مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3231

101 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (چکیده)
102 - QRS complex detection based on simple robust 2-D pictorial-geometrical feature (چکیده)
103 - تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثورة العرابیه رافعی (چکیده)
104 - Motivations underlying blind students’ English language learning: A theoretical and factorial analysis (چکیده)
105 - Development and validation of an Islamic religious orientation scale with pilgrims of Imam Reza Shrine (چکیده)
106 - Does personality measured by NEO-FFI consist of five dimensions? (چکیده)
107 - تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور (چکیده)
108 - وکالت در مقام بیع (چکیده)
109 - Multi Phase, QoS Aware Routing Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
110 - اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی (چکیده)
111 - بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماری (چکیده)
112 - شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه (چکیده)
113 - Ideology in the BBC and Press TV’s Coverage of Syria Unrest: A Schema-Based Approach (چکیده)
114 - Spiritual Intelligence of Grade Three Senior High School Students in Iran: A Factorial and Theoretical Approach (چکیده)
115 - Repair in EFL talk: A case of Iranian intermediate and advanced EFL learners (چکیده)
116 - NiFe2O4/graphene nanocomposites with tunable magnetic properties (چکیده)
117 - Sandwich-structured graphene–NiFe2O4–carbon nanocomposite anodes with exceptional electrochemical performance for Li ion batteries (چکیده)
118 - مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (چکیده)
119 - The Generalised Non-Commuting Gragh OF A Finite Group (چکیده)
120 - بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی (چکیده)
121 - Conodont biostratigraphy of late Devonian deposits in the Shirband section (Damghan, NE Iran) (چکیده)
122 - Cultural Intelligence of English Language Learners within a Mono-Cultural Context (چکیده)
123 - Construct Validity of C-tests:A Factorial Approach (چکیده)
124 - Introduction of Participatory Conservation in Iran: Case Study of the Rural Communities’ Perspectives in Khojir National Park (چکیده)
125 - Visitors’ Characteristics and Attitudes towards Iran’s National Parks and participatory conservation (چکیده)
126 - From Paper Parks to Real Conservations: Case Study of Social Capital in Iran's Biodiversity Conservation (چکیده)
127 - On the Percentile Residual Lifetime of Parallel Systems (چکیده)
128 - Optimal Control of a Delayed HIV Infection Model via Fourier Series (چکیده)
129 - نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری (چکیده)
130 - اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (چکیده)
131 - The effect of different levels of probiotic and limestone on relative weight of the internal organs, digestive PH and body weight in laying hens (چکیده)
132 - نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن (چکیده)
133 - Interaction of SiO2 nanoparticles with seed prechilling on germination and early seedling growth of tall wheatgrass (Agropyron elongatum L.) (چکیده)
134 - بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی (چکیده)
135 - Center-Directed Development And Social Consensus Of Ethnic Minorities In Iran (چکیده)
136 - تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری (چکیده)
137 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
138 - بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال (چکیده)
139 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
140 - تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
141 - A novel reversible design for double edge triggered flip-flops and new designs of reversible sequential circuits (چکیده)
142 - A 5.3-9.3 fJ/Conversion-Step 4-32 MS/s 10 bit Asynchronous SAR ADC with Optimized DAC Timing Strategy in 0.13 μm CMOS (چکیده)
143 - An Exploration Of The Interrelationships Among EFL learners’ English Self-efficacy, Metacognitive Awareness, And Their Test Performance (چکیده)
144 - Evaluate of Head Loss, Sediment Value And Copper Removal in Sand Media (Rapid Sand Filter) (چکیده)
145 - Interdiction problem as a tool to identify an effective budget allocation to quality improvement plans (چکیده)
146 - The Investigation of Lenition in Generative Phonology in Sistani Dialect (چکیده)
147 - تبلور مفهوم زمان: بر اساس حرکات استعاری دستان (چکیده)
148 - The effect of speech therapy on acoustic speech characteristics of cleft lip and palate patients: a preliminary study (چکیده)
149 - تعیین مرجع ضمایر شخصی و انعکاسی در زبان فارسی وابسته به گفتمان یا ناوابسته به گفتمان (چکیده)
150 - تبیین نظریه انکشاف در مسئله علم (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »