مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3306

1 - Survey on O157:H7 enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) in cattle in Golestan province, Iran (چکیده)
2 - Prevalence and Resistance Profiles of Enteropathogenic and Shiga ToxinProducing Escherichia coli in Diarrheic Calves in Mashhad and Garmsar Districts, Iran (چکیده)
3 - Detection of verotoxin (Shiga-like toxin)-producing and eae harboring Escherichia coli in some wild captive and domestic Equidae and Canidae (چکیده)
4 - Isolation and molecular identification of Avibacterium paragallinarum in suspected cases of infectious coryza (چکیده)
5 - Molecular characterization, genetic diversity and antibacterial susceptibility ofEscherichia coliencoding Shiga toxin 2f in domestic pigeons (چکیده)
6 - The first molecular investigation ofLawsonia intracellularisin dromedary camels (چکیده)
7 - New polypyrrole-carbon nanotubes-silicon dioxide solid-phase microextraction fiber for the preconcentration and determination of benzene, toluene, ethylbenzene, ando-xylene using gas liquid chromatography (چکیده)
8 - Determination of Mercury in Real Water Samples Using in situ Derivatization Followed by Sol-Gel-Solid-Phase Microextraction with Gas Chromatography-Flame Ionization Detection (چکیده)
9 - Methods for coating solid-phase microextraction fibers with carbon nanotubes (چکیده)
10 - مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی آبگیری از بستر رودخانه با وجود دیوار آب‌بند انتهایی (چکیده)
11 - Rupture of chorda tendineae of the tricuspid valve in a horse: a case report (چکیده)
12 - شاعری هوشمند با شعری روزگارپسند (چکیده)
13 - سیمین بهبهانی در غزل چه کرد؟ (چکیده)
14 - روایتی از سرودن«باز این چه شورش است» (چکیده)
15 - حذف تصویر مزدوج و نوفه ها در تمام نگاری دیجیتال (چکیده)
16 - Investigation of the nonlocal nonlinear optical response of copper nanostructured thin films prepared by pulsed laser deposition (چکیده)
17 - نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی (چکیده)
18 - مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت (چکیده)
19 - نقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخص های رهبری تحولی (چکیده)
20 - تربیت اخلاقی و سعادت در نظام آموزشی ایران (مقابلة دیدگاه فارابی، لاک، رورتی) (چکیده)
21 - Highly selective removal of nitrate and perchlorate by organoclay (چکیده)
22 - Adaptive Control for Nonlinear Singular Systems (چکیده)
23 - گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD (چکیده)
24 - Gene deletion patterns in non-aflatoxigenic strains of Aspergillus flavus (چکیده)
25 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی (چکیده)
26 - Melt miscibility of blends of isotactic polypropylene and homogeneous iso-propylene-1-hexene copolymers (چکیده)
27 - Unusual crystallization behavior of isotactic polypropylene and propene/1-alkene copolymers at large undercoolings (چکیده)
28 - بازنمایی مناسبات قدرت در گفتمان دبیری با تکیه بر «دستور الکاتب فی تعیین المراتب» (چکیده)
29 - شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبی (چکیده)
30 - نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی (چکیده)
31 - A Monte Carlo evaluation of dose enhancement by cisplatin and titanocene dichloride chemotherapy drugs in brachytherapy with photon emitting sources (چکیده)
32 - Investigating the Effects of Inlet Conditions and Nozzle Geometry on the Performance of Supersonic Separator Used for Natural Gas Dehumidification (چکیده)
33 - الگوریتم بهینه سازی ژنتیک هیبرید تقویت شده با پایگاه داده مجازی جهت ارزیابی طرح های توسعه تولید و شبکه انتقال (چکیده)
34 - دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند (چکیده)
35 - New Comparative Literature and Literary Adaptation: Williams’s Glass Menagerie and Tavakoli’s Here without Me (چکیده)
36 - Comparative Evaluation of the Efficacy of Wisdom and Inspiration in Abu Hatam’s and Zakariyya Razi’s Opinions (چکیده)
37 - بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد بن زکریای رازی (چکیده)
38 - ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهر شیراز (چکیده)
39 - نگاهی به پژوهش در ریاضیات در یک دوره ده ساله (چکیده)
40 - Word Association in Young Persian Adults (چکیده)
41 - Comparison of the Speech Syntactic Features between Hearing-Impaired and Normal Hearing Children (چکیده)
42 - Shrinkage Ridge Estimators in Linear Regression (چکیده)
43 - A note on shrinkage wavelet estimation in Bayesian analysis (چکیده)
44 - Improved preliminary test and Stein-rule Liu estimators for the ill-conditioned elliptical linear regression model (چکیده)
45 - Feasible Ridge Estimator in Seemingly Unrelated Semiparametric Models (چکیده)
46 - Improved confidence intervals for the scale parameter of Burr XII model based on record values (چکیده)
47 - Bayesian analysis in multivariate regression models with conjugate priors (چکیده)
48 - Effect of mangroves on distribution, diversity and abundance of molluscs in mangrove ecosystem: a review (چکیده)
49 - Acute Toxicity and Accumulation of Iron, Manganese and, Aluminum in Caspian Kutum Fish (Rutilus kutum) (چکیده)
50 - The effect of sub-lethal exposure to copper and the time course of recovery in clean water on biochemical changes in juvenile fish (Acipenser persicus) (چکیده)

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • 67
 •  
 • »