بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: برنامه ریزی خطی


موارد یافت شده: 31

1 - طراحی مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی اتاق های عمل جراحی در شرایط عدم-قطعیت (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) مشهد) (چکیده)
2 - ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور (چکیده)
3 - اموزش ریاضی کاربردی(بهینه سازی در تغذیه) (چکیده)
4 - ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان (چکیده)
5 - بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار (چکیده)
6 - بهینه سازی تخصیص در طرح پزشک خانواده (چکیده)
7 - ثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی کشت بهینه ( مطالعه موردی روستای جابان شهرستان دماوند ) (چکیده)
8 - مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی (چکیده)
9 - برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان (چکیده)
10 - امنیت غذایی و تعیین الگوی تولید چند دوره ایی محصول سالم (مطالعه موردی: دشت مشهد) (چکیده)
11 - بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد قردانلو با استفاده از برنامه ریزی خطی (چکیده)
12 - ارائه الگوی بهینه کشت محصولات زراعی براساس برنامه ریزی خطی در شرکت قدس خراسان (چکیده)
13 - بکارگیری مدل ریاضی مناسب جهت ارزیابی تامین کنندگان با بهره گیری از روش میخائیلیوف (چکیده)
14 - طراحی شبکه ای از لجستیک معکوس با برگشت های وابسته به فاصله (چکیده)
15 - اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها (چکیده)
16 - کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار (چکیده)
17 - تعیین کمبود حجم بهینه مخزن سد وشمگیر در سیستم بهره برداری چندسدی (چکیده)
18 - بهینه سازی فعالیت های کشاورزی شرکت سهامی زراعی نیل آباد (چکیده)
19 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران (چکیده)
20 - چند برهان برای لم فارکاش (چکیده)
21 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد- چناران (چکیده)
22 - بهینه سازی تقریبی خرپاها (چکیده)
23 - روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی (چکیده)
24 - طراحی الگوی زراعی پایدار( مطالعه موردی: شهرستان تربت جام) (چکیده)
25 - مکان یابی و ارزیابی اقتصادی ایجاد مراکز جمع آوری شیر در استان خراسان (چکیده)
26 - مدیریت خشکسالی در بخش کشاورزی با بهره گیری از الگوی کشت بهینه مبتنی بر منطق فازی مطالعه موردی دشت تایباد (چکیده)
27 - تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار (چکیده)
28 - کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات‌زراعی (چکیده)
29 - تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند (چکیده)
30 - تقاضای تجویزی آب در سه سیستم آبیاری در دامنه شهرستان فریدن (چکیده)
31 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)