بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهرداد شکوه صارمی


موارد یافت شده: 112

1 - آشنایی با فناوری سلول خورشیدی رکتنی (چکیده)
2 - Application of nonlinear photonic crystal ring resonators in realizing all optical OR/NOT/AND gates (چکیده)
3 - Increased electric field enhancement and broad wavelength tunability by plasmonic bow-tie nano-antenna based on fractal geometry with grid (چکیده)
4 - Tunable two-dimensional optical filter based on guided-mode resonance (چکیده)
5 - Electromagnetic characterisation of multi-wall carbon nanotube–doped fluorine tin oxide for transparent antenna applications (چکیده)
6 - Plasmonic nano bow-tie arrays with enhanced LSPR refractive index sensing (چکیده)
7 - UV and IR cut-off filters based on plasmonic crossed-shaped nano-antennas for solar cell applications (چکیده)
8 - Design of highly transmissive all-dielectric metasurface based on silicon nanodisks (چکیده)
9 - Optofluidic Tunable Dielectric Lens for Surface Plasmon Modes (چکیده)
10 - Mathematical modeling of laser linear thermal effects on the anterior layer of the human eye (چکیده)
11 - طراحی فیلتر تنظیم پذیر دو بعدی مبتنی بر تشدید مدهای هدایتی (چکیده)
12 - Analytical investigation of higher-order plasmonic modes on a metal-dielectric interface (چکیده)
13 - Design and optimization of slot nano-antennas for ambient thermal energy harvesting (چکیده)
14 - بررسی تأثیر نور لیزر بر چشم انسان (چکیده)
15 - Design of GMR-Based Wideband Optical Reflector Using Memetic Algorithm with Fuzzy Logic Local Search (چکیده)
16 - طراحی دو نمونه تار نوری با تعداد مد کم با کاربرد در مخابرات نوری با مالتی پلکس تقسیم فضایی (چکیده)
17 - بهینه سازی سوئیچ پلاسمونی دو جهتی T شکل با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
18 - موجبرهای پلاسمونی هیبریدی با سطح فلزی الگو داده شده (چکیده)
19 - طراحی تداخل سنج فضایی نوری با استفاده از نظریه نور تبدیلی (چکیده)
20 - Modal processes in 2D resonant reflectors and their correlation with spectra of 1D equivalents (چکیده)
21 - Design of an optical spatial interferometer with transformation optics (چکیده)
22 - Transparent microstrip patch antenna based on fluorine-doped tin oxide deposited by spray pyrolysis technique (چکیده)
23 - Transparent microstrip antenna made of fluorine doped tin oxide: a comprehensive study (چکیده)
24 - کنترل طول انتشار و سطح موثر مد در موجبرهای پلاسمونی هیبریدی به کمک یک پوشش عایقی (چکیده)
25 - Rectangular Meshed Patch Antenna Integrated On Silicon Solar Cell (چکیده)
26 - A Rigorous Study On Meshed Patch Antenna (چکیده)
27 - Design of GMR-based narrow bandpass filters using improved shuffled frog leaping algorithm (چکیده)
28 - Properties of two-dimensional resonant reflectors with zero-contrast gratings (چکیده)
29 - طراحی متمرکزکننده ی میدان الکترومغناطیسی با ساختار مربعی به کمک نظریه ی نور تبدیلی (چکیده)
30 - بررسی میزان جمع آوری انرژی خورشیدی فلزات مختلف در ناحیه فرکانسی فروسرخ به وسیله نانوآنتن ها (چکیده)
31 - Design of multilayer high-dispersion mirrors using multi-swarm optimization method (چکیده)
32 - Bow-Tie Infrared Antennas for Solar Energy Collection (چکیده)
33 - بررسی میزان جمع آوری انرژی خورشیدی نانو آنتنهای مارپیچی (چکیده)
34 - جمع آوری انرژی خورشیدی با استفاده از نانوآنتن های نوری (چکیده)
35 - طراحی آینه‫ های چندلایه با پاشندگی بالا به کمک روش بهینه سازی چندانبوهه ذرات (چکیده)
36 - تحلیل مودی ساختارهای متناوب چندلایه یک بعدی با استفاده از نظریه خطوط انتقال (چکیده)
37 - Guided-mode resonance photonics: A promising application platform for optics and optical communications (چکیده)
38 - Fabrication and characterization of large, perfectly periodic arrays of metallic nanocups (چکیده)
39 - The structural, thermoelectric and photoconductive properties of sulfur doped In2O3 thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
40 - Integrated all-optical regenerator on a silicon chip using a phase-shifted Bragg grating as the band pass filter (چکیده)
41 - Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth (چکیده)
42 - Experimental observation of leaky modes and plasmons in a hybrid resonance element (چکیده)
43 - مروری بر حسگرهای نوری (چکیده)
44 - Fabrication and characterization of a guided-mode resonance polarizer (چکیده)
45 - Fabrication of patterned resonance elements by nanoscale imprint method (چکیده)
46 - Silicon-on-insulator based resonant leaky-mode broadband reflectors (چکیده)
47 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of diffraction gratings (چکیده)
48 - Wideband reflectors and polarizers implemented with nanopatterened leaky-mode resonant layers (چکیده)
49 - Leaky-mode resonance photonics: Applications to sensors, optical components, MEMS, and plasmonics (چکیده)
50 - Comparison of Silicon and Chalcogenide-based Chip-scale All-optical 2R Regenerators (چکیده)
51 - طراحی و ساخت فیلتر نوارباریک چندلایه برای مخابرات نوری (چکیده)
52 - ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه (چکیده)
53 - طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
54 - Structural, electrical, optical, thermoelectrical and photoconductivity properties of the SnO2–Al2O3 binary transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis method (چکیده)
55 - Leaky-mode resonance photonics: An applications platform (چکیده)
56 - Guided-mode resonance enabled absorption in amorphous silicon for thin-film solar cell applications (چکیده)
57 - Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications (چکیده)
58 - Leaky-mode resonance photonics: Technology for biosensors, optical components, MEMS, and plasmonics (چکیده)
59 - Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures (چکیده)
60 - Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates (چکیده)
61 - Design of silicon-based leaky-mode resonant nanopattered devices using inverse numerical methods (چکیده)
62 - Properties of nanostructured resonant leaky-mode photonic devices (چکیده)
63 - Design and Analysis of Resonant Leaky-mode Broadband Reflectors (چکیده)
64 - Tunable leaky-mode MEMS filters for multispectral imaging applications (چکیده)
65 - Enabling technology based on leaky-mode resonance effect in periodic films (چکیده)
66 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
67 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
68 - Leaky-mode resonance photonics: principles and applications (چکیده)
69 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
70 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices (چکیده)
71 - Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers (چکیده)
72 - Widely-tunable nano-structured leaky-mode resonant pixels for the visible spectral region (چکیده)
73 - Chalcogenide glass waveguides and grating devices for all-optical signal conditioning (چکیده)
74 - Chalcogenide glasses for all-optical processing (چکیده)
75 - Photonic integrated circuits in chalcogenide glass for all-optical signal processing (چکیده)
76 - Bragg grating growth in chalcogenide rib-waveguides (چکیده)
77 - High performance Bragg gratings in chalcogenide glass rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer: fabrication and characterization (چکیده)
78 - Integrated all-optical chalcogenide waveguide pulse regenerator: experiment and modeling (چکیده)
79 - Integrated all-optical regenerator in chalcogenide glass (چکیده)
80 - Nonlinear pulse propagation and all-optical regeneration in chalcogenide waveguides integrated with Bragg grating filters (چکیده)
81 - Phase-shifted resonance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides (چکیده)
82 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
83 - Chalocogenide Fibre based All-Optical Regenerator (چکیده)
84 - All-Optical pulse regeneration in chalcogenide waveguides using an integrated Bragg grating filter (چکیده)
85 - Resonant wideband polarizer with single silicon layer (چکیده)
86 - Nickel–lithium oxide alloy transparent conducting films deposited by spray pyrolysis technique (چکیده)
87 - Fabrication and characterization of transparent p-n and p-i-n heterojunctions prepared by spray pyrolysis technique: Effect of post-annealing process and intrinsic middle layer (چکیده)
88 - The electrical, optical, structural and thermo-electrical characterization of n- and p-type cobalt-doped SnO2 transparent semiconducting films prepared by spray pyrolysis technique (چکیده)
89 - New nonpolarizing resonant beam splitters (چکیده)
90 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
91 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
92 - Fabrication of guided-mode resonance elements by nanoimprint lithography (چکیده)
93 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
94 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
95 - Silicon-layer guided-mode resonance polarizer with 40 nm bandwidth (چکیده)
96 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
97 - The effect of the post annealing temperature on the nano-structure and energy band gap of the SnO2 semiconducting oxide nano-particles synthesized by polymerized-complex sol-gel method (چکیده)
98 - Widely tunable guided-mode resonance nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
99 - Particle swarm optimization and its application to the design of diffraction grating filters (چکیده)
100 - High performance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer (چکیده)
101 - Self-phase modulation-based integrated optical regeneration in chalcogenide waveguides (چکیده)
102 - Integrated all-optical pulse regenerator in chalcogenide waveguides (چکیده)
103 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
104 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
105 - Ultra-strong, well-apodized Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides (چکیده)
106 - Electrical, optical and structural properties of Li-doped SnO2 transparent conducting films deposited by spray pyrolysis technique: a carrier-type conversion study (چکیده)
107 - The influence of Al doping on the electrical, optical and structural properties of SnO2 transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis technique (چکیده)
108 - Design of multilayer polarizing beam splitters using genetic algorithm (چکیده)
109 - Investigations on the physical properties of the SnO2-ZnO transparent conducting binary-binary system deposited by spray pyrolysis technique (چکیده)
110 - The effect of high acceptor dopant concentration of Zn+2 on electrical, optical and structural properties of the In2O3 transparent conducting thin films (چکیده)
111 - Effect of the synthesis route on the structural properties and shape of the indium oxide (In2O3) nano-particles (چکیده)
112 - Fe-doped SnO2 transparent semi-conducting thin films deposited by spray pyrolysis technique: Thermoelectric and p-type conductivity properties (چکیده)