مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3263

201 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
202 - Effect of temperature and light on germination behavior of PSII inhibiting herbicide resistant and susceptible junglerice (Echinochloa colona) populations (چکیده)
203 - Interaction of sine-Gordon kinks and breathers with a PT-symmetric defect (چکیده)
204 - A note on “A class of linear differential dynamical systems with fuzzy initial condition” (چکیده)
205 - بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی (چکیده)
206 - بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی؛ مطالعه موردی دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان اردستان، استان اصفهان (چکیده)
207 - بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران (چکیده)
208 - بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی (چکیده)
209 - تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی (چکیده)
210 - معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف (چکیده)
211 - مدارس کلیمیان و نظام نوین آموزش ملی در ایران (چکیده)
212 - بازخوانی حمله نادرشاه به هند (چکیده)
213 - Evaluation of CO2 adsorption with eucalyptus wood based activated carbon modified by ammonia solution through heat treatment (چکیده)
214 - Adsorptive removal of CO2 on highly microporous activated carbons prepared from Eucalyptus camaldulensis wood: Effect of chemical activation (چکیده)
215 - راهکاری برای اولویت بندی واقع بینانه و کاربردی مسایل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت- توانمندی (چکیده)
216 - رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان (چکیده)
217 - تأثیر سفارشی‌سازی خدمات در صنایع بانکداری بر وفاداری، اعتماد و رضایتمندی مشتری با استفاده از مدل ECSI (چکیده)
218 - Phenotypic Variation in Males of the Agamid Lizard Paralaudakia caucasia (Eichwald, 1831) Across a Wide Geographic Range (چکیده)
219 - مقایسه روش های کریجینگ متعارف و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در استان مازندران (چکیده)
220 - تاثیر مقادیر مختلف سیلیسیوم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (چکیده)
221 - شناسایی جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه های یکساله و چند ساله (چکیده)
222 - Investigation of the possible in Hydroponics Growing of Grass pea - Lathyrus sativum L (چکیده)
223 - بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران (چکیده)
224 - بررسی آسیب‌ شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی (چکیده)
225 - An approximation method for numerical solution of multi-dimensional feedback delay fractional optimal control problems by Bernstein polynomials (چکیده)
226 - رابطه حمایت اجتماعی و جهت‌گیری مذهبی با میزان عود در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (چکیده)
227 - Sexual Size Dimorphism in Eirenis collaris Ménétriés 1832 from Iran (چکیده)
228 - Casimir-like corrections to the classical tensions of string and membranes (چکیده)
229 - اثر بازی های بومی محلی و بازی‌های معمول بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران کم‌توان ذهنی آموزش پذیر (چکیده)
230 - طبیعت و تخیل خلاق در شعر سپهری و سینمای کیارستمی (چکیده)
231 - Facilitated ion transfer of protonated primary organic amines studied by square wave voltammetry and chronoamperometry (چکیده)
232 - Linear genetic programming for shear strength prediction of reinforced concrete beams without stirrup (چکیده)
233 - بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی (چکیده)
234 - Reliability Analysis of the proportional Mean Residual Life Order (چکیده)
235 - Residual Probability Function, Associated Orderings, and Related Aging Classes (چکیده)
236 - تاملی جامعه شناختی بر بسترهای شکل گیری و رشد افراطی گرایی اسلامی در نیجریه (چکیده)
237 - نگاهی کاربرد شناختی به کلام امام خمینی (ره) در مورد اصل ولایت فقیه بررسی انواع پیش انگاری ها (چکیده)
238 - Wastewater treatment of raisings procesing factory using micellar-enhanced ultrafiltration (چکیده)
239 - بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی (چکیده)
240 - Study of individual lactation patterns of Iranian dairy buffaloes (چکیده)
241 - Logistic Regression Analysis of Some Factors Influencing Incidence of Retained Placenta in a Holstein Dairy Herd (چکیده)
242 - بررسی عدم قطعیت مدل های AOGCM و سناریو های انتشار در برآورد پارامتر های اقلیمی ( مطالعه ی موردی ایستگاه سینوتیک مشهد) (چکیده)
243 - تصویر ایران و ایرانی در سفرنامه ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس (چکیده)
244 - بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش (چکیده)
245 - مدل سازی آلودگی غیرنقطه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ارائه بهترین شیوه های مدیریت (BMP) در حوضه آبخیز گرگانرود (چکیده)
246 - بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها (چکیده)
247 - The Survey of Microbial Quality of the Dry Sample, Extract and Brewing of some Medicinal Plants (چکیده)
248 - Study of Organic Substrate, Phosphate and Zinc Fertilizations on Some Agronomic Characters, Seeds and Yield of Pumpkin - Curbita Pepo L (چکیده)
249 - آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها (چکیده)
250 - Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • 66
 •  
 • »