بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: همدان


موارد یافت شده: 23

1 - رساله منامیه از میر سید علی همدانی (چکیده)
2 - نگاهی به بنیاد فکری و تصوف علی‌ابن‌عثمان هجویری و میرسیدعلی همدانی (چکیده)
3 - بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات عمده‌ی دشت همدان-بهار با استفاده از نتایج مدل ریزمقیاس LARS-WG5 (چکیده)
4 - بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی (چکیده)
5 - بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های آبیاری(مطالعه موردی در همدان) (چکیده)
6 - بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی (چکیده)
7 - مثلها و مثلواره های فارسی در نامه های عین القضات همدانی (چکیده)
8 - برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی (چکیده)
9 - مطالعه ویژگیهای صنعتی خاک رسهای منطقه همدان از دیدگاه تولید آجر (چکیده)
10 - امثال عربی در نامه های عین القضات همدانی (چکیده)
11 - تعیین عوامل موثر بر سطح زیر کشت کلزا در استان همدان با استفاده از مدل دو مرحله ای هکمن (چکیده)
12 - شناسایی و آنالیز مولکولی ویروس زردی چغندرقند در مزار ع چغندرقند استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان (چکیده)
13 - بررسی تطبیقی کنشهای گفتاری مقامه ی «فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامه ی «المضیریه» از مقامات بدیع الزمان همدانی (چکیده)
14 - نقش باورهای کارکنان در زمینه امنیت روانی و سودمندی واحدها بر عملکرد تیم های انتظامی (شهرستان همدان) (چکیده)
15 - تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما ، بارش و خشکسالی های استان همدان (چکیده)
16 - ترامتنیت در مقامات حمیدی (چکیده)
17 - ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی (چکیده)
18 - آخرین روزهای غازان خان و بحران در حکومت ایلخانی (چکیده)
19 - جداسازی و تعیین مشخصات مولکولی جدایه های نماتودهای بیمارگر حشرات از همدان (چکیده)
20 - تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه) (چکیده)
21 - برهه ای از یک کشمکش تاریخی (چکیده)
22 - بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانه‌های استان همدان (چکیده)
23 - ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان (چکیده)