بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behrooz Fathi Hafshejani


موارد یافت شده: 71

1 - Venoms, the potential candidate for the effective control of diabetes (چکیده)
2 - Human Impact on Natural Zooprophylaxis or Disease Prevention by Nature (چکیده)
3 - A report on Platyceps ventromaculatus Colubridae) from Fereydan County in Isfahan province-Iran (چکیده)
4 - Ferula assa‐foetida oleo gum resin ethanolic extract alleviated the pancreatic changes and antioxidant status in streptozotocin‐induced diabetic rats: A biochemical, histopathological, and ultrastructural study (چکیده)
5 - Evaluation of resistance to fluoroquinolones and determination of mutations in gyrA and parC genes in Escherichia coli isolated from raw milk of dairy cows with coliform mastitis in Khorasan Razavi province Iran (چکیده)
6 - Acute Venom Toxicity Determinations for Five Iranian Vipers and a Scorpion (چکیده)
7 - Effect of extraction solvents on total phenolic compound, lipid peroxidation, antioxidant and cytotoxic activity of leaves of Rubus armeniacus (Himalayan blackberry) (چکیده)
8 - مروری بر اثر جهش ژن های gyrA و parC بر مقاومت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی (چکیده)
9 - First report of human infestation dermatitis due to chigger mite (Acari: Trombiculidae) in Iran (چکیده)
10 - Investigation the effects of Iranian snake, Naja naja oxiana venom on the level of blood glucose of experimental diabetic rats (چکیده)
11 - The eff ect of two Iranian viper snake; vipera albicornuta (zanjani) and vipera latifi i (lattifi i) venoms on the viability of rat bone marrow mesenchymal stem cells in vitro and in vivo (چکیده)
12 - Preliminary results of the effect of the Iranian snake; montivipera albicornuta (zanjani) and montivipera latifii venoms on mesenchymal stem cells behavior (چکیده)
13 - The Facilitatory Action of Snake Venom Phospholipase A2 Neurotoxins By Which Increase the Release of Acetylcholine, May Improve Alzheimer\'s Disease Symptoms (چکیده)
14 - Investigation the possible antagonestiv effect of prosopis farcta aganist the venom of Iranian snake Naja naja oxiana in mice (چکیده)
15 - Tumor paint a method to improve brain cance surgery (چکیده)
16 - بررسی قدرت کشندگی سه زهر مار ایرانی: افعی گرزه مار، افعی زنجانی و افعی رادائی جهت مدیریت موثرتر مارگزیدگی (چکیده)
17 - Grapefruit drug interactions (چکیده)
18 - مروری برزهرها و پتانسیل آنها در ساخت داروهای جدید (چکیده)
19 - اگزناتید مشتق از بزاق گلیا مونستر دارویی جدید برای بهبود کنترل قند خون و کاهش وزن در بیماران دیابتی (چکیده)
20 - بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها (چکیده)
21 - Antagonistic Effects of Suramin Against the Venom of Snake, Echis Carinatus, on the Circulatory System of Developing Chicken Embryos (چکیده)
22 - Antidiabetic and antihyperlipidemic effects of ethanolic Ferula assa-foetida oleo-gum-resin extract in streptozotocin-induced diabetic wistar rats (چکیده)
23 - A Retrospective Study on Scropionism in Iran (2002–2011) (چکیده)
24 - بررسی اثر باقیمانده های آنتی بیوتیکی بر فلور دستگاه گوارش (چکیده)
25 - زهرها از مولد درد تا رافع درد (چکیده)
26 - مسمومیت گربه با آسپرین (چکیده)
27 - Epidemiology of Poisonings in Shahid Beheshti Hospital in Kashan, Iran (چکیده)
28 - مقایسه تاثیر خوراکی پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین (چکیده)
29 - Analysis of Fang Puncture Wound Patterns in Isfahan Province’s, Iran, Venomous and Non-Venomous Snakes (چکیده)
30 - کاربرد زهر ها در درمان سرطان (چکیده)
31 - اثرات پیشگیری کننده سورامین بر تاثیرات زهر مارجعفری ایران در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه (چکیده)
32 - بررسی اثر عصاره آبی- الکلی Peganum harmala (گیاه اسپند) بر اثر مرگبار زهر مار کبری ایرانی Najaj naja oxiana در موش سوری (چکیده)
33 - Effect of alcoholic extract of Tarantula cubensis on wound healing in dogs (چکیده)
34 - Ten years of snakebites in Iran (چکیده)
35 - مقایسه تاثیر پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین (چکیده)
36 - بررسی اثرات زهر مار جعفری ایران و اثرات انتاگونیستی سورامین بروی مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی خون رت (چکیده)
37 - نقش پیلوکارپین در ارتقای روش زهرگیری از مارها (چکیده)
38 - تاثیر ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی گیاه جغجغه در مقایسه با عصاره خالص این گیاه بر مسمومیت با زهر مار جعفری ایران در موش سوری (چکیده)
39 - The effect of temperature on the effects of the phospholipase A2 neurotoxins b-bungarotoxin and taipoxin at the neuromuscular junction (چکیده)
40 - Effects of the Theranekron®”an alcoholic extract of the Tarantulacubensis”On Hematology and Serum Biochemical Properties in Horses (چکیده)
41 - Protective effects of pulp aqueous and hydro-alcoholic extracts of Punica granatum, on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells injury (چکیده)
42 - Antagonistic effects of prosopis farcta against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
43 - بررسی اثرات ضد انگلی تعدادی از گیاهان دارویی ایران (چکیده)
44 - جنین جوجه در حا ل رشد؛ مدلی برای جایگزینی حیوانات آزمایشی مرسوم در پژوهش های علمی (چکیده)
45 - Histhopathologic Evaluation of Curative Impact of Aloe vera L. Fresh Gel on Healing of Eexperimental Infected Full-Thickness Open Wounds Induced with Staphylococcus aureus in Dogs (چکیده)
46 - Scorpion sting in Iran: A review (چکیده)
47 - Macroscopic evaluation of wound healing activity of the Persian shallot, Allium hirtifolium in rat (چکیده)
48 - Scorpion sting agents in Iran: A review (چکیده)
49 - بررسی نشانگان احتمالی فنگ ودندان های مارهای زهری (چکیده)
50 - Detection of some antibiotic residues in poultry carcasses slaughtered in an industrial abattoir of Mashhad (چکیده)
51 - Antagonistic effect of suramin and vitamin K3 combination against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
52 - How snake venom PLA2 neurotoxins modify release of acethylicholine and induce a thriphasic action at the neuromuscular junction (چکیده)
53 - The Application of Venoms in Cardiovascular Drug Design (چکیده)
54 - Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Echis carinatus (چکیده)
55 - Suramin inhibits the early effects of PLA 2 neurotoxins at mouse neuromuscular junctions: A twitch tension study (چکیده)
56 - ارزیابی ماکروسکوپیک عصاره موسیر ( Allium hirtifolium ) بر روند ترمیم زخم در رت (چکیده)
57 - بررسی مقا یسه ای روش های مختلف تعیین حضور آنتی بیوتیکها در مواد غذایی (چکیده)
58 - بررسی متداول ترین موارد سوء استفاده از داروهای دامپزشکی در ایران (چکیده)
59 - اثر زهر بر مار کاهش فشار خون (چکیده)
60 - Antagonistic Effects of Suramin Against the Venom of the Iranian Snake Echis carinatus in Mice (چکیده)
61 - ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر ماده زردچوبه بر روند التیام زخم های تمام ضخامت پوست در موش سوری (چکیده)
62 - Synthesis and Neuromuscular Blocking Activity of 16β-Piperidino Epiandrosterone Derivatives (چکیده)
63 - The facilitatory actions of snake venom phospholipase A2 neurotoxins at the neuromuscular junction are not mediated through voltage-gated K+ channels (چکیده)
64 - ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر داروی ترانکرون بر التیام زخمهای باز در سگ (چکیده)
65 - نتایج اولیه بررسی اثرات آنتاگونیستی سورامین بر زهر مار جعفری ایران در موش سوری (چکیده)
66 - Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Cerastes cerastes (چکیده)
67 - A preliminary study of the effect of fenbendazole on hydatid cysts in mouse (چکیده)
68 - زهر جانوران زهری و کاربردهای ضد توموری آن (چکیده)
69 - اثرات آنتاگونیستی سورامین در خنثی کردن نوروتوکسین های حاصل از زهر مارها (چکیده)
70 - The effect of temperture on phospholopase A2 neurotoxinenes B-bungarotoxin and taipoxin effects at the neuromuscular junction (چکیده)
71 - Investigation the antibacterial effect of venom of Iranian snake Echis Carinatus (چکیده)