مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. جعفر نباتی , احمد نظامی , سیده محبوبه میرمیران , علیرضا حسن فرد , محمدجواد احمدی لاهیجانی , بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگی, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (53), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (79-93)
 2. سیدجلیل میرمحمود , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , تأثیر پرایمینگ بذر با سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus), پژوهش های بذر ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (33-44)
 3. رضا مرادی طالب بیگی , هادی پیرسته انوشه , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه سینگل کراس 704 (Zea mays L.) ذرت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (255-262)
 4. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (3), شماره (9), سال (2013-9), صفحات (163-175)
 5. محمد فارسی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایران, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (99-109)
 6. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , جان اروین , بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید, تولید گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (75-90)
 7. احمد نظامی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , کوروش شجاعی نوفرست , جواد رضائی , سید فاضل فاضلی کاخکی , تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (89-106)

انگلیسی

 1. مقداد کارور , آرمان آذری , اصغر رحیمی , شهاب مداح حسینی , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Potassium silicate reduces water consumption, improves drought tolerance, and enhances the productivity of sweet corn (Zea mays) under deficit irrigation, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (45), No (3), Year (2023-1)
 2. Jafar Nabati , Seyedeh Mahbubeh Mirmiran , afsaneh yousefi , Mohammad Zare Mehrjerdi , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Ahmad Nezami , Identification of diverse agronomic traits in chickpea ( Cicer arietinum L.) germplasm lines to use in crop improvement, Legume Science, Year (2022-12)
 3. Mehdi Rastgoo , Ahmad Nezami , alireza hasanfard , Jafar Nabati , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Freezing stress induces changes in the morphophysiological of chickpea and wild mustard seedlings, Legume Science, Year (2022-12)
 4. Hedayatollah Karimzadeh Soureshjani , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , Ehsan Oskueian , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Genetic variations in antioxidant content and chlorophyll fluorescence of chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes exposed to freezing temperatures, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (44), No (12), Year (2022-10)
 5. Hessamoddin Solouki , Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Ahmad Nezami , Roshanak Shahriary Ahmady , Quantifying cardinal temperatures of fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) ecotypes using non-linear regression models, Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, Volume (31), Year (2022-12), Pages (100401-100408)
 6. Meghdad Karvar , Arman Azari , Asghar Rahimi , Shahab Maddah Hosseini , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Titanium dioxide nanoparticles (TiO2-NPs) enhance drought tolerance and grain yield of sweet corn (Zea mays L.) under deficit irrigation regimes, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (44), No (2), Year (2021-12)
 7. Jafar Nabati , Seyedeh Mahboube Mirmiran , Ahmad Nezami , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Elaheh Boroumand Rezazadeh , Screening lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes for fall sowing and low temperature tolerance, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (69), No (2), Year (2021-10), Pages (275-289)
 8. Hedayatollah Karimzadeh Soureshjani , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , Ehsan Oskoueian , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , The Physiological, Biochemical, and Molecular Modifications of Chickpea (Cicer arietinum L.) Seedlings Under Freezing Stress, Journal of Plant Growth Regulation, Volume (41), No (3), Year (2021-4), Pages (1109-1124)
 9. Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , John Erwin , ABA and BAP improve the accumulation of carbohydrates and alter carbon allocation in potato plants at elevated CO2, Physiology and Molecular Biology of Plants, Volume (27), No (2), Year (2021-2), Pages (313-325)
 10. Mohammad Mahdi Hafezi Ghehestani , Arman Azari , Asghar Rahimi , Shahab Maddah-Hosseini , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Bacterial siderophore improves nutrient uptake, leaf physiochemical characteristics, and grain yield of cumin (Cuminum cyminum L.) ecotypes, Journal of Plant Nutrition, Volume (44), No (12), Year (2021-7), Pages (1794-1806)
 11. Jafar Nabati , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , morteza goldani , Ahmad Nezami , armin oskoueian , mojtaba hosseinian , Mohammad Mohammadi , Lowering medium pH improves tolerance of tomato (Lycopersicon esculentum) plants to long-term salinity exposure, Journal of Plant Nutrition, Volume (44), No (13), Year (2021-8), Pages (1853-1868)
 12. Jafar Nabati , alireza hasanfard , Ahmad Nezami , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Elaheh Boroumand Rezazadeh , Gas exchange variables as promising criteria for screening freezing‐tolerant faba bean ( Vicia faba L.) landraces at early growth stages, Legume Science, Volume (3), No (1), Year (2021-1)
 13. Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , armin oskoueian , Silicon Compounds and Potassium Sulfate Improve Salinity Tolerance of Potato Plants through Instigating the Defense Mechanisms, Cell Membrane Stability, and Accumulation of Osmolytes, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume (52), No (8), Year (2021-1), Pages (843-858)
 14. Saeed Moori , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Hormopriming instigates defense mechanisms in Thyme (Thymus vulgaris L.) seeds under cadmium stress, Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, Volume (19), Year (2020-8)
 15. Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , John Erwin , Effect of CO2 Enrichment on Gas Exchanges, Biochemical Traits, and Minituber Yield in Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivars, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (21), No (4), Year (2019-6), Pages (883-894)
 16. Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , یحیی امام , Post-anthesis Drought Stress Effects on Photosynthesis Rate and Chlorophyll Content of Wheat Genotypes, Journal of Plant Physiology and Breeding, Volume (6), No (1), Year (2016-12), Pages (35-52)
 17. Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , Mohammad Zare Mehrjerdi , Sh. Shahkoomahally , J. Erwin , Variations in assimilation rate, photoassimilate translocation, and cellular fine structure of potato cultivars (Solanum Tuberosum L.) exposed to elevated CO2, Plant Physiology and Biochemistry, Volume (130), No (1), Year (2018-7), Pages (303-313)
 18. Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , j. Erwin , Effect of 6-Benzylaminopurine and Abscisic Acid on Gas Exchange, Biochemical Traits, and Minituber Production of Two Potato Cultivars (Solanum tuberosum L.), Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (20), No (1), Year (2018-1), Pages (129-139)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. آرمان آذری , سید احمد حسینی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , تاثیر استفاده از مالچ تارپولین بر کنترل مرغ پنجه ای و عناصر غذایی برگ پسته احمدآقایی , دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2021-09-05
 2. آرمان آذری , مجید قربانی جاوید , محمدجواد احمدی لاهیجانی , استفاده از مالچ تارپولین بر کاهش مصرف آب آبیاری در باغ پسته , دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2021-09-05
 3. مهدی عبدالهی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , سعید موری , ارزیابی مقاومت به شوری ارقام سویا در مرحله جوانه زنی , شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 4. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , سعید موری , جان اروین , بهبود عملکرد غده دو رقم سیب زمینی با استفاده از محلول پاشی توسط تنظیم کننده های رشد گیاهی , شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 5. سیدجلیل میرمحمود , محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , اثر تعدیل کنندگی پیش تیمار سایکوسل بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا در شرایط تنش اسمزی , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 6. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان و قابلیت برخی شاخصهای مقاومت به تنش در انتخاب ارقام مقاوم به خشکی آخر فصل , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 7. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه،میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای ژنوتیپ های گندم نان , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 8. محمدجواد احمدی لاهیجانی , مریم جانعلی زاده , علیرضا برجسته , هدایت اله کریم زاده , مرتضی گلدانی , احمد نظامی , تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقای گیاهچه ارقام گندم در شرایط کنترل شده , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2014-05-07
 9. محمدجواد احمدی لاهیجانی , یحیی امام , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک و فتوسنتزی ژنوتیپهای گندم , اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29
 10. محمدجواد احمدی لاهیجانی , هادی پیرسته انوشه , مروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی , اولین همایش ملی شورورزی , 2017-11-22