بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azar Zarrin


موارد یافت شده: 107

1 - بررسی کارایی روش‌های تصحیح اریبی در بهبود برونداد مستقیم دمای مدل‌های CMIP بر روی ایران (چکیده)
2 - Intensifying heatwave trends in Iran based on observational data using excess heat factor (EHF) (چکیده)
3 - Climatology of cold spots and LST minimums in Iran using high-resolution satellite data (چکیده)
4 - ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر متغیرهای اصلی اقلیم (ECVs) در ایران (چکیده)
5 - Near-term temperature extremes in Iran using the decadal climate prediction project (DCPP) (چکیده)
6 - پیش نگری بارش های فرین در حوضه دریاچه ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
7 - بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر امنیت آبی در ایران (چکیده)
8 - بررسی انواع خشکسالی و مشخصه های آن در ایران با استفاده از شاخص بارش تبخیر-تعرق استاندارد شده (SPEI) (چکیده)
9 - پیش بینی فرین های بارشی ایران در آینده نزدیک 2028-2021) با استفاده از پروژه پیش بینی اقلیمی دهه ای CMIP6-DCPP) (چکیده)
10 - ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی دبی ماهانه در حوزه آبخیز فریزی (چکیده)
11 - پیش نگری تنش گرمایی در ایران بر اساس برونداد چند مدلی همادی CMIP6 (چکیده)
12 - تحلیل فصلی تنش گرمایی و روند آن در ایران با استفاده از داده های ERA5 (چکیده)
13 - پیش بینی فرین های دمایی ایران برای آینده نزدیک (2028-2021) با کاربست برونداد مدل های پروژه پیش بینی اقلیم دهه ای (DCPP) (چکیده)
14 - On the Existence of Summer Shamal Wind Induced by the Zagros Mountains in the Middle East (چکیده)
15 - پیش نگری خشکسالی تحت سناریوهای SSP تا پایان قرن بیست ویکم، مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه (چکیده)
16 - بررسی مدل های CMIP6 در برآورد دمای ایران با تکید بر حساسیت اقلیم ترازمند (ECS) و پاسخ اقلیم گذرا (TCR) (چکیده)
17 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل کوپل شده اقلیمی-هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبریزکشف رود (چکیده)
18 - Spatiotemporal Variability, Trend, and Change-Point of Precipitation Extremes and Their Contribution to the Total Precipitation in Iran (چکیده)
19 - پیکربندی بهینه مدل RegCM4.5 مبتنی بر پهنه‌های اقلیمی برای پیش‌بینی بارش دوره پربارش ایران (نوامبر-می) ، مطالعه موردی: سال‌های 2019-2014 (چکیده)
20 - مدیریت ریسک اقلیمی (CRM) و ضرورت تدوین و اجرای برنامه های سازگاری ملی (NAPs) (چکیده)
21 - Evaluation of reanalysis-based, satellite-based, and “bias-correction”-based datasets for capturing extreme precipitation in Iran (چکیده)
22 - بررسی فصلی گرد و خاک در شمال شرق ایران و شبیه سازی عددی رخدادهای گرد و خاک فرین با مدل WRF-CHEM (چکیده)
23 - پیش نگری دمای کمینه و بیشینه مناطق سردسیر ایران با استفاده از مدل مقیاس کاهی آماری SDSM (چکیده)
24 - تأثیر تغییر اقلیم بر بارش‌های سنگین ایران با بکارگیری مدل همادی CMIP6 (چکیده)
25 - واکاوی مطالعات مدیریت منابع آب در ایران و هان (چکیده)
26 - بررسی دامنه شبانه روزی دما در ایران با استفاده از پایگاه AgERA5 (چکیده)
27 - پیش بینی دمای ماهانه ایران با استفاده از پروژه پیش بینی اقلیمی دهه ای DCPP) در دهه آینده 2028-2021) (چکیده)
28 - تحلیل پراکنش فصلی بارش‌های فرین در ایران با استفاده از پایگاه AgERA5 (چکیده)
29 - پیش نگری همادی نمایه‌های خشکسالی در ایران مبتنی بر برونداد چند مدلی CMIP5 (چکیده)
30 - اثر تغییر اقلیم آینده بر پاسخ هیدرولوژیک در حوزه آبخیز سد طرق مشهد (چکیده)
31 - Future Changes in Precipitation Extremes Over Iran: Insight from a CMIP6 Bias-Corrected Multi-Model Ensemble (چکیده)
32 - پیش نگری شدت بارش در ایران با بکارگیری رویکرد همادی چند مدلی با استفاده از داده های مقیاس کاهی شده NEX-GDDP (چکیده)
33 - بررسی دوره بازگشت و احتمال رخداد بارش در ایران بر اساس پایگاه داده بارش همادی-وزنی چند منبعی MSWEP) (چکیده)
34 - Historical variability and future changes in seasonal extreme temperature over Iran (چکیده)
35 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت دما و بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
36 - امتداد خشکسالی‌ها در دهه‌های آینده و لزوم توجه به برنامه مدیریت خشکسالی (چکیده)
37 - مدیریت ریسک خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم: نقش سیاست‌های ملی و برنامه مدیریت خشکسالی (DMP) (چکیده)
38 - پیش نگری دوره های خشک و مرطوب متوالی در ایران مبتنی بر برونداد همادی مدل‌های تصحیح شده اریبی CMIP6 (چکیده)
39 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
40 - پیش‌نگری دمای ایران در آینده نزدیک (2040-2021) بر اساس رویکرد همادی چند مدلی CMIP6 (چکیده)
41 - بررسی توانمندی مدل دینامیکی RegCM4 در شبیه سازی شاخص های بارش فرین به عنوان مهمترین نشانگرهای تغییر اقلیم در ایران (چکیده)
42 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی با استفاده از شاخص شدت خشکسالی پالمر واسنجی شده (SC-PDSI) در حوضه های آبخیز ایران (چکیده)
43 - اثرات تغییر اقلیم بر روز های خشک متوالی (CDD) ایران با کاربست مدل های تصحیح شده اریبی CMIP6 (چکیده)
44 - Projection of future extreme precipitation in Iran based on CMIP6 multi-model ensemble (چکیده)
45 - تغییر اقلیم و تاثیر آن بر امنیت پایدار با تاکید بر امنیت مرزی (چکیده)
46 - پایش و پیش نگری زیست پذیری کلانشهر مشهد تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
47 - بررسی بی‌هناری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از مدل‌های فت شده پروژه مقایسه متقابل مرحله ششم (CMIP6) (چکیده)
48 - پیش‌نگری چشم‌انداز بلندمدت دمای آینده ایران مبتنی بر برونداد پروژه مقایسه مدل‌های جفت شده فاز ششم (CMIP6) (چکیده)
49 - مسیریابی و منشایابی حرکت آلاینده های جوی در شرایط وقوع آلودگی های حدی در کلان شهر تهران (چکیده)
50 - Climate Change; A Challenge for Sustainable Developemnet (چکیده)
51 - بررسی امواج گرمایی و ابعاد آن در ایران در راستای سازگاری اقلیمی و کاهش پیامدهای آن (چکیده)
52 - بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از برونداد مدل های اقلیمی CMIP6 در عراق (چکیده)
53 - پیش آگاهی مخاطره خشکسالی در تهران بر اساس برونداد مدل های CMIP6 (چکیده)
54 - ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد (چکیده)
55 - نواحی امواج گرمایی ایران (چکیده)
56 - کارآیی سامانه دینامیکی پیش‌بینی فصلی CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی ماهانه بارش کشور، مطالعه موردی: ماههای سپتامبر تا دسامبر سال 2017 (چکیده)
57 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
58 - تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران) (چکیده)
59 - An investigation of Afro-Eurasia precipitation anomalies in relation to climate change (چکیده)
60 - Spatiotemporal trend analysis of temperature in the northern hemisphere during the years 1982-2016 (چکیده)
61 - پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگریوز سامانی (چکیده)
62 - بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا (فصل زمستان 2014-2010) (چکیده)
63 - بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا (چکیده)
64 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) (چکیده)
65 - تاثیر پرفشار سیبری بر بارش های شرق ایران در ماه نوامبر (چکیده)
66 - کاربست مدل انتشار در پایش طوفان های گردوغبار شمال شرق ایران (چکیده)
67 - تغییرات و روند دمای سطح آب اقیانوس هند در دوره ۲۰۱۵ - ۱۹۸۲ (چکیده)
68 - شبیه‌سازی واداشت‌های تابشی گردوغبار در غرب ایران (چکیده)
69 - بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد (چکیده)
70 - بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی (چکیده)
71 - Estimation of meteorological drought indices based on AgMERRA precipitation data and station-observed precipitation data (چکیده)
72 - شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران (چکیده)
73 - Climatology of atmospheric circulation patterns of Arabian dust in western Iran (چکیده)
74 - Sensitivity studies of the forth-generation regional climate model simulation of dust storms in the Sistan plain, Iran (چکیده)
75 - بررسی وضعیت دمایی کلانشهر مشهد در پایان قرن 21 از منظر پدیده گرمایش جهانی (چکیده)
76 - بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد (چکیده)
77 - بررسی وضعیت گرد و غباری ترین روزهای نوامبر سال 1971 خراسان رضوی با استفاده از مدل RegCM4 (چکیده)
78 - پتانسیل سنجی انرژی باد درخراسان رضوی مطالعه موردی(مشهد،نیشابور،خواف) (چکیده)
79 - شبیه سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش های منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
80 - شبیه سازی بارش زمستان در استان فارس با استفاده از مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
81 - بررسی بارش سنگین به منظور پیش بینی سیلاب های شهری در استان تهران (چکیده)
82 - کاربست مدل های دینامیکی منطقه محدود در مطالعات تغییر اقلیم و منابع آب (چکیده)
83 - جریانات جوی موثر در شکل گیری روزهای بسیار آلوده در شهر تهران (چکیده)
84 - تحلیل همدید شرایط وقوع روزهای بسیار آلوده در کلان شهر تهران (چکیده)
85 - کارایی مدل RegCM4 در شبیه سازی بارش دوره سرد استان فارس- مطالعه موردی: ۲۰۱۰-۱۹۹۰ (چکیده)
86 - تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو (چکیده)
87 - بررسی ساختار باد شمال و گردوغبار ناشی از آن با کاربست مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
88 - Modeling the exceptional south Foehn event (Garmij) over the Alborz Mountains during the extreme forest fire of December 2005 (چکیده)
89 - بررسی الگوی گردش جو در طول دوره های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
90 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوندخورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
91 - Numerical Modeling of the Exceptional South Foehn Event over Alborz Mountains during December 2005 Extensive Forest Fire (چکیده)
92 - شبیه سازی نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 پیوند خورده با مدل دریاچه (چکیده)
93 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوند خورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
94 - بررسی ماهیت، ساختار و وردایی زمانی گردش بزرگ مقیاس جو تابستانه بر روی جنوب غرب آسیا (چکیده)
95 - تحلیل فضایی الگوی پرفشار جنب حاره بر روی آسیا و آفریقا (چکیده)
96 - Improving historical precipitation estimates over the Lake Superior basin (چکیده)
97 - The Role of Ice Cover in Heavy Lake-Effect Snowstorms over the Great Lakes Basin as Simulated by RegCM4 (چکیده)
98 - Simulation of Heavy Lake-Effect Snowstorms across the Great Lakes Basin by RegCM4: Synoptic Climatology and Variability. (چکیده)
99 - Influence of the Laurentian Great Lakes on Regional Climate* (چکیده)
100 - Sensitivity of the North American monsoon to antecedent Rocky Mountain snowpack (چکیده)
101 - The spatial pattern of summertime subtropical anticyclones over Asia and Africa: A climatological review (چکیده)
102 - The effect of Zagros Mountains on the formation and maintenance of Iran anticyclone using RegCM4 (چکیده)
103 - تبیین علل کاهش یافتن مقدار و شدت بارش های زمستانه در قیاس با بارش های پائیزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
104 - آیا پرفشار جنب حاره ای تابستانه بر روی ایران زبانه ای از پرفشار جنب حاره ای آزور است؟ «بررسی یک نظریه» (چکیده)
105 - Investigating the structure of summer atmospheric circulation over Southwest Asia (چکیده)
106 - The effect of the Zagros Mountains on the formation and maintenance of the Iran Anticyclone using RegCM4 (چکیده)
107 - شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)