بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 71763

71201 - Dynamical systems on Hilbert C*-modules (چکیده)
71202 - q-norms are really norms (چکیده)
71203 - On (co)homology of triangular Banach algbras (چکیده)
71204 - Hahn-Banach theorem in generalized 2-normed spaces (چکیده)
71205 - Refinements of reverse triangle inequalities in inner product spaces (چکیده)
71206 - More on reverse triangle inequality in inner product spaces (چکیده)
71207 - σ-derivations in Banach algebras (چکیده)
71208 - Orthogonal constant mappings in isosceles orthogonal spaces (چکیده)
71209 - The effect of water vapor on the performance of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes in CO2/CH4 separation applications (چکیده)
71210 - Gas permeation properties of commercial polyphenylene oxide and Cardo-type polyimide hollow fiber membranes (چکیده)
71211 - Analysis of indigenous zinc in alkaline sodic soil solutions by graphite furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)
71212 - Changes in composition of soil aqueous phase influence chemistry of indigenous heavy metals in alkaline sodic and acidic soils (چکیده)
71213 - Ion exchange resin and MINTEQA2 speciation of Zn and Cu in alkaline sodic and acidic soil extracts (چکیده)
71214 - Water : soil ratio influences aqueous phase chemistry of indigenous copper and zinc in soils (چکیده)
71215 - Entropy properties of record statistics (چکیده)
71216 - Some Characterizations Based on Entropy of Order Statistics and Record Values (چکیده)
71217 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)
71218 - Preservation of some reliability properties by certain record statistics (چکیده)
71219 - Distribution-free confidence intervals for quantile intervals based on current records (چکیده)
71220 - Characterization of hazard function factorization by Fisher information in minima and upper record values (چکیده)
71221 - Confidence intervals for quantiles in terms of record range (چکیده)
71222 - Nonparametric confidence and tolerance intervals from record values data (چکیده)
71223 - Comparing the fisher information in record values and iid observations (چکیده)
71224 - SOME UNIVARIATE STOCHASTIC ORDERS ON RECORD VALUES (چکیده)
71225 - تاثیر شوری و کود آلی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاک (چکیده)
71226 - On the Degree of Theta Pairs of Finite Groups (چکیده)
71227 - On the Growth Sequences of PSp_2m, q (چکیده)
71228 - On the Mutually Commuting n-tuples in Compact Groups (چکیده)
71229 - اثر افزودن ذرات SiC بر ییر سختی کامیوزیتA356-3% SiC (چکیده)
71230 - A NEW INVESTIGATIONON ON THE PERFORMANCE OF RAINFALL IDF MODELS (چکیده)
71231 - Soft computing-based nonlinear fusion algorithms for describing non-Darcy flow in porous media (چکیده)
71232 - An extension of lower crust in central Kyushu, Japan, inferred from GPS derived velocity field- An Implication of Beppu-Shimaba ra graben structure (بازشدگی در پوسته تحتانی کیوشو-زاپن) (چکیده)
71233 - تاثیر ماده آلی، روی و مس بر غلظت برخی عناصر کم‌مصرف در خاک و گیاه گندم (چکیده)
71234 - اثر کار گرم و عملیات حرارتی بر روی ساختار و خواص میکروالیاژ 30MSV6 (چکیده)
71235 - اثر سرعت جوشکاری بر ریز ساختار الیاژی از Cu-Zn در فرایند FWS (چکیده)
71236 - اصلاح ریز ساختار الیاژ A356 با استفاده از ریخته گری روی سطح شیبدار (چکیده)
71237 - روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی به روش الگوریتم ژنتیک (چکیده)
71238 - تاثیر ریز ساختار اولیه روی زمان کروی شدن سمانتیت در فولاد CK60 (چکیده)
71239 - Transient response of finned-tube condenser in household refrigerators (چکیده)
71240 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی (چکیده)
71241 - مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
71242 - Theory of hot crack formation (چکیده)
71243 - Organization of chromatin in the preimplantation mouse embryo (چکیده)
71244 - MEASURMENT OF THE PLASMA FREE FATTY ACIDS (چکیده)
71245 - HOT CRACK FORMATION IN PURE Cu AND Cu-30%Zn ALLOY DURING IN SITU SOLIDIFICATION (چکیده)
71246 - تفاوت یادگیری زبان اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان (چکیده)
71247 - Satbility of ternary homomorphisms via generalized Jensen equation (چکیده)
71248 - Hyers-Ulam-Rassias stability of generalized derivations (چکیده)
71249 - Approximate (σ-τ)-contractibility (چکیده)
71250 - Orthogonal stability of the Pexiderized quadratic equation (چکیده)