بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Mosaferi Ziaaldini


موارد یافت شده: 19

1 - The Effect of Physical Activity on Adipose Tissue and Skeletal Muscles: A Literature Review (چکیده)
2 - The effect of recovery with cold water immersion on injury and muscle performance indices of young soccer players following four weeks of cold water habituation (چکیده)
3 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق (چکیده)
4 - Comparing the Effect of Aerobic Exercise with Different Intensities on FNDC5 Protein Level of Muscle Tissue in Obese Wistar Rats (چکیده)
5 - The Recovery Effect of Cold Water Immersion and Massage on the Physical Performance of Young Male Soccer Players (چکیده)
6 - Effect of Airobic Exercise with 65-75% of Maximom heart Rate on Tyroeid Hormons and Quality of life in obese postmenopausal Women (چکیده)
7 - پاسخ سطح پروتئثن غشائی فیبرونکتین (FNDC5) به تمرین هوازی با دو شدت متوسط و شدید (چکیده)
8 - مقایسه اثر سه روش بازگشت به حالت اولیه بر شاخص های عملکرد عضلانی مردان جوان فوتبالیست (چکیده)
9 - تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق (چکیده)
10 - The effect of beta-alanine supplementation on first and second ventilatory threshold of men’s swimmers (چکیده)
11 - تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق (چکیده)
12 - The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats (چکیده)
13 - پاسخ میتوکندریای سلول های قلبی به شدت تمرین در موش های نر دیابتی نوع2 (چکیده)
14 - Biochemical pathways of sarcopenia and their modulation by physical exercise: A narrative review (چکیده)
15 - مکانیسن های سلولی مولکلی درگیر در کاهش توده عضلانی همراه با پیری (سارکونیا): تاثیر فعالیت ورزشی (چکیده)
16 - تأثیر یک جلسه تمرین واماندهساز به همراه مکمل دهی بتا-آلانین، بر مراحل ایزوکپنیک بافری، هیپوکپنیک پرتهویه ای و رکورد شناگران مرد (چکیده)
17 - Mitochondrial Adaptations in Aged Skeletal Muscle: Effect of Exercise Training (چکیده)
18 - Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity (چکیده)
19 - Exercise training increases anabolic and attenuates catabolic and apoptotic processes in aged skeletal muscle of male rats (چکیده)