بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بازیابی اطلاعات


موارد یافت شده: 19

1 - آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط. (چکیده)
2 - رویکردی معناشناسانه به ترجمه اصطلاحات علمی و تاثیر آن بر بازیابی اطلاعات: مطالعه موردی حوزه علم اطلاعات و دانش ‏شناسی (چکیده)
3 - نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هر دو، ارزیابی ربط در نظام های بازیابی اطلاعات بر مبنای دیالکتیک افلاطونی ‌‌ (چکیده)
4 - ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون (چکیده)
5 - پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات (چکیده)
6 - سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر (چکیده)
7 - بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات (چکیده)
8 - بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات (چکیده)
9 - ارزیابی کارآمدی پژوهشگر گوگل در بازیابی اطلاعات نویسندگان (چکیده)
10 - بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب (چکیده)
11 - عملکرد هستی شناسی ها در نظامهای بازیابی اطلاعات (چکیده)
12 - بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابرداده ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی (چکیده)
13 - بررسی عناصر و مؤلفه‏ های رابط کاربر در نظام‏ های بازیابی اطلاعات مبتنی بر خوشه‏ بندی (چکیده)
14 - نمایه سازی استخراجی خودکار با نگاهی گذرا به مشکلات نمایه سازی در زبان فارسی (چکیده)
15 - تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معنایی (چکیده)
16 - تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبی (چکیده)
17 - بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان (چکیده)
18 - شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در (چکیده)
19 - تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی (چکیده)