بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سیاق


موارد یافت شده: 18

1 - چیستی متعلق «همت به و هم بها» و معنای «سوء» و «فحشاء» در آیه 24 سوره یوسف (چکیده)
2 - کشف استدلالی ساختار وغرض سورۀ مبارکۀ احزاب (چکیده)
3 - چرخش سیاق و پیامدهای معنایی آن در مدیر مدرسه‌ی جلال آل احمد (چکیده)
4 - تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع (چکیده)
5 - واکاوی نظریه وحدت برخی سور قران با استناد به سیاق (چکیده)
6 - باز کاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق (چکیده)
7 - بررسی نظریه وحدت سور قرآن با استناد به سیاق (چکیده)
8 - کارکرد سیاق در تفسیر آیه هفتم سوره شرح (چکیده)
9 - نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ (چکیده)
10 - خوانشی دوباره از مفهوم «شک» در قرآن کریم؛ بر اساس تحلیل لغوی و گونه شناسی کاربردها (چکیده)
11 - سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی (چکیده)
12 - تحول معنایی واژه حکمت در حوزه های اسلامی (چکیده)
13 - بررسی ساختار سوره انسان و دسته بندی آیات آن (چکیده)
14 - چیستی و کارکردهای مذاق شریعت (چکیده)
15 - رویکرد انتقادی به روش تفسیری قرآن به قرآن در آیات فقهی الجامع لاحکام القرآن (چکیده)
16 - ثأثیر گذاری پیش فرض های کلامی در تفسیر (با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن) (چکیده)
17 - انسجام مضمونی آیات وسوره های قرآن رهیافتی برای فهم بهتر قرآن (چکیده)
18 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 2 (چکیده)