بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سعید ابریشمی


موارد یافت شده: 62

1 - Calibration of bar-Concrete Bond Stress Relationships for Bond Stress Prediction of GFRP Soil Nails Using Experimental Pullout Tests (چکیده)
2 - Experimental investigation on the behavior of fine-grained soils containing waste rubber tires under repeated and static loading using direct shear apparatus (چکیده)
3 - Consolidation assessment using Multi Expression Programming (چکیده)
4 - Experimental Investigation of Bond Stress and Creep Displacements of GFRP Soil Nails Simulated in a Soil Box (چکیده)
5 - بررسی محدودیت‌های استفاده از روش تحلیل امواج تنشی یک‌بعدی در آزمایش یکپارچگی شمع (PIT) (چکیده)
6 - تحلیل عددی آزمایش سه محوری به روش اجزاء مجزای سه بعدی و مطالعه تأثیر فرضیات مدلسازی (چکیده)
7 - مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای میکرومکانیکی مصالح بر نتایج آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزاء مجزای سه بعدی (چکیده)
8 - تغییرات مدول الاستیسیته مصالح سد خاکی چندیر با سطح تنش (چکیده)
9 - تأثیر رطوبت اولیه بر مدول الاستیسیته مصالح هسته سد خاکی چندیر (چکیده)
10 - بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر نشست و ظرفیت باربری خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
11 - تعیین فرونشست شهر مشهد به روش تداخل‌سنجی راداری پراکنشگر دائمی (چکیده)
12 - مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
13 - تعیین مدول الاستیسته خاک دانه ای خشک با آزمایش بارگذاری یک بعدی (چکیده)
14 - محاسباتِ فراگیر (محاسبات همه‌جاحاضر)، ابزاری کاربردی جهت بهبودِ کیفیتِ فرآیندِ مدیریتِ بحران (چکیده)
15 - Characteristics and Categorization of Services in CLOUBI: A CLOud-based UBIquitous Architecture (چکیده)
16 - Creating Time-Limited Attributes for TimeLimited Services in Cloud Computing (چکیده)
17 - An online valuation-based sealed winner-bid auction game for resource allocation and pricing in clouds (چکیده)
18 - MDMP: A new algorithm to create inverted index files in BigData, using MapReduce (چکیده)
19 - مقایسه مشخصّات پوزولان طبیعی معدن چکنه با سایر معادن پوزولان ایران (چکیده)
20 - بررسی پوزولان چکنه نیشابور جهت ساخت بتن ژئوپلیمری (چکیده)
21 - پارامترهای مؤثر بر طرح اختلاط سیمان ژئوپلیمری با استفاده از پوزولان معدن چکنه (چکیده)
22 - Distributed Clustering-Task Scheduling for Wireless Sensor Networks Using Dynamic Hyper Round Policy (چکیده)
23 - Hierarchical Clustering-task Scheduling Policy in Cluster-based Wireless Sensor Networks (چکیده)
24 - ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح شده توسط ژئوگرید (چکیده)
25 - Fuzzy-Based Clustering-Task Scheduling for Lifetime Enhancement in Wireless Sensor Networks (چکیده)
26 - پایش فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
27 - بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS (چکیده)
28 - Comparison between Two Different Pluviation Setups of Sand Specimens (چکیده)
29 - Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran (چکیده)
30 - Load dispersion-aware VM placement in favor of energy-performance tradeoff (چکیده)
31 - CCA: a deadline-constrained workflow scheduling algorithm for multicore resources on the cloud (چکیده)
32 - طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری (چکیده)
33 - مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR (چکیده)
34 - مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های مربعی و مستطیلی واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
35 - مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
36 - تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا (چکیده)
37 - مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل (چکیده)
38 - ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه (چکیده)
39 - A Budget Constrained Scheduling Algorithm for Hybrid Cloud Computing Systems Under Data Privacy (چکیده)
40 - Hierarchical VM Scheduling to Improve Energy and Performance Efficiency in IaaS Cloud Data Centers (چکیده)
41 - Scheduling Data-Driven Workflows in Multi-cloud Environment (چکیده)
42 - مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع (چکیده)
43 - مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع (چکیده)
44 - مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری (چکیده)
45 - مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک (چکیده)
46 - Numerical Analysis of Seepage of Concrete-Coated Water Transmission Channels Considering Saturated-Unsaturated Conditions (چکیده)
47 - A Clustering Approach to Scientific Workflow Scheduling on the Cloud with Deadline and Cost Constraints (چکیده)
48 - بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع (چکیده)
49 - بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس (چکیده)
50 - A Distributed Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
51 - یک رویکرد چند هدفی برای زمانبندی جریان کاری در محیطهای ابری (چکیده)
52 - A Distributed Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
53 - A Review of the Distributed Methods for Large-Scale Social Network Analysis (چکیده)
54 - چالشهای طراحی پلت فرم ابر حسگر (چکیده)
55 - Deadline-constrained workflow scheduling in software as a service Cloud (چکیده)
56 - Deadline-constrained workflow scheduling algorithms for Infrastructure as a Service Clouds (چکیده)
57 - Cost-Driven Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)
58 - Budget Constrained Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)
59 - Cost-driven Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)
60 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
61 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
62 - A General Framework for Testing Web-Based Applications (چکیده)