مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3242

151 - نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن (چکیده)
152 - Interaction of SiO2 nanoparticles with seed prechilling on germination and early seedling growth of tall wheatgrass (Agropyron elongatum L.) (چکیده)
153 - بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی (چکیده)
154 - Center-Directed Development And Social Consensus Of Ethnic Minorities In Iran (چکیده)
155 - تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری (چکیده)
156 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
157 - بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال (چکیده)
158 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
159 - تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
160 - A novel reversible design for double edge triggered flip-flops and new designs of reversible sequential circuits (چکیده)
161 - A 5.3-9.3 fJ/Conversion-Step 4-32 MS/s 10 bit Asynchronous SAR ADC with Optimized DAC Timing Strategy in 0.13 μm CMOS (چکیده)
162 - An Exploration Of The Interrelationships Among EFL learners’ English Self-efficacy, Metacognitive Awareness, And Their Test Performance (چکیده)
163 - Evaluate of Head Loss, Sediment Value And Copper Removal in Sand Media (Rapid Sand Filter) (چکیده)
164 - Interdiction problem as a tool to identify an effective budget allocation to quality improvement plans (چکیده)
165 - The Investigation of Lenition in Generative Phonology in Sistani Dialect (چکیده)
166 - تبلور مفهوم زمان: بر اساس حرکات استعاری دستان (چکیده)
167 - The effect of speech therapy on acoustic speech characteristics of cleft lip and palate patients: a preliminary study (چکیده)
168 - تعیین مرجع ضمایر شخصی و انعکاسی در زبان فارسی وابسته به گفتمان یا ناوابسته به گفتمان (چکیده)
169 - تبیین نظریه انکشاف در مسئله علم (چکیده)
170 - On the cozero divisor graph of the semigroup Zn (چکیده)
171 - بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان (چکیده)
172 - Numerical Simulation of Groundwater Flow and Contamination Transport in Nahavand Plain Aquifer,West of Iran (چکیده)
173 - بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت (چکیده)
174 - Ethnobotanical study of medicinal plants used in Arjan - Parishan protected area in Fars Province of Iran. (چکیده)
175 - Facile template-free hydrothermal synthesis and microstrain measurement of ZnO nanorods (چکیده)
176 - A constraint-based search algorithm for parameter identification of environmental models (چکیده)
177 - بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی (چکیده)
178 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
179 - An application of a Lagrangian-type relaxation for the uncapacitated facility location problem (چکیده)
180 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
181 - Effect of temperature and light on germination behavior of PSII inhibiting herbicide resistant and susceptible junglerice (Echinochloa colona) populations (چکیده)
182 - Interaction of sine-Gordon kinks and breathers with a PT-symmetric defect (چکیده)
183 - A note on “A class of linear differential dynamical systems with fuzzy initial condition” (چکیده)
184 - بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی (چکیده)
185 - بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی؛ مطالعه موردی دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان اردستان، استان اصفهان (چکیده)
186 - بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران (چکیده)
187 - بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی (چکیده)
188 - تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی (چکیده)
189 - معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف (چکیده)
190 - مدارس کلیمیان و نظام نوین آموزش ملی در ایران (چکیده)
191 - بازخوانی حمله نادرشاه به هند (چکیده)
192 - Evaluation of CO2 adsorption with eucalyptus wood based activated carbon modified by ammonia solution through heat treatment (چکیده)
193 - Adsorptive removal of CO2 on highly microporous activated carbons prepared from Eucalyptus camaldulensis wood: Effect of chemical activation (چکیده)
194 - راهکاری برای اولویت بندی واقع بینانه و کاربردی مسایل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت- توانمندی (چکیده)
195 - رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان (چکیده)
196 - تأثیر سفارشی‌سازی خدمات در صنایع بانکداری بر وفاداری، اعتماد و رضایتمندی مشتری با استفاده از مدل ECSI (چکیده)
197 - Phenotypic Variation in Males of the Agamid Lizard Paralaudakia caucasia (Eichwald, 1831) Across a Wide Geographic Range (چکیده)
198 - مقایسه روش های کریجینگ متعارف و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در استان مازندران (چکیده)
199 - تاثیر مقادیر مختلف سیلیسیوم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (چکیده)
200 - شناسایی جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه های یکساله و چند ساله (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »