بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 82334

77401 - مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی (چکیده)
77402 - Design of a wind tunnel for seprating flower parts of saffaron (چکیده)
77403 - Impression creep behavior of cast Pb–Sb alloys (چکیده)
77404 - Investigation of stress exponent in the room-temperature creep of Sn–40Pb–2.5Sb solder alloy (چکیده)
77405 - Impression creep behavior of lead-free Sn–5Sb solder alloy (چکیده)
77406 - Superplastic power-law creep of Sn–40%Pb–2.5%Sb peritectic alloy (چکیده)
77407 - Superplastic indentation creep of Sn–Pb–Sb peritectic (چکیده)
77408 - Oxidation behaviour of Al-alloyed ductile cast irons at elevated temperature (چکیده)
77409 - Disappearance of dry matter and neutral detergent fibre (NDF) of sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by isolated mixed rumen bacteria using in vitro culture (چکیده)
77410 - Effect of Modified Atmosphere Packaging on Quality Properties and Storability Extending in Two Sour Cherry Cultivars (چکیده)
77411 - Results of experimental storage of sour cherry (Prunus cerasus L.) fruit (چکیده)
77412 - Abnormalities of the stigma of sour cherry cultivar (چکیده)
77413 - Phenological Stages, Pollen Production Level, Pollen Viability and in vitro Germination Capability of Some Sour Cherry Cultivars (چکیده)
77414 - The Flower Phenology of Sour Cherry Cultivars (چکیده)
77415 - Marked improvement of Hungarian sour cherries by cross-pollination. II: fruit quality (چکیده)
77416 - Marked Improvement of Hungarian Sour Cherries Grown in Iran by Cross-Pollination 1: Fruit Set (چکیده)
77417 - سازو کار تشکیل فیبرولیت در هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
77418 - Plasma biochemistry of one-humped camel (Camelus dromedarius (چکیده)
77419 - The relationship between normocytic, hypochromic anaemia and iron concentration together with hepatic enzyme activities in cattle infected withFasciola hepatica (چکیده)
77420 - Anesthesia in Caspian ponies (چکیده)
77421 - Effects of short-term supplementation of clinoptilolite in colostrum and milk on hematology, serum proteins, performance, and health in neonatal dairy calves (چکیده)
77422 - Effects of Short-term Supplementation of Clinoptilolite in Colostrum and Milk on the Concentration of Some Serum Minerals in Neonatal Dairy Calves (چکیده)
77423 - Serum Constituents Analyses in Dairy Cows: Effects of Duration and Temperature of Storage of Clotted Blood (چکیده)
77424 - Possible Utilization of Halophytes as Alternative Crops in Saline Agroecosystems (چکیده)
77425 - بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 1 (چکیده)
77426 - The effects of chemical and organic fertilizers on saffron flowering (چکیده)
77427 - Mammary gland immune dysfunction in high yielding dairy cows immediately after calving: can dietary vitamin C help? (چکیده)
77428 - The effect of dry period length reduction to 28 days on the performance of multiparous dairy cows in the subsequent lactation (چکیده)
77429 - T lymphocyte proliferative capacity and CD4+/CD8+ratio in primiparous and pluriparous lactating cows (چکیده)
77430 - اثر دسترسی آزاد گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی (چکیده)
77431 - اثر متقابل بنتونبت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغهای تخمگذار از 36-48 هفتگی (چکیده)
77432 - بررسی ارزش غذایی چربی ها برای جوجه های گوشتی (چکیده)
77433 - Effect of organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
77434 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
77435 - Impact of Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability (چکیده)
77436 - Development of dormancy breaking treatments to enable germination testing of seeds of medicinal plants grown in IRAN (چکیده)
77437 - The effects of different cattle manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo (چکیده)
77438 - Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and free-living nitrogen-fixing bacteria on growth characteristics of corn under organic and conventional cropping systems (چکیده)
77439 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
77440 - Dislocation network formation during creep in Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
77441 - Petrochemistry of the Reduced, Ilmenite-Series Granitoid Intrusion Related to the Hired Gold-Tin Prospect (Basiran), Eastern Iran (چکیده)
77442 - Influences of Hand Thinning of Bud and Blossom on Crop Load, Fruit Characteristics and Fruit Growth Dynamic of Újfehértói fürtös Sour Cherry Cultivar (چکیده)
77443 - ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاءهای الیاف توخالی پلی‌سولفون (چکیده)
77444 - بررسی اثرات غیرایده‌آلی فاز گاز، افت فشار، پلاریزاسیون غلظت و کالیبراسیون دستگاه‌ها بر نتایج تراوش‌پذیری حاصل از مدول‌های الیاف توخالی در مقیاس آزمایشگاهی به کمک مدلسازی (چکیده)
77445 - مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل (چکیده)
77446 - جداسازی گازها توسط غشاهای پلیمری (چکیده)
77447 - اثر اتان بر عملکرد جداسازی غشایی دی اکسید کربن از متان (چکیده)
77448 - Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites (چکیده)
77449 - Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
77450 - A risk‐based approach for bidding strategy in an electricity pay‐as‐bid auction (چکیده)