بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی دوست پرست


موارد یافت شده: 91

1 - Estimates based on Sequential Order Statistics with the two-parameter Pareto distribution (چکیده)
2 - BAYESIAN PREDICTION OF PROGRESSIVELY FIRST-FAILURE-CENSORED ORDER STATISTICS BASED ON k-RECORD VALUES FROM WEIBULL DISTRIBUTION (چکیده)
3 - Block censoring scheme with two-parameter exponential distribution (چکیده)
4 - Some results on information properties of coherent systems (چکیده)
5 - Muti-state systems: Concepts and some applications (چکیده)
6 - On invariant test with sequential order statistics: An open problem and some suggestions (چکیده)
7 - Random preventive maintenance under mixed effects (چکیده)
8 - Signature-based approach for stress-strength systems (چکیده)
9 - Estimation and Prediction in a Two-Parameter Exponential Distribution Based on k-Record Values under LINEX Loss Function (چکیده)
10 - Some design of strength system in stress-strength model (چکیده)
11 - Predicting residual lifetimes of dynamic r-out-of-n systems (چکیده)
12 - Bayesian Two-sample Prediction with Progressively Censored Data for Generalized Exponential Distribution Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions (چکیده)
13 - Progressively Sequential Order Statistics (چکیده)
14 - How much do sequential order statistics include evidences? (چکیده)
15 - Modelling lifetime of sequential r-out-of-n systems with independent and heterogeneous components (چکیده)
16 - A Signature-Based Approach in Redundancy Allocation Problems for Complex Systems (چکیده)
17 - Generalized inferential procedures for generalized Lorenz curves under the Pareto distribution (چکیده)
18 - System Reliability when components share loadings and associated Bayes factors for model acceptance (چکیده)
19 - Bayesian inference on multiply sequential order statistics from heterogeneous exponential populations with GLR test for homogeneity (چکیده)
20 - Statistical evidences in sequential order statistics arising from a general family of lifetime distributions (چکیده)
21 - Some results on sequential order statistics (چکیده)
22 - Optimal redundancy allocation problems in engineering systems with dependent component lifetimes (چکیده)
23 - The alpha-beta skew normal distribution: Properties and applications (چکیده)
24 - Testing Statistical Hypothesis of exponential populations with multiply sequential order statistics (چکیده)
25 - Expressions for the mean of the order statistics from the skew-normal distribution and their application (چکیده)
26 - Bayes factors with sequential r-out-of-n system lifetimes (چکیده)
27 - Goodness-of-fit tests for weibull populations on the basis of records (چکیده)
28 - پیش بینی طول عمر باقیمانده سیستم های r از n دنباله ای (چکیده)
29 - استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp (چکیده)
30 - Estimation with Non-Homogeneous Sequential K-out-of-N System Lifetimes (چکیده)
31 - Inference under random maintenance policies with a polynomial form as the repair alert function (چکیده)
32 - Expressions for moments of order statistics and records from the skew-normal distribution in terms of multivariate normal orthant probabilities (چکیده)
33 - Record-based inference and associated cost analysis for the Weibull distribution (چکیده)
34 - طراحی اقتصادی نمودار کنترل برای شاخص ناکارایی Cpp (چکیده)
35 - Expression and bounds for the entropy of coherent system (چکیده)
36 - On confidence bounds for one-parameter exponential families (چکیده)
37 - A new family of distributions: the Kumaraswamy odd log-logistic, properties and applications (چکیده)
38 - Comparisons of mixed systems with decreasing failure rate component lifetimes using dispersive order (چکیده)
39 - ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونل ها (چکیده)
40 - On the Kullback Leibler Information for Mixed Systems (چکیده)
41 - Hypotheses testing with the two-parameter Pareto distribution on the basis of records in fuzzy environment (چکیده)
42 - Comparisons of Mixed Systems Using Mean Vitality Function (چکیده)
43 - A note on signature based expressions for the entropy of mixed r-out-of-n systems (چکیده)
44 - A Reliability-based Approach to Optimize Preventive Maintenance Scheduling for Coherent Systems (چکیده)
45 - Estimation based on sequential order statistics with random removals (چکیده)
46 - MOMENTS OF ORDER STATISTICS FROM THE SKEW-NORMAL DISTRIBUTION WITH SOME APPLICATIONS (چکیده)
47 - برآورد پارامترهای الگوی وایبل مبتنی براثر مشخصه در سیستمهای مهندسی منسجم (چکیده)
48 - A new skew generalization of the Kotz type distribution‎: ‎Properties‎ ‎and applications (چکیده)
49 - Statistical inference for the lifetime performance index based on generalized order statistics from exponential distribution (چکیده)
50 - Optimization of PM scheduling for multi-component systems - A simulated annealing approach (چکیده)
51 - Evidential inference and optimal sample size determination on the basis of record values and record times under random sampling scheme (چکیده)
52 - Prediction of variables via their order statistics in bivariate elliptical distributions with application in the financial markets (چکیده)
53 - A generalized skew two-piece skew-elliptical distribution (چکیده)
54 - باز سازی رکوردهای گذشته با استفاده از مقادیر داده های رکوردهای فعلی بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته و کاربرد در برنامه های نگهداری و تعمیرات (چکیده)
55 - Estimating the lifetime performance index with Weibull distribution based on progressive first-failure censoring scheme (چکیده)
56 - Inferences on the lifetime performance index of products with Pareto distribution under progressive first-failure censored data (چکیده)
57 - Balakrishnan skew-t distribution and associated statistical characteristics (چکیده)
58 - برنامه تعمیرات و نگهداری بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته (چکیده)
59 - Estimation with the lognormal distribution on the basis of records (چکیده)
60 - Bayes estimation based on joint progressive Type II censored data under LINEX loss function (چکیده)
61 - Pareto analysis based on records (چکیده)
62 - Estimation with left-truncated and right censored data: A comparison study (چکیده)
63 - به کارگیری فرآیند پواسون ناهمگن در تعیین استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری سیستمها مبتنی بر قابلیت اطمینان براساس الگوی نمایی تعمیم یافته (چکیده)
64 - Bayesian Two-Sample Prediction with Progressively Type-II Censored Data for Some Lifetime Models (چکیده)
65 - Goodness of fit test and parameter estimation for a proportional odds model of random censorship (چکیده)
66 - پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها (چکیده)
67 - برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی (چکیده)
68 - Optimal record-based statistical procedures for the two-parameter exponential distribution (چکیده)
69 - Bayesian Analysis for the Two-Parameter Pareto Distribution Based on Record Values and Times (چکیده)
70 - Optimal sample size for record data and associated cost analysis for exponential distribution (چکیده)
71 - کرانهایی برای قابلیت اطمینان سیستمهای درون m k متوالی از n با مولفه های تعویض پذیر (چکیده)
72 - میانگین باقیمانده رکورد در الگوی وایبل (چکیده)
73 - پیش بینی تعداد خرابی ها با الگوی لگ-نرمال (چکیده)
74 - Bayes Estimation Based on Random Censored Data for Some Life Time Models Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions (چکیده)
75 - Optimal statistical procedures on the basis of records in a two-parameter exponential distribution (چکیده)
76 - استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی (چکیده)
77 - استنباط آماری براساس داده های سانسور شده در آزمون های Step-Stress (چکیده)
78 - مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق (چکیده)
79 - تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق (چکیده)
80 - Reconstruction of Past Records (چکیده)
81 - Reconstruction of Past Records (چکیده)
82 - Optimal statistical procedures on the basis of records in a two-parameter exponential distribution (چکیده)
83 - Statistical inference based on k-records (چکیده)
84 - Estimation and Prediction in a Two Parameter Exponential Distribution Based on k-Record Values Under LINEX Loss Function (چکیده)
85 - A note on estimation based on record data (چکیده)
86 - برآورد میانگین توزیع انتشار در فرآیند گالتون-واتسون (چکیده)
87 - رکوردها و حجم نمونه (چکیده)
88 - Statistical inference based on record data from pareto model (چکیده)
89 - Bayesian estimation and prediction for some life distributions based on record values (چکیده)
90 - Statistical Evidence Methodology for Model Acceptance based on Record Values (چکیده)
91 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)