بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Kamal Hosseini Sani


موارد یافت شده: 83

1 - Consensus tracking control for time-varying delayed linear multi-agent systems under relative state saturation constraints (چکیده)
2 - Generalized fuzzy cascade predictive functional control design for different types of challenging dynamics systems (چکیده)
3 - Undiscounted reinforcement learning for infinite-time optimal output tracking and disturbance rejection of discrete-time LTI systems with unknown dynamics (چکیده)
4 - Insulin infusion rate control using information theoretic–based nonlinear model predictive control for type 1 diabetes patients (چکیده)
5 - Insulin infusion rate control in type 1 diabetes patients using information-theoretic model predictive control (چکیده)
6 - Adaptive command-filtered finite-time control of non-strict feedback stochastic non-linear systems (چکیده)
7 - Barrier Lyapunov functions-based adaptive neural tracking control for non-strict feedback stochastic nonlinear systems with full-state constraints: A command filter approach (چکیده)
8 - بررسی رفتار گذرای ژنراتور القایی دوسو تغذیه متصل به سیستم‌ قدرت در هنگام بروز خطا در شبکه (چکیده)
9 - Approximate two‐loop robust nonlinear model predictive control with real‐time execution and closed‐loop guarantee (چکیده)
10 - Observer-based hybrid control for global attitude tracking onSO(3) with input quantisation (چکیده)
11 - Enhanced two-loop model predictive control design for linear uncertain systems (چکیده)
12 - Nonlinear output path following control using a two-loop robust model predictive control approach (چکیده)
13 - Suboptimal Solution of Nonlinear Graphical Games Using Single Network Approximate Dynamic Programming (چکیده)
14 - Global exponential stabilization of a quadrotor by hybrid control (چکیده)
15 - Quaternion-based Hybrid Feedback for Global Asymptotic Attitude Stabilization on S3 (چکیده)
16 - Observer-Based Adaptive Hybrid Feedback for Robust Global Attitude Stabilization of a Rigid Body (چکیده)
17 - An improved two‐loop model predictive control design for nonlinear robust reference tracking with practical advantages (چکیده)
18 - Design of a robustH∞dynamic sliding mode torque observer for the 100 KW wind turbine (چکیده)
19 - Robust dynamic sliding mode observer design for a class of nonlinear systems (چکیده)
20 - Design and Implementation of a Real-Time Nonlinear Model Predictive Controller for a Lower Limb Exoskeleton with Input Saturation (چکیده)
21 - Designing a self-tuning regulator controller for a non-linear and MIMO Exoskeleton system assist test setup with adaptive decoupling (چکیده)
22 - کنترل پیش بین مقاوم تعمیم یافته در بخش متصل به شبکه مبدل پشت به پشت توربین بادی (چکیده)
23 - شناسایی و کنترل تطبیقی موتور DC مغناطیس دایم با مشخصه غیر خطی (چکیده)
24 - Event-based Controller Design for Networked Control Systems with Time-varying Random Delays (چکیده)
25 - مروری بر ساختار زمین توربین های بادی (چکیده)
26 - Performance enhancement of model reference adaptive control through normalized Lyapunov design (چکیده)
27 - Adaptive Iterating learning sliding mode control for output tracking of incommensurate fractional-order systems (چکیده)
28 - حل زیربهینه بازی های گرافی دیفرانسیلی غیر خطی با استفاده از برنامه ریزی پویای تقریبی تک - شبکه (چکیده)
29 - Observer-based Adaptive Optimal Output Containment Control problem of Linear Heterogeneous Multi-agent Systems with Relative Output Measurements (چکیده)
30 - An Assistive Strategy for Compliantly Actuated Exoskeletons Using Non-Linear Model Predictive Control Method (چکیده)
31 - تخمین پارامترهای PMSG با استفاده از فیلترهای EKF ، UKF و PF (چکیده)
32 - کنترل بدون سنسور توربین بادی مبتنی بر PMSG با استفاده از تخمینگرهای EKF ، Iterated EKF ، second-order EKF و UKF (چکیده)
33 - شناسایی توربین بادی یک کیلو وات محور افقی و ردیابی نقطة بیشینه توان با استفاده از کنترلگر تطبیقی (چکیده)
34 - DMC versus Gain Scheduled PI Controller for Pitch Regulation of 100 KW Wind Turbine (چکیده)
35 - A new residential demand response management method based on a social welfare optimization framework (چکیده)
36 - Observer Based Feedback Linearization Control forElectro-Hydraulic Servo Systems (چکیده)
37 - A novel distributed optimal adaptive control algorithm for nonlinear multi-agent differential graphical games (چکیده)
38 - کنترل گروهی خودروها در یک محیط جمعی توسط انسان و ماشین با بهره گیری از منطق فازی و کنترل پیش بین توزیع شده (چکیده)
39 - Evaluation of fixed and single axis tracking photovoltaic systems using modeling tool and field testing (چکیده)
40 - Output Tracking of Uncertain Fractional -order Systems via Robust Iterative Learning Sliding Mode Control (چکیده)
41 - An efficient numerical method for the optimal control of fractional-order dynamic systems (چکیده)
42 - طراحی مسیر سیگنال ورودی به دستگاه بارگذاری هارمونیک توسط مولد الگوی مرکزی (چکیده)
43 - Temperature Control of Heating Procedure in Blade Production Process (چکیده)
44 - LMI-based Robust Constrained Model Predictive control of Two-Wheeled Inverted Pendulum (چکیده)
45 - Design MV-STR Pitch Controller For 100 KW Wind Turbine (چکیده)
46 - ارائه‌ی روش کنترلی جدید برای دستگاه آزمون خستگی با عملگر سیم‌پیچ صدا (چکیده)
47 - Comparison of Fractional Order Modelling and Integer Order Modelling of Fractional Order Buck Converter in Continuous Condition Mode Operation (چکیده)
48 - Fractional Modeling and Analysis of Buck Converter in CCM Mode P (چکیده)
49 - Robust adaptive sliding mode control combination with iterative learning technique to output tracking of fractional-order systems (چکیده)
50 - کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی (چکیده)
51 - Fuzzy nonlinear predictive control of Stewart platform (چکیده)
52 - Design of Model Predictive Control of two-wheeled inverted pendulum robot (چکیده)
53 - کنترل تحمل پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی (چکیده)
54 - طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای ماهواره با درنظرگرفتن محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب (چکیده)
55 - کنترل پیش‌بین غیرخطی ربات شش درجه آزادی سکوی استوارت (چکیده)
56 - Speed Regulation of Wind Turbine using Pitch Control Based on Estimation of Equivalent Disturbance of Wind Speed on Control Input (چکیده)
57 - طراحی و پیاده سازی کنترلکننده فازی PI برای مبدل باک توربین بادی یک کیلووات محور افقی مستقل از شبکه (چکیده)
58 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین پارامترها و مدلسازی سیستم آئرودینامیک توربین بادی 100 کیلووات (چکیده)
59 - استفاده از کنترل فازی در ترکیب مبدل NPC و یکسوساز در ساختار توربین بادی 100 کیلووات با ژنراتور سنکرون Vienna مغناطیس دائم (چکیده)
60 - طراحی و پیاده سازی کنترل مبدل باک جهت تامین بار و شارژ باتری برای توربین بادی یک کیلووات محور افقی (چکیده)
61 - مدلسازی عملگر پیچ با بار در توربین بادی با استفاده از سری های زمانی و شبکه های عصبی فازی تطبیقی (چکیده)
62 - طراحی سیستم مانیتورینگ اولین توربین بادی 100 کیلووات بومی با استفاده از نرم افزار CitectSCADA (چکیده)
63 - تنظیم سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک به روش تطبیقی مدل مرجع و پیش بین اسمیت اصلاح یافته (چکیده)
64 - Influence of Converter and Inverter on Dynamic Behavior of the GMAW Process (چکیده)
65 - Frequency control of the drop detachment in the automatic GMAW process (چکیده)
66 - Improving the dynamic metal transfer model of gas metal arc welding (GMAW) process (چکیده)
67 - کنترل موشک کروز STT به روش دینامیک معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی به همراه کنترل لایه مرزی-مجازی PCH به کمک بهینه سازی SA (چکیده)
68 - پیش بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری های زمانی (چکیده)
69 - پیاده سازی کنترلگر مناسب برای پخت پره ی توربین بادی (چکیده)
70 - Robust fault-tolerant tracking control design for spacecraft under control input saturation (چکیده)
71 - طراحی سیستم زاویه گام در یک توربین بادی (چکیده)
72 - Direct Adaptive General Type-2 Fuzzy Control for a Class of Uncertain Nonlinear Systems (چکیده)
73 - Immersion and Invariance Based Fault Tolerant Adaptive Spacecraft Attitude Control (چکیده)
74 - Adaptive Fault-Tolerant Spacecraft Attitude Control Design With Transient Response Control (چکیده)
75 - پیش بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره با استفاده از سری های زمانی (چکیده)
76 - A modified adaptive controller design for teleoperation systems (چکیده)
77 - طراحی کنترلگر تطبیقی رگولاتوری مقاوم نسبت به اغتشاش جهت کنترل رول موشک (چکیده)
78 - طراحی خودخلبان تطبیقی برای موشک زمین به هوا وحذف حساسه های فشار وژایروی نرخی (چکیده)
79 - Adaptive Teleoperation Systems Design (چکیده)
80 - طراحی کنترلگر تطبیقی مقاوم برای سیستم های حرکت از راه دور (چکیده)
81 - طراحی کنترلگر تطبیقی مدل مرجع برای سیستم حرکت از راه دور با فیدبک از خروجی پیش بینی شده‌ (چکیده)
82 - ارائه روشی جدید در طراحی کنترلگر تطبیقی مقاوم برای سیستم های تاخیردار (چکیده)
83 - Model Reference Adaptive Control Design for a Teleoperation System with Output Prediction (چکیده)