بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Behdani


موارد یافت شده: 86

1 - The thermo-therapeutic applications of Chitosan- CTAB coated Nickel Ferrite (NiFe2O4) magnetic nanoparticles (چکیده)
2 - Spin-dependent transport and spin transfer torque in a system based on silagraghene nanoribbons (چکیده)
3 - Investigating magneto-resistance in transition metals doped silicene nanoribbons (چکیده)
4 - Adsorption characteristics of amino acids on graphene and germanene using dispersion-corrected density functional theory (چکیده)
5 - Density functional investigations on the adsorption characteristics of nucleobases on germanene nanoribbons (چکیده)
6 - Semi-transparent Schottky junction solar cell based on evaporated CdSe thin films: Influence of post-deposition air-annealing (چکیده)
7 - Effect of Ag-doping on the structural, optical, electrical and photovoltaic properties of thermally evaporated Cadmium Selenide thin films (چکیده)
8 - Optical Properties of Au-Doped Titanium Nitride Nanostructures: a Connection Between Density Functional Theory and Finite-Difference Time-Domain Method (چکیده)
9 - Enhancement of visible and UV light photocatalytic activity of rGO-TiO2 nanocomposites: The effect of TiO2/Graphene oxide weight ratio (چکیده)
10 - High piezoelectricity in the buckled V-structure monolayers of group III-V: An Ab initio calculation (چکیده)
11 - Spin transport properties of Fe, Co and Ni doped hydrogenated zigzag silicene nanoribbons: Negative di ff erential resistance and spin fi ltering e ff ect (چکیده)
12 - بررسی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه فسفرین آبی و دو لایه ای فسفرین آبی/گرافن: رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
13 - Interaction of longitudinal phonons with discrete breather in strained graphene (چکیده)
14 - Spectrally Tunable Optical Transmission of Titanium Nitride Split Ring Resonators (چکیده)
15 - Extraordinary optical transmission of periodic array of subwavelength holes within titanium nitride thin film (چکیده)
16 - بررسی خواص الکترونیکی و اپتیکی ترکیبات تنگستن و مولیبدن دی سولفید ودی سلنید با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
17 - مطالعه نظری قابلیت استفاده از نانولوله گرافدین در باتری های یون لیتیومی (چکیده)
18 - بررسی نظری خواص اپتیکی تک لایه¬ی بوروفین با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
19 - مطالعه نظری اثر آلایش نانولوله های فسفرین آبی با اتم لیتیوم به منظور استفاده در نسل جدید باتری ها (چکیده)
20 - بررسی نظری خواص ساختاری و الکترونی پنتاگرافن در حضور و عدم حضور میدان الکتریکی بر اساس رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
21 - Fabrication and study of UV-shielding and photocatalytic performance of uniform TiO2/SiO2 core-shell nanofibers via single-nozzle co-electrospinning and interface sol-gel reaction (چکیده)
22 - first principle study of inducing supercunductivity in alpha-graphyne by hole -doping and biaxial tensile strain (چکیده)
23 - Synthesis, characterization and UV-shielding performance of TiO2/SiO2 Nanofibers (چکیده)
24 - Co-electrospinning fabrication and study of structural and electromagnetic interference-shielding effectiveness of TiO2/SiO2 core–shell nanofibers (چکیده)
25 - Improvement efficiency of thin-film solar cell by plasmonicproperties of silver (چکیده)
26 - Ab-initio investigation of spin-dependent transport properties in Fe-doped armchair graphyne nanoribbons (چکیده)
27 - Study of Transport Properties in Armchair Graphyne Nanoribbons: A Density Functional Approach (چکیده)
28 - Synthesis of Nanosheets Graphene oxide and Characterization of Structural and Optical Properties (چکیده)
29 - Synthesis and characterization of graphene oxide via Chemical Vapor Deposition method on copper substrate (چکیده)
30 - ساخت لایه نازک بیسموت تیتانات (Bi4Ti3O12) به روش اسپین کوتینگ و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن (چکیده)
31 - خواص ساختاری ومغناطیسی چندلایه ای های نامتجانس /Fe(20Å)(XÅ)/Ag(Fe(20Å (چکیده)
32 - خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های نامتجانس (Fe(20Å)/Ag(XÅ)/(Fe(20Å (چکیده)
33 - A THEORETICAL STUDY OF SPIN-DEPENDENT TRANSPORT IN HYBRID STRUCTURE CONSIST OF SILICON CARBIDE AND ARMCHAIR GRAPHENE NANORIBBONS (چکیده)
34 - Evaluation of antibacterial properties of Barium Zirconate Titanate (BZT) nanoparticel (چکیده)
35 - Sol–gel combustion synthesis of Zr-doped BaTiO3 nanopowders and ceramics: Dielectric and ferroelectr ic studies (چکیده)
36 - Electronic properties of α -graphyne nanoribbons under the electric field effect (چکیده)
37 - First-principles study of the superconductivity in MgB2 bulk and in its bilayer thin film based on electron–phonon coupling (چکیده)
38 - Spin-dependent transport properties of an armchair boron-phosphide nanoribbon embedded between two graphene nanoribbon electrodes (چکیده)
39 - Hydrogen adsorption on the α-graphyne using ab initio calculations (چکیده)
40 - The role of electron–phonon interaction on the transport properties of graphene based nano-devices (چکیده)
41 - Magnetoelastic properties of substituted Er1xGdxMn6Sn6intermetallic system (چکیده)
42 - Solvothermal synthesis of nanostructured Bi0.6Sb1.6Te3 compounds (چکیده)
43 - ساخت نانو پودر Bi2Te2.7Se0.3 به روش هیدروترمال وتهیه لایه نازک به روش تبخیر حرارتی درخلا وبررسی ساختاری و ترموالکتریکی آن (چکیده)
44 - Fabrication of Bi2Te2.7Se0.3 nano-structures by hydrothermal and aqueous chemical routes (چکیده)
45 - Hydrothermal synthesis of Bi2(Te1-x ,Sex)3 , (x=0.1,0.3,0.5) nano-structure (چکیده)
46 - سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو پودر اکسید روی آلاییده با اکسید کبالت (چکیده)
47 - بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و فروالکتریکی نانوپودرهای چندفروئی BiFeO3]1-x-[BaTiO3]x تولیدشده به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
48 - بررسی خواص ساختاری و فروالکتریکی نانوبلورک هایBa Sr Ti O3 تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی (چکیده)
49 - بررسی خواص ساختاری، دی الکتریکی و فروالکتریکی نانوپودر تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
50 - ساخت تخلخلهای نانومتری در آلومینیوم ناخالص و بررسی اثر ولتاژ و زمان آندیزاسیون بر روی آن (چکیده)
51 - خواص دیالکتریکی نانوپودرهای چندفروئی ترکیب [BiFeO3]1-x[BaTiO3]x تهیه شده بروش آلیاژ سازی مکانیکی (چکیده)
52 - کاربرد میکروذرات اکسیدتیتانیوم ساخته شده به روش سل ژل به عنوان لایه پراکندهکننده در سلول خورشیدی رنگدانه ای (چکیده)
53 - ساخت نانوذرات و میکروذرات اکسید تیتانیوم و استفاده از آنها در سلولهای خورشیدی رنگدانه ای (چکیده)
54 - Synthesis of Co1-xZnxFe2O4 Nanoparticles by Chemical Co-Precipitation Method and Study on Structural and Magnetic Properties (چکیده)
55 - Synthesis of magnetic nanoparticles in order to preparation ferrofluid as a targeted drug delivery system (چکیده)
56 - سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آن (چکیده)
57 - سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی به منظور ساخت فروسیال و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
58 - Study of the electron–photon interaction on the spin-dependent transport in nano-structures (چکیده)
59 - Influence of Mechanical Alloying on Dielectric Features of Ferroelectric BaTiO3 Microcrystals (چکیده)
60 - ساخت نانوذرات Bi2Te3 به روش هیدروترمال و لایه نازک آن به روش تبخیر حرارتی در خلا (PVD) و بررسی خواص ساختاری و ترموالکتریکی آن (چکیده)
61 - مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت 3 La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی (چکیده)
62 - مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی (چکیده)
63 - بررسی ساختاری، الکترونی و مغناطیسی نانو خوشه های آهن و کبالت (چکیده)
64 - ساخت نانوبلورک های باریم تیتانات به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تاثیر اندازه ذرات بر دمای کوری آن (چکیده)
65 - سنتز وبررسی اثر ناخالصی Ba برروی خواص ساختاری و فروالکتریکی نانو پودرهای Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 (چکیده)
66 - Structure and Magnetotransport Properties of Nanocrystalline La0.85Bi0.15MnO3 Prepared By Mechanical Activation (چکیده)
67 - Magnetovolume Effects In Er1-xGdxMn6Sn6 Intermetallics (چکیده)
68 - Magnetovolume effects in substituted Er1 xGdxMn6Sn6 intermetallics (چکیده)
69 - Magnetoelastic properties of ErMn6Sn6 intermetallic compound (چکیده)
70 - Structural and magnetoelastic properties of Y3Fe27.2Cr1.8 and Ce3Fe25Cr4 ferromagnetic compounds (چکیده)
71 - Anisotropy and FOMP in Tb3 (Fe28 xCox) V1.0 (x¼0, 3 and 6) compounds (چکیده)
72 - First principles study of small cobalt clusters encapsulated in C60 and C82 (چکیده)
73 - First principles calculations of C70 fullerene nano-cage doped with transition (چکیده)
74 - Noncontact Liquid-Crystal Alignment by Supramolecular (چکیده)
75 - Magnetoelastic properties of GdMn6Sn6 intermetallic compound (چکیده)
76 - سنتز و بررسی اثر دمای کلسینه بر خواص ساختاری و فروالکتریک نانو پودر Ba(Zr, Ti)O3 (چکیده)
77 - بررسی اثرناخالصی 2MnO بر دمای گذارترکیب δ-7O3Cu2YBa (چکیده)
78 - سنتز وبررسی خواص ساختاری ودی‌الکتریک نانو پودر BaTiO3وBaZr0.05Ti0.95O3 (چکیده)
79 - Influence of 3d transition metals (Fe, Co) on the structural, electrical and magnetic properties of C60 nano-cage (چکیده)
80 - ساخت نانوبلورک های 3-xSrxMnO3/0Ca7/0La به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطوترابری آن ها (چکیده)
81 - Alignment of liquid crystals with periodic submicron structures ablated in polymeric and indium tin oxide surfaces (چکیده)
82 - Submicron liquid crystal pixels on a nanopatterned indium tin oxide surface (چکیده)
83 - Influence Of Hydrogen Plasma On Properties Of Transparent PEDT/PSS Thin Films (چکیده)
84 - Indium-Doped Zinc Oxide thin films by sol–gel method (چکیده)
85 - Indium-doped Zinc Oxide Thin Films by Sol–Gel Method (چکیده)
86 - بررسی اثر هیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده از پلیمر نیمه هادی PEDT/ PSS (چکیده)