بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Massoud Talebkhan Garoussi


موارد یافت شده: 57

1 - Seroprevalence of leptospiral infection in feline population in urban and dairy cattle herds in Mashhad, Iran (چکیده)
2 - Effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and Progesterone on Conception Rates in Repeat Breeder Dairy Cows (چکیده)
3 - The relationship between antibody generated against BVD virusand hematologic finding associated with non-specific immunity in high yielding cows (چکیده)
4 - بررسی سرواپیدمیولوژیک بروسلا آبورتوس و ملی تنسیس در گربه های خانگی، ولگرد مشهد و دامپروریهای صنعتی اطراف شهرستان مشهد (چکیده)
5 - تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد (چکیده)
6 - Reproductive performance in out-of-breeding season of fatty ewes using implant norgestomet with or without PMSG (چکیده)
7 - The prevalence of bovine viral diarrhea virus in persistently infected cows in industrial dairy herds in suburb of Mashhad- Iran (چکیده)
8 - The Histopathological Survey of Uterine Tissue in Holstein Dairy Cows with or without Recorded Reproductive Disorders (چکیده)
9 - Effect of bovine viral diarrhoea virus biotypes on adherence of sperm to oocytes during in-vitro fertilization in cattle (چکیده)
10 - Comparison of the effects of gonadotropin-releasing hormone, human chorionic gonadotropin or progesterone on pregnancy per artificial insemination in repeat-breeder dairy cows (چکیده)
11 - بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده به بیوتایپ های Cythopathic و Non-cythopathic ویروس Bovine Viral Diarrhoea و میزان چسبندگی اسپرماتوزوا بر روی Zona Pellucida در شرائط InVitro Fertilization (چکیده)
12 - Prevalence of BVDV infection in industrial in industrial dairy cattle herds in suburb of Mashhad_Iran (چکیده)
13 - بررسی وضعیت های طبیعی و غیر طبیعی جنین های دوقلو در سخت زایی (چکیده)
14 - Intraction between Cytopathic and Non-cytopathic Bovine Viral Diarrhea Virus and sperm cells on in vitro fertilization of bovine oocyte (چکیده)
15 - Analysis of disposition in twin calving (چکیده)
16 - استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
17 - بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی، مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
18 - بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR (چکیده)
19 - بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
20 - Pregnancy rate improvement in subfertile dairy cattle by norgestomet and oestradiol valerate (چکیده)
21 - Prevalence of bovine viral diarrhoea virus antibody by bulk milk testing of dairy cattle herds in Mashhad suburb of Iran (چکیده)
22 - Histopathological survey of the uterus of Holstein dairy cows without clinical signs of reproductive system dosorders (چکیده)
23 - The prevalence of Heifer Mastitis due to Leptospirosis (چکیده)
24 - Seroprevalence of Leptospiral Infection in Rodents of DairyCattle Herds Complexes in Suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
25 - Detection of bovine viral diarrhea virus using a nestedRT-PCR assay in bulk milk samples of dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
26 - اثر اسپرماتوزوای آلوده شده به ویروس Bovine Viral Diarrhoea بر روی اتصال به اووسایت سالم در شرائط Fertilization In-vitro (چکیده)
27 - Prevalence of Bovine Viral Diarrhoea Virus infection in Industrial Holstein Dairy cattle in Suburb of Mashhad -Iran. (چکیده)
28 - Histopathological survey of cervicovaginal samples of Holstein dairy cows with or without reproductive tract disorders (چکیده)
29 - مطالعه اثرات بالینی تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine در درمان اندومتریت گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
30 - Prevalence of Bovine Viral Diarrhoea Virus antibodies among the induatrial dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran - (چکیده)
31 - The comparative survey of Bovine Viral Diarrhoea Virus antigen cattle in industrial dairy herds and slaughter house of Mashhad area-Iran (چکیده)
32 - مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder (چکیده)
33 - Mammary gland immune dysfunction in high yielding dairy cows immediately after calving: can dietary vitamin C help? (چکیده)
34 - First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran (چکیده)
35 - بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های سرویکوواژینال گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی یا سالم (چکیده)
36 - بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی (چکیده)
37 - Mycoflora of cervicovaginal fluids in dairy cows with or without reproductive disorders (چکیده)
38 - بررسی وضعیت های غیر طبیعی جنین و عوامل کمک کننده در سخت زایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
39 - بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد (چکیده)
40 - بررسی سرواپی دمیولوژیک الودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد (چکیده)
41 - بررسی الودگی دستگاه تولید مثل گاوهای شیری به هموفیلوس سومنوس (چکیده)
42 - Analysis of disposition in twin calving (چکیده)
43 - بررسی آلودگی سیستم تولید مثل گاوهای شیری به باکتری هموفیلیوس سومنوس (چکیده)
44 - بروز وقوع آدنومیوزیس در گاوهای شیری مبتلا به بیماریهای تولید مثل (چکیده)
45 - جستجوی آنتی بادی های سرمی ضد ویروس BVD به روش الیزای غیر مستقیم در تعدادی از گاوداریهای اطراف مشهد (چکیده)
46 - The survey of maternal and fetal effects on calving time of single pregnancy in Holstein dairy cattle (چکیده)
47 - Prevalence of bovine viral diarrhoea virus antibodies in bulk tank milk of industrial dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
48 - The survey of leptosoiral abortion rate in Holstein dairy cows (چکیده)
49 - Surgical removal of a supernumerary foot in a new-born calf: a case report (چکیده)
50 - Comparison of the effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and progesterone on Conception rates in repeat breeder dairy cows (چکیده)
51 - بررسی آلودگی باکتریایی رحم گاوهای مبتلا به بیماریهای تولید مثلی نژاد هلشتاین (چکیده)
52 - The frequency of photosensitization in a dairy cattlr herd infected by Leptospires (چکیده)
53 - بررسی فراوانی هموفیلوس سومنوس وسایر باکتریها در موارد ورم پستان (چکیده)
54 - Mycoflora of cervicovaginal fluids in dairy cows with or withoutre productive disorders (چکیده)
55 - Seroepidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area, Iran (چکیده)
56 - بررسی مقدماتی فراوانی ورم پستان مایکوپلاسمایی در تعدادی از گله های گاو شیری اطراف مشهد (چکیده)
57 - The Effects of Cytopathic and Noncytopathic Bovine Viral Diarrhoea Virus with Sperm Cells on In Vitro Fertilization of Bovine Oocytes (چکیده)