مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدوحید جوادی , سیدعلی صحاف , تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای خرابی سطحی روسازی و سرعت وسیله نقلیه روی میزان صدای حاصل از برخورد لاستیک خودرو با سطح جاده, مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل, دوره (7), شماره (25), سال (2021-4), صفحات (69-80)
 2. داریوش معظمی , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , رفتار خزشی در مخلوط‌های آسفالتی سنگ‌دانه‌ای حاوی مصالح سنگی مصنوعی و ذرات پلاستیک ضایعاتی, مهندسی عمران فردوسی, دوره (33), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (49-66)
 3. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل, مهندسی حمل و نقل, دوره (9), شماره (3), سال (2018-3), صفحات (121-142)
 4. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی, مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل, دوره (3), شماره (11), سال (2017-12), صفحات (1-22)
 5. سیدعلی صحاف , بهنام مرادزاده , سید مسعود مسعودی , The Determination of Landslide Hazard Zonation of Railway Track in Mountain Region by Using GIS: A Case Study of Khoy Railway Track, زمین پویا-Geodynamics Research International Bulletin, دوره (3), شماره (4), سال (2015-12), صفحات (91-99)

انگلیسی

 1. Ali Sahaf , Mostafa Mohammadi , Ali Abdoli , 3D Sight Distance Calculation and Estimation of its Effect on Road Accidents in GIS Environment, Shock and Vibration, Volume (2021), Year (2021-10), Pages (1-7)
 2. Saeed Mohammadian , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Ali Sahaf , On the performance of HLL, HLLC, and Rusanov solvers for hyperbolic traffic models, Computers and Fluids, Volume (231), Year (2021-12)
 3. F. Fasihi , M.R. Keymanesh , Ali Sahaf , S. Ghareh , Calculation of Equivalent Axle Load Factor Based on Artificial Intelligence, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Year (2021-5)
 4. Ali Sahaf , Ali Abdoli , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Calculating TIN-Based 3D Sight Distance and Its Evaluation on Drivers Free-Flow Speed, Shock and Vibration, Volume (2021), No (1337540), Year (2021-8), Pages (1-7)
 5. DARIUSH MOAZAMI , Ali Sahaf , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Investigating the Rutting Behavior of Modified Asphalt Mixtures with Waste Materials, Journal of Numerical Methods in Civil Engineering, Volume (3), No (4), Year (2019-6), Pages (53-65)
 6. sobhan soleimani golsefidi , Ali Sahaf , The effect of different loading patterns on the resistance to shear flow of hot mix asphalt, Construction and Building Materials, Volume (269), Year (2020-11)
 7. Shima Najjar , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Ali Sahaf , Mixed mode (I/II) fracture energy of cement emulsified asphalt mortar under intermediate temperature, Engineering Fracture Mechanics, Volume (241), Year (2020-11)
 8. Shima Najjar , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Ali Sahaf , M.R.M. Aliha , Low temperature fracture resistance of cement emulsified asphalt mortar under mixed mode I/III loading, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Volume (110), Year (2020-12), Pages (102800-102817)
 9. غلامعلی شفابخش , مبین رجبی , Ali Sahaf , The fatigue behavior of SBS/nanosilica composite modified asphalt binder and mixture, Construction and Building Materials, Volume (229), Year (2019-12), Pages (116796-116804)
 10. Mojtaba Alinezhad , Ali Sahaf , Investigation of the fatigue characteristics of warm stone matrix asphalt (WSMA) containing electric arc furnace (EAF) steel slag as coarse aggregate and Sasobit as warm mix additive, Case Studies in Construction Materials, Volume (11), Year (2019-12)
 11. Shima Najjar , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Ali Sahaf , mohammadreza rasaeiyazdani , Aref Delarami , Evaluation of the mixed mode (I/II) fracture toughness of cement emulsified asphalt mortar (CRTS-II) using mixture design of experiments, Construction and Building Materials, Volume (225), Year (2019-11), Pages (812-828)
 12. Shahabian nm , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Ali Sahaf , Hamid Reza Pourreza , Second-Order Statistical Texture Representation of Asphalt Pavement Distress Images Based on Local Binary Pattern in Spatial and Wavelet Domain, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Year (2018-6), Pages (1-21)
 13. Ali Sahaf , behnam moradzadeh , Laboratory E valuation of CMA impact on the S lipping resistance of the roads surface, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, Volume (4), No (5), Year (2015-4), Pages (9-18)
 14. Rouhollah Barati , Ali Sahaf , mehdi jamshidi , Alireza Razazpoor , Examining the Impact of Micro Silica Gel Additive on the Compressive Strength and Water Absorption of Roller Compacted Concrete Pavement, Modern Applied Science, Volume (10), No (5), Year (2016-4), Pages (194-206)
 15. Ali Sahaf , DARIUSH MOAZAMI , Danial Moazami , Effect of stiffness modulus and dynamic loading on pavement subgrade, Journal of Civil Engineering and Construction Technology, Volume (5), No (4), Year (2014-7), Pages (30-34)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سیدعلی صحاف , سبحان سلیمانی گلسفیدی , ارزیابی تکنیک های مورد استفاده جهت ارضای معیارهای فنی و عملکردی روکش های آسفالتی نازک , دوازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات , 2020-10-27
 2. امیرحسین صعصعی , سیدعلی صحاف , بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از میکروسیلیس و متاکائولن بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان آسفالتی نوع دو , هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری , 2019-07-18
 3. سیدعلی صحاف , تحلیل سه بعدی رفتار روسازی های انعطاف پذیر تحت بارگذاری های دینامیکی , کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری , 2020-11-12
 4. سیدعلی صحاف , سبحان سلیمانی گلسفیدی , رضا عطاریان فدردی , ارزیابی مشخصات مقاومتی مخلوط های آسفالتی حاوی پودر لاستیک , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2020-05-27
 5. سیدعلی صحاف , سبحان سلیمانی گلسفیدی , سیدعلی هاشمی عطار , دانیال ایمانی , ملاحظات فنی طرح اختلاط بازیافت گرم بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 , یازدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات , 2019-10-22
 6. سیدعلی صحاف , سبحان سلیمانی گلسفیدی , بررسی اصلاحات طرح اختلاط بازیافت سرد بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 , یازدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات , 2019-10-22
 7. سیدعلی صحاف , سبحان سلیمانی گلسفیدی , ارزیابی مشخصات مقاومتی مخلوط های بازیافتی سرد با قیر امولسیون)مروری( , یازدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات , 2019-10-22
 8. سیدوحید جوادی , سیدعلی صحاف , تحلیل و بررسی تأثیر دو پارامتر خرابی روسازی و سرعت وسیله نقلیه روی TPN , یازدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات , 2019-10-22
 9. سجاد حسنی , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , مدل سازی رفتار دوچرخه سواری افراد در فصل زمستان با استفاده از مدل لوجیت دوگانه , یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2019-04-30
 10. سجاد حسنی , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , توسعه حمل و نقل پایدار با رویکرد تغییر در رفتار سفر دانشجویان، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2019-04-30
 11. سیدعلی هاشمی , هادی صدوقی یزدی , ابوالفضل محمدزاده مقدم , سیدعلی صحاف , ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) , سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران , 2018-12-19
 12. سیدعلی صحاف , امیرحسین صعصعی , مروری بر فناوری مخلوط های آسفالتی گرم , دهمین همایش ملی قیر، آسفالت , 2018-11-13
 13. سیدعلی صحاف , سبحان سلیمانی گلسفیدی , تاثیر سناریوهای مختلف بارگذاری بر مقاومت به جریان برشی مخلوط های آسفالتی داغ , دهمین همایش ملی قیر، آسفالت , 2018-11-13
 14. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر , یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران , 2018-05-08
 15. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل , یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران , 2018-05-08
 16. سیدعلی صحاف , سبحان سلیمانی گلسفیدی , تاثیر رفتار ویسکو الاستیک مخلوط های آسفالتی بر عمر خستگی روسازی های انعطاف پذیر , اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری , 2017-08-30
 17. مجتبی فهیمیان , سیدعلی صحاف , بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) با استخوان بندی سنگدانه ای حاوی سرباره EAF , اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری , 2017-08-30
 18. ولاء حسین کامل کامل , سیدعلی صحاف , مجتبی علی نژاد , ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم با استخوان بندی سنگدانه ای(WSMA) حاوی افزودنی سرباره کوره قوس الکتریک (EAF) در برابر خرابی های ناشی از شیارشدگی , اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری , 2017-08-30
 19. سیدعلی صحاف , سید جعفر موسوی , تاثیر تراکم ترافیک در مکان یابی مراکز اورژانس و مقایسه دو روش AHP و Network Analyst (مطالعه موردی شهر مشهد) , دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان , 2018-05-15
 20. سیدعلی صحاف , مسعود چوغونی , نوید اباذری طرقبه , بهینه سازی قیر با استفاده از پلیمرهای LDPE و SBS برای مناطق گرمسیری , ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران , 2014-12-02
 21. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی , نهمین همایش و نمایشگاه ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات , 2017-10-24
 22. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , مروری بر تکنولوژی های ارزیابی خودکار خرابی های روسازی بر پایه سیگنال های دو بعدی و سه بعدی , چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات , 2017-05-25
 23. ابوالفضل محمدزاده مقدم , سیدعلی صحاف , رضا شهابیان مقدم , محمد دارینی , مجتبی همتی , ارزیابی وضعیت شبکه روسازی به کمک نرم‌افزار Micro Paver (مطالعه موردی : شبکه راههای درون شهری شهرستان نیشابور) , سومین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری , 2017-05-11
 24. سیدعلی صحاف , فریدون صفری دلویی , بررسی ضریب برجهندگی روسازی راه با استفاده از خاک بازیافتی تثبیت شده با سیمان , سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران , 2015-02-23
 25. بهنام مرادزاده , سیدعلی صحاف , سید مسعود مسعودی , بدست اوردن نقاط حادثه خیز ریلی در مسیر خوی به کشور ترکیه با استفاده از نرم افزار gis , اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران , 2015-01-01
 26. سیدعلی صحاف , سید مسعود مسعودی , ارزیابی وضعیت شبکه روسازی معابر با استفاده از شاخص کیفیت فازی روسازی و مقایسه با شاخص PCI (مطالعه موردی منطقه 17 شهرداری تهران) , اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران , 2015-01-01
 27. هادی گلشنی , منصور قلعه نوی , سیدعلی صحاف , بررسی تأثیر کاربرد پودر میکروسیلیس در بهبود مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی داغ , هفتمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران , 2015-12-15
 28. سیدعلی صحاف , کامران اخباری , سید علی محمودزادگان , اولویت بندی گزینه های تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی در بزرگراه ها مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره ) مطالعه موردی ؛ بزرگراه همت و مدرس , سیزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک , 2014-02-25
 29. سیدعلی صحاف , جواد خرمّی مقدم , شناخت و رتبه بندی نقاط حادثه ساز جاده ای (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی) , پانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک , 2016-03-01
 30. سیدعلی صحاف , سید علی محمود زادگان , خشایار ملکان , شناسائی و الویت بندی سیاستهای ساماندهی حمل بار و کالا در بازار بزرگ تهران , پانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک , 2016-03-01
 31. سیدعلی صحاف , مسعود چوغونی , نوید اباذری طرقبه , راهکارهای مدیریت پارکینگ حاشیه ای با استفاده از روش AHP در شهر مشهد , نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10
 32. سیدعلی صحاف , امیرحسین جاجرمی , لزوم استفاده از مواد ضایعاتی در روسازی راه های درون شهری و برون شهری , نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10
 33. سیدعلی صحاف , عماد سروری , محمد دارینی , توسعه مدل بهینه طراحی روسازی انعطاف پذیر به روش مکانیستیک- تجربی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 34. سیدعلی صحاف , اسماعیل قندهاری , احسان فراحتی , دستیابی به مسیر سریع السیر ریلی بهینه برون شهری در GIS , اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران , 2014-04-30
 35. سیدعلی صحاف , مسعود چوغونی , نوید اباذری طرقبه , علیرضا علیزاده , اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر های پلی اتیلن سبک و پودر لاستیک در مناطق گرمسیر , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 36. نوید اباذری طرقبه , روزبه شاد , سیدعلی صحاف , علیرضا علیزاده , ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان -مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 37. علی مسگر , روزبه شاد , سیدعلی صحاف , راحیل مقیمی , آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 38. سیدعلی ضیائی , سیدعلی صحاف , حسین حسین دخت , سیدشهریار حسینی , بررسی آسیب های زیست محیطی حمل و نقل ریلی با محوریت آلودگی هوا , هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست , 2014-06-23