بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: خوشه بندی


موارد یافت شده: 35

1 - تحلیل تکامل شهری از منظر خوشه بندی فازی و انجام آنالیز حساسیت میان داده های ورودی و نتایج مدل پیشنهادی (چکیده)
2 - کاربرد خوشه بندی سلسله مراتبی برای افزایش کارایی نگاشت ویژگی خود سامان در شناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی به منظور برآورد سیلاب (چکیده)
3 - خوشه بندی و اولویت بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی) (چکیده)
4 - بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی (چکیده)
5 - یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
6 - ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی (چکیده)
7 - تفکیک گروه های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری (چکیده)
8 - مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEE (چکیده)
9 - افزایش کارایی فرآیند خوشه بندی K-میانگین توسط روش های سلسله مراتبی (چکیده)
10 - الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
11 - بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات جهت خوشه بندی مشتریان (چکیده)
12 - خوشه بندی صنایع در محیط فازی از لحاظ توجه به میزان سبزیت زنجیره تامین جهت مدیریت زیست محیطی (چکیده)
13 - خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیخته (چکیده)
14 - کنترل ازدحام مبتنی بر عامل متحرک با تشخیص زود هنگام در شبکه های خوشه بندی شده (چکیده)
15 - کاربرد الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی فازی صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی از حیث عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز (چکیده)
16 - خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه (چکیده)
17 - متعادل کردن مصرف انرژی در نودها با استفاده از خوشه بندی به کمک نود راهبر در شبکه حسگر بیسیم (چکیده)
18 - تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC (چکیده)
19 - خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO (چکیده)
20 - شبکه فازی عصبی ANFIS تقویت شده با خوشه بندی (چکیده)
21 - تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
22 - بهینه سازی الگوریتم خوشه بندی فازی با استفاده از جمعیت پویا و الگوهای مبتنی بر جمعیت (چکیده)
23 - ارائه یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
24 - بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی (چکیده)
25 - تبدیل فضای جدید مبتنی بر زیرخوشه ها در خوشه بندی طیفی (چکیده)
26 - خوشه بندی طیفی با انتخاب بردارهای ویژگی kernel PCA (چکیده)
27 - بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی (چکیده)
28 - الگوریتم خوشه بندی براساس انرژی و فاصله برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
29 - ترکیب بردارهای ویژه در حوزه KPCA به منظور خوشه بندی داده ها (چکیده)
30 - خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO (چکیده)
31 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
32 - خوشه بندی توافقی وزنی (چکیده)
33 - الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی (چکیده)
34 - خوشه بندی داده ها از دیدگاه برنامه‌ریزی توابع چند هدفه وزن‌دار با استفاده از یک مدل شبکة عصبی (چکیده)
35 - تقطیع تصاویر با استفاده از تخمین مولتی فراکتال، آنتروپی و خوشه بندی فازی (چکیده)