بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بانکداری


موارد یافت شده: 22

1 - اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب (چکیده)
2 - نظام های بانکداری، چالش ها وموانع اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا درایران (چکیده)
3 - بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها (چکیده)
4 - حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت (چکیده)
5 - پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی (چکیده)
6 - بررسی نقش واسطه ای بازاریابی پایدار و بازارگرایی در تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر مشهد) (چکیده)
7 - ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر (چکیده)
8 - بررسی تاثیر نظریه انتشار نوآوری بر پذیرش بانکداری اینترنتی با توجه به مدل پذیرش فناوری دیویس (چکیده)
9 - تحقیق و توسعه منبعی برای نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (چکیده)
10 - بررسی عملکرد بانکداری الکترونیکی در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
11 - بررسی ایجاد وفاداری در مشتریان از طریق کیفیت خدمات و ارزش درک شده (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع)) (چکیده)
12 - شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر اثربخشی مدیریت دانش در صنعت بانکداری با استفاده از روش ویکور فازی (چکیده)
13 - تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت بانکداری (چکیده)
14 - کاربرد تکنیک ABCدر صنعت بانکداری (چکیده)
15 - پویائی نوآوری درصنعت بانکداری (چکیده)
16 - بررسی حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری ایران پس از برنامههای خصوصیسازی (چکیده)
17 - تاثیر تحریم ها بر بخش بانکداری ، تجارت وانرژی درایران (چکیده)
18 - ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA (چکیده)
19 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکی (چکیده)
20 - ارزش ادراک شده از خدمات بانکی تلفن همراه و اثر آن بر وفاداری مشتریان (چکیده)
21 - چالش ها و موانع فراروی بانکداری نوین در ایران (چکیده)
22 - بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه؟ (چکیده)