بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Kazem Esmaili


موارد یافت شده: 221

1 - کاربرد ارزیابی چرخه عمر بر آب و محیط‏زیست (چکیده)
2 - مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی آبگیری از بستر رودخانه با وجود دیوار آب‌بند انتهایی (چکیده)
3 - ارزیابی امکان کاهش آبشستگی زیر لوله های انتقال افقی (چکیده)
4 - روشهای کاهش اثر مقیاس در مدل سازی فیزیکی هواده ها جهت کاهش خطر کاویتاسیون (چکیده)
5 - بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه های استان خراسان رضوی در زیرحوزه های کویر مرکزی، کویر نمک و نمکزار خواف (چکیده)
6 - بررسی توزیع تنش برشی بستر در کانال های مرکب مستقیم با استفاده از شبیه سازی عددی و مقایسه نتایج Ansys Fluent و Flow-3D (چکیده)
7 - Experimental study on velocity distribution and bed load transport in compound channels: Effect of the floodplain’s wall parallel with the meandering main channel (چکیده)
8 - Flow regimes of submerged rectangular sharp-crested weirs in sand bed channel (چکیده)
9 - ارزیابی هیدروگراف جریان با استفاده از داده‌های بارش ERA5 در نرم‌افزار HEC-HMS (چکیده)
10 - توسعه و برآورد پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم شکار نهنگ(مطالعه موردی:رودخانه کارده) (چکیده)
11 - تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع ششم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم بهینه سازی مگس (چکیده)
12 - بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره ی هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانه (چکیده)
13 - تحلیل آزمایشگاهی تاثیر افزودن نانو مواد مونت‌موریلونیت بر افزایش مقاومت سطوح شیروانی سد خاکی و زمان تخریب سازه (چکیده)
14 - مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر نصب اسپویلر و پیگیبک‌لاین در لوله‌های موازی مستغرق قرارگرفته در بستر فرسایشی تحت جریان یک‌طرفه (چکیده)
15 - جریان عبوری درون گذری و روگذری در سرریز گابیونی در شرایط آزاد در بستر ماسه یی (چکیده)
16 - صحت‌سنجی پهنه و هیدروگراف سیلاب با استفاده از داده‌های بارش ERA5 (مطالعه موردی حوضه زشک) (چکیده)
17 - بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در آبراهه‌های مرکب پیچان با دیواره سیلاب‌دشت هم‌راستا (چکیده)
18 - بررسی تغییرات هیدرولیک ریان در آبراهه مرکب پیچانی با پوشش گیاهی انعطاف پذیر مستغرق (چکیده)
19 - ظرفیت تخلیه زهکش پنجه سدهای خاکی با و بدون هسته رسی (چکیده)
20 - تحلیلی بر نظریه‌های حکمرانی و مدیریت منابع آب در ایران (چکیده)
21 - توصیف احتمالاتی انتقال بار بستر بعد از آستانه در یک بررسی آزمایشگاهی با استفاده از روش ردیابی سرعت ذره (چکیده)
22 - بهینه سازی پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام NL5با الگوریتم SHO (چکیده)
23 - آنالیز حساسیت پارامترهای تاثیرگذار بر نتایج رواناب شهری در مدل SWMM (مطالعه موردی : حوضه آبریز شمال شهر تهران) (چکیده)
24 - تخمین پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام در مدل روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین سنجاقک (چکیده)
25 - بررسی آبشستگی موضعی پی در سرریزهای کلیدپیانویی تیپA با تاج جانبی زیگزاگی (چکیده)
26 - واسنجی مدل SWMMدر حوضۀ آبریز شمال شهر تهران (چکیده)
27 - تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع پنجم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین شاهین هریس (چکیده)
28 - بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای هیدرولیکی بر ظرفیت انتقال رسوب در کانال مرکب با شیب جانبی سیلابدش (چکیده)
29 - هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق (چکیده)
30 - The effect of fluctuations in moisture on resistance to soil erosion in the production of dust Case study: Bazangan Lake (Iran) (چکیده)
31 - بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل و زاویه موانع نفوذپذیر بر رسوب‌گذاری جریان غلیظ (چکیده)
32 - بررسی اثر عمق نسبی بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانرودی (چکیده)
33 - اثر بخشی بلوک‌های V شکل بر آبشستگی موضعی در پایین‌دست سرریز اوجی (چکیده)
34 - نقش هندسه بلوک های شوت در اتلاف توان فرسایشی جریان (چکیده)
35 - نقش پساب تصفیه شده شهری بر نرخ فرسایش رسوبهای چسبنده در آبراهه های انتقال آب (چکیده)
36 - Effect of Longitudinal and Side Slope of Flood Plain on Sediment Erosion in Compound Channel (چکیده)
37 - بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی (چکیده)
38 - Estimation of nonlinear parameters of the type 5 Muskingum model using SOS algorithm (چکیده)
39 - Experimental Investigation of Porosity, Installation angle, Thickness and Second Layer of Permeable Obstacles on Density Current (چکیده)
40 - اثر تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدل‌های SWAT و WEPP (مطالعه موردی: حوضه دهبار) (چکیده)
41 - کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب (چکیده)
42 - Effect of Pipeline External Geometry on Local Scour and Self-Burial Time Scales in Current (چکیده)
43 - شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک (چکیده)
44 - Data on optimization of the non-linear Muskingum flood routing in Kardeh River using Goa algorithm (چکیده)
45 - مشخصات رسوبات ترسیب شده در سطح عرصه شبکه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی-آبخوان جاجرم) (چکیده)
46 - بررسی پوشش گیاهی حاشیه رودخانه های نواحی بیابانی ونیمه بیابانی استان خراسان رضوی (چکیده)
47 - بررسی علل رویکرد سدزدایی (چکیده)
48 - برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از بازتابندگی در باندهای مختلف با هدف کاربرد در تصاویر ماهوارهای )نمونه مورد مطالعه: سد ارداک شهر مشهد( (چکیده)
49 - بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دار (چکیده)
50 - تحلیل حساسیت و ارزیابی مدل‌های فیزیکی و تجربی جذب آب ریشه در گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
51 - Numerical Analysis of Hydraulic Flow Characteristics in Prismatic Compound Channels Using Flow3D Software (چکیده)
52 - بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک (چکیده)
53 - شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیم (چکیده)
54 - تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (چکیده)
55 - Mean velocity and turbulent characteristics of flow over half-cycle cosine sharp-crested weirs (چکیده)
56 - Comparative evaluation of energy dissipation over short stepped gabion and rigid spillways (چکیده)
57 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر پساب تصفیه شده شهری بر فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده در سامانه های انتقال آب (چکیده)
58 - بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی ویژگی های پرش هیدرولیکی در بسترهای نفوذپذیر (چکیده)
59 - طرح جدید سرریزهای لبه تیز کسینوسی با هدف افزایش دقت اندازه گیری دبی و جلوگیری از رسوبگذاری در شبکه های آبیاری (چکیده)
60 - بهینه سازی شبکه توزیع آب با رویکرد بیشینه سازی سود -مطالعه موردی: هماشهر استان کرمان- (چکیده)
61 - بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه یابی موقعیت نصب پیگیبک لاین (چکیده)
62 - بررسی اثرهم زمان صفحات مستغرق و شکاف بر میزان آبشستگی پایه پل (چکیده)
63 - بررسی تاثیر کاربرد سوپر جاذب ها بر میزان وزن خشک غده گیاه تربچه (چکیده)
64 - Monitoring particle transport at above threshold flow conditions (چکیده)
65 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل در کانال آب مرکب (چکیده)
66 - مقایسه مدلسازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت های مختلف جانمایی سرریز (چکیده)
67 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده (چکیده)
68 - توصیه رویکردهای نوین در مدیریت سیلاب شهری (چکیده)
69 - مروری بر تحقیقات انجام شده در رودخانه های پیچانی به منظور ارائه زمینه های پژوهشی لازم در آنها (چکیده)
70 - تاثیرخشکسالی بر روند تغییر و پیشبینی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز موثر بر دبی مطالعه موردی (حوضه کشفرود) (چکیده)
71 - Comparison between the circular and square collar in reduction of local scouring around bridge piers (چکیده)
72 - برآورد آزمایشگاهی ضریب دبی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
73 - شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضهی آبریز سد سلمان فارسی (چکیده)
74 - تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی (چکیده)
75 - تحلیل آزمایشگاهی اثرمتقابل جریان یکسویه و باله بر مکانیزم خود دفنی خطوط لوله (چکیده)
76 - کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحق آبه زیست محیطی رودخانه(مطالعه موردی رودخانه گرگانرود) (چکیده)
77 - تحلیل آزمایشگاهی تلفات انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی در شرایط بدون رسوب و با رسوب گذاری در بالادست سازه (چکیده)
78 - تعیین ارتفاع فیلتر قایم در سد های غیر همگن با هسته ی رسی قایم (چکیده)
79 - ارزیابی توانایی یک روش آموزش ماشین در تخمین حداکثر دبی سیلاب ناشی از شکست سد (چکیده)
80 - ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و SPEI و ارتباط آن‌ها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت) (چکیده)
81 - examining chalky soil restoration methods to build irrigation chanals (چکیده)
82 - Detrmenation of hole drain in dams and hydraulic structures in order to reduce the seepage in water structures by geo studio models (چکیده)
83 - بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه آبخیز کشف‏‏‏ رود مشهد براساس روش SCS درمحیط GIS (چکیده)
84 - تأثیر پارامترهای هیدرولیکی مؤثر در عملکرد سرریز نیم سیکل کسینوسی نسبت به سرریز مستطیلی (چکیده)
85 - بهینه یابی موقعیت چاله زهکشی به منظور کاهش نیروی زیرفشار در پی سدها (چکیده)
86 - کاربرد صفحات هدایت جریان در حوضچه رسوب گیر برای افزایش راندمان تله اندازی (چکیده)
87 - بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال (چکیده)
88 - Effect of Irrigation Timing on the Eggplant Performance under Drip Irrigation (چکیده)
89 - کاربرد مفهوم آنتروپی در تعیین دبی مقطع مرکب نامتقارن (چکیده)
90 - مروری بر رو شهای ارائه شده در تعیین آستانه حرکت ذرات رسوب و عوامل موثر بر آن (چکیده)
91 - بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی کوتاه و مقایسه آن با سرریزهای صلب (چکیده)
92 - تحلیل رفتار مدل فیزیکی سد خاکی همگن در شرایط روگذری جریان (چکیده)
93 - پایش تغییرات متغیرهای هواشناسی بر نوسانات دبی و پیش بینی این تغییرات تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
94 - آنالیز تصفیه پساب با استفاده از مدل CFD (چکیده)
95 - بررسی و اهمیت طراحی سیستم جمع آوری باران(RwH) (چکیده)
96 - Incorporating a machine learning technique to improve open-channel flow computations (چکیده)
97 - Experimental Study of Wastewater Effect on the Deposition of Cohesive Sediment (چکیده)
98 - Sensitivity of Calibrated Parameters and Water Resource Estimates on Different Objective Functions and Optimization Algorithms (چکیده)
99 - بررسی اثر غلظت پساب تصفیه شده شهری بر سرعت ته نشینی ذرات چسبنده در سامانه های انتقال آب (چکیده)
100 - مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدرولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال در آبراهه نفوذپذیر (رودخانه های فصلی) (چکیده)
101 - اعتبارسنجی برخی از روش های پیش بینی عمق تعادل حفره آبشستگی (چکیده)
102 - مدل سازی تجربی تأثیر شرایط غیردائمی جریان بر رفتار بستر فرسایش پذیر (چکیده)
103 - مدیریت بهره برداری مخزن با استفاده از مدل vensim (چکیده)
104 - تحلیل پهنه سیلابگیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی رودخانه فریزی) (چکیده)
105 - بررسی موقعیت پرش هیدرولیکی به کمک انتقال مومنتم (چکیده)
106 - مطالعه عملکرد آستانه بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در شرایط جریان سیلابی (چکیده)
107 - تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه ها (چکیده)
108 - بررسی تاثیر سرعت و زاویه برخورد جت آب صفحه ای بر ملاتهای پوششی خاکی با میکرو سلیس در مجاری انتقال آب (چکیده)
109 - بررسی تاثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاکهای گچی برای پوشش کانالهای انتقال آب (چکیده)
110 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
111 - مدلسازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیر سطحی از بستر رودخانه (چکیده)
112 - ارائه و بررسی عملکرد هیدرولیکی طرح نوین آبگیر کفی تحت اثر تغییر شیب میله ها (چکیده)
113 - بررسی تاثیر پیگیبک لاین بر آبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی (چکیده)
114 - مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش پذیر در جریان دائمی (چکیده)
115 - بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی (چکیده)
116 - بررسی تغییرات سطح ایستابی و تخلیه زهکش ‏ها با سیستم زهکشی پلکانی در خاک مطبق (چکیده)
117 - پایش تغییرات متغیرهای هواشناسی بر نوسانات دبی و پیش بینی این تغییرات تحت شرایط تغییراقلیم (مطالعه موردی: رودخانه کارده) (چکیده)
118 - آبشستگی موضعی اطراف خطوط لوله مستغرق تحت تاثیر پیگیبک¬لاین (چکیده)
119 - بررسی فشار آب منفذی در بدنه سد خاکی در مراحل ساخت به وسیله نرم افزار Plaxis مطالعه موردی سد دامغان (چکیده)
120 - مدل سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT (چکیده)
121 - Study hydraulic properties and design criteria for the river subsurface intake with a porous medium without cut off (چکیده)
122 - بررسی و مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS4 ، BRI-STARS ، SSIIM در تعیین عمق آبشستگی (چکیده)
123 - بررسی تاثیر جداسازی آب شرباز آب مصرفی فضای سبز در میزان کاهش مصرف آب و کاهش هزینه ها(مطالعه موردی شهر قاین) (چکیده)
124 - تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی (چکیده)
125 - بررسی عددی اثرنابرابری دیواره بالادست و پایین دست سرریز زیگزاگی بر ضریب دبی (چکیده)
126 - توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه ای و مستطیلی (چکیده)
127 - بررسی ومقایسه مدل های ضریب تخلیه جریان در کف ریز ها وارائه مدل جدید (چکیده)
128 - ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از مدلهای هیدرولوژِیک (چکیده)
129 - ارزیابی و مقایسه روشهای تعیین حریم کیفی چاه با استفاده از مدل ریاضی(مطالعه موردی آبخوان استان گلستان) (چکیده)
130 - بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) (چکیده)
131 - رشد ریشه، عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در تنش خشکی (چکیده)
132 - مهندسی رودخانه ازگذشته، تا آینده (بررسی رویکردها و چشم انداز) (چکیده)
133 - ارزیابی و بررسی کارآیی مدلهای برآورد رسوب مطالعه موردی رودخانه سولقان (چکیده)
134 - نگرشی توصیفی آماری بر اتفاقات شبکه آب شرب روستایی (چکیده)
135 - تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی (چکیده)
136 - مطالعه مروری بر فعالیت های انجام شده بر رودخانه کشف رود (چکیده)
137 - رویکرد جدید در کاهش طعم و بو از آب سدکارده با استفاده از سامانه‌ی ترکیبی فراصوت، سوپرهواده و جذب سطحی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه‌ی آب شماره‌ی 1 مشهد) (چکیده)
138 - پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به SVM روش (چکیده)
139 - بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب (چکیده)
140 - تاثیر نصب آبپایه برروی حجم وعمق آبشستگی در پایین دست پایه پل در جریانماندگار و غیرماندگار (سیلابی) (چکیده)
141 - LABORATORIAL INVESTIGATING OF THE SCOURING EXTENSION IN THE RANGE OF TRAPEZOIDAL AND RECTANGULAR MULTIPLE VANES TO DIRECT THE FLOW IN THE RIVERS BENDS (چکیده)
142 - بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم) (چکیده)
143 - مدلسازی عددی انتقال رسوب و بررسی وضعیت فرسایش، رسوبگذاری و تغییر فرم بستر مطالعه موردی رودخانه میانجی) ) Hec-Ras رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (چکیده)
144 - مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی (چکیده)
145 - Study of Hydraulic Properties and Design Criteria for New River Subsurface Water Harvesting Method (چکیده)
146 - The Effect of Semi-circular Side Weirs on Hydraulic Properties and Discharge Coefficient of Side Weirs (چکیده)
147 - مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بسترهای موج دار (چکیده)
148 - The effect of increasing the number of cycles on the performance of labyrinth side weir (چکیده)
149 - اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr (چکیده)
150 - بررسی و مدل سازی کمی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
151 - مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
152 - بررسی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی درکشاورزی و صنعت (مطالعه موردی دشت نیشابور) (چکیده)
153 - تأثیر پارامترغیرماندگاری بر انتقال رسوب در جریان سیلابی (چکیده)
154 - بهینه سازی سیستم بیودیسک تصفیه فاضلاب بهداشتی با هدف بازیابی پساب نیروگاه (مطالعه موردی نیروگاه نیشابور) (چکیده)
155 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
156 - مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود (چکیده)
157 - تحلیل پهنه سیلاب گیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (چکیده)
158 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابی (چکیده)
159 - بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
160 - بررسی پساب شهری بر سرعت و تنش برشی غیر رسوبگذار رسوبهای چسبنده (چکیده)
161 - کنترل پرش آبی توسط جت آزاد سریع (چکیده)
162 - بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (چکیده)
163 - بررسی غلظت تعادلی رسوبات چسبنده در تنش هایبرشی مختلف با استفاده از فلوم دوار (چکیده)
164 - روش های آببندی پی سد خاکی و انتخاب روش بهینه (مطالعه موردی : سد بینالود) (چکیده)
165 - بهینه سازی طراحی خطوط شبکه فاضلاب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شبکه فاضلاب قاسم‌آباد رودسر) (چکیده)
166 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار (چکیده)
167 - مدیریت مهندسی پدافند غیرعامل در شریان حیاتی کشور(رودخانه ها) (چکیده)
168 - بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی (چکیده)
169 - تحلیل پایداری سد خاکی در آبگیری و تخلیه سریع مخزن سد به روش تعادل حدی (چکیده)
170 - مدل‌سازی نرم‌افزاری تحلیل پایداری سد خاکی در حالت استاتیک و شبه استاتیک در انتهای مرحله ساخت (مطالعه مورد سد بینالود) (چکیده)
171 - بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند (چکیده)
172 - STUDY ON A NEW RIVER SUBSURFACE WATER HARVESTING METHOD (چکیده)
173 - اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی (چکیده)
174 - بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم (چکیده)
175 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
176 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد توام طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل (چکیده)
177 - مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز (چکیده)
178 - تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
179 - An experimental and numerical study on hydraulic charactristics and theoretical equations of circular weirs (چکیده)
180 - EXPERIMENTAL STUDY ON HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF BOTTOM INTAKE WITH GRANULAR POROUS MEDIA (چکیده)
181 - مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کانال های آبیاری با بستر موج دار (چکیده)
182 - بررسی اثر ویژگیهای هیدرولیکی برضریب سرریز کناری با تراز تاج متغیر (چکیده)
183 - بهینه سازی شبکه فاضلاب با استفاده از روش لاگرانژ افزاینده و مقایسه آن با نرم افزار (چکیده)
184 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی و ارائه روابط حاکم بر عمق نهایی و نیز گسترش زمانی حفره فرسایشی (چکیده)
185 - بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
186 - مدیریت ایمنی تاسیسات و منابع آب با ملاحظات پدافند غیر عامل (چکیده)
187 - تحلیل مدل عددی کانال بتنی در شرایط تخلیه سریع از کانال (چکیده)
188 - مدیریت بهینه در مهندسی رودخانه با رویکرد تمهیدات پدافند غیر عامل (چکیده)
189 - بررسی عملکرد طوق و شکاف در آبشستگی پل (چکیده)
190 - بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره آبشستگی موضعی در پایه پلها (چکیده)
191 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
192 - تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل (چکیده)
193 - بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
194 - مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای تاج دایره ای (چکیده)
195 - مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانی (چکیده)
196 - شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT (چکیده)
197 - معادلات ریاضی حاکم بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای استوانه ای (چکیده)
198 - بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار (چکیده)
199 - مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل (چکیده)
200 - مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل (چکیده)
201 - اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
202 - مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار (چکیده)
203 - پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبت (چکیده)
204 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
205 - ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
206 - بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
207 - ضریب دبی در مدل سرریز-دریچه (چکیده)
208 - انتقال بار کف تحت جریان غیرماندگار (چکیده)
209 - Flood inundation extent in storage cell mode (چکیده)
210 - مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار (چکیده)
211 - بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
212 - مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل (چکیده)
213 - مدل‌های برآورد دبی میانگین ماهانه و سالانه در حوضه کلات نادر (روش منطقه‌ای) (چکیده)
214 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
215 - بررسی انتقال وگرفتگی رسوب در سیستم ... (چکیده)
216 - بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (چکیده)
217 - مدل پیش بینی بار کف در رودخانه فصلی (چکیده)
218 - بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر انتقال رسوب در شرایط سیلاب طغیانی (چکیده)
219 - The effect of entrance geometry on discharge coefficient in culverts (چکیده)
220 - پرش هيدروليكي روي كانال هاي با شيب معكوس و پله منفي (چکیده)
221 - تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو (چکیده)