بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: shahrbanoo aali


موارد یافت شده: 45

1 - رابطه عملکرد تحولی خانواده با مهارتهای هیجانی - اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی (چکیده)
2 - مقایسه باورهای ارتباطی و احتمال ورود به رابطه فرازناشویی در فرزندان متاهل با و بدون سابقه روابط فرازناشویی در والدین (چکیده)
3 - پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرحواره های هیجانی و نظر یه ذهن در نوجوانان دختر (چکیده)
4 - تعیین ویژگی‌های فردی و تعاملی کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلالات اضطرابی بر اساس مدل تحولی-تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط DIR) (چکیده)
5 - تجربه زیسته دختران از معلولیت جسمی و ذهنی مادر (چکیده)
6 - Typology of the understanding of female students and their mothers about premarital relationships and relationship management strategies (چکیده)
7 - The psychological profile of university students with and without a disciplinary record: A comparative study (چکیده)
8 - پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرحواره های هیجانی و نظریه ذهن در نوجوانان دختر (چکیده)
9 - نقش هیجان های تحصیلی والدین و معلمان در پیش بینی هیجان های تحصیلی دانش آموزان در فرایند آموزشهای مجازی در دوران پاندمی کرونا (چکیده)
10 - COVID-19 Pandemic and Caregiving of Old Adults with Chronic Nervous System Disease (چکیده)
11 - رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت:نقش تعدیل کننده جنسیت (چکیده)
12 - The Mediating Emotion Dysregulation in Relationship between Mindfulness and Body Image Concern among Female Students (چکیده)
13 - Quality of Life, Psychological State, and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Allergic Rhinitis Patients vs Healthy Population: A Comparative Study (چکیده)
14 - COVID-19 Pandemic and the Mental Health of Caregivers of the Elderly With Chronic Diseases (چکیده)
15 - عملکرد تحولی خانواده و نگرانیهای دوران بارداری : مدل سازی تحلیل همبستگی متعارف (چکیده)
16 - نشانگان پیش از قاعدگی: مروری بر ادراک مردان به نشانگان پیش از قاعدگی همسرانشان (چکیده)
17 - نقش صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده در پیشبینی سلامت روان دانشجویان با سابقهی تخلف انضباطی (چکیده)
18 - The Role of Traumatic Childhood Experiences in Predicting Affective Control and Object Relations in Patients with Irritable Bowel Syndrome (چکیده)
19 - توانمندسازی تحولی خانواده وکاهش نگرانیهای زنان باردار در دوران همه گیری بیماری کووید 19: مروری بر آموزشهای خانواده محور (چکیده)
20 - Relationship between sensory processing styles and deficit in executive functions: The moderating role of personality traits (چکیده)
21 - اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داون (چکیده)
22 - Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies on Mental Health and Quality of Life in Allergic Patients (چکیده)
23 - مقایسه اختلالات رفتاری- هیجانی و نیمرخ تحول هیجانی-کارکردی در کودکان بی سرپرست و دارای سرپرست (چکیده)
24 - اثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکلات درونی سازی شده و نیمرخ هیجانی - کارکردی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست (چکیده)
25 - اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی (چکیده)
26 - پیش بینی میزان خودناتوان سازی دانش آموزان با توجه به تفکر خلاق و سرزندگی تحصیلی (چکیده)
27 - کارکرد تحولی هیجانی خانواده های دارای فرزند با نقص - شنوایی وطراحی برنامه آموزش گروهی ویژه مادران،مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (چکیده)
28 - اختلال طیف اتیسم و سلامت روانی خانواده: مروری بر درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR (چکیده)
29 - The study of the effectiveness of teaching philosophy in the form of a loop and exploring the working memory of blind students (چکیده)
30 - بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (چکیده)
31 - مدلیابی علّی روابط تحول حرکتی و دیداریفضایی بر تحول هیجانیکارکردی با واسطهگری تعامل مادر وکودک (چکیده)
32 - مدل یابی رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی در مشاوران مدارس: نقش واسطه ای مسئولیت پذیری (چکیده)
33 - نقش اضطراب اجتماعی در تعدیل رابطه اعتیاد به اینترنت و بروز نشانه های پیوستار اتیسم در دانشجویان (چکیده)
34 - The Association between functional-emotional development and creative thinking in preschool children (چکیده)
35 - Developing a Family-based Floor Time Therapy and Evaluation its Effectiveness on the Developmental Profile of Children with Interactive Disorders Anxiety and Depression (چکیده)
36 - بررسی رابطه بین نوع فرایند طرحواره ای و نگرش به ازدواج (چکیده)
37 - طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
38 - پیش بینی میزان تجربه احساس غربت در دانشجویان براساس زندگی معنوی و ارتباط آنها با سرچشمه هستی (چکیده)
39 - Developing the family-based (چکیده)
40 - پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
41 - طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها (چکیده)
42 - کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم (چکیده)
43 - Developing a mixed family-focused therapy based on integrated human development model and comparing its effectiveness with Floortime play-therapy on the developmental family functioning and the functional-emotional development of children with autism spectrum disorder (چکیده)
44 - تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
45 - The Profile of Functional Emotional Development of Children with Autism Spectrum Disorders from the Perspective of Developmental, Individual Differences(DIR), Relationship-based Approach (چکیده)