بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهروز فتحی هفشجانی


موارد یافت شده: 63

1 - First report of human infestation dermatitis due to chigger mite (Acari: Trombiculidae) in Iran (چکیده)
2 - Investigation the effects of Iranian snake, Naja naja oxiana venom on the level of blood glucose of experimental diabetic rats (چکیده)
3 - The eff ect of two Iranian viper snake; vipera albicornuta (zanjani) and vipera latifi i (lattifi i) venoms on the viability of rat bone marrow mesenchymal stem cells in vitro and in vivo (چکیده)
4 - Preliminary results of the effect of the Iranian snake; montivipera albicornuta (zanjani) and montivipera latifii venoms on mesenchymal stem cells behavior (چکیده)
5 - The Facilitatory Action of Snake Venom Phospholipase A2 Neurotoxins By Which Increase the Release of Acetylcholine, May Improve Alzheimer\'s Disease Symptoms (چکیده)
6 - Investigation the possible antagonestiv effect of prosopis farcta aganist the venom of Iranian snake Naja naja oxiana in mice (چکیده)
7 - Tumor paint a method to improve brain cance surgery (چکیده)
8 - بررسی قدرت کشندگی سه زهر مار ایرانی: افعی گرزه مار، افعی زنجانی و افعی رادائی جهت مدیریت موثرتر مارگزیدگی (چکیده)
9 - Grapefruit drug interactions (چکیده)
10 - مروری برزهرها و پتانسیل آنها در ساخت داروهای جدید (چکیده)
11 - اگزناتید مشتق از بزاق گلیا مونستر دارویی جدید برای بهبود کنترل قند خون و کاهش وزن در بیماران دیابتی (چکیده)
12 - بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها (چکیده)
13 - Antagonistic Effects of Suramin Against the Venom of Snake, Echis Carinatus, on the Circulatory System of Developing Chicken Embryos (چکیده)
14 - Antidiabetic and antihyperlipidemic effects of ethanolic Ferula assa-foetida oleo-gum-resin extract in streptozotocin-induced diabetic wistar rats (چکیده)
15 - A Retrospective Study on Scropionism in Iran (2002–2011) (چکیده)
16 - بررسی اثر باقیمانده های آنتی بیوتیکی بر فلور دستگاه گوارش (چکیده)
17 - زهرها از مولد درد تا رافع درد (چکیده)
18 - مسمومیت گربه با آسپرین (چکیده)
19 - Epidemiology of Poisonings in Shahid Beheshti Hospital in Kashan, Iran (چکیده)
20 - مقایسه تاثیر خوراکی پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین (چکیده)
21 - Analysis of Fang Puncture Wound Patterns in Isfahan Province’s, Iran, Venomous and Non-Venomous Snakes (چکیده)
22 - کاربرد زهر ها در درمان سرطان (چکیده)
23 - اثرات پیشگیری کننده سورامین بر تاثیرات زهر مارجعفری ایران در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه (چکیده)
24 - بررسی اثر عصاره آبی- الکلی Peganum harmala (گیاه اسپند) بر اثر مرگبار زهر مار کبری ایرانی Najaj naja oxiana در موش سوری (چکیده)
25 - Effect of alcoholic extract of Tarantula cubensis on wound healing in dogs (چکیده)
26 - Ten years of snakebites in Iran (چکیده)
27 - مقایسه تاثیر پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین (چکیده)
28 - بررسی اثرات زهر مار جعفری ایران و اثرات انتاگونیستی سورامین بروی مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی خون رت (چکیده)
29 - نقش پیلوکارپین در ارتقای روش زهرگیری از مارها (چکیده)
30 - تاثیر ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی گیاه جغجغه در مقایسه با عصاره خالص این گیاه بر مسمومیت با زهر مار جعفری ایران در موش سوری (چکیده)
31 - The effect of temperature on the effects of the phospholipase A2 neurotoxins b-bungarotoxin and taipoxin at the neuromuscular junction (چکیده)
32 - Effects of the Theranekron®”an alcoholic extract of the Tarantulacubensis”On Hematology and Serum Biochemical Properties in Horses (چکیده)
33 - Protective effects of pulp aqueous and hydro-alcoholic extracts of Punica granatum, on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells injury (چکیده)
34 - Antagonistic effects of prosopis farcta against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
35 - بررسی اثرات ضد انگلی تعدادی از گیاهان دارویی ایران (چکیده)
36 - جنین جوجه در حا ل رشد؛ مدلی برای جایگزینی حیوانات آزمایشی مرسوم در پژوهش های علمی (چکیده)
37 - Histhopathologic Evaluation of Curative Impact of Aloe vera L. Fresh Gel on Healing of Eexperimental Infected Full-Thickness Open Wounds Induced with Staphylococcus aureus in Dogs (چکیده)
38 - Scorpion sting in Iran: A review (چکیده)
39 - Macroscopic evaluation of wound healing activity of the Persian shallot, Allium hirtifolium in rat (چکیده)
40 - Scorpion sting agents in Iran: A review (چکیده)
41 - بررسی نشانگان احتمالی فنگ ودندان های مارهای زهری (چکیده)
42 - Detection of some antibiotic residues in poultry carcasses slaughtered in an industrial abattoir of Mashhad (چکیده)
43 - Antagonistic effect of suramin and vitamin K3 combination against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
44 - How snake venom PLA2 neurotoxins modify release of acethylicholine and induce a thriphasic action at the neuromuscular junction (چکیده)
45 - The Application of Venoms in Cardiovascular Drug Design (چکیده)
46 - Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Echis carinatus (چکیده)
47 - Suramin inhibits the early effects of PLA 2 neurotoxins at mouse neuromuscular junctions: A twitch tension study (چکیده)
48 - ارزیابی ماکروسکوپیک عصاره موسیر ( Allium hirtifolium ) بر روند ترمیم زخم در رت (چکیده)
49 - بررسی مقا یسه ای روش های مختلف تعیین حضور آنتی بیوتیکها در مواد غذایی (چکیده)
50 - بررسی متداول ترین موارد سوء استفاده از داروهای دامپزشکی در ایران (چکیده)
51 - اثر زهر بر مار کاهش فشار خون (چکیده)
52 - Antagonistic Effects of Suramin Against the Venom of the Iranian Snake Echis carinatus in Mice (چکیده)
53 - ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر ماده زردچوبه بر روند التیام زخم های تمام ضخامت پوست در موش سوری (چکیده)
54 - Synthesis and Neuromuscular Blocking Activity of 16β-Piperidino Epiandrosterone Derivatives (چکیده)
55 - The facilitatory actions of snake venom phospholipase A2 neurotoxins at the neuromuscular junction are not mediated through voltage-gated K+ channels (چکیده)
56 - ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر داروی ترانکرون بر التیام زخمهای باز در سگ (چکیده)
57 - نتایج اولیه بررسی اثرات آنتاگونیستی سورامین بر زهر مار جعفری ایران در موش سوری (چکیده)
58 - Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Cerastes cerastes (چکیده)
59 - A preliminary study of the effect of fenbendazole on hydatid cysts in mouse (چکیده)
60 - زهر جانوران زهری و کاربردهای ضد توموری آن (چکیده)
61 - اثرات آنتاگونیستی سورامین در خنثی کردن نوروتوکسین های حاصل از زهر مارها (چکیده)
62 - The effect of temperture on phospholopase A2 neurotoxinenes B-bungarotoxin and taipoxin effects at the neuromuscular junction (چکیده)
63 - Investigation the antibacterial effect of venom of Iranian snake Echis Carinatus (چکیده)