مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. آرش بیداله خانی , نقش ساختار های حکمرانی ملی در سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی؛ مطالعه موردی کشورهای منطقه نوردیک, مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, دوره (10), شماره (37), سال (2021-3), صفحات (138-158)
  2. آرش بیداله خانی , تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020), روابط خارجی, دوره (12), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (461-489)
  3. آرش بیداله خانی , رویکرد رتوریک زیبایی شناختی به ساخت بندی ارتباط تصاویر و ابداعات بصری به سیاست جهانی, کیمیای هنر, دوره (9), شماره (37), سال (2021-3), صفحات (37-51)
  4. آرش بیداله خانی , تحلیل ویژگیهای جنگ اطلاعاتی- ارتباطی غرب بر علیه روسیه در گفتمان آکادمیک ایدئولوگهای روسی, مطالعات قدرت نرم, دوره (10), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (115-145)
  5. آرش بیداله خانی , ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19, پژوهش های راهبردی سیاست, دوره (9), شماره (33), سال (2020-9), صفحات (9-39)
  6. آرش بیداله خانی , رویکرد امنیتی ـ ساختاری به ارتباط مسئلۀ زبان فارسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ساختار و مؤلفه‌های امنیتی کردن زبان فارسی در دورۀ معاصر, آفاق امنیت, دوره (13), شماره (46), سال (2020-6), صفحات (157-182)
  7. آرش بیداله خانی , برندینگ و تصویرسازی ملت در کرۀ جنوبی؛ هالیو و کرۀ جهانی, دولت پژوهی, دوره (5), شماره (20), سال (2020-2), صفحات (37-69)
  8. آرش بیداله خانی , هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد, سیاست جهانی, دوره (9), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (51-78)
  9. آرش بیداله خانی , برندینگ ملت و تصویرسازی ملی؛ دریچه‌ای میان‌رشته‌ای برای مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل, سیاست, دوره (49), شماره (4), سال (2019-12), صفحات (999-1020)

مقالات ارایه شده در کنفرانس