بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Mosaferi Ziaaldini


موارد یافت شده: 50

1 - تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چرب (چکیده)
2 - Myokines as mediators of exercise-induced cognitive changes in older adults: protocol for a comprehensive living systematic review and meta-analysis (چکیده)
3 - تاثیر ارای برنامه آمادگی سمانی هدفمند بر میزان خستگی احیاگران و کیفیت فشردن قفسه صدری در احیای قلبی ریوی (چکیده)
4 - تاثیر هشت هفته برنامه آماده‏سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏های OPA1 و MFN1 بازیکنان فوتبال (چکیده)
5 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین‌های PPAR-α SREBP1c, و CHREBP کبدی در رت‌های دارای دیابت نوع دو (چکیده)
6 - تأثیر ریکاوری با غوطه‌وری در آب سرد بر شاخص‌های آسیب عضلانی و عملکرد ورزشی متعاقب انجام فعالیت سرعتی تکراری در فوتبالیست‌های مرد جوان (چکیده)
7 - The Effect of Eight Weeks Endurance Training, Somatropin Injection, and Its Lipolytic Fragment (AOD9604) on Cytokeratin-18 and Liver Enzymes of Mice Induced Liver Damage Due to a High-Fat Diet (چکیده)
8 - Effect of Arginine Supplementation and High Intensity Training on Appetite Hormones and Body Composition of Obese Boys (چکیده)
9 - Effects of High-Intensity Interval Training on Adropin, Blood Glucose Markers, Insulin Resistance (چکیده)
10 - اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد(AOD9604) بر آنزیم های کبد و CK18 موش های سوری القائ شده به آسیب کبدی(NAFLD) ناشی از رژیم غذایی پرچرب (چکیده)
11 - The effect of eight weeks of aerobic exercise with moderate and high intensities on serum irisin and PGC-1α protein levels in obese male Wistar rats (چکیده)
12 - The effect of 8 weeks water training and vitamin D supplementation on serum levels of antioxidant enzymes, strength and body composition of the sedentary elderly men (چکیده)
13 - The effect of 8 weeks moderate endurance training on p107 protein content in type 2 diabetes male mice (چکیده)
14 - Experience of cold-water immersion on recovery efficiency after soccer match (چکیده)
15 - The impact of aerobic training intensity on skeletal muscle PGC-1α, interferon regulatory factor 4, and atherogenic index in obese male Wistar rats (چکیده)
16 - Comparison of two types of forward and backward Walking on the treadmill on Physical Fitness Factors in Overweight Low Mobility Girls (چکیده)
17 - Effects of resistance training on muscle strength, insulin-like growth factor-1, and insulin-like growth factor–binding protein-3 in healthy elderly subjects: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (چکیده)
18 - Protein Whey Supplementation Stimulate Apoptosis Signaling Cascade Via internal and external pathways EDL Muscle of Aged rats (چکیده)
19 - دومین همایش بین المللی تغذیه ورزشی (چکیده)
20 - Effect of Arginine Supplementation and HIT Training On Appetite Hormones and body Composition Of Obese Boys (چکیده)
21 - Comparison of the Effect of Eight Weeks of Water-Based Versus Land-Based Cycling on Serum Levels of Testosterone and IGF-1 in Elderly Men (چکیده)
22 - Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha and Sirtuin 1 Protein Concentration in Soleus Muscle are Regulated via Aerobic Exercise training in Obese Wistar Rats (چکیده)
23 - Inflammatory Markers in Response to Different Intensity of Aerobic Exercise in Obese Male Wistar Rats (چکیده)
24 - The effects of two iso-volume endurance training protocols on mitochondrial dysfunction in type 2 diabetic male mice (چکیده)
25 - Responses of Visfatin and Resistin Concentration to Different Aerobic Training Intensities Protocols (چکیده)
26 - Molecular mechanism of exercise (چکیده)
27 - Hight intensity interval training and appetite regulatory pathways: A narrative review (چکیده)
28 - پاسخ تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین و نشانگرهای مقاومت به انسولین رت های نر چاق به دو نوع شدت تمرین هوازی (چکیده)
29 - Effect of 8 weeks of HIIT on hepatic enzyme levels, lipid profile and body composition in overweight young men (چکیده)
30 - مقایسه 8هفته تمرینات کتل بال اینتروال و تمرینات اینتروال شدید بدون وزنه بر عملکرد جسمانی فوتبالیست های پسر نوجوان (چکیده)
31 - The Comparison between Acute Effect of Citrullin Malate Different Doses on Aerobic and Anaerobic Power as Well as Lactate and Blood Urea Level in Young Soccer Players (چکیده)
32 - The Effect of Physical Activity on Adipose Tissue and Skeletal Muscles: A Literature Review (چکیده)
33 - The effect of recovery with cold water immersion on injury and muscle performance indices of young soccer players following four weeks of cold water habituation (چکیده)
34 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق (چکیده)
35 - Comparing the Effect of Aerobic Exercise with Different Intensities on FNDC5 Protein Level of Muscle Tissue in Obese Wistar Rats (چکیده)
36 - The Recovery Effect of Cold Water Immersion and Massage on the Physical Performance of Young Male Soccer Players (چکیده)
37 - Effect of Airobic Exercise with 65-75% of Maximom heart Rate on Tyroeid Hormons and Quality of life in obese postmenopausal Women (چکیده)
38 - پاسخ سطح پروتئثن غشائی فیبرونکتین (FNDC5) به تمرین هوازی با دو شدت متوسط و شدید (چکیده)
39 - مقایسه اثر سه روش بازگشت به حالت اولیه بر شاخص های عملکرد عضلانی مردان جوان فوتبالیست (چکیده)
40 - تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق (چکیده)
41 - The effect of beta-alanine supplementation on first and second ventilatory threshold of men’s swimmers (چکیده)
42 - تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق (چکیده)
43 - The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats (چکیده)
44 - پاسخ میتوکندریای سلول های قلبی به شدت تمرین در موش های نر دیابتی نوع2 (چکیده)
45 - Biochemical pathways of sarcopenia and their modulation by physical exercise: A narrative review (چکیده)
46 - مکانیسن های سلولی مولکلی درگیر در کاهش توده عضلانی همراه با پیری (سارکونیا): تاثیر فعالیت ورزشی (چکیده)
47 - تأثیر یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکمل دهی بتا-آلانین، بر مراحل ایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویه ای و رکورد شناگران مرد (چکیده)
48 - Mitochondrial Adaptations in Aged Skeletal Muscle: Effect of Exercise Training (چکیده)
49 - Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity (چکیده)
50 - Exercise training increases anabolic and attenuates catabolic and apoptotic processes in aged skeletal muscle of male rats (چکیده)