک قرضی تک‌زئی در گونه ترکی اسفیدانی و فارسی معیار, زبانشناسی و گویش های خراسان, سال (2022-6)
 2. ساجده عسکری فرسنگی , علی ایزانلو , شهلا شریفی , همبستگی تابوهای نسی در فیلم‌های کمدی ایرانی و فروش گیشه, پژوهش های زبان شناسی, سال (2023-1)
 3. سینا شفیعیان , علی ایزانلو , سیدامیر امین یزدی , مقایسه به کارگیری عبارات احتیاط آمیز در بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم, زبانشناسی و گویش های خراسان, سال (2021-3)
 4. زهرا بشری ترشیزی , علی ایزانلو , تحلیل استعاری احساس حسد در روایات معصومین علیهم السلام, علوم قرآن و حدیث, دوره (52), شماره (2), سال (2022-2), صفحات (31-52)
 5. الهام اخلاقی باقوجری , شهلا شریفی , علی ایزانلو , رد پای هویت واژگانی در شفاهی سازی روایت (مقایسه دو گروه سنی کودک و بزرگسال), Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (12), شماره (2), سال (2021-6), صفحات (1-33)
 6. سکینه نویدی باغی , علی ایزانلو , علیرضا قائمی نیا , علیرضا آزاد , تحلیل مفهومی واژۀ نور در قرآن بر پایۀ الگوهای شناختی استعارۀ مفهومی و استعارۀ زنیری دونگاشتی, علوم قرآن و حدیث, سال (2021-11)
 7. سکینه نویدی باغی , علی ایزانلو , علیرضا قائمی نیا , علیرضا آزاد , آمیزه های استعاری و استعاره های زنجیری, ذهن, دوره (22), شماره (88), سال (2022-1), صفحات (95-124)
 8. علی جوشنی , علی ایزانلو , علیرضا آزاد , بررسی روابط معنایی واژگانی واژه های بسیط معاصر عربی در فارسی, مطالعات تطبیقی فارسی و عربی, دوره (3), شماره (5), سال (2019-9), صفحات (27-54)
 9. علی ایزانلو , کارکرد ارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچک قرضی دوجزئی در گونه ترکی اسفیدانی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (11), شماره (1), سال (2020-2), صفحات (261-284)
 10. الهام اخلاقی باقوجری , شهلا شریفی , علی ایزانلو , بررسی ارزیابی و تعامل اجتماعی در نحوه شفاهی سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنث, زبان شناسی اجتماعی, دوره (2), شماره (2), سال (2018-12), صفحات (78-89)
 11. الهام اخلاقی باقوجری , شهلا شریفی , علی ایزانلو , بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی, زبان پژوهی, سال (2018-8)
 12. علی عبداللهی نژاد , علی ایزانلو , اعظم استاجی , انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (10), شماره (17), سال (2018-3), صفحات (153-174)
 13. حامد اکبرپور , محمدرضا پهلوان نژاد , علی ایزانلو , مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی, پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (8), شماره (16), سال (2018-10), صفحات (69-97)
 14. محمدرضا پهلوان نژاد , علی ایزانلو , حامد اکبرپور , نگاهی دیگر به دیگر: رویکردی شناختی, پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (7), شماره (13), سال (2017-9), صفحات (55-71)
 15. فهیمه نصیب ضرّابی , علی ایزانلو , بررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایه پذیرا, زبان پژوهی, دوره (8), شماره (20), سال (2016-10), صفحات (125-142)
 16. الهام اخلاقی باقوجری , شهلا شریفی , علی ایزانلو , مقایسه پدیده مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران, پژوهش های زبان شناسی, دوره (9), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (1-16)
 17. ساناز علی پور , شهلا شریفی , علی ایزانلو , معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان, زبانشناسی و گویش های خراسان, شماره (14), سال (2016-12), صفحات (111-129)
 18. جواد قنبری بگلر , محمود الیاسی , علی ایزانلو , بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (5), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (1-19)
 19. علی ایزانلو , شهلا شریفی , شیوه ای نادر در خوانش زمان: مفاهیم نیم روز و نیمه شب، به عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشاره خانگی, زبان و زبان شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (111-127)
 20. علی ایزانلو , شهلا شریفی , ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره خانگی, پژوهش های زبان شناسی, دوره (2), شماره (2), سال (2011-1), صفحات (37-56)
 21. محمدجعفر یاحقی , علی ایزانلو , سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر, دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی, دوره (14), شماره (1), سال (2006-9), صفحات (151-190)

مقالات ارایه شده در کنفرانس