بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 78157

77451 - مطالعه بافت شناسی روند تکوین پیوند اتوگرافت بافت بلاستما در درم پوست خرگوش (چکیده)
77452 - بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان مشهد) (چکیده)
77453 - روش جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون های پرتاب شده در نیمه هادی ها (چکیده)
77454 - Optimization and evaluation of electrochemical generation of volatile zinc hydride in a novel electrolytic (بهینه سازی و ارزیابی تولید الکتروشیمیایی هیدرید فرار روی در یک سل الکترولیتیکی جدید) (چکیده)
77455 - Study of Complexation Reactions Between Alkali and Alkaline- Earth Metal Cations with Dibenzo-18-Crown-6(DB18C6) in Mixed Nonaqueous Solvents Using the Conductometry Method (چکیده)
77456 - Study of Complex Formation between N-Phenylaza-15-Crown-5 with Mg2+,Ca2+, Ag+ and Cd2+ Metal Cations in Some Binary Mixed Aqueous and Non-aqueous Solvents Using the Conductometric Method (چکیده)
77457 - Mechanistic aspects of electrochemical hydride generation for cadmium (چکیده)
77458 - Electrochemical hydride generation atomic absorption spectrometry for determination of cadmium (چکیده)
77459 - مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
77460 - Discharge estimation in tidal rivers with partially reverse flow (تخمین دبی در یک رودخانه جزر و مدی با جریان برگشتی موضعی) (چکیده)
77461 - مقایسة تأثیر تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت دریبل فوتبال (چکیده)
77462 - اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
77463 - Neutrophil bactericidal impairment in dairy cows around parturition: supportive effects of dietary organic selenium (چکیده)
77464 - تاثير پرخوران محدود همراه با اينتر کولينگ بر کاهش دود سياه در موتورهای اشتعال تراکمی (چکیده)
77465 - Bovine blood neutrophil acyloxyacyl hydrolase (AOAH) activity during endotoxin and coliform mastitis (چکیده)
77466 - Growth Response and Gass Exchanged of Sugar Beet Plant Under Salt Stress (چکیده)
77467 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
77468 - بررسی نقش بیمه در تولید گندم (چکیده)
77469 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز) (چکیده)
77470 - برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی (چکیده)
77471 - مدیریت انرژی با تاکید بر پایداری بخش زراعت (چکیده)
77472 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
77473 - Effect of Sodium Bentonite and Comparison of Pellet vs Mash on Performance of Broiler Chickens (چکیده)
77474 - Effect of Analgesia of the Metacarpophalangeal Joint in Horses with Lameness Caused by Solar Pain (چکیده)
77475 - Urethral Extension and Caslick s Surgery for Infertility Treatment in Pneumovagina Cases with Sunke (چکیده)
77476 - Rupture of The Peroneous tertius In Horse (چکیده)
77477 - مقایسه اثر دو روش مشاهده ای الگوی ماهر و در حال یادگیری بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون (چکیده)
77478 - INFLUENCE OF STEAM INJECTION ON THERMAL EFFICIENCY AND OPERATING TEMPERATURE OF GE-F5 GAS TURBINES APPLYING VODOLEY SYSTEM (تاثیر تزریق بخار در راندمان حرارتی و دمای عملکرد توربینهای گازی GE-F5 با اعمال سیستم VODOLEY) (چکیده)
77479 - بررسی پارامترهای راندمان حرارتی و دمای عملکرد در توربینهای گازی GE-F5 در نتیجه تزریق بخار در سیستمVODOLEY (چکیده)
77480 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STEAM INJECTION IN GE-F5 GAS TURBINE NOX REDUCTION APPLYING VODOLEY SYSTEM (بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق بخار در کاهش اکسیدهای ازت در توربینهای گازی GE-F5 (چکیده)
77481 - Wavelet Linear Density Estimation for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
77482 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل بوسیله دستگاه Swwirl Meter (چکیده)
77483 - Distilled Water as an Irrigation Fluid in Percutaneous Nephrolithotomy (چکیده)
77484 - Wavelet Based Estimation of the Derivatives of a Density for m-Dependent Random Variables (چکیده)
77485 - Wavelet based estimation of the derivativesof a density with associated variables (چکیده)
77486 - Estimation of the Survival Function for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
77487 - On the Minimax Optimality of Block Thresholded Wavelets Estimators for p-Mixing Process (چکیده)
77488 - An ant colony algorithm for the pos/neg weighted p-median problem (چکیده)
77489 - Analgesia effects of detomidine HCl when administered into the distal interphalangeal joint in horses with experimental solar pain (چکیده)
77490 - Effects of topical allicin on second-intention wound healing in dogs-histological aspects (چکیده)
77491 - The Bainitic Phase Transformation in Aluminium Containing Ductile Irons After Short Time of Austempering (چکیده)
77492 - Evidential inference based on record data and inter-record times (چکیده)
77493 - Statistical Evidence Methodology for Model Acceptance based on Record Values (چکیده)
77494 - Comparison of record data and random observations based on statistical evidence (چکیده)
77495 - برخی از معیارهای پشتیبانی از فرضیه های آماری (چکیده)
77496 - Energy and Momentum Approaches for Analysis of Gradually-varied Flow through Compound Channels (چکیده)
77497 - Variability of hydraulic parameters in coarse porous media (چکیده)
77498 - تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت (چکیده)
77499 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (چکیده)
77500 - ON THE PERFORMANCE OF DIFFERENT EMPIRICAL LOSS EQUATIONS FOR FLOW THROUGH COARSE POROUS MEDIA (چکیده)