بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: خلیل بهزاد


موارد یافت شده: 22

1 - مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام (چکیده)
2 - بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو (چکیده)
3 - به کارگیری روشهای پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی برای پیشگویی ماده جامد محلول و اسیدیته لیموترش (چکیده)
4 - بهینه سازی روش ذخیره سازی چغندر در سیلو برای کاهش فلور میکروبی (چکیده)
5 - بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
6 - عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیم (چکیده)
7 - تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو (چکیده)
8 - بررسی تصفیه آب حاصل از شستشوی گاز در لاور و پمپ های گاز CO2 کارخانجات قند با استفاده از شیر آهک (چکیده)
9 - بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی (چکیده)
10 - روش جدید برآورد سطح نسبی چغندر (چکیده)
11 - پتانسیل کاربرد فرآیندهای غشایی در صنعت قند (چکیده)
12 - کاربرد اولترافیلتراسیون در کاهش رنگ و بهبود کیفیت نیشکر (چکیده)
13 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر رفتار اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندر قند (چکیده)
14 - بکارگیری غشای اسمز معکوس در شفاف سازی آب پرس تفاله چغندر قند و بکار گیری مجدد آن در استخراج قند (چکیده)
15 - EVALUATION OF OPTIMUM CONDITIONS IN PRELIMING STEP IN SUGAR BEET INDUSTRIES (چکیده)
16 - مزایای تولید ومصرف شکر مایع (چکیده)
17 - بهینه سازی قند گیری از ملاس به روش استفن (چکیده)
18 - The effect of operation parameters on ultrafiltration performance of thin sugar beet juice (چکیده)
19 - ارزیابی شرایط بهینه در تصفیه مقدماتی صنایع قند (چکیده)
20 - افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها (چکیده)
21 - تأثیر فرایند اولترافیلتراسیون بر شاخصهای تصفیه و رنگبری شربت رقیق چغندرقند (چکیده)
22 - تأثیر پارامترهای عملیاتی برکارایی فرایند اولترافیلتراسیون شربت رقیق چغندرقند (چکیده)