بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Reza Attari


موارد یافت شده: 114

1 - طبقه بندی سکته مغزی در یک سیستم دو بعدی چند فرکانسی با استفاده از امواج مایکروویو و یادگیری عمیق (چکیده)
2 - بررسی و معرفی گروه های پژوهشی و سیستم های تجاری تصویربرداری پزشکی مایکروویو (چکیده)
3 - Improved Design of Uniform SIW Leaky Wave Antenna With Suppression of Unwanted Mode (چکیده)
4 - تعیین عمق و قطر اهداف هادی استوانه ای مدفون در محیط پس زمینه نامعلوم با استفاده از رادار نفوذ در زمین (چکیده)
5 - Enhancing image quality of single-frequency microwave imaging with a multistatic full-view array based on sidelobe reduction (چکیده)
6 - Near-Field Radar-Based Microwave Imaging for Breast Cancer Detection: A Study on Resolution and Image Quality (چکیده)
7 - An improved method of designing optimum microstrip Rotman lens based on 2D‐FDTD (چکیده)
8 - Improved Design of Uniform SIW Leaky Wave Antenna by Considering the Unwanted Mode (چکیده)
9 - طراحی آنتن موج نشتی شبه یکنواخت با ابعاد کاهش یافته بر پایه موجبر دندانه دار (چکیده)
10 - بهبود سطح گلبرگ جانبی با لحاظ کردن اثر تزویج متقابل در طراحی آنتن آرایه ای شکافی مبتنی بر موجبر مجتمع شده در زیرلایه (چکیده)
11 - Extended two dimensional transformation optics for reflection suppression (چکیده)
12 - Design of Nonmagnetic All-mode Waveguide Coupler with Perfect Transmission Using Transformation Optics (چکیده)
13 - Waveguide tapering using Conformal transformation optics for ideal transmission (چکیده)
14 - تصویربرداری مایکروویو با قدرت تفکیک بالا با استفاده از روش معکوس زمانی چندتکپایه برای کاربرد در رادار نفوذ در زمین (چکیده)
15 - بررسی عدم دقت تعیین ضریب دی‌الکتریک محیط پس‌زمینه در بازسازی تصویر در یک سیستم تصویربرداری مایکروویو (چکیده)
16 - Elliptical generalized Maxwell fish-eye lens using conformal mapping (چکیده)
17 - Transformation optics for perfect two-dimensional non-magnetic all-mode waveguide couplers (چکیده)
18 - Improved design of a SIW long slot leaky wave antenna with low SLL (چکیده)
19 - Dual Polarization Synthesis and Optimization of Cylindrical Offset Reflector Antenna for Cosecant-squared Radiation Pattern (چکیده)
20 - طراحی آنتن فراپهن باند برای سیستم های تصویربرداری پزشکی مایکروویوی (چکیده)
21 - Skin Artifact Removal Algorithms for Radar-based Microwave Breast Cancer Detection (چکیده)
22 - Design of polarization splitting devices with ideal transmission and anisotropy considerations (چکیده)
23 - Positioning of a 2-D PEC Buried Object in an Unknown Host Medium Using Kirchhoff-Based Shape Reconstruction Algorithm (چکیده)
24 - Improved Design of Quasi-Uniform Waveguide Leaky Wave Antennas (چکیده)
25 - Reflectionless design of a nonmagnetic homogeneous optical waveguide coupler based on transformation optics (چکیده)
26 - Thinned Array Inspired Quasi-Uniform Leaky-Wave Antenna With Low Side-Lobe Level (چکیده)
27 - Reflectionless compact nonmagnetic optical waveguide coupler design based on transformation optics (چکیده)
28 - A Compact Substrate Integrated Waveguide Diplexer Using Dual Mode Resonator as a Junction for System in Package Applications (چکیده)
29 - Circuit analysis and optimisation of SIW branch line coupler with improved modelling of small metallic post in FDTD (چکیده)
30 - Analytical synthesis of coupling matrix for a dual mode dual band filter (چکیده)
31 - Design of reflectionless non-magnetic homogeneous polarization splitters with minimum anisotropy based on transformation electromagnetics (چکیده)
32 - Non-reflecting non-magnetic homogeneous polarization splitter and polarization deflector design based on transformation electromagnetics (چکیده)
33 - Analytical Calculation of the Resonant Frequencies for a Corner Cut Square SIW Cavity (چکیده)
34 - Periodic Leaky-Wave Antenna with Transverse Slots Based on Substrate Integrated Waveguide (چکیده)
35 - Dual Mode Square SIW Cavity Filter Using Corner Cut Perturbation (چکیده)
36 - Resonance antennas based on substrate integrated waveguide (چکیده)
37 - X-Band Multi-Hole Directional Coupler with Folded Substrate-Integrated Waveguide (چکیده)
38 - افزابش کارایی الگوریتم برش بزیر در تعیین ناحیه روشن شده رویه های نربز برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ (چکیده)
39 - Fourth‐order dual mode substrate integrated waveguide filter (چکیده)
40 - Epsilon-Zero Resonance Antennas with Modified Unit Cells (چکیده)
41 - A Novel Dual Mode Dual Band SIW Filter (چکیده)
42 - بهبود دقت نتایج روش FDTD برای تحلیل و طراحی یک کوپلر موجبری (چکیده)
43 - Slow light transmission in a photonic crystal power splitter with parallel outputs (چکیده)
44 - Design and analysis of new substrate integrated waveguide resonance antennas (چکیده)
45 - طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمتگرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی (چکیده)
46 - Dual-band/Dual-mode ε Negative Resonance Antenna (چکیده)
47 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
48 - A Compact MIM Zeroth Order Resonator Antenna (چکیده)
49 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1-4 GHz (چکیده)
50 - An Exact Formulation for Dual-Band Composite Right/Left-Handed Transmission Line Design (چکیده)
51 - Realisation of New Single-Layer Triple-Mode Substrate Integrated Waveguide and Dual Mode Half-Mode Substrate Integrated Waveguide Filters Using a Circular Shape Perturbation (چکیده)
52 - A Generalized Circuit Model for High Directivity Coupler Using Mu-Negative Transmission Lines (چکیده)
53 - Design of a Novel Dual Mode Filter Based on HMSIW Structure Using Mode Shifting Technique (چکیده)
54 - مقسم توان کوچک و پهن باند با 4 پورت خروجی با استفاده از موجبر مجتمع با زیرلایه (چکیده)
55 - High coupling efficiency to a low dispersion slow light-supporting photonic crystal waveguide (چکیده)
56 - Dual‐band resonance antennas using epsilon negative transmission line (چکیده)
57 - A Compact and Broadband Metamaterial-Inspired Antenna (چکیده)
58 - Planar Monopole Antenna for Multiband Wireless Application (چکیده)
59 - Bandwidth Enhancement of Substrate Integrated Waveguide Quadrature Hybrid (چکیده)
60 - طراحی فیلتر دو مودی با موجبر مجتمع شده در زیرلایه (SIW) با برش مربعی (چکیده)
61 - طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمت گرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی (چکیده)
62 - Design and analysis of new substrate integrated waveguide resonance antennas (چکیده)
63 - Broadband Substrate Integrated Waveguide Four-way Power Divider (چکیده)
64 - A Directivity-Enhanced Directional Coupler Using Epsilon Negative Transmission Line (چکیده)
65 - Compact MNG zeroth order resonator antenna (چکیده)
66 - طراحی آنتن هم محور دارای چک به منظور افزایش تمرکز الگوی SAR در انعقاد درمانی (چکیده)
67 - طراحی آنتن هم محور غلافی به منظور دستیابی به توزیع SAR کروی شکل در گرما درمانی (چکیده)
68 - Dual-band/Dual-mode Epsilon Negative Resonance Antenna (چکیده)
69 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
70 - نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی (چکیده)
71 - An Exact Formulation for Dual-band Composite Right/Left Handed Transmission Line Design (چکیده)
72 - طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
73 - A Novel Dual-Frequency Triangular Microstrip Patch Antenna with One Slot (چکیده)
74 - A Compact MIM Zeroth Order Resonator Antenna (چکیده)
75 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1GHz-4GHz (چکیده)
76 - بهینه سازی منعکس کننده های گوشه ای سه وجهی به منظور کاهش تغییرات سطح مقطع راداری آن برحسب زاویه (چکیده)
77 - طراحی آنتن فراپهن باند با قابلیت حذف موثر باندهای تداخلی با استفاده از مشددهای تزویج شده به خط تغذیه (چکیده)
78 - Gain Enhancement of Small Size UWB Antenna for Wireless Body Area Network Applications (چکیده)
79 - مقایسه مشدد های حلقوی شکاف دار و معرفی آرایشی جدید جهت کاهش فرکانس مرکزی شکاف باند (چکیده)
80 - Wideband circularly polarized quasi‐spiral slot antenna (چکیده)
81 - Miniaturized Ultra Wideband Elliptical Monopole Antenna with WLAN band Rejection Characteristic (چکیده)
82 - A NEW DUAL-BAND MICROSTRIP ANTENNA WITH U-SHAPED SLOT (چکیده)
83 - Improved photonic crystal directional coupler with short length (چکیده)
84 - طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW (چکیده)
85 - تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار (چکیده)
86 - Compact and Ultra Wideband printed Elliptical Monopole Antenna with Modified- Shape Ground Plane (چکیده)
87 - Design of Compact Broadband Microstrip Antennas Using Coplanar Coupled Resonators (چکیده)
88 - Comparison of iterative angular spectrum and optimal rotation angle methods in designing beam-fanners (چکیده)
89 - خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی (چکیده)
90 - دقت روش تنها-فاز در طراحی ریزعدسیها (چکیده)
91 - A 60o Photonic Crystal Waveguide Bend with Improved Transmission Characteristics (چکیده)
92 - A novel architecture of ultracompact pulse position modulator in photonic crystals (چکیده)
93 - Circular Polarized Cylindrical Dielectric Resonator Antenna Using a Single Probe Feed (چکیده)
94 - Low Power Photonic Crystal All Optical Switch (چکیده)
95 - Two Dimensional Finite Aperture Diffractive Optical Elements Design Using Iterative Angular Spectrum Approach (چکیده)
96 - Design of Two Dimensional Finite Aperture Diffractive Optical Elements Using the Flip-Flop Method of Optimization (چکیده)
97 - Compact and Broadband Circular Polarized Microstrip Antenna with Wideband Axial-Ratio Bandwidth (چکیده)
98 - افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای (چکیده)
99 - All-optical Switching Structure Using Nonlinear Photonic Crystal Directional Coupler (چکیده)
100 - Bandwidth Enhancement of Single-feed Circularly Polarized Equilateral Triangular Microstrip Antenna (چکیده)
101 - Design of Three-layer Circular Mushroom-like EBG Structures (چکیده)
102 - Low Profile Dual Spiral-Loop Antenna over Electromagnetic Band-Gap Ground Plane for Circular Polarization (چکیده)
103 - Comparison Between Various Compact Electromagnetic Band-Gap (EBG) Structures for Coupling Reduction in Antenna Arrays (چکیده)
104 - طراحی یک عنصر نوری پراشی برای تخت کردن پرتوی گوسی لیزر CO2 به وسیله الگوریتم طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
105 - طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتونی با طول کم (چکیده)
106 - Design of High Efficiency Wide Band 60º Bend for TE Polarization (چکیده)
107 - Wideband Low-Profile Circular Polarized Rectangular Loop Antenna over a Mushroom-Like EBG Structure (چکیده)
108 - Compact and Wideband 1-D Mushroom-Like EBG Filters (چکیده)
109 - Design of a Novel Wideband Single-Mode Waveguide in a Crystal Slab Structure (چکیده)
110 - Optimization of Two-Dimensional Photonic Crystal Waveguide for TE and TM Polarizations (چکیده)
111 - طراحی فیلترهای موجبری صفحه E و صفحه H با استفاده از تطبیق مودها و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
112 - Improving the Shielding Effectiveness of a Rectangular Metallic Enclosure with aperture by Using Extra Shielding Wall (چکیده)
113 - Study of Water Bolus Effect on SAR Penetration Depth and Effective Field Size for Local Hyperthermia (چکیده)
114 - INTERACTION OF DUAL BAND HELICAL AND PIFA HANDSET ANTENNAS WITH HUMAN HEAD AND HAND (چکیده)