بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: nonlinear


موارد یافت شده: 415

1 - Fully nonlinear finite element analysis of pre-stressed transmission poles using corotational tapered beam element (چکیده)
2 - پایدارسازی رده‌ای از سیستمهای غیرخطی تکین با تاخیرمتغیردرحالت و عدم قطعیت پارامتری با درنظر گرفتن قید عملگر وکاربرد آن درربات خودگردان زیرسطحی (چکیده)
3 - Seismic assessment of irregular RC frames with tall ground story incorporating nonlinear soil–structure interaction (چکیده)
4 - Impact of HHP-treated starches on LAOS, tribology, and steady shear behavior of reduced-fat O/W emulsions (چکیده)
5 - Approximate two‐loop robust nonlinear model predictive control with real‐time execution and closed‐loop guarantee (چکیده)
6 - Predictive hierarchical harmonic emotional neuro-cognitive control of nonlinear systems (چکیده)
7 - On the nonlinear thermal stress, thermal creep, and thermal edge flows in triangular cavities (چکیده)
8 - Stress Dependency of Creep Response for Glass/Epoxy Composite at Nonlinear and Linear Viscoelastic Behavior (چکیده)
9 - Solving the nonlinear integro-differential equation in complex plane with rationalized Haar wavelet (چکیده)
10 - NUMERICAL SOLUTION OF FRACTIONAL-ORDER POPULATION GROWTH MODEL USING FRACTIONAL-ORDER MUNTZ–LEGENDRE COLLOCATION METHOD AND PADE–APPROXIMANTS (چکیده)
11 - Nonlinear output path following control using a two-loop robust model predictive control approach (چکیده)
12 - Platoon of uncertain unmanned surface vehicle teams subject to stochastic environmental loads (چکیده)
13 - Bipartite consensus control for fractional-order nonlinear multi-agent systems: An output constraint approach (چکیده)
14 - Creating better dynamic relaxation methods (چکیده)
15 - An Efficient Weighted Residual Time Integration Family (چکیده)
16 - Nonlinear analysis of cable structures using the dynamic relaxation method (چکیده)
17 - Command-filtered backstepping robust adaptive emotional control of strict-feedback nonlinear systems with mismatched uncertainties (چکیده)
18 - Nonlinear static and dynamic behaviors assessment of self-centering post-tensioned concrete wall with multiple-slit device (چکیده)
19 - The Effect of Nonlinear Behavior of Bolted Connections on Dynamic Analysis of Steel Transmission Towers (چکیده)
20 - Stabilizer design for an under-actuated autonomous underwater vehicle in a descriptor model under unknown time delay and uncertainty (چکیده)
21 - ACTIVE CONTROL $/*25,7+0%$6(\\\'21)8== (چکیده)
22 - THE NUMERICAL SOLUTION OF NONLINEAR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS BY USING OPERATIONAL MATRIX OF BERNSTEIN POLYNOMIALS (چکیده)
23 - Adaptive Transformed Unscented Simplex Cubature Kalman Filter for Target Tracking (چکیده)
24 - Non-linear Frequency Response and Stability Analysis of Piezoelectric Nanoresonator Subjected to Electrostatic Excitation (چکیده)
25 - Nonlinear dynamic response and frequency analysis of the FG-PCNS with surface energy effects (چکیده)
26 - Pull-in instability and nonlinear vibration analysis of electrostatically piezoelectric nanoresonator with surface/interface effects (چکیده)
27 - Nonlinear dynamics and stability analysis of piezo-visco medium nanoshell resonator with electrostatic and harmonic actuation (چکیده)
28 - A high-order algorithm for solving nonlinear algebraic equations (چکیده)
29 - Solving nonlinear Fredholm integral equations with PQWs in complex plane (چکیده)
30 - Investigation on nonlinear dynamics and active control of boring bar chatter (چکیده)
31 - Intelligent step-length adjustment for adaptive path-following in nonlinear structural mechanics based on group method of data handling neural network (چکیده)
32 - Robust adaptive control for a class of nonlinear switched systems using state-dependent switching (چکیده)
33 - The nonlinear dynamic analysis of elasto-plastic behaviour of the single-curved FGM shells under impact load (چکیده)
34 - Adaptive Emotional Neuro Control for a Class of Uncertain Affine Nonlinear Systems (چکیده)
35 - Nonlinear bifurcation analysis of statically loaded free-form curved beams using isogeometric framework and pseudo-arclength continuation (چکیده)
36 - A 6-parameter triangular flat shell element for nonlinear analysis (چکیده)
37 - Seismic Response of Multistory Buildings with Double Telescoping Self-Centering Energy-Dissipative Brace (DT-SCED) (چکیده)
38 - The cost-effective and multi-objective optimal positioning of active actuators based on tug of war method in seismically excited benchmark highway bridge (چکیده)
39 - ACTIVE CONTROL $/*25,7+0%$6(\\\'21)8== (چکیده)
40 - The comparison of Linear and Nonlinear pedagogy on the learning of table tennis forehand stroke (چکیده)
41 - Adaptive prescribed performance neural network control for switched stochastic pure-feedback systems with unknown hysteresis (چکیده)
42 - An improved two‐loop model predictive control design for nonlinear robust reference tracking with practical advantages (چکیده)
43 - Nonlinear dynamic modeling of a parallelogram flexure (چکیده)
44 - Quantifying and managing the water-energy-food nexus in dry regions food insecurity: New methods and evidence (چکیده)
45 - Soliton solutions of MHD equations in cold quark gluon plasma (چکیده)
46 - Disturbance observer-based fractional-order nonlinear sliding mode control for a class of fractional-order systems with matched and mismatched disturbances (چکیده)
47 - Design of a robust H∞ dynamic sliding mode torque observer for the 100 KW wind turbine (چکیده)
48 - Robust dynamic sliding mode observer design for a class of nonlinear systems (چکیده)
49 - Numerical analysis of nonlinear thermal stress flow between concentric elliptical cylinders (چکیده)
50 - DESIGN, TESTING AND DETAILED COMPONENT MODELING OF A DOUBLE TELESCOPING SELF-CENTERINGENERGY-DISSIPATIVE BRACE (DT-SCED) (چکیده)
51 - Randomized non-linear PCA networks (چکیده)
52 - Sensor fault detection in a class of nonlinear systems using modal Kalman filter (چکیده)
53 - Extended modal Kalman filter (چکیده)
54 - A Comparative Assessment of Artificial Neural Network, Generalized Regression Neural Network, Least-Square Support Vector Regression, and K-Nearest Neighbor Regression for Monthly Streamflow Forecasting in Linear and Nonlinear Conditions (چکیده)
55 - Design and Implementation of a Real-Time Nonlinear Model Predictive Controller for a Lower Limb Exoskeleton with Input Saturation (چکیده)
56 - Lower Bound Approximation of nonlinear Basket Option with Jump-Diffusion (چکیده)
57 - A low‐power, low‐data‐rate efficient ADC with hybrid exponential‐linear transfer curve for bio‐potential recording systems (چکیده)
58 - Effect of micelles and reverse micelles on nonlinear optical properties of potassium dichromate and Staphylococcus aureus treatment (چکیده)
59 - The Influence of Anionic, Cationic Surfactant and AOT/Water/Heptane Reverse Micelle on Photophysical Properties of Crocin: Compare with RPMI Effect (چکیده)
60 - Geometrically nonlinear dynamic analysis of FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder: MLPG method based on a modified nonlinear micromechanical model (چکیده)
61 - Application of AG method and its improvement to nonlinear damped oscillators (چکیده)
62 - Discrete‐time based sliding‐mode control of robot manipulators (چکیده)
63 - Decentralised sliding mode control of RL-derivative based fractional-order large-scale nonlinear systems (چکیده)
64 - Robust fractional-order control of PMSG-based WECS (چکیده)
65 - Nonlinear fractional-order power system stabilizer for multi-machine power systems based on sliding mode technique (چکیده)
66 - Robust Block Control of Fractional-order Systems via Nonlinear Sliding Mode Techniques (چکیده)
67 - Adaptive backstepping control of nonlinear systems based on singular perturbation theory (چکیده)
68 - Output Feedback Control of Pure Feedback Systems (چکیده)
69 - Nonlinear analysis of size-dependent annular sector and rectangular microplates under transverse loading and resting on foundations based on the modified couple stress theory (چکیده)
70 - Application of Taguchi design in system identification: A simple, generally applicable and powerful method (چکیده)
71 - Emotional neural networks with universal approximation property for stable direct adaptive nonlinear control systems (چکیده)
72 - Studies on non-linear characteristics of reinforced concrete beams using frequency response data (چکیده)
73 - Non-linear positive maps between C*-algebras (چکیده)
74 - Numerical solution of nonlinear mixed Volterra-Fredholm integral equations in complex plane via PQWs (چکیده)
75 - Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using Various Higher Order Solution Methods: A Comparative Analysis for Large Deformation (چکیده)
76 - Projection Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Weapon-Target Assignment Problem (چکیده)
77 - Observer-based adaptive neural control for switched stochastic pure-feedback systems with input saturation (چکیده)
78 - Calibration Optimization of DC Motor Parameters Using Nonlinear Optimization Techniques under Uncertainty (چکیده)
79 - Effect of Ion Pairs on Nonlinear Optical Properties of Crystal Violet: Surfactants, Nano-droplets, and In Vitro Culture Conditions (چکیده)
80 - Nonlocal geometrically nonlinear dynamic analysis of nanobeam using a meshless method (چکیده)
81 - Nonlinear material and geometric analysis of thick functionally graded plates with nonlinear strain hardening using nonlinear finite element method (چکیده)
82 - Linear and geometrically nonlinear analysis of plane structures by using a new locking free triangular element (چکیده)
83 - An efficient neural network for solving convex optimization problems with a nonlinear complementarity problem function (چکیده)
84 - An efficient mixed interpolated curved beam element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
85 - Nonlinear vibration analysis of carbon nanotube reinforced composite plane structures (چکیده)
86 - Design of Nonlinear Conformable Fractional-Order Sliding Mode Controller for a Class of Nonlinear Systems (چکیده)
87 - Cell culture medium and nano-confined water on nonlinear optical properties of Congo Red (چکیده)
88 - Detection of reaching intention using EEG signals and nonlinear dynamic system identification (چکیده)
89 - Effect of Charge and Dielectric Constant on Linear and Nonlinear Optical Properties of Two Dyes (چکیده)
90 - Absorption, Fluorescence and Z-Scan Study of Anion and Dianion Structure of Fluorescein Sodium Salt (چکیده)
91 - Effect of Environment on Protoporphyrin IX: Absorbance, Fluorescence and Nonlinear Optical Properties (چکیده)
92 - Highly accurate family of time integration method (چکیده)
93 - On the Geometrically Nonlinear Analysis of Composite Axisymmetric Shells (چکیده)
94 - Thermo-mechanical stability analysis of functionally graded shells (چکیده)
95 - Geometrical nonlinear analysis of structures using residual variables (چکیده)
96 - A dynamic model to solve fuzzy nonlinear optimization (چکیده)
97 - An efficient neurodynamic model to solve nonlinear programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
98 - An adaptive-resolution signal-specific ADC for sensor-interface applications (چکیده)
99 - Parameterization via Time-Scale Separation Adaptive Control oF Pure-Feedback Systems with Nonlinear (چکیده)
100 - A recurrent neural network model to solve nonlinear programming problems with fuzzy parameters (چکیده)
101 - Analytical modeling of nonlinear flexural-extensional vibration of flexure beams with an interconnected compliant element (چکیده)
102 - Photophysical and Nonlinear Optical Properties of Azophloxine in Reverse Micelles (چکیده)
103 - A Linear Hybridization of the Hestenes–Stiefel Method and the Memoryless BFGS Technique (چکیده)
104 - Improved variational iteration method for solving a class of nonlinear Fredholm integral equations (چکیده)
105 - Geometrically nonlinear analysis of FG doubly-curved and hyperbolical shells via laminated by new element (چکیده)
106 - Path following techniques for geometrically nonlinear structures based on Multi-point methods (چکیده)
107 - An Efficient Numerical Method for a Class of Nonlinear Volterra Integro-Differential Equations (چکیده)
108 - A new switched off-line NMPC approach for nonlinear systems with a switching performance index using an extended modal series method (چکیده)
109 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
110 - Z-Scan and Absorption Study of Crocin and Rhodamine B Decolorization by Bacterial Laccase (چکیده)
111 - On the shell thickness-stretching effects using seven-parameter triangular element (چکیده)
112 - A fast and accurate dynamic relaxation scheme (چکیده)
113 - Audit report forecast: an application of nonlinear grey Bernoulli model (چکیده)
114 - Modeling and forecasting abnormal stock returns using the nonlinear Grey Bernoulli model (چکیده)
115 - Effect of L-alanine concentration on linear and nonlinear optical properties of two dyes in water and nano-confined water (چکیده)
116 - Stable robust adaptive radial basis emotional neurocontrol for a class of uncertain nonlinear systems (چکیده)
117 - A Novel Method for Solving Nonlinear Volterra Integro-Differential Equation Systems (چکیده)
118 - Detection and Prediction of Absence Seizures Based on Nonlinear Analysis of the EEG in Wag/Rij Animal Model (چکیده)
119 - Fluorescence and Nonlinear Optical Properties of Alizarin Red S in Solvents and Droplet (چکیده)
120 - Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete frames (چکیده)
121 - The recombination equation for interval partitions (چکیده)
122 - Solvatochromic and Nonlinear Optical Properties of Eosin B in Solvent and AOT/Water/Heptane (چکیده)
123 - Topological feature extraction of nonlinear signals and trajectories and its application in EEG signals classi cation (چکیده)
124 - Adaptive Neural Tracking Control of Switched Stochastic Pure-Feedback Nonlinear Systems With Unknown Bouc–Wen Hysteresis Input (چکیده)
125 - An Analytical and Approximate Solution for Nonlinear Volterra Partial Integro-Differential Equations with a Weakly Singular Kernel Using the Fractional Differential Transform Method (چکیده)
126 - Study of Nonlinear Optical Properties of Saffron in Nano-Droplet and Solvent by the Single Beam Z-Scan Technique (چکیده)
127 - Synchronization of multiple chaotic systems using a nonlinear grouping feedback function method (چکیده)
128 - The Approximate Solution of Nonlinear Fractional Optimal Control Problems by Measure Theory Approach (چکیده)
129 - Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Plates with Circular Cutouts under Cyclic Axial Loading (چکیده)
130 - A novel distributed optimal adaptive control algorithm for nonlinear multi-agent differential graphical games (چکیده)
131 - Surface fairness: a quality metric for aesthetic assessment of compliant automotive bodies (چکیده)
132 - Integrating Differential Evolution Algorithm with Modified Hybrid GA for Solving Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
133 - A NEW METHOD FOR SOLVING OF 2D FREDHOLM INTEGRAL EQUATION WITH RH WAVELET (چکیده)
134 - A Spectral Quasilinearization Parametric Method for Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems (چکیده)
135 - Modeling of Dynamic Behavior and Estimation of Damage Incurred by Self-Centering Rocking Walls (چکیده)
136 - Dynamic modeling and CPG-based trajectory generation for a masticatory rehab robot (چکیده)
137 - A Two-Level Adaptive Fuzzy Control Algorithm for Beyond Pull-in Stabilization of Electrostatically Actuated Microplates (چکیده)
138 - Analytical modeling of nonlinear vibrations in a 2-DOF airfoil device based on an unsteady flow model (چکیده)
139 - A triangular shell element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
140 - An Extended Linear MPC for Nonlinear Processes (چکیده)
141 - PREDICTION OF BIAXIAL BENDING BEHAVIOR OF STEEL-CONCRETE COMPOSITE BEAM-COLUMNS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (چکیده)
142 - Effect of Microemulsion Structure on Fluorescence and Nonlinear Optical Properties of Rhodamine 6G (چکیده)
143 - Bounds for convex quadratic programming problems and some important applications (چکیده)
144 - Nonlinear properties of Acid Blue 29 Dye in CTAB/1-butanol/water microemulsion (چکیده)
145 - Optimal Control Formulation for Complementarity Dynamical Systems (چکیده)
146 - Adaptive interval type-2 fuzzy logic systems for vehicle handling enhancement by new nonlinear model of variable geometry suspension system (چکیده)
147 - Nonlinear optical properties of Rose Bengal: Effect of environment (چکیده)
148 - Energy transfer in strained graphene assisted by discrete breathers excited by external ac driving (چکیده)
149 - A novel time integration formulation for nonlinear dynamic analysis (چکیده)
150 - Geometrical nonlinear analysis based on optimization technique (چکیده)
151 - Modified differential transformation method for solving nonlinear dynamic problems (چکیده)
152 - Frame nonlinear analysis by force method (چکیده)
153 - Nonlinear dynamic analysis of an elastically restrained cantilever tapered beam (چکیده)
154 - Efficient multi-step differential transform method Theory and its application to nonlinear oscillators (چکیده)
155 - Modal Kalman Filter (چکیده)
156 - Estimation of surface heat flux in a one‑ dimensional hyperbolic bio‑ heat conduction problem with temperature‑ dependent properties during thermal therapy (چکیده)
157 - A new sequential approach for solving the integro-differential equation via Haar wavelet bases (چکیده)
158 - Comparison of experimental data, modelling and non-linear regression on transport properties of mineral oil based nanofluids (چکیده)
159 - Nonlinear Free Vibration of Functionally Graded Piezomagnetoelastic Energy Harvester (چکیده)
160 - A Comparison between Energy Balance Method and Coupled Homotopy-Variational Approach to a Nonlinear Free Vibration of a System with Inertia and Static Type Cubic Nonlinearity (چکیده)
161 - Mathematical modelling for computation goal oriented duties in the special economic zone (چکیده)
162 - A novel cubature statistically linearized Kalman filter for fractional-order nonlinear discrete-time stochastic systems (چکیده)
163 - Modulational instability of dust ion acoustic waves in astrophysical dusty plasmas with non thermal electrons (چکیده)
164 - Numerical solution of nonlinear integral equations using Haar wavelets (چکیده)
165 - A constraint model for beam flexure modules with an intermediate semi-rigid element (چکیده)
166 - Nonlinear free and forced vibrations of curved single-walled carbon nanotube on a Pasternak elastic foundation (چکیده)
167 - An artificial neural network for solving quadratic zero-one programming problems (چکیده)
168 - Nonlinear Frame Analysis BY Minimization Techniques (چکیده)
169 - Linear and nonlinear optical properties of fluorescein sodium salt doped droplet (چکیده)
170 - Optimization Formulation For Nonlinear Structural Analysis (چکیده)
171 - Approximate analytical solutions to a conservative oscillator using global residue harmonic balance method (چکیده)
172 - EQUIVALENT PIPE NETWORK MODEL FOR A COARSE POROUS MEDIA AND ITS APPLICATION TO 2D ANALYSIS OF FLOW THROUGH ROCKFILL STRUCTURES (چکیده)
173 - ENERGY ABSORPTION OF FULLY NON-LINEAR IRREGULAR WAVE BY BRISTOL CYLINDER WAVE ENERGY CONVERTER (چکیده)
174 - NUMERICAL SIMULATION OF FULLY NON-LINEAR IRREGULAR WAVE BY FLAP TYPE WAVE MAKER (چکیده)
175 - کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی (چکیده)
176 - Fuzzy nonlinear predictive control of Stewart platform (چکیده)
177 - Large Deformation Hyper-Elastic Modeling for Nonlinear Dynamic Analysis of Two Dimensional Functionally Graded Domains Using the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method (چکیده)
178 - Nonlinear bending analysis of variable cross-section laminated plates using the dynamic relaxation method (چکیده)
179 - Smoothing approach for a class of nonsmooth optimal control problems (چکیده)
180 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part I: Formulation and characteristics of the methods (چکیده)
181 - Mixing dynamic relaxation method with load factor and displacement increments (چکیده)
182 - A curved triangular element for nonlinear analysis of laminated shells (چکیده)
183 - Geometrical Nonlinear Analysis of Plane Problems by Corotational Formulation (چکیده)
184 - A Novel Hexahedral Interface Element for Nonlinear Crack Analysis (چکیده)
185 - Determination of the response modification factor for precast RC moment-resisting frames (چکیده)
186 - Investigation of nonlinear dynamic behavior of lattice structure wind turbines (چکیده)
187 - Positive definite solutions of certain nonlinear matrix equations (چکیده)
188 - Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems with disturbances (چکیده)
189 - RLS based adaptive IVT2 fuzzy controller for uncertain model of inverted pendulum (چکیده)
190 - Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections (چکیده)
191 - A new computational approach for solving optimal control of linear PDEs problem (چکیده)
192 - Nonlinear inelastic static analysis of frames with numerically generated tangent stiffness matrices (چکیده)
193 - Optimum parameters of nonlinear integrator using design of experiments based on Taguchi method (چکیده)
194 - Full dynamics and control of a quadrotor using quantitative feedback theory (چکیده)
195 - Nonlinear Neural Network Congestion Control Based on Genetic Algorithm for TCP/IP Networks (چکیده)
196 - Verification of an Evolutionary-based Wavelet Neural Network Model for Nonlinear Function Approximation (چکیده)
197 - New (F/G)-Expansion Method and Its Applications to Nonlinear Pdes in Mathematical Physics (چکیده)
198 - Solving mixed Fredholm–Volterra integral equations by using the operational matrix of RH wavelets (چکیده)
199 - A Study of the Seismic Response of Asphaltic Concrete Used as a Core in Rockfill Dams (چکیده)
200 - Structural Behavior Investigation Based on Adaptive Pushover Procedure (چکیده)
201 - Autonomous Drug-Encapsulated Nanoparticles: Towards a Novel Non-Invasive Approach to Prevent Atherosclerosis (چکیده)
202 - Pushover analysis of gabled frames with semi-rigid connections (چکیده)
203 - New Nonlinear Formulation for Modeling the Vortex- Induced Vibrations of Flexibly Supported Cylinders (چکیده)
204 - An improved sensitivity-free probability analysis in variation assessment of sheet metal assemblies (چکیده)
205 - Traveling Wave Solutions For Some Nonlinear (N + 1)-Dimensional Evolution Equations by Using (G ′ /G) and (1/G ′ )-Expansion Methods (چکیده)
206 - Rationalized Haar wavelet bases to approximate solution of nonlinear Fredholm integral equations with error analysis (چکیده)
207 - A two-phase variable neighborhood search for solving nonlinear optimal control problems (چکیده)
208 - Iterative methods for nonlinear systems associated with finite difference approach in stochastic differential equations (چکیده)
209 - Synthesis of robust PID controller for controlling a single input single output system using quantitative feedback theory technique (چکیده)
210 - Three-dimensional stress field analysis of rotating thick bidirectional functionally graded axisymmetric annular plates with nonuniform loads and elastic foundations (چکیده)
211 - Nonlinear Signal-Specific ADC for Efficient Neural Recording in Brain-Machine Interfaces (چکیده)
212 - Identification and control of chaos in nonlinear gear dynamic systems using Melnikov analysis (چکیده)
213 - Application of smart collocation method for solving strongly nonlinear boundary value ordinary differential equations (چکیده)
214 - More accurate and stable time integration scheme (چکیده)
215 - Solving nonlinear Volterra integro-differential equation by using Legendre polynomial approximations (چکیده)
216 - Angles based integration for generalized non-linear plasticity model (چکیده)
217 - Fictitious Time Step for the Kinetic Dynamic Relaxation Method (چکیده)
218 - Structural geometrical nonlinear analysis by displacement increment (چکیده)
219 - An off-line NMPC strategy for continuous-time nonlinear systems using an extended modal series method (چکیده)
220 - A meshless local Petrov–Galerkin method for nonlinear dynamic analyses of hyper-elastic FG thick hollow cylinder with Rayleigh damping (چکیده)
221 - Indirect Adaptive Interval Type-2 Fuzzy Pi Sliding Mode Control For A Class Of Uncertain Nonlinear Systems (چکیده)
222 - On Generalized Convexity of Nonlinear Complementarity Functions (چکیده)
223 - Hybrid projective synchronization and control of the Baier–Sahle hyperchaotic flow in arbitrary dimensions with unknown parameters (چکیده)
224 - Application of the Amplitude-Frequency Formulation to a Nonlinear Vibration System Typified by a Mass Attached to a Stretched Wire (چکیده)
225 - Design of Nonlinear Impact Dampers Based on Acoustic Behavior (چکیده)
226 - Geometrically nonlinear elastodynamic analysis of hyper-elastic neo-Hooken FG cylinder subjected to shock loading using MLPG method (چکیده)
227 - A New Prediction Model for Soil Deformation Modulus Based on PLT Results (چکیده)
228 - Investigation of Nonlinear Bending Analysis of Moderately Thick Functionally Graded Material Sector Plates Subjected to Thermomechanical Loads by the GDQ Method (چکیده)
229 - Nonlinear Dynamic Mdeling of Fast Trilayer Polypyrrole (PPY) Bending Actuators with Tip Mass (چکیده)
230 - Chaotic and Nonlinear Behavior of Arid Ecosystems to Outgoing Drivers (چکیده)
231 - Nonlinear Optical Spectroscopy of POPC Liposomes with Cholesterol (چکیده)
232 - The Dai–Liao nonlinear conjugate gradient method with optimal parameter choices (چکیده)
233 - Fuzzy Systems as a Fusion Framework for Describing Nonlinear Flow in Porous Media (چکیده)
234 - Bifurcation and Chaos Prediction in Nonlinear Gear Systems (چکیده)
235 - An Investigation on the Effect of Execution of Boundary Elements on the (چکیده)
236 - Nonlinear Variation Analysis of Compliant Sheet Metal Assemblies Including Effect of Surface Continuity in Components (چکیده)
237 - Normal Form Analysis of the Subsynchronous Torsional Interaction with SVC in the Complex Power Systems (چکیده)
238 - The Investigation of Modelling Material Behavior in Autofrettaged Tubes Made from Aluminium Alloys (چکیده)
239 - Global bifurcation and chaos analysis in nonlinear vibration of spur gear systems (چکیده)
240 - Nonlinear identification of IPMC actuators based on ANFIS–NARX paradigm (چکیده)
241 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part II: Comparing efficiencies of the methods (چکیده)
242 - Head-on collision of electron-acoustic solitary waves in a plasma with superthermal hot electrons (چکیده)
243 - Forecasting natural gas spot prices with nonlinear modeling using Gamma test analysis (چکیده)
244 - A Multimode Adaptive Pushover Procedure for Seismic Assessment of Integral Bridges (چکیده)
245 - Nonlinear Numerical Evaluation of Dynamic Behavior of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam-A Case Study (چکیده)
246 - (Evaluation of Dynamic Response of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam Using Newmark Approach (a case study (چکیده)
247 - (2D & 3D Nonlinear Dynamic Analysis of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam (a Case Study (چکیده)
248 - An efficient concept for non-dimensionalizing the Duffing equations based on the parameterized perturbation method (چکیده)
249 - NONLINEAR MODAL ANALYSIS OF WIND FARM IN STRESSED WIND FARMS ISTRESSED POWER SYSTES: EFECTS OF DFIG CONTROLLERSN (چکیده)
250 - Nonlinear Analysis of Interaction with SVC in Stressed Power Systems: Effect of SVC Controller Parametersr (چکیده)
251 - Non-linear bending analysis of shear deformable functionally graded rotating disk (چکیده)
252 - An adaptive spectral variational iteration method for solving nonlinear initial value problems (چکیده)
253 - Bifurcation conditions for stabilizing the unstable orbits of nonlinear planar systems (چکیده)
254 - Online bio-inspired trajectory generation of seven-link biped robot based on T–S fuzzy system (چکیده)
255 - An approximate method for solving a class of nonlinear optimal control problems (چکیده)
256 - Two dimensional stress wave propagation in finite length FG cylinders with two directional nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
257 - Collective-Coordinate Analysis of Inhomogeneous Nonlinear Klein–Gordon Field Theory (چکیده)
258 - Investigating the effect of bond slip on the seismic response of RC structures (چکیده)
259 - A new method for solving a system of the nonlinear equations (چکیده)
260 - A new nonlinear neural network for solving convex nonlinear programming problems (چکیده)
261 - Nonlinear Vibration and Buckling Analysis of Beams Using Homotopy perturbation Method (چکیده)
262 - BEYOND PULL-IN STABILIZATION OF DUAL AXIS MICROMIRRORS USING FUZZY CONTROLLERS (چکیده)
263 - An investigation on the seismic performance of reinforced concrete panel structures (چکیده)
264 - Variable-structure position control-a class of fast and robust controllers for synchronous reluctance motor drives (چکیده)
265 - Free vibration analysis of a nonlinear beam using homotopy and modified lindstedt-poincare methods (چکیده)
266 - A homotopy perturbation analysis of nonlinear free vibration of Timoshenko microbeams (چکیده)
267 - NONLINEAR FREE VIBRATION OF SIMPLY SUPPORTED BEAMS CONSIDERING THE EFFECTS OF SHEAR DEFORMATION AND ROTARY INERTIA, A HOMOTOPY PERTURBATION APPROACH (چکیده)
268 - A Parametric Linearization Approach for Solving Zero-One Nonlinear Programming Problems (چکیده)
269 - Investigating the Effects of Different Fading Channels on the Performance of Generalized Hammerstein Equalization Technique (چکیده)
270 - A bio-inspired approach for online trajectory generation of industrial robots (چکیده)
271 - Exact solutions of some types of Fredholm integral equations: He s VIM combined with finite series (چکیده)
272 - Efficiency of dynamic relaxation methods in nonlinear analysis of truss and frame structures (چکیده)
273 - Modelling seed germination response of Lepyrodiclis ( Lepyrodiclis holo steoides Fenzel) to temperature (چکیده)
274 - Adaptive Interval Type-2 Fuzzy Sliding Mode Control For a Class of Uncertain Nonlinear Systems (چکیده)
275 - A Blind Hammerstein Diversity Combining Technique for Flat Fading Channels (چکیده)
276 - Uniform modeling of parameter dependent nonlinear systems (چکیده)
277 - New automated learning CPG for rhythmic patterns (چکیده)
278 - Controlling Nonlinear Processes, using Laguerre Functions Based Adaptive Model Predictive Control (AMPC) Algorithm (چکیده)
279 - Control of Low-Density Lipoprotein Concentration in the Arterial Wall by Proportional Drug-Encapsulated Nanoparticles (چکیده)
280 - Design of nonlinear impact dampers based on acoustic and damping behavior (چکیده)
281 - Study on the Seismic Performance of the Buckling- Restrained Braced Frames (چکیده)
282 - A novel scheme for nonlinear displacement-dependent dampers (چکیده)
283 - Optimal control of nonlinear systems using the homotopy perturbation method: Infinite horizon case (چکیده)
284 - A New Approach for a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using Linear Combination Property of Intervals (چکیده)
285 - Probabilistic Nonlinear Dynamic Analysis of Plane frame With Material and Geometric Uncertainties (چکیده)
286 - Existence, uniqueness and stability of solutions for a class of nonlinear integral equations under generalized Lipschitz condition (چکیده)
287 - The Dynamic Design of Reverse Logistics Network with Fuzzy Incentive-Dependent Return (چکیده)
288 - An optimized derivative-free form of the Potra–Pták method (چکیده)
289 - Numerical Solution of a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using Linearization and Discretization (چکیده)
290 - Sensitivity analysis of a CO2 Stripper Column Using Linear and Nonlinear modeling, a Case Study (چکیده)
291 - Application of Artificial Neural Network and multiple linear regression for modeling and sensitivity analysis of a stripper column (چکیده)
292 - Toward a new analytical method for solving nonlinear fractional differential equations (چکیده)
293 - USING ELECTROMAGNETIC META-HEURISTIC ALGORITHM FOR SOLVING NONLINEAR FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS (چکیده)
294 - A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems (چکیده)
295 - Timestep Selection for Dynamic Relaxation Method (چکیده)
296 - An efficient method to solve the strongly coupled nonlinear differential equations of impact dampers (چکیده)
297 - Investigating the Effects of SVC Control Parameters on the NonlinearTorsional Interaction Using Modal Series Method (چکیده)
298 - Nonlinear modal analysis of interaction between torsional modes and SVC controllers (چکیده)
299 - Periodic solution for nonlinear vibration of a fluid-conveying carbon nanotube, based on the nonlocal continuum theory by energy balance method (چکیده)
300 - An almost optimal control design method for nonlinear time-delay systems (چکیده)
301 - Nonlinear vibration and rippling instability for embedded carbon nanotubes (چکیده)
302 - New Approach for the Construction of Inelastic Stiffness Matrix for Dynamic Analysis (چکیده)
303 - A novel formulation for integrating nonlinear kinematic hardening Drucker-Prager’s yield condition (چکیده)
304 - Nonlinear dynamic structural analysis using dynamic relaxation with zero damping (چکیده)
305 - Improving stability domains of the implicit higher order accuracy method (چکیده)
306 - Integration of nonlinear mixed hardening models (چکیده)
307 - Nonlinear Multiuser Receiver for Optimized Chaos-Based DS-CDMA Systems (چکیده)
308 - Integrated all-optical regenerator on a silicon chip using a phase-shifted Bragg grating as the band pass filter (چکیده)
309 - Analytical Approaches for Friction Induced Vibration and Stability Analysis (چکیده)
310 - Soliton–potential interaction in the nonlinear Klein–Gordon model (چکیده)
311 - Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large-scale dynamical systems with an application to optimal attitude control (چکیده)
312 - Comparison of Silicon and Chalcogenide-based Chip-scale All-optical 2R Regenerators (چکیده)
313 - A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (چکیده)
314 - A global linearization approach to solve nonlinear nonsmooth constrained programming problems (چکیده)
315 - Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method (چکیده)
316 - DDC: distance-based decision classifier (چکیده)
317 - Effectiveness of fuzzy controller on damage index of nonlinear benchmark buildings (چکیده)
318 - A New Spectral Variational Iteration Method for Solving Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems (چکیده)
319 - Bayesian Estimation on Lifetime Data under the Vague Environment (چکیده)
320 - Self-phase modulation-based integrated optical regeneration in chalcogenide waveguides (چکیده)
321 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
322 - Nonlinear flow-induced vibration of a SWCNT with a geometrical imperfection (چکیده)
323 - Nonlinear free and forced vibration analysis of a single-walled carbon nanotube using shell model (چکیده)
324 - Nonplanar ion-acoustic solitary waves with superthermal electrons in warm plasma (چکیده)
325 - A general insight into the effect of neuron structure on classification (چکیده)
326 - NONLINEAR VIBRATION AND BENDING INSTABILITY OF A SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBE USING NONLOCAL ELASTIC BEAM THEORY (چکیده)
327 - A new method of fictitious viscous damping determination for the dynamic relaxation method (چکیده)
328 - Legendre Method for a Class of Nonlinear Optimal control problems (چکیده)
329 - Maximizing the fundamental eigenfrequency of materially nonlinear structures by topology optimization based on the evolutionary structural optimization (چکیده)
330 - Optimal control of HIV infection by using fuzzy dynamical systems (چکیده)
331 - Nonlinear bending analysis of annular FGM plates using higher-order shear deformation plate theories (چکیده)
332 - A modified nonlinear conjugate gradient algorithm for unconstrained optimization (چکیده)
333 - Observer-based Adaptive fuzzy control of time-delay uncertain nonlinear systems (چکیده)
334 - A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
335 - Automatic DR Structural Analysis of Snap-Through nd Snap-Back Using Optimized Load Increments (چکیده)
336 - The dynamic relaxation method using new formulation for fictitious mass and damping (چکیده)
337 - NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS USING DYNAMIC RELAXATION METHOD WITH IMPROVED CONVERGENCE RATE (چکیده)
338 - Application of Exponential-Based Methods in Integrating the Constitutive Equations with Multicomponent Nonlinear Kinematic Hardening (چکیده)
339 - NONLINEAR ANALYSIS OF TRUSS STRUCTURES USING DYNAMIC RELAXATION (چکیده)
340 - Energy of ion acoustic solitons in electron-positron-ion plasmas with high relativistic ions (چکیده)
341 - Variational Iteration Method for Solving Nonlinear Differential-difference Equations-NDDEs (چکیده)
342 - Varitational iteration method for solving mth-order boundary value problems (چکیده)
343 - A Comparison of Neural Network and Nonlinear Regression Predictions of Sheep Growth (چکیده)
344 - Effect of sodium selenite and turmeric powder on Compertz nonlinear function in broilers reared under heat stress (چکیده)
345 - A Numerical Approach for Solving Linear and NonlinearVolterra Integral Equations with Controlled Error (چکیده)
346 - Solving nonlinear integral equations in the Urysohn form by Newton - Kantorovich quadrature method (چکیده)
347 - Hyers-Ulam Stability of Nonlinear Integral Equation (چکیده)
348 - A Nonlinear Equalization Technique for Frequency Selective Fading Channels (چکیده)
349 - A Hammerstein Diversity Combining Technique (چکیده)
350 - A parametric linearization approach for solving zero-one nonlinear programming problems (چکیده)
351 - Kernel Least Mean Square Features For HMM-Based Signal Recognition (چکیده)
352 - Convergence of He’s Variational Iteration Method for Nonlinear Oscillators (چکیده)
353 - A family of predictor-corrector methods based on weight combination of quadratures for solving nonlinear equations (چکیده)
354 - An improved regula falsi method for finding simple zeros of nonlinear equations (چکیده)
355 - A stochastic measure theoretical approach for solving nonlinear stochastic optimal control problem (چکیده)
356 - Controlling Nonlinear Processes, Using Laguerre Functions Based Adaptive Model Predictive Control (AMPC) Algorithm (چکیده)
357 - Global Error Minimization method for solving strongly nonlinear oscillator differential equations (چکیده)
358 - An almost optimal control for time-delay systems (چکیده)
359 - Dynamic simulation and control of a continuous bioreactor based on cell population balance model (چکیده)
360 - nonlinear dynamic analysis by dynamic relaxtion method (چکیده)
361 - Nonlinear FE Analysis of Reinforced ConcreteStructures Using a Tresca-Type Yield Surface (چکیده)
362 - An analytical algorithm for unsteady nonlinear convective- radiative equation (چکیده)
363 - An algorithm for constructing nonsmooth Lyapunov functions for continuous nonlinear time invariant systems (چکیده)
364 - Seismic Assessment of electric power transmission concrete beams (چکیده)
365 - A Hybrid of the Newton-GMRES and Electromagnetic Meta-Heuristic Methods for Solving Systems of Nonlinear Equations (چکیده)
366 - An Investigation on the Performanceof Approximate Methods in theRepresentation of Stressed Power Systems (چکیده)
367 - Tensile crack modeling cohesive slopes and vertical cuts (چکیده)
368 - Nonprismatic beam and column design tables for nanlinear analysis (چکیده)
369 - A variable arc-length method (چکیده)
370 - Particle Swarm Optimization-Based Rectangular Microstrip Antenna Designing (چکیده)
371 - A New Method For CDMA Signal Modeling In Nonlinear Systems (چکیده)
372 - A New Approach for estimation of attraction region and asymptotic stability a system of nonlinear ODE (چکیده)
373 - The Optimal Method for Solving Continuous Linear and Nonlinear Programs (چکیده)
374 - He’s homotopy perturbation method: An effective tool for solving nonlinear integral and integro-differential equations (چکیده)
375 - Investigation of Stirrups Role on Increasing of Load Bearing and Ductility of Reinforced Concrete Columns (چکیده)
376 - Almost optimal control design for discrete-time nonlinear time-delay systems (چکیده)
377 - A Nonlinear Signal Processing Method for Diversity Combining Using Hammerstein Type Filter (چکیده)
378 - Adaptive Controlling chaotic Rössler system via synchronization (چکیده)
379 - Controlling chaotic Rössler system via synchronization, using bifurcation parameter to choose desirable periodic orbit (چکیده)
380 - A discretisation method for solving time optimal control problems (چکیده)
381 - Tracking by a New Type of Nonlinear Adaptive Filter (چکیده)
382 - Nonlinear dynamic analysis by Dynamic Relaxation method (چکیده)
383 - Modelling production planning for the minimization of the cable Scraps (چکیده)
384 - A Modified Optimal Control for Solving the Nonlinear Programming Problems (چکیده)
385 - USING NONLINEAR NEURAL NETWORK INTO PROBABILISTIC SUPPORT VECTOR MACHINE (چکیده)
386 - DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC APPROACH FOR SOLVING NONLINEAR CONVEX PROGRAMMING PROBLEMS (چکیده)
387 - Solving a system of the nonlinear equations by iterative dynamic programming (چکیده)
388 - Buckling and Ultimate Shear Capacity of Plate Girders with Perforated Webs (چکیده)
389 - An optimization method for solving the two dimensional nonlinear Fredholm integral equations of the second kind (چکیده)
390 - Evaluation the nonlinear response function of a 3*3 in NaI scintillation detector for PGNAA applications (چکیده)
391 - Response Function of a 3×3 in. NaI Scintillation Detector in the range of 0.081 to 4.438 MeV (چکیده)
392 - Steepest descent method for solving zero-one nonlinear programming problems (چکیده)
393 - Performance Evaluation of Precast Beam-to-Column Concrete Connection Using Pushover Analysis (چکیده)
394 - Induction Motor Identification Using Elman Neural Network (چکیده)
395 - Effect of nonlinear damping on pendulum (چکیده)
396 - Interaction of noncommutative solitons with defects (چکیده)
397 - A New Approach to Control of Robot (چکیده)
398 - PI Adaptive Fuzzy Control With Large and Fast Disturbance Rejection for a Class of Uncertain Nonlinear Systems (چکیده)
399 - New Approach for the Construction of Inelastic Stiffness Matrix for (چکیده)
400 - Nonlinear temperature control of a batch suspension polymerization reactor (چکیده)
401 - A heuristic method for nonlinear unconstrained global optimization: Electromagnetism meta-heuristic (چکیده)
402 - Temperature control in packed-bed solid-state bioreactors (چکیده)
403 - Exact solutions for nonlinear integral equations by a modified (چکیده)
404 - Internal bruising prediction in watermelon compression using nonlinear models (چکیده)
405 - formula for mean intgrated squared errot for wavelet based nonlinear density estimator (چکیده)
406 - NONLINEAR MODELING OF HYDRAULIC ENGINE MOUNTS USING COUPLED MOMENTUM EQUATIONS OF DECOUPLER AND INERTIA TRACK (چکیده)
407 - Nonlinear Edge Effect Analysis Of Laminated Beams With Piezoelectric Layers (چکیده)
408 - Nonlinear dynamic modeling of surface defects in rolling element bearing system (چکیده)
409 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
410 - A NUMERICAL APPROACH TO CONSIDER EFFECTIVENESS OF TMDS ON NONLINEAR BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE FRAMES (چکیده)
411 - Numerical solution of nonlinear optimal control problems using nonlinear programming (چکیده)
412 - Using AVK method to solve nonlinear problems with uncertain parameters (چکیده)
413 - effect of nonlinear terms f (x,x) on harmonic oscillator (چکیده)
414 - a new non linear mosfet model using chebyshev polynomials (چکیده)
415 - A new Technique for Approximate Solution of the Nonlinear Volterra Integral Equations of the Second Kind (چکیده)