مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. راضیه صباغ , علی اکبر حداد مشهد ریزه , سمانه دولت آبادی , طراحی و ارزیابی ساختاری و عملکردی سازه های نوین ایمنوتوکسینی موثر بر سرطان تخمدان در شرایط شبه فیزیولوژیک, زیست فناوری, دوره (10), شماره (2), سال (2019-4), صفحات (201-209)
 2. مهسا جلیلی منش , علی اکبر حداد مشهد ریزه , علی مخدومی , محمدرضا حسین دخت , ارزیابی ویژگی‌های ساختاری وعملکردی مجموعه پروتئینی Xpt به منظور توسعه‌ روش‌های مولکولی در طراحی نسل جدید آفت کش ها, پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (32), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (216-224)
 3. قباد جلالی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , علی اکبر حداد مشهد ریزه , مهدی آزادوار , عیسی اسفندیارپور بروجنی , تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (7), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (1-15)
 4. زهره سرگزی , علی اکبر حداد مشهد ریزه , منصور مشرقی , محمدرضا حسین دخت , آنالیزآماری بیان آنتی‌ژن MAGE-A4 درسرطان های وابسته وپیش بینی عرضه آنتی ژن بامولکول HLA-B37 مبتنی برروش های بیوانفورماتیکی, علوم پزشکی رازی, دوره (25), شماره (12), سال (2019-3), صفحات (74-83)
 5. مهسا جلیلی منش , علی اکبر حداد مشهد ریزه , علی مخدومی , محمدرضا حسین دخت , بررسی های‌ زیست محاسباتی‌ ویژگی های‌ ساختاری‌ و‌ عملکردی‌ پروتئین های‌ Cry با‌ هدف‌ کنترل‌ زیستی‌ مالاریا, زیست شناسی میکروارگانیسم ها, دوره (6), شماره (22), سال (2017-8), صفحات (15-29)
 6. معین رحیمی صادق , امیر رشیدلمیر , علی اکبر حداد مشهد ریزه , محمد سوختانلو , بررسی اثر مهار آنزیم لیزیلاکسیداز بر ژنهای دخیل در هایپرتروفی متعاقب یک دوره تمرین مقاومتی در رتهای نژاد ویستار, دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (20), شماره (11), سال (2018-3), صفحات (35-43)
 7. محمد رضا سام , علی رضا زمردی پور , علی اکبر حداد مشهد ریزه , مهدی قربانی , غلامعلی کاردر , بیان مینی ژنهای فاکتور 9 انعقادی انسانی در سلولهای کلیه انسان, مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences, دوره (27), شماره (7), سال (2016-10), صفحات (589-597)
 8. علی اکبر حداد مشهد ریزه , نجمه فرمانبر , جعفر همت , بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌ها و پروتئین‌های موثر در تولید و تجمع لیپید در منابع بیودیزلی, زیست شناسی میکروارگانیسم ها, دوره (6), شماره (22), سال (2017-7), صفحات (59-76)
 9. علی اکبر حداد مشهد ریزه , بررسی ویژگی های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم های مؤثر در تولید و تجمع لیپید در قارچ های روغنی, زیست فناوری, دوره (8), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (25-41)
 10. نازنین غلامپور فاروجی , علی اکبر حداد مشهد ریزه , سمانه دولت آبادی , بررسی زیست‌داده‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌های باکتریایی موثر در مقاومت به استرس‌های اکسیداتیو, پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (29), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (409-423)
 11. علی اکبر حداد مشهد ریزه , محمد رضا سام , صدیقه صفری , علیرضا زمردی پور , سید جواد حسینی , فرزانه صابونی , تأثیر توالی کوزاک در بیان موقت مینی‌ژنی از فاکتور 9 انعقادی در سلول‎های پستاندار, طب جنوب, دوره (11), شماره (2), سال (2009-2), صفحات (98-107)
 12. علی اکبر حداد مشهد ریزه , علیرضا زمردی پور , سید جواد حسینی , فرزانه صابونی , تاثیر اینترون 1 ژن بتاگلوبین انسانی بر روی بیان موقت فاکتور 9 انعقادی فعال انسانی در رده‌ای از سلول‌های پستانداران, خون, دوره (5), شماره (4), سال (2009-1), صفحات (209-223)
 13. علی اکبر حداد مشهد ریزه , علیرضا زمردی پور , سید جواد حسینی , فرزانه صابونی , بررسی نرم افزاری و استفاده همزمان از اینترونهای 1 و 2 ژن بتاگلوبین انسانی با هدف افزایش بیان فاکتور 9 انعقادی انسان, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (21), شماره (5), سال (2009-1), صفحات (918-930)
 14. علی اکبر حداد مشهد ریزه , علیرضا زمردی پور , فرزانه صابونی , جعفر همت , بررسی نواحی غیر رمزکننده ژن فاکتور 8 در مقایسه با نواحی انتخابی از اینترون 1 ژن فاکتور 9 انسانی, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (21), شماره (4), سال (2008-10), صفحات (549-564)

انگلیسی

 1. مهناز محتشمیه , محمد احسان تقوی زاده یزدیچ , نازنین غلامپور , احمد قاسمی , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Thermostability and functionality evaluation of laccases from Pleurotus ostreatus and Pycnoporus cinnabarinus: An In-silico assay, Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume (19), No (2), Year (2023-4), Pages (88-98)
 2. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , مهدی میراحمدی , محمداحسان تقوی زاده یزدی , نازنین غلام پور فروجی , Ahmad Reza Bahrami , علیرضا زمردی پور , Maryam Moghaddam Matin , محسن قیومیان , Neda Saebnia , Introns and Their Therapeutic Applications in Biomedical Researches, Iranian Journal of Biotechnology, Volume (21), No (4), Year (2023-4), Pages (30-46)
 3. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , ECEL1 novel mutation in arthrogryposis type 5D: A molecular dynamic simulation study, Molecular Genetics and Genomic Medicine, Volume (11), No (2), Year (2023-2), Pages (1-10)
 4. Zahra Seyedi , Mohammad Sadegh Amiri , Vahideh Mohammadzadeh , Alireza Hashemzadeh , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Mohammad Mashreghi , Mohsen Qayoomian , Mohammad Reza Hashemzadeh , Jesus Simal-Gandara , Mohammad Ehsan Taghavizadeh Yazdi , Icariin: A Promising Natural Product in Biomedicine and Tissue Engineering, Journal of Functional Biomaterials, Volume (14), No (1), Year (2023-1), Pages (1-22)
 5. Abolfazl Naimabadi , Ahmad Ghasemi , Mahnaz Mohtashami , Jafar Saeidi , Mehdi Bakaeian , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Mohsen Azimi-Nezhad , Ali Akbar Mohammadi , Heavy metal analysis in of indoor and outdoor dust extracts and cytotoxicity evaluation and inflammation factors on lung, gastric and skin cell lines, Heliyon, Volume (8), No (12), Year (2022-12), Pages (1-7)
 6. Afrouz Khazamipour , Nazanin Gholampour Faroji , Tina Zeraati , Farveh Vakilian , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Majid Ghayour Mobarhan , Alireza Pasdar , A novel causative functional mutation in GATA6 gene is responsible for familial dilated cardiomyopathy as supported by in silico functional analysis, Scientific Reports, Volume (12), No (1), Year (2022-8)
 7. Adel Ghorani-Azam , Javad Mottaghipisheh , Mohammad Sadegh Amiri , Mohammad Mashreghi , Alireza Hashemzadeh , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Fahimeh Nourbakhsh , Mohabat Nadaf , Mohsen Qayoomian , Mohammad Ehsan Taghavizadeh Yazdi , Sara Vitalini , Marcello Iriti , Resveratrol-Mediated Gold-Nanoceria Synthesis as Green Nanomedicine for Phytotherapy of Hepatocellular Carcinoma, Frontiers in Bioscience-Landmark, Volume (27), No (8), Year (2022-10), Pages (227-232)
 8. Neda Saebnia , Reza Ebrahimzadeh-Vesal , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Nazanin Gholampour-Faroji , Albert Schinzel , Zeinab Neshati , Mohsen Azimi-Nezhad , Identification of a new splice-acceptor mutation in HFM1 and functional analysis through molecular docking in nonobstructive azoospermia, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Volume (39), No (5), Year (2022-5), Pages (1195-1203)
 9. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Maryam Moghaddam Matin , فهیمه شهابی پور , شبنم انسان دوست , علیرضا زمردی پور , Ahmad Reza Bahrami , Effects of chitosan-glycerol phosphate hydrogel on the maintenance and homing of hAd-MSCs after xenotransplantation into the rat liver, Emergent Materials, Volume (4), No (3), Year (2021-3), Pages (1-10)
 10. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Jafar Hemmat , Muhammad Aslamkhan , Intronic regions of the human coagulation factor VIII gene harboring transcription factor binding sites with a strong bias towards the short-interspersed elements, Heliyon, Volume (6), No (9), Year (2020-9)
 11. Nazanin Gholampour-Faroji , Monir-sadat Shakeri , Jafar Hemmat , Mohammad Rastegar-Moghadam , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Modeling, Mutagenesis, and In-silico Structural Stability Assay of the Model of Superoxide Dismutase of Lactococcus Lactis Subsp. cremoris MG1363, Iranian Journal of Biotechnology, Year (2020-6)
 12. farzaneh rostami , محمد جوان , Ali Moghimi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Masoud Fereidoni , Prenatal stress promotes icv-STZ-induced sporadic Alzheimer's pathology through central insulin signaling change, Life Sciences, Volume (241), No (2020), Year (2020-1), Pages (117154-117169)
 13. Nazanin Gholampour-Faroji , راضیه فرازمند , جعفر همت , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Modeling, stability and the activity assessment of glutathione reductase from Streptococcus Thermophilus; Insights from the in-silico simulation study, Computational Biology and Chemistry, Volume (83), No (3), Year (2019-12), Pages (107121-107129)
 14. Mahnaz Mohtashami , amshid Fooladi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Mohammad Reza Housaindokht , Molecular cloning, expression and characterization of poxa1b gene from Pleurotus ostreatus, Molecular Biology Reports, Volume (46), No (1), Year (2018-11), Pages (1-10)
 15. Seyyed Amin Fani , Amir Fotovat , Amir Lakzian , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Identification of Bacterial Isolates of Pseudomonas fluorescens siderophore from Rhizosphere of Corn Fields and Evaluation of Iron Absorption by Corn, Journal of Chemical Health Risks, Volume (8), No (3), Year (2018-8), Pages (199-207)
 16. Seyed - Ali Hosseinian , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Samaneh Dolatabadi , Simulation and Stability Assessment of Anti-EpCAM Immunotoxin for Cancer Therapy, Advanced Pharmaceutical Bulletin, Volume (8), No (3), Year (2018-8), Pages (447-455)
 17. Mahnaz Mohtashami , Jamshid Fooladi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Mohammad Reza Housaindokht , Hassan Monhemi , Molecular mechanism of enzyme tolerance against organic solvents: Insights from molecular dynamics simulation, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (122), Year (2019-1), Pages (914-923)
 18. maryam gholizade , Mohammadreza Nassiri , محمدرضا صابری , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Bioinformatics analysis of upstream regions and protein structure of fungal phytase gene, Archives of Razi Institute, Volume (73), No (3), Year (2018-10), Pages (229-237)
 19. farzaneh rostami , M. Javan , Ali Moghimi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Masoud Fereidoni , Streptozotocin-induced hippocampal astrogliosis and insulin signaling malfunction as experimental scales for subclinical sporadic Alzheimer model, Life Sciences, Volume (188), No (1), Year (2017-9), Pages (172-185)
 20. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Functions of the Heterologous Intron-Derived Fragments Intra and Extra Factor IX-cDNA Coding Region on the Human Factor IX Expression in HepG2 and Hek-293T Cells, Iranian Journal of Biotechnology, Volume (16), No (2), Year (2018-4), Pages (154-163)
 21. N. Gholampour-Faroji , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , mahdi mirahmadi , Monhemi, H , Shahreki - Mojahed,S , Ahmad Reza Bahrami , Mohammad Reza Housaindokht , Maryam Moghaddam Matin , Zomorodipour, A , Dadjoo ,P , mahdi nohtani , In-silico evidences of regulatory roles of WT1 transcription factor binding sites on the intervening sequences of the human Bcl-2 gene, Current Bioinformatics, Volume (22), No (13), Year (2018-5), Pages (260-272)
 22. ghobad jalali , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , M. Azadvar , E. Esfandiarpour , The Impact of Land use on Bacterial Community Composition and Physicochemical Properties of Soil, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (4), Year (2016-12), Pages (2167-2176)
 23. Zahra Roudbari , Mohammadreza Nassiri , Mojtaba Tahmoorespur , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Ali Javadmanesh , Construction of the Recombinant Lentiviral Vector Containing Human GH1 Gene and Its Expression in HEK293T Cells, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (8), No (2), Year (2016-12), Pages (71-77)
 24. Zahra Roudbari , Mohammadreza Nassiri , Mojtaba Tahmoorespur , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Ali Javadmanesh , Recombinant lentivirus expression vector for insulin-like growth factor (IGF-1) gene delivery, Online Journal of Veterinary Research, Volume (20), No (8), Year (2016-10), Pages (563-570)
 25. ghobad jalali , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , M. Azadvar , E. Esfandiarpour , Effects of Land use on the Structural Diversity of Soil Bacterial Communities in South Eastern Iran, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (3), Year (2016-9), Pages (1739-1747)
 26. M. R. Sam , A. S. Azadbakhsh , F. Farokhi , K. Rezazadeh , S. Sam , A. Zomorodipour , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , N. Delirezh , A. Mokarizadeh , Genetic modification of bone-marrow mesenchymal stem cells and hematopoietic cells with human coagulation factor IX-expressing plasmids, Biologicals, Volume (44), No (3), Year (2016-2), Pages (170-177)
 27. Zahra Roudbari , Mohammadreza Nassiri , Mojtaba Tahmoorespur , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Lentiviral mediated overexpression of Insulin like Growth Factor-1 in mouse myoblast, Cellular and Molecular Biology, Volume (62), No (2), Year (2016-2), Pages (111-115)
 28. Mohammad Amin Edalatmanesh , Haniyeh Nikfarjam , Farzaneh Vafaee-Bagheri , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Reza Robati , Mohammad Reza Hashemzadeh , Histopathological and Behavioral Assessment of Toxin-Produced Cerebellar Lesion: A Potent Model for Cell Transplantation Studies in Cerebellum, Cell Journal, Volume (16), No (3), Year (2014-9), Pages (325-334)
 29. Mohammad Reza Sam , Alireza Zomorodipour , Mohammad Ali Shokrgozar , Fariba Ataei , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Amir Amanzadeh , Enhancement of the human factor IX expression, mediated by an intron derived fragment from the rat aldolase B gene in cultured hepatoma cells, Biotechnology Letters, Volume (32), No (10), Year (2010-12), Pages (1-8)
 30. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Alireza Zomorodipour , Mehrnaz Izadpanah , Fariba Ataei , Farzaneh Sabouni , Seyed Javad Hosseini , A systematic study of the function of the human β-globin introns on the expression of the human coagulation factor IX in cultured Chinese hamster ovary cells, Journal of Gene Medicine, Volume (11), No (10), Year (2009-5), Pages (941-950)
 31. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Mohammd-Amin Edalstmanesh , Alireza Zomorodipour , Mossa Gardaneh , Moein Farshchian , Madjid Momeni Moghaddam , Human adipose‐derived mesenchymal stem cells can survive and integrate into the adult rat eye following xenotransplantation, Xenotransplantation, Volume (20), No (3), Year (2013-5), Pages (165-176)
 32. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mohammad-Amin Edalatmanesh , Hojjat Naderi Meshkin , Sara Mousavi , Mossa Gardaneh , Cytotoxicity and biocompatibility evaluation of chitosan-beta glycerol phosphate-hydroxyethyl cellulose hydrogel on adult rat liver for cell-based therapeutic applications, International Journal of Biomedical Engineering and Technology, Volume (12), No (3), Year (2013-6), Pages (228-239)
 33. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Mohammad Amin Edalatmanesh , Alireza Zomorodipour , Ali Fallah , Mossa Gardaneh , Naghmeh Ahmadian Kia , Naser Sanjarmoosavi , Evidence for crossing the blood barrier of adult rat brain by human adipose-derived mesenchymal stromal cells during a 6-month period of post-transplantation, Cytotherapy, Volume (15), No (8), Year (2013-8), Pages (951-960)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علی اکبر حداد مشهد ریزه , داده پردازیمکانیسم های مولکولی تولید بیودیزل در گیاه کرچک، راهکاری در جهت توسعه منابع بیودیزلی , The1st International Congress on Earth, Space & Clean Energy , 2015-11-05
 2. علی اکبر حداد مشهد ریزه , TRIM69 as a suitable candidate for immunotoxins designing with wide range targets as well as ovarian cancer , هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی , 2016-08-23
 3. علی اکبر حداد مشهد ریزه , سنجش میزان بیان آنتی‌ژن‌های اختصاصی سطح سلول های سرطانی کبد، با اهداف دوگانه تشخیصی و درمانی , چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران , 2016-08-16
 4. علی اکبر حداد مشهد ریزه , سنجش بیان مجازی آنتی‌ژن‌های اختصاصی سطح سلول‌های سرطانی پستان با اهداف دوگانه تشخیصی و درمانی , چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران , 2016-08-16
 5. علی اکبر حداد مشهد ریزه , MAGE4 نامزدی مناسب در توسعه ایمنوتوکسینهای موثر بر سرطان تخمدان , چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران , 2016-08-16
 6. مهسا جلیلی منش , علی اکبر حداد مشهد ریزه , علی مخدومی , محمدرضا حسین دخت , واکاوی بیوانفورماتیکی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین‌های Cry به منظور طراحی سازه‌های ژنتیکی توانا در کنترل زیستی آفات Lepidoptera , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی ومنابع طبیعی , 2016-02-02

انگلیسی

 1. نازنین غلامپور , جعفر همت , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Ahmad Asoodeh , Improving the thermal stability of Cel5E of Clostridium thermocellum by protein engineering of flexible regions , the 24th Iran International Congress of Microbiology , 2023-09-18
 2. zohreh sargazi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Mansour Mashreghi , Assessment the lethal dosage of bacterial toxins for designing a series of novel immunotoxins , 1st chemical Biotechnology Congress , 2016-03-06
 3. farzaneh rostami , Masoud Fereidoni , Mohammad Javan , Ali Moghimi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Postnatal maternal care does not reverse augmentation of prenatal stress-induced astrocyte reactivity in rat CA1 hippocampus , 2nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacology , 2018-02-15
 4. farzaneh rostami , Masoud Fereidoni , M. Javan , Ali Moghimi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Long-term follow-up of Cognitive impairments induced by intracerebrovenricullar injection of 0.5 mg/Kg dose of streptozotocin , 2nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacology , 2018-02-15
 5. farzaneh rostami , Masoud Fereidoni , M. Javan , Ali Moghimi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Brain insulin signaling malfunction as a consequence of prenatal stress exposure can accelerate Alzheimer like phathology in icv-STZ rat model of sAD , The 6th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2017 , 2017-12-20
 6. zohreh sargazi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Mansour Mashreghi , An in-silico expression assay of the MAGE family in malignances , 6th Iranian conference on bioinformatics , 2016-12-13
 7. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , An in-silico investigation into the bacterial exotoxins affecting cell death for designing a new generation of anti-cancer drugs , اولین همایش شیمی زیست فناوری , 2016-03-06
 8. zohreh sargazi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Mansour Mashreghi , Assessment the lethal dosage of bacterial toxins for designing a series of novel immunotoxins , اولین همایش شیمی زیست فناوری , 2016-03-06
 9. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Designing and evaluation a new generation of the effective immunotoxins for sarcoma based on in-silico Investigation , اولین همایش شیمی زیست فناوری , 2016-03-06
 10. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Evidences of the present of the promoter like elements into the non-coding regions of the human coagulation factor VIII gene , اولین همایش شیمی زیست فناوری , 2016-03-06
 11. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , An in-silico expression assay of the MAGE family in malignances , ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران , 2016-12-13
 12. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Designing And In-Silico Evaluation A Novel Immunotoxin For Renal Malignancies , 2nd International Nastaran Cancer Symposium , 2016-09-28
 13. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , An In-Silico Survey On The Structure And Function Of The Corresponding Antigens Of The Esophageal Malignancies In Order To Immunotoxin Development , 2nd International Nastaran Cancer Symposium , 2016-09-28
 14. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Simulation And Stability Assessment Of Anti-EpCAM Immunotoxin For Multiple Cancer Therapy , 2nd International Nastaran Cancer Symposium , 2016-09-28
 15. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , An Investigation On The Mesothelin Characteristics For Immunotoxin Development , 2nd International Nastaran Cancer Symposium , 2016-09-28
 16. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Structural And Functional Optimization Of SS1P Based On In- Silico Simulation , 2nd International Nastaran Cancer Symposium , 2016-09-28
 17. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , An in-silico screening on thermal stability of a series of bacteria dioxygenase for probiotic development , هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی , 2016-08-23
 18. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Designing and evaluation a new immunotoxin construct for targeting gastric cancer , هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی , 2016-08-23
 19. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Designing a genetics construct based on α-sarcin application for targeting colon cancer via in-silico evaluation , هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی , 2016-08-23
 20. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , An investigation on the stability of the catalytic domain of diphtheria toxin in separated situation , هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی , 2016-08-23
 21. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Structural miniaturization of the Exotoxin A of the Pseudomonas for immunotoxins development , هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی , 2016-08-23
 22. MAHSA JALILI MANESH , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Ali Makhdoumi , Mohammad Reza Housaindokht , Are Malaria mosquitocidal Cry toxins similar in features and power? In silico responds. , The 6th Conference on Bioinformatics , 2016-12-13
 23. مژده مقیمی خاکی , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Alireza Haghparast , DESIGNING A GENETICS CONSTRUCT BASED ON Α-SARCIN APPLICATION FOR TARGETING COLON CANCER VIA IN-SILICO EVALUATION , 17th International and Iranian Congress of Microbiology , 2016-08-23
 24. مژده مقیمی خاکی , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Alireza Haghparast , Designing, development and in-silico assessment of a new generation of immunotoxins for colon cancer based on application of Hirsutellin , Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress , 2016-05-21
 25. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , الناز انفرادی مقدم , An in-silico investigation on the structure and function of the Phenanthrene degradative bacteria enzymes, an introduction to development of anti-cancer probiotics , دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی , 2016-04-27