بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: maryam heidari sureshjani


موارد یافت شده: 25

1 - اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2 - مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3 - In-vitro antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima on Salmonella typhimurium (چکیده)
4 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
5 - Investigating of Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus PTCC 2592 (چکیده)
6 - Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Ferulago angulata on Escherichia coli "in vitro" (چکیده)
7 - Antimicrobial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Satureja bachtiarica on Some Pathogenic Bacteria in Vitro (چکیده)
8 - Antimicrobial effects of Kelussia odoratissima extracts against food borne and food spoilage bacteria "in vitro" (چکیده)
9 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه چویل (Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
10 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
11 - Antimicrobial Effect of Aqueous, Ethanol, Methanol and Glycerin Extracts of Satureja bachtiarica on Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
12 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
13 - تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
14 - Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
15 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس (چکیده)
16 - بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی (چکیده)
17 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی (چکیده)
18 - بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
19 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
20 - Antimicrobial effect of Satureja bachtiarica extracts aqueous and ethanolic on Escherichia coli and Staphylococcus aureus (چکیده)
21 - تولید باکتریوسین ها توسط باکتریهای اسید لاکتیک(LAB) بعنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در صنعت غذا (چکیده)
22 - پپتیدهای زیست فعال در محصولات لبنی (چکیده)
23 - بررسی پارامتر های موثر بر تولید روغن تک یاخته توسط میکرو ارگانیسم های روغنی (چکیده)
24 - بررسی راه های تولید و استخراج روغن های میکروبی و اهمیت آن ها در سلامت و تغذیه ی انسان (چکیده)
25 - بررسی روش های تولید پپتید های زیست فعال و نقش آنها در افزایش ایمنی غذایی (چکیده)