مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدجلیل میرمحمود , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , تأثیر پرایمینگ بذر با سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus), پژوهش های بذر ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (33-44)
 2. رضا مرادی طالب بیگی , هادی پیرسته انوشه , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه سینگل کراس 704 (Zea mays L.) ذرت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (255-262)
 3. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (3), شماره (9), سال (2013-9), صفحات (163-176)
 4. محمد فارسی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایران, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (99-109)
 5. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , جان اروین , بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید, تولید گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (75-90)
 6. احمد نظامی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , کوروش شجاعی نوفرست , جواد رضائی , سید فاضل فاضلی کاخکی , تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (89-106)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مهدی عبدالهی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , سعید موری , ارزیابی مقاومت به شوری ارقام سویا در مرحله جوانه زنی , شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 2. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , سعید موری , جان اروین , بهبود عملکرد غده دو رقم سیب زمینی با استفاده از محلول پاشی توسط تنظیم کننده های رشد گیاهی , شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 3. سیدجلیل میرمحمود , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , اثر تعدیل کنندگی پیش تیمار سایکوسل بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزی , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 4. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان و قابلیت برخی شاخصهای مقاومت به تنش در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی آخر فصل , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 5. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه،میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای ژنوتیپ های گندم نان , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 6. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , پاسخ فتوسنتزی و عملکرد دو رقم گیاهچه سیب زمینی به شرایط افزایش دی اکسید کربن , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 7. محمدجواد احمدی لاهیجانی , مریم جانعلی زاده , علیرضا برجسته , هدایت اله کریم زاده , مرتضی گلدانی , احمد نظامی , تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقای گیاهچه ارقام گندم در شرایط کنترل شده , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2014-05-07
 8. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و فتوسنتزی ژنوتیپهای گندم , اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29
 9. محمدجواد احمدی لاهیجانی , هادی پیرسته انوشه , مروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی , اولین همایش ملی شورورزی , 2017-11-22