مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدمصطفی مظلوم , محمد مهدی شریعتی , مقایسه ماتریس های روابط خویشاوندی ژنومی متفاوت در پویش ژنومی وزن دهی شده چند معیتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, سال (2023-5)
 2. فاطمه قباخلو , سعید زره داران , محمد مهدی شریعتی , متا آنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در مرغان بومی ایران, پژوهش های علوم دامی, دوره (32), شماره (3), سال (2022-11), صفحات (49-65)
 3. سعید زره داران , فاطمه قباخلو , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی شریعتی , متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (8), شماره (2), سال (2020-8), صفحات (1-14)
 4. عادله حقدوست بجاربنه , محمد مهدی شریعتی , عبدالاحد شادپرور , نوید قوی حسین زاده , سعید زره داران , پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری, تحقیقات تولیدات دامی, دوره (9), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (1-12)
 5. علیرضا شهدادی , محمد مهدی شریعتی , محمدرضا نصیری , سعید زره داران , داوودعلی ساقی , بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران, پژوهش های علوم دامی, دوره (28), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (51-64)
 6. سیداکبر شیری , مجتبی طهمورث پور , مختار علی عباسی , محمد مهدی شریعتی , داوود علی ساقی , تاثیر نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره گل, علوم دامی, شماره (116), سال (2017-11), صفحات (139-146)
 7. محمد تیموریان , محمد مهدی شریعتی , علی اصغر اسلمی نژاد , مقایسه روشهای مختلف آماری در انتخاب ژنومی گاوهای هلشتاین, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (7), شماره (14), سال (2017-3), صفحات (198-203)
 8. سیدمهدی حسینی وردنجانی , محمد مهدی شریعتی , حسین نعیمی پوریونسی , تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه های واریانس و درستی پیش بینی ارزش های اصلاحی, علوم دامی ایران, دوره (48), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (197-206)
 9. سیدمهدی حسینی وردنجانی , مجتبی طهمورث پور , محمد مهدی شریعتی , حسین مرادی شهربابک , ارزیابی مدل‏های حیوانی مختلف در پیش بینی ارزش‏ اصلاحی برای صفات رشد در گوسفند لری بختیاری, تحقیقات دام و طیور, دوره (4), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (1-11)
 10. علیرضا شهدادی , مجتبی طهمورث پور , محمد مهدی شریعتی , ارزیابی ژنتیکی عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط مختلف اقلیمی ایران, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (93-103)
 11. علیرضا شهدادی , محمد مهدی شریعتی , محمدرضا نصیری , سعید زره داران , داوود علی ساقی , تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاو‌های هلشتاین ایران, علوم دامی, دوره (1), شماره (116), سال (2017-11), صفحات (17-28)
 12. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران, علوم دامی, شماره (115), سال (2017-9), صفحات (3-12)
 13. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , علیرضا شهدادی , اثر سن اولین زایش بر صفات تولید شیر گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران, علوم دامی, دوره (28), شماره (109), سال (2016-2), صفحات (143-152)
 14. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (3), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (189-205)
 15. راضیه ساقی , علی اصغر اسلمی نژاد , داود علی ساقی , محمد مهدی شریعتی , بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادی در گوسفند کردی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (478-485)
 16. یحیی محمدی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , محمد رزم کبیر , محمد باقر صیادنژاد , محمد باقر زندی , مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتری, تولیدات دامی, دوره (18), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (1-11)
 17. حسین نعیمی پوریونسی , مجتبی طهمورث پور , محمد مهدی شریعتی , اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران, پژوهش های علوم دامی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (163-176)
 18. معصومه وکیلی ازغندی , محمدرضا نصیری , محمد مهدی شریعتی , Molecular investigation of Y chromosome microdeletions in AZF regions of the non-obstructive azoospermic and oligospermic patients referred to Montaseriyeh infertility center in Mashhad, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (22), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (154-160)
 19. علی اصغر اسلمی نژاد , مهدی خجسته کی , محمد مهدی شریعتی , روح الله دیانت , تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست بره های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روشهای هوش مصنوعی, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (2), شماره (4), سال (2014-12), صفحات (157-174)
 20. مرتضی بیطرف ثانی , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , محمد مهدی شریعتی , برآورد اثر لایه بندی جمعیتی در گله های خویشاوند و آمیخته گاوهای شیری به روش شبیه سازی مطالعات ارتباطی کل ژنومی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (191-198)
 21. هادی فرجی آروق , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , محمد رکوعی , محمد مهدی شریعتی , ارزیابی روند همخونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه سازی تصادفی, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (2), شماره (3), سال (2015-1), صفحات (121-138)
 22. محمد تیموریان , علی اصغر اسلمی نژاد , محمد مهدی شریعتی , بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (96-103)

انگلیسی

 1. Saeed Shadpour , Mojtaba Tahmoorespur , Mohammad Mahdi Shariati , انتخاب ژنومی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بیزی و روش‌های پارامتری مطالعه مقایسه‌ای, پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (11), No (3), Year (2019-11), Pages (377-388)
 2. keyvan karami , Saeed Zerehdaran , Ali Javadmanesh , Mohammad Mahdi Shariati , Hossein fallahi , Characterization of bovine (Bos taurus) imprinted genes from genomic to amino acid attributes by data mining approaches, PLOS One, Volume (14), No (6), Year (2019-6)
 3. keyvan karami , Saeed Zerehdaran , Ali Javadmanesh , Mohammad Mahdi Shariati , Assessment of maternal and parent of origin effects in genetic variation of economic traits in Iranian native fowl, British Poultry Science, Volume (60), No (5), Year (2019-5), Pages (486-492)
 4. Hossein Naeemipour , Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , Mehdi Jabbari Nooghabi , Peter Lovendahl , Using quantile regression for fitting lactation curve in dairy cows, Journal of Dairy Research, Volume (86), No (1), Year (2019-2), Pages (19-24)
 5. keyvan karami , Saeed Zerehdaran , Ali Javadmanesh , Mohammad Mahdi Shariati , Hossien Fallahi , Attribute selection and model evaluation for the maternal and paternal imprinted genes in bovine -Bos Taurus - using supervised machine learning algorithms, Journal of Animal Breeding and Genetics, Volume (1), No (1), Year (2018-12), Pages (1-13)
 6. Sayed Mahdi Hosseini Vardanjani , Mohammad Mahdi Shariati , Hossein Moradi-Shahrebabak , Mojtaba Tahmoorespur , Incorporating Prior Knowledge of Principal Components in Genomic Prediction, Frontiers in Genetics, Volume (9), No (1), Year (2018-8), Pages (1-9)
 7. Seyed Amir Kasnavi , Mehdi Aminafshar , Mohammad Mahdi Shariati , Nasser Emam Jomeh Kashan , Mahmood Honarvar , The effect of kernel selection on genome wide prediction of discrete traits by Support Vector Machine, Gene Reports, Volume (11), No (1), Year (2018-6), Pages (279-282)
 8. Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , F. Pourbayramian , Sh. Hasanvand , K. Mohammadi , Genetic evaluation of survival and productivity traits in Arman crossbred sheep, Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, Volume (31), No (2), Year (2018-6), Pages (83-92)
 9. S. A. Kasnavi , M. A. Afshar , Mohammad Mahdi Shariati , N. E. Jomeh Kashan , M. Honarvar , Performance evaluation of support vector machine (SVM)-based predictors in genomic selection, Indian Journal of Animal Sciences, Volume (87), No (10), Year (2017-10), Pages (1226-1231)
 10. Hossein Naeemipour , Mojtaba Tahmoorespur , Mohammad Mahdi Shariati , The study of productive and reproductive traits of first lactation in arid and semi-arid climate Holstein dairy cows of Iran, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Volume (7), No (4), Year (2016-5), Pages (87-92)
 11. Mohammad Osman Karimi , Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , M. H. Moradi , Ali Javadmanesh , Study of Genetic Diversity of Sheep Breeds in Afghanistan, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (1), Year (2016-6), Pages (573-581)
 12. Mahdi Khojastehkey , Ali Asghar Aslaminejad , Mohammad Mahdi Shariati , Rouhollah Dianat , Body size estimation of new born lambs using image processing and its effect on the genetic gain of a simulated population, Journal of Applied Animal Research, Volume (44), No (1), Year (2015-6), Pages (326-330)
 13. Mahdi Khojastehkey , Ali Asghar Aslaminejad , Mohammad Mahdi Shariati , Rouhollah Dianat , Pelt Pattern Classification of New Born Lambs Using Image Processing and Artificial Neural Network, Global Journal of Animal Scientific Research, Volume (3), No (2), Year (2015-1), Pages (321-328)
 14. Masoumeh Vakili Azghandi , Mohammadreza Nassiri , Mohammad Mahdi Shariati , Molecular identification of infertile bulls by using newly developed DDX3Y based on human STS markers, Journal of Livestock Science and Technologies, Volume (3), No (1), Year (2015-1), Pages (50-55)
 15. hadi farajiarogh , Ali Asghar Aslaminejad , Mojtaba Tahmoorespur , M. Rokouei , Mohammad Mahdi Shariati , Bayesian Inference of (Co) Variance Components and Genetic Parameters for Economic Traits in Iranian Holsteins via Gibbs Sampling, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (5), No (1), Year (2015-1), Pages (51-60)
 16. Mohammad Mahdi Shariati , Peter Sorensen , Luc Janss , A two step Bayesian approach for genomic prediction of breeding values, BMC Proceedings, Volume (6), No (2), Year (2012-5), Pages (1-5)
 17. Golam R Dashab , Naveen K Kadri , Mohammad Mahdi Shariati , Goutam Sahana , Comparison of linear mixed model analysis and genealogy-based haplotype clustering with a Bayesian approach for association mapping in a pedigreed population, BMC Proceedings, Volume (6), No (2), Year (2012-5), Pages (1-5)
 18. K Krag , LL Janss , Mohammad Mahdi Shariati , P Berg , AJ Buitenhuis , SNP-based heritability estimation using a Bayesian approach, Animal, Volume (7), No (4), Year (2013-4), Pages (531-539)
 19. A Skarman , Mohammad Mahdi Shariati , Luc Janss , L Jiang , P Sorensen , A Bayesian variable selection procedure to rank overlapping gene sets, BMC Bioinformatics, Volume (13), No (5), Year (2012-8), Pages (1-9)
 20. Mohammad Mahdi Shariati , I.R. Korsgaard , D. Sorensen , Identifiability of parameters and behaviour of MCMC chains: a case study using the reaction norm model, Journal of Animal Breeding and Genetics, Volume (126), No (2), Year (2009-4), Pages (92-102)
 21. P. Madsen , Mohammad Mahdi Shariati , J. Odegard , Genetic Analysis of Somatic Cell Score in Danish Holsteins Using a Liability-Normal Mixture Model, Journal of Dairy Science, Volume (91), No (11), Year (2008-11), Pages (4355-4364)
 22. Mohammad Mahdi Shariati , D Sorensen , Efficiency of alternative MCMC strategies illustrated using the reaction norm model, Journal of Animal Breeding and Genetics, Volume (125), No (3), Year (2008-6), Pages (176-186)
 23. Mohammad Mahdi Shariati , G Su , P Madsen , D Sorensen , Analysis of Milk Production Traits in Early Lactation Using a Reaction Norm Model with Unknown Covariates, Journal of Dairy Science, Volume (90), No (12), Year (2007-12), Pages (5759-5766)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فاطمه قباخلو , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی شریعتی , بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11
 2. فاطمه قباخلو , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی شریعتی , بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11
 3. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , همایون فرهنگ فر , استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11
 4. سیدمهدی حسینی وردنجانی , محمد مهدی شریعتی , صحت ارزشهای ژنومی پیش بینی شده با استفاده از تابعیت مولفه های اصلی به روش بیزی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 5. سیدمهدی حسینی وردنجانی , محمد مهدی شریعتی , رشد ژنتیکی مورد انتظار و همبستگی بین ارزش های اصلاحی بر اساس مقیاس های مختلف ماتریس روابط خویشاوندی ژنومی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 6. علی غلامی , محمد مهدی شریعتی , داودعلی ساقی , سعید زره داران , ارزیابی صفت نسبت کلیبر با صفات رشد در گوسفند کردی , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2015-09-09

انگلیسی

 1. Sayed Mahdi Hosseini Vardanjani , Mohammad Mahdi Shariati , لوک یانس , اوله کریستنسن , مهلت آنچه , موگنز لوند , Accounting for breed origin of alleles increase accuracy of genomic prediction in admixed populations , World Congress on Genetics Applied to Livestock Production , 2018-02-11
 2. Hossein Naeemipour , Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , Mehdi Jabbari Nooghabi , P. Lovendahl , Using nonlinear quantile regression to describe the milk somatic cell count of Iranian Holstein cows , European Association for Animal Production (EAAP) Annual Meeting 2017, Tallin, Estonia , 2017-08-28
 3. Hossein Naeemipour , Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , Mehdi Jabbari Nooghabi , P. Lovendahl , Quantile regression mixed model at different milk production levels of Iranian Holsteins , European Association for Animal Production (EAAP) Annual Meeting 2017, Tallin, Estonia , 2017-08-28
 4. L. Janss , Mohammad Mahdi Shariati , Genomic Estimation Of Heritability Under Different Gene Action Scenarios , 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production , 2010-08-01
 5. A. Skarman , Mohammad Mahdi Shariati , P. Sørensen , Bayesian Variable Selection Of Pathway Gene Sets Applied To Gene Expression Microarray Data , 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production , 2010-08-01
 6. K. Krag , L.L. Janss , Mohammad Mahdi Shariati , A.J. Buitenhuis , Heritability Estimation Based On Small Sample Size Using SNP Markers , 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production , 2010-08-01
 7. Mohammad Mahdi Shariati , L. Janss , A. Skarman , P. Sørensen , Ranking Gene Sets and Biological Pathways Underlying Production Traits , 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production , 2010-08-01
 8. Mohammad Mahdi Shariati , D. Sorensen , MCMC strategies for a Bayesian analysis of reaction norm models with unknown covariates , 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production , 2006-08-13