مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3263

151 - بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماری (چکیده)
152 - شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه (چکیده)
153 - Ideology in the BBC and Press TV’s Coverage of Syria Unrest: A Schema-Based Approach (چکیده)
154 - Spiritual Intelligence of Grade Three Senior High School Students in Iran: A Factorial and Theoretical Approach (چکیده)
155 - Repair in EFL talk: A case of Iranian intermediate and advanced EFL learners (چکیده)
156 - NiFe2O4/graphene nanocomposites with tunable magnetic properties (چکیده)
157 - Sandwich-structured graphene–NiFe2O4–carbon nanocomposite anodes with exceptional electrochemical performance for Li ion batteries (چکیده)
158 - مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (چکیده)
159 - The Generalised Non-Commuting Gragh OF A Finite Group (چکیده)
160 - بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی (چکیده)
161 - Conodont biostratigraphy of late Devonian deposits in the Shirband section (Damghan, NE Iran) (چکیده)
162 - Cultural Intelligence of English Language Learners within a Mono-Cultural Context (چکیده)
163 - Construct Validity of C-tests:A Factorial Approach (چکیده)
164 - Introduction of Participatory Conservation in Iran: Case Study of the Rural Communities’ Perspectives in Khojir National Park (چکیده)
165 - Visitors’ Characteristics and Attitudes towards Iran’s National Parks and participatory conservation (چکیده)
166 - From Paper Parks to Real Conservations: Case Study of Social Capital in Iran's Biodiversity Conservation (چکیده)
167 - On the Percentile Residual Lifetime of Parallel Systems (چکیده)
168 - Optimal Control of a Delayed HIV Infection Model via Fourier Series (چکیده)
169 - نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری (چکیده)
170 - اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (چکیده)
171 - The effect of different levels of probiotic and limestone on relative weight of the internal organs, digestive PH and body weight in laying hens (چکیده)
172 - نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن (چکیده)
173 - Interaction of SiO2 nanoparticles with seed prechilling on germination and early seedling growth of tall wheatgrass (Agropyron elongatum L.) (چکیده)
174 - بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی (چکیده)
175 - Center-Directed Development And Social Consensus Of Ethnic Minorities In Iran (چکیده)
176 - تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری (چکیده)
177 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
178 - بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال (چکیده)
179 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
180 - تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
181 - A novel reversible design for double edge triggered flip-flops and new designs of reversible sequential circuits (چکیده)
182 - A 5.3-9.3 fJ/Conversion-Step 4-32 MS/s 10 bit Asynchronous SAR ADC with Optimized DAC Timing Strategy in 0.13 μm CMOS (چکیده)
183 - An Exploration Of The Interrelationships Among EFL learners’ English Self-efficacy, Metacognitive Awareness, And Their Test Performance (چکیده)
184 - Evaluate of Head Loss, Sediment Value And Copper Removal in Sand Media (Rapid Sand Filter) (چکیده)
185 - Interdiction problem as a tool to identify an effective budget allocation to quality improvement plans (چکیده)
186 - The Investigation of Lenition in Generative Phonology in Sistani Dialect (چکیده)
187 - تبلور مفهوم زمان: بر اساس حرکات استعاری دستان (چکیده)
188 - The effect of speech therapy on acoustic speech characteristics of cleft lip and palate patients: a preliminary study (چکیده)
189 - تعیین مرجع ضمایر شخصی و انعکاسی در زبان فارسی وابسته به گفتمان یا ناوابسته به گفتمان (چکیده)
190 - تبیین نظریه انکشاف در مسئله علم (چکیده)
191 - On the cozero divisor graph of the semigroup Zn (چکیده)
192 - بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان (چکیده)
193 - Numerical Simulation of Groundwater Flow and Contamination Transport in Nahavand Plain Aquifer,West of Iran (چکیده)
194 - بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت (چکیده)
195 - Ethnobotanical study of medicinal plants used in Arjan - Parishan protected area in Fars Province of Iran. (چکیده)
196 - Facile template-free hydrothermal synthesis and microstrain measurement of ZnO nanorods (چکیده)
197 - A constraint-based search algorithm for parameter identification of environmental models (چکیده)
198 - بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی (چکیده)
199 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
200 - An application of a Lagrangian-type relaxation for the uncapacitated facility location problem (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »