بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: میثم شفیعی اردستانی


موارد یافت شده: 25

1 - Biostratigraphy of Upper Cretaceous planktonic foraminifera of the Abtalkh Formation in an east–west transect, Kopet-Dagh Basin, northeastern Iran (چکیده)
2 - پالئواکولوژی، ریز رخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند سورگاه بر مبنای روزن بران پلانکتون در منطقه پلدختر استان لرستان (چکیده)
3 - The occurrence of Neoflabellina bioevents across the Coniacian/Santonian boundary in the Abderaz Formation, Kopeh-Dagh Basin, Iran (چکیده)
4 - ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم، حوضه رسوبی زاگرس (چکیده)
5 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ لیلم، حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران (چکیده)
6 - مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده دهانی روزن بران شناور سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در خاور حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال خاوری ایران) (چکیده)
7 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
8 - اولین گزارش بایوزوناسیون و شناسایی گونه های شاخص تعیین GSSP قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین در حوضه کپه داغ (چکیده)
9 - استفاده از شکل هندسی و معادلات تعیین عمق در سازند آبدراز، برش چینه شناسی روستای قلعه زو، ناودیس شیخ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
10 - بایواستراتیگرافی سازند ابدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک, غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
11 - زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازند آیتامیر و بخش تحتانی-میانی سازند آبدراز بر اساس روزن داران شناور در برش الگو شرق حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
12 - بررسی تغییرات عمقی سازند آب تلخ در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
13 - Biostratigraphy of the Abderaz Formation based on heterohelicids, at six stratigraphical sections in east and center of the Kopeh-Dagh sedimentary basin, northeastern of Iran (چکیده)
14 - Investigation of Main Planktonic Foraminiferal Bio-Events in Surgah Formation at Pol-e-Dokhtar Area, South Western of Iran (چکیده)
15 - بررسی تغییرات عمقی سازند آبدراز در برش روستای آبدراز در شرق حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
16 - تعیین ژرفای دیرینه و مطالعه وقایع زیستی مرز سانتونین- کامپانین بر اساس روزن بران شناور در خاور حوضه کپه داغ ٬ شمال خاور ایران (چکیده)
17 - Integrated biostratigraphy and stage boundaries of the Abderaz Formation, east of the Kopeh-Dagh sedimentary basin, NE Iran (چکیده)
18 - Integrated biostratigraphy of the Upper Cretaceous Abderaz Formation of the East Kopet Dagh Basin (NE Iran) (چکیده)
19 - Paleoceanography and Paleobiogeography Patterns of theTuronian-Campanian Foraminifers from the AbderazFormation, North Eastern Iran (چکیده)
20 - وقایع زیستی فرامینیفرهای پلانکتونیک در مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز (برش الگو) شمال شرق کپه داغ (چکیده)
21 - Biostratigraphy and foraminiferal bioevent of the Abderaz Formation (Middle Turonian – Lower Campanian) in Kopeh-Dagh sedimentary basin, northeastern Iran (چکیده)
22 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
23 - Study of Planktonic morphotype of the Abderaz Formation at type section, Iran (چکیده)
24 - Planktonic Foraminiferal bioevents in the ATuronian/ Coniacian boundary interval in the Abderaz Formation at type section, Kopet-Dagh basin, Iran (چکیده)
25 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)