بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: زمین شناسی مهندسی


موارد یافت شده: 23

1 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مارن های قرمز حوضه سنگرد (چکیده)
2 - مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
3 - بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد (چکیده)
4 - بررسی ژئومکانیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به چغارخور و طراحی سیستم نگهدارنده اولیه براساس روش های تجربی (چکیده)
5 - بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی (چکیده)
6 - مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر (چکیده)
7 - تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالبخاکدر شهر خلیل آباد (چکیده)
8 - تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود (چکیده)
9 - ملزومات مطالعات ژئو تکنیکی و نقش آنها در احداث سد زیر زمینی، مطالعه موردی: سد زیر زمینی پسبند لامرد (چکیده)
10 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا (چکیده)
11 - بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار (چکیده)
12 - ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهد(مطالعه موردی، پرو‍ژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور) (چکیده)
13 - بررسی مقایسه ای پارامترهای زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی، ساختگاه تصفیه خانه التیمور مشهد) (چکیده)
14 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا (چکیده)
15 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد (چکیده)
16 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میدانک (چکیده)
17 - امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان (چکیده)
18 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره (چکیده)
19 - کاربرد نقشه های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار (چکیده)
20 - ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی (چکیده)
21 - ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی (چکیده)
22 - پهنه بندی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد خواجه یار با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی مهندسی در محیط Rockwork 2006 (چکیده)
23 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)