بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Sabahi


موارد یافت شده: 32

1 - بازنگری اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران با تمرکز بر تنش بخش مالی (چکیده)
2 - Review on the Impact of Fiscal and Monetary Policies on Economic Growth in Iran Focusing on Financial Sector Stress (چکیده)
3 - بررسی تأثیر مصرف انرژی و تغییرات اقلیمی بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) در کشور ایران (چکیده)
4 - بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی) (چکیده)
5 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
6 - شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی (چکیده)
7 - تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملی (چکیده)
8 - راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی (چکیده)
9 - بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR- (چکیده)
10 - تعیین و اندازه‎گیری شاخص کل خدمات دارایی‎های پولی در ایران (چکیده)
11 - بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر (چکیده)
12 - Currency Substitution Theory, a New Chanel to Enter the Exchange Rate as the Monetary Transmission Mechanism (چکیده)
13 - Modeling the Effective Factors on Bank Loans Default Rate UsingDelphi, SEM and Tobit Techniques (Evidence from Iran) (چکیده)
14 - سیکل های تجاری قیمت نفت خام (چکیده)
15 - عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران (چکیده)
16 - نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
17 - بررسی تعاملات دانشگاه ،صنعت و دولت. نقش ارکان اصلی نظام نو اوری کشور (مورد مطاله استان خراسان رضوی ) (چکیده)
18 - کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران (چکیده)
19 - بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوس (چکیده)
20 - بررسی امکان پذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد-برد (چکیده)
21 - بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (چکیده)
22 - Examining and suggesting guidelines for improvingInnovation – based Entrepreneurship in Iran (چکیده)
23 - A Comparative study between National Innovation System in Switzerland and Iran (چکیده)
24 - Fuzzy-probabilistic multi agent system for breast cancer risk assessment and insurance premium assignment (چکیده)
25 - Study of unsupported types of innovation in Iran and some suggestions (چکیده)
26 - راهکار های پیشنهادی برای بهبود نظام ملی نوآوری ایران (چکیده)
27 - Institution and functions of national innovation system in Norway and Iran (چکیده)
28 - تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد(مطالعه موردی در کشورهای منتخب) (چکیده)
29 - ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه‌های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور) (چکیده)
30 - اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی (چکیده)
31 - تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه ) (چکیده)
32 - مکان یابی و ارزیابی اقتصادی ایجاد مراکز جمع آوری شیر در استان خراسان (چکیده)