بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدمحمدهادی قبولی درافشان


موارد یافت شده: 16

1 - حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟ (چکیده)
2 - درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی) (چکیده)
3 - بازپژوهی بیع اموال غیر مادی در فقه اسلامی و حقوق ایران (چکیده)
4 - بررسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه‌ کننده (چکیده)
5 - واکاوی عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه (چکیده)
6 - ﺣﻖ ﺷﻬﺮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان (چکیده)
7 - تأملی فقهی بر ماده 304 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جنایات عمدی نسبت به نابالغ (چکیده)
8 - درنگی بر معیارهای تشخیص عسر و حرج (چکیده)
9 - The Validity of Electronic Contracts from the Perspective of Iranian Law and Imamia Jurisprudence (چکیده)
10 - اخلاق مناظره در فضای اسلامی با تأکید بر شیوه مناظرت حضرت رضا (ع) با علمای ادیان مختلف (چکیده)
11 - حمایت از روش های کسب و کار در حقوق تطبیقی (بررسی رویکرد نظام های حقوق آمریکا، هند، ژاپن، فقه امامیه، ایران و موافقت نامه تریپس) (چکیده)
12 - تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا) (چکیده)
13 - نگرش دادرسان در خصوص کاربرد ساز و کارهای ترمیمی نسبت به اطفال بزهکار (چکیده)
14 - شطرنج با تکیه بر نظر امام خمینی (ره) (چکیده)
15 - واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع (چکیده)
16 - ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی (چکیده)