مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمدحسن مویدیان , علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , رضا قنبری , شناسایی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌ جستجوی ممنوع (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (4), شماره (16), سال (2022-10), صفحات (777-788)
 2. صدیقه فصیحی , علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , برآورد نفوذ خالص و سایر اجزای بیلان آبِ خاک براساس روش تورنت وایت متربا کد SWB_2، (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2022-4), صفحات (165-180)
 3. بهناز کمالی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , راضیه فرمانی , تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضالب شهری )مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه(, هیدرولیک, دوره (16), شماره (3), سال (2021-11), صفحات (55-67)
 4. پریسان طاهریان , حسین انصاری , کامران داوری , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2021-4), صفحات (27-37)
 5. سرگل معمار , محمد ذونعمت کرمانی , مجید رحیم پور , علی اصغر بهشتی , آنتون جی اشلایس , بررسی تأثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه ها, هیدرولیک, دوره (14), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (107-121)
 6. آیلر ابراهیم زاده بجنوردی , علی نقی ضیائی , محمدرضا جعفرزاده , علی اصغر بهشتی , ندا شیخ رضازاده نیکو , مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe, دانش آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (41-51)
 7. محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در دریچه های کشویی با لبه استوانه ای و نیم استوانه ای, مهندسی عمران فردوسی, دوره (29), شماره (2), سال (2017-5), صفحات (31-46)
 8. حسینعلی عرب , کاظم اسماعیلی , علی اصغر بهشتی , محمدرضا اکبرزاده , مطالعه عملکرد آستانه بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در شرایط جریان سیلابی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (69-79)
 9. الهه قوامی , کاظم اسماعیلی , علی اصغر بهشتی , مدلسازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیر سطحی از بستر رودخانه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2016-9), صفحات (1-13)
 10. حبیبه قدسی , محمد جواد خانجانی , علی اصغر بهشتی , بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه های مرکب پل, پژوهش های تجربی در مهندسی عمران, دوره (2), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (47-54)
 11. محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی , تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (6), سال (2016-5), صفحات (41-59)
 12. بابک مهرآوران , حسین انصاری , علی اصغر بهشتی , کاظم اسماعیلی , بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2015-9), صفحات (440-447)
 13. بابک مهرآوران , حسین انصاری , علی اصغر بهشتی , سعیدرضا خداشناس , بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کارده, منابع آب و توسعه, دوره (13), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (1-9)
 14. ندا یوسفی , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی اصغر بهشتی , برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره, آب و خاک, دوره (27), شماره (6), سال (2014-3), صفحات (1270-1280)

انگلیسی

 1. behnaz kamali , Ali Naghi Ziaei , Aliasghar Beheshti , Raziyeh Farmani , An open-source toolbox for investigating functional resilience in sewer networks based on global resilience analysis, Reliability Engineering and System Safety, Volume (218), No (8), Year (2022-2), Pages (108201-108213)
 2. Habibeh Ghodsi , Mohammad Najafzadeh , Mohammad Javad Khanjani , Aliasghar Beheshti , Effects of Different Geometric Parameters of Complex Bridge Piers on Maximum Scour Depth: Experimental Study, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Volume (147), No (5), Year (2021-9), Pages (4021021-4021021)
 3. حسن کریمی مله , فاطمه کریمی , مرتضی رضا پور , Majede Bijad , محمد فارسی , Aliasghar Beheshti , سید احمد شهیدی , Carbon Paste Modified Electrode as Powerful Sensor Approach Determination of Food Contaminants, Drug Ingredients, and Environmental Pollutants: A Review, Current Analytical Chemistry, Volume (15), No (4), Year (2019-7), Pages (410-422)
 4. دانیال امینی , Aliasghar Beheshti , بهزاد عطایی آشتیانی , Discussion of “Estimation of Clear-Water Local Scour at Pile Groups Using Genetic Expression Programming and Multivariate Adaptive Regression Splines” by S. M. Bateni, H. R. Vosoughifar, B. Truce, and D. S. Jeng, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Volume (146), No (4), Year (2020-7), Pages (7020001-7020003)
 5. V.Ferro , Ali Naghi Ziaei , N.S.R.Nikou , Mohammad Nourollahi , Aliasghar Beheshti , New stage-discharge relationship for cylindrical and semi-cylindrical edged sluice gates, Flow Measurement and Instrumentation, Volume (70), Year (2019-12), Pages (101639-101645)
 6. Sargol Memar , Mohammad Zounemat Kermani , Aliasghar Beheshti , مجید رحیم پور , Giovanni De Cesare , Anton J. Schleiss , Influence of collars on reduction in scour depth at two piers in a tandem configuration, Acta Geophysica, Volume (68), No (1), Year (2020-2), Pages (229-242)
 7. Sargol Memar , Mohammad Zounemat-Kermani , Aliasghar Beheshti , مجید رحیم پور , Giovanni De Cesare , Anton J. Schleiss , The performance of collars on scour reduction at tandem piers aligned with different skew angles, Marine Georesources and Geotechnology, Volume (38), No (8), Year (2020-9), Pages (911-922)
 8. Danial Amini Baghbadorani , Behzad Ataie-Ashtiani , Aliasghar Beheshti , Discussion of an integrated framework of extreme learning machines for predicting scour at pile groups in clear water condition by: I. Ebtehaj, Coastal Engineering, Volume (142), No (1), Year (2018-12), Pages (106-109)
 9. اچ. قدسی , ام. جی. خانجانی , Aliasghar Beheshti , Evaluation of Harmony Search Optimization to Predict Local Scour Depth around Complex Bridge Piers, Civil Engineering Journal, Volume (4), No (2), Year (2018-2), Pages (402-412)
 10. B. Ataie-Ashtiani , Z. Baratian-Ghorghi , Aliasghar Beheshti , Experimental Investigation of Clear-Water Local Scour of Compound Piers, Journal of Hydraulic Engineering, Volume (136), No (6), Year (2010-6), Pages (343-351)
 11. Aliasghar Beheshti , Behzad Ataie-Ashtiani , Experimental Study of Three-Dimensional Flow Field around a Complex Bridge Pier, Journal of Engineering Mechanics-ASCE, Volume (136), No (2), Year (2010-7), Pages (143-154)
 12. Mohammad Zounemat-Kermani , Aliasghar Beheshti , Behzad Ataie-Ashtiani , Saeed Reza Sabbagh Yazdi , Estimation of Current-Induced Scour Depth around Pile Groups Using Neural Network and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Applied Soft Computing, Volume (9), No (2), Year (2009-2), Pages (746-755)
 13. Aliasghar Beheshti , B. Ataie-Ashtiani , Analysis of threshold and incipient conditions for sediment movement, Coastal Engineering, Volume (55), No (5), Year (2008-8), Pages (423-430)
 14. B. Atai-Ashtiani , Aliasghar Beheshti , Experimental investigation of clear-water local scour at pile groups, Journal of Hydraulic Engineering, Volume (132), No (10), Year (2006-10), Pages (1100-1104)
 15. BABAK MEHRAVARAN , Hossein Ansari , Aliasghar Beheshti , Nozzle Filter Modification for Water Pre-Treatment Technology In Water Treatment Plants (Case Study: Toroq Water Treatment Plant), International Journal of Engineering and Advanced Technology, Volume (6), No (3), Year (2017-2), Pages (135-140)
 16. BABAK MEHRAVARAN , Hossein Ansari , Aliasghar Beheshti , Shanaz Danesh , Review of Waste Water Reuse with using a Combination Adsorption-Gel Resin Filtration as a Hybrid Process, Chemical and Process Engineering Research, Volume (46), Year (2016-7), Pages (1-7)
 17. F. Karimi , Aliasghar Beheshti , V. Kumar Gupta , M.Charmchian Langerodi , Simultaneous analysis of phenylhydrazine, phenol, and hydroxylamine as three water pollutants using a voltammetric-amplified sensor with CoFe2O4 nanoparticle and 1-methyl-3-butylimidazolium bromide ionic liquid, Ionics, Volume (23), No (12), Year (2017-11), Pages (1-7)
 18. D.Amini Baghbadorani , B. Ataie-Ashtiani , Aliasghar Beheshti , M. Hadjzaman , M. Jamali , Prediction of current-induced local scour around complex piers: Review, revisit, and integration, Coastal Engineering, Volume (133), No (133), Year (2018-3), Pages (43-58)
 19. Danial Amini Baghbadorani , Aliasghar Beheshti , Behzad Ataie-Ashtiani , Scour hole depth prediction around pile groups: review, comparison of existing methods, and proposition of a new approach, Journal of Natural Hazards, Volume (88), No (2), Year (2017-5), Pages (977-1001)
 20. Aliasghar Beheshti , Behzad Ataie Ashtiani , Hamed Dashtpeyma , Numerical simulations of turbulent flow around side -by-side circular piles with different spacing ratios, International Journal of River Basin Management, Year (2017-3)
 21. Parisa Asadi , Behzad Ataie-Ashtiani , Aliasghar Beheshti , Vulnerability assessment of urban groundwater resources to Nitrate: The case study of Mashhad, Iran., Environmental Earth Sciences, Volume (76), No (41), Year (2017-1), Pages (1-15)
 22. Aliasghar Beheshti , B. Ataie-Ashtiani , Discussion of “Neuro-fuzzy GMDH systems based evolutionary algorithms to predict ‎scour pile groups in clear water conditions” by M. Najafzadeh‎, Ocean Engineering, Volume (123), Year (2016-12), Pages (249-252)
 23. Aliasghar Beheshti , Scour Hole Influence on Turbulent Flow Field around Complex Bridge Piers, Flow Turbulence and Combustion, Volume (97), No (2), Year (2016-2), Pages (451-474)
 24. Aliasghar Beheshti , B. Ataie-Ashtiani , M. J. Khanjani , Discussion of “Clear-Water Local Scour around Pile Groups in Shallow-Water Flow”, Journal of Hydraulic Engineering, Volume (139), No (6), Year (2013-6), Pages (679-680)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مصطفی حسین پور , علی اصغر بهشتی , ابوالفضل مساعدی , پایش خشکسالی هواشناسی بر مبنای متغیرهای مختلف آب و هوایی در شرق استان گلستان , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09
 2. مجتبی علیپورنودهی , علی اصغر بهشتی , عباس روحانی , پیش¬بینی عمق آبشستگی در گروه پایه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر تابع پایه شعاعی و مدل سیستم استنتاج فازی , کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر , 2017-08-16
 3. مجتبی علیپورنودهی , علی اصغر بهشتی , عباس روحانی , تخمین عمق آبشستگی در گروه پایه ها به کمک روشهای رگرسیون و ماشین بردار پشتیبان , پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2016-12-14
 4. علی اصغر بهشتی , بررسی روشهای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نسبت به نیترات , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 5. علی اصغر بهشتی , حبیبه قدسی، محمد جواد خانجانی , تثبیت پایه پل و جلوگیری از تخریب آن با کنترل فرسایش , اولین ھمایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شھری , 2014-05-22
 6. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای , همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین , 2014-02-20
 7. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای , اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری , 2014-02-20
 8. علی اصغر بهشتی , حبیبه قدسی , محمد جواد خانجانی , بررسی پارامترهای موثر بر آبشستگی موضعی پایه های مرکب پل ها , سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2014-11-12
 9. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری , 2013-12-18
 10. علی اصغر بهشتی , علی حجتی , بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد قردانلو با استفاده از برنامه ریزی خطی , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-06
 11. علی اصغر بهشتی , بهزاد عطایی آشتیانی , ارائه روابط تجربی برای تخمین آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل با هندسه پیچیده , دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2013-10-29