مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدجلیل میرمحمود , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , تأثیر پرایمینگ بذر با سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus), پژوهش های بذر ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (33-44)
 2. رضا مرادی طالب بیگی , هادی پیرسته انوشه , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه سینگل کراس 704 (Zea mays L.) ذرت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (255-262)
 3. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (3), شماره (9), سال (2013-9), صفحات (163-175)
 4. محمد فارسی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایران, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (99-109)
 5. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , جان اروین , بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید, تولید گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (75-90)
 6. احمد نظامی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , کوروش شجاعی نوفرست , جواد رضائی , سید فاضل فاضلی کاخکی , تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (89-106)

انگلیسی

 1. Saeed Moori , Mohammad Javad Ahmadi Lahijani , Hormopriming instigates defense mechanisms in Thyme (Thymus vulgaris L.) seeds under cadmium stress, Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, Year (2020-8)
 2. Mohammad Javad Ahmadi Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , John Erwin , Effect of CO2 Enrichment on Gas Exchanges, Biochemical Traits, and Minituber Yield in Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivars, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (21), No (4), Year (2019-6), Pages (883-894)
 3. Mohammad Javad Ahmadi Lahijani , یحیی امام , Post-anthesis Drought Stress Effects on Photosynthesis Rate and Chlorophyll Content of Wheat Genotypes, Journal of Plant Physiology and Breeding, Volume (6), No (1), Year (2016-12), Pages (35-52)
 4. Mohammad Javad Ahmadi Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , Mohammad Zare Mehrjerdi , Sh. Shahkoomahally , J. Erwin , Variations in assimilation rate, photoassimilate translocation, and cellular fine structure of potato cultivars (Solanum Tuberosum L.) exposed to elevated CO2, Plant Physiology and Biochemistry, Volume (130), No (1), Year (2018-7), Pages (303-313)
 5. Mohammad Javad Ahmadi Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , j. Erwin , Effect of 6-Benzylaminopurine and Abscisic Acid on Gas Exchange, Biochemical Traits, and Minituber Production of Two Potato Cultivars (Solanum tuberosum L.), Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (20), No (1), Year (2018-1), Pages (129-139)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مهدی عبدالهی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , سعید موری , ارزیابی مقاومت به شوری ارقام سویا در مرحله جوانه زنی , شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 2. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , سعید موری , جان اروین , بهبود عملکرد غده دو رقم سیب زمینی با استفاده از محلول پاشی توسط تنظیم کننده های رشد گیاهی , شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 3. سیدجلیل میرمحمود , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , اثر تعدیل کنندگی پیش تیمار سایکوسل بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزی , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 4. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان و قابلیت برخی شاخصهای مقاومت به تنش در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی آخر فصل , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 5. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه،میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای ژنوتیپ های گندم نان , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 6. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , پاسخ فتوسنتزی و عملکرد دو رقم گیاهچه سیب زمینی به شرایط افزایش دی اکسید کربن , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 7. محمدجواد احمدی لاهیجانی , مریم جانعلی زاده , علیرضا برجسته , هدایت اله کریم زاده , مرتضی گلدانی , احمد نظامی , تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقای گیاهچه ارقام گندم در شرایط کنترل شده , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2014-05-07
 8. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و فتوسنتزی ژنوتیپهای گندم , اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29
 9. محمدجواد احمدی لاهیجانی , هادی پیرسته انوشه , مروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی , اولین همایش ملی شورورزی , 2017-11-22