بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Ali Ziaee


موارد یافت شده: 62

1 - مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی مخلوط‌های آسفالتی حاوی الیاف طبیعی (چکیده)
2 - ارزیابی افزودنی های مورد استفاده در بهبود مقاومت ترک خوردگی دمای پایین مخلوط آسفالتی (چکیده)
3 - مدلسازی سیستم‌های اشتراک گذاری دوچرخه با در نظر گرفتن مفهوم عدالت فضای شهری (چکیده)
4 - Introduction of calcium lignosulfonate to delay aging in bituminous mixtures (چکیده)
5 - Prediction model for drivers' tendency to perpetrate a double parking violation on urban trips (چکیده)
6 - Optimization of CLS Content of Asphalt Mixtures Based on Balanced Mix Design Approach (چکیده)
7 - Evaluation of rheological and mechanical properties of hot and warm mix asphalt mixtures containing Electric Arc Furnace Slag using gyratory compactor (چکیده)
8 - Evaluation of long-term fracture behavior of amorphous poly alpha olefin (APAO)-modified Hot Mix Asphalt (HMA) under modes I and II at low and intermediate temperatures (چکیده)
9 - بررسی تأثیر افزودنی دوگانه از جنس پودر لاستیک و پلیمر SBS بر خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی SMA (چکیده)
10 - Low and intermediate temperatures fracture behavior of amorphous poly alpha olefin (APAO)-modified hot mix asphalt subjected to constant and variable temperatures (چکیده)
11 - بررسی ارتباط بین نتایج آزمایش SEM و پارامتر TSR برای سنجش شاخص حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی مواد ضد عریان شدگی (چکیده)
12 - A comparative study on measurement of lane-changing trajectory similarities (چکیده)
13 - ارائه مدل جریان عبوری عابران پیاده در تسهیلات پیاده شهری با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری (مطالعه موردی: شهر رشت) (چکیده)
14 - ارائه مدل پیش‌بینی شاخص وضعیت روسازی با استفاده از مقادیر شاخص بین‌المللی ناهمواری مطالعه موردی آزادراه‌های منتخب ایران (چکیده)
15 - پیش‌بینی ایمنی ترافیک با استفاده از روش بهینه‌سازی گروه ذرات و ماشین راهنمای پشتیبان (چکیده)
16 - اولویت‌بندی استراتژی‌های کنترل تراکم ترافیک در کلان‌شهرها، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
17 - Investigating the Effect of Calcium Lignosulfonate on the Durability and Performance of Asphalt Mixtures (چکیده)
18 - Affecting factors of double parking violations on urban trips (چکیده)
19 - Laboratory Investigation of Using Calcium Lignosulfonate as an Oxidation Inhibitor in Bitumen (چکیده)
20 - The pros and cons of using calcium lignosulfonate as a recycled anti-aging additive on engineering properties of bituminous mastics (چکیده)
21 - بررسی عملکرد اعضای سازه ای و ارزیابی رفتار آنها و نوع تخریب وارده بر اثر آتش پس از زلزله (چکیده)
22 - Evaluation of Rutting and Fatigue Behaviors of Asphalt Binders Modified with Calcium Lignosulfonate (چکیده)
23 - Evaluating the effect of electric arc furnace steel slag on dynamic and static mechanical behavior of warm mix asphalt mixtures (چکیده)
24 - ارزیابی رفتار شیارشدگی قیر حاوی افزودنی زایکوترم (چکیده)
25 - تاثیردرصد استفاده از ساسوبیت بر روی شاخص سختی مارشال مخلوطهای آسفالت گرم (WMA)حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی(EAF) (چکیده)
26 - ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالت گرم حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (چکیده)
27 - ارزیابی شاخص سختی مارشال مخلوط های آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (EAF) (چکیده)
28 - بررسی تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت در مقاومت کششی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
29 - بررسی تاثیر دما برمدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (EAF) (چکیده)
30 - تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت بر مدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
31 - تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت در استقامت مارشال وروانی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) (چکیده)
32 - ارزیابی و بررسی آماری شاخص سختی مارشال مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (چکیده)
33 - ارزیابی آزمایشگاهی مدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA)حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی(EAF) (چکیده)
34 - ارزیابی استقامت مارشال وروانی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA)حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی(EAF) (چکیده)
35 - بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک خطی و عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح¬شده با پودرلاستیک با استفاده از آزمایش مدول دینامیکی (چکیده)
36 - Evaluation of Long Term Ageing of Asphalt Mixtures Containing EAF and BOF Steel Slags (چکیده)
37 - ارزیابی حساسیت حرارتی مخلوط آسفالتی (چکیده)
38 - تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک براساس تئوری انرژی آزاد سطحی (چکیده)
39 - بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی (چکیده)
40 - Locating Potential Bicycle Links and Budget-Based Prioritization Utilizing Sensitivity Analysis: A Case Study (چکیده)
41 - Effects of waste fibers stabilizers on the draindown and moisture damage sensitivity properties of SMA mixtures (چکیده)
42 - Explicit formulation of bearing capacity of shallow foundations on rock masses using artificial neural networks: application and supplementary studies (چکیده)
43 - بررسی دقت داده های شناسگرهای حلقه ای در تقاطع های چراغ دار سازگار (چکیده)
44 - Possibility of Pedestrian Countdown Signals Usage at Tehran Signalized Intersections (چکیده)
45 - constantly moving transportation:do present traffic safety measures protect-vehicle drivers (چکیده)
46 - کاربرد مدل حمل و نقل برای برنامه ریزی شهر های کم کربن (چکیده)
47 - بررسی آسیب های زیست محیطی حمل و نقل ریلی با محوریت آلودگی هوا (چکیده)
48 - بررسی مدل تغییر شکل‌های دائمی و ترک‌های انعکاسی در طراحی مکانیستیک روکش برای مناطق گرمسیر ایران (چکیده)
49 - ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF) (چکیده)
50 - ارزیابی و مطالعه خطرها و تهدیدات در تونل های درون شهری(با محوریت آتش سوزیهای غیر عمدی) (چکیده)
51 - نقش و جایگاه سیستم های هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل درون شهری با رویکرد زیست محیطی ( با باز مطالعه سیستم های منتخب) (چکیده)
52 - بررسی و مطالعه تحلیلی علل وقوع تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی سال 1389 شهر مشهد و ارائه راهکارها (چکیده)
53 - عوامل موثر بر ایمنی تقاطعات همسطح شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
54 - مدیریت آلودگی صوت با رویکرد کاهش ترافیک (چکیده)
55 - تحلیل ومقایسه تطبیقی ایمنی در راه های ایران و کشورهای توسعه یافته در سال های1390و1391(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
56 - بررسی علل تامه تصادفت جرحی وفوتیبه تفکیک محدوده های سنی رانندگان در کلانشهرها(مطالعه موردی کلانشهر مشهددر سال 1389) (چکیده)
57 - بررسی نقش آلودگی هوا و صوت دربرنامه ریزی و مدیریت شهری (چکیده)
58 - پدافند غیر عامل در معماری وشهرسازی (چکیده)
59 - کاربرد سامانه های هوشمند در حمل و نقل عمومی شهری (چکیده)
60 - بررسی ایمنی ترافیک در ایران و ارو پا(نمونه مورد مطالعه شهر مشهد) (چکیده)
61 - بررسی خواص روسازی های آسفالتی تقویت شده با الیاف آزبست (چکیده)
62 - اثرات هیدرولوژیکی دریاچه ها و مخازن سدها بر محیط پیرامون (چکیده)