بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: قربانعلی رسام


موارد یافت شده: 36

1 - Effect of short-term salinity on photosynthesis and ion relations in two sugar beet cultivars (چکیده)
2 - Prioritizing Effective Factors on Development of Medicinal Plants Cultivation using Analytic Hierarchy Process (Case study: North Khorasan Province, Iran) (چکیده)
3 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
4 - بررسی تأثیر اسید هیومیک بر عملکرد و صفات کیفی چغندرقند (چکیده)
5 - واکنش چغندر قند به محلول پاشی عناصر ریز مغذی (چکیده)
6 - ارزیابی مدلهای رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه زنی به دما در عدس (Lens culinaris Medik) (چکیده)
7 - Prioritizing of effective factors on development of medicinal plants cultivation using the analytic network process (چکیده)
8 - Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensis (چکیده)
9 - ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک (چکیده)
10 - Recreation Carrying Capacity Estimations to Support Forest Park Management (Case Study: Telar Forest Park, Ghaemshahr, Iran) (چکیده)
11 - بررسی اثرات زیست محیطی و مصرف انرژی در نظام‌های تولید برنج (چکیده)
12 - آنالیز جریان انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع برنج شمال شرق ایران (چکیده)
13 - مروری بر استفاده نارنج (Citrus aurantium) در درمان بیماری‌ها (چکیده)
14 - تناسب اراضی برای جنگلکاری پده (Populus euphratica) به روش ارزیابی چند معیاره ( MCE ) (چکیده)
15 - بررسی مصرف انرژی در نظام نیمه سنتی و نیمه مکانیزه برنج در مرحله کاشت (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
16 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی در دو علف هرز توق و بنگ دانه (چکیده)
17 - ساخت مدلی ساده برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد سویا (چکیده)
18 - Respones of Soil Macrofauna to Variation of Land Use System, Crop Type and Crop Management (چکیده)
19 - واکنش جامعه ماکروفون خاک به تغییر در مدیریت زراعی و نوع محصول در منطقه شیروان (چکیده)
20 - پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان (چکیده)
21 - ارزیابی تنوع ماکروفون خاک در واکنش به تغییر محیط کشاورزی (چکیده)
22 - بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان (چکیده)
23 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه انیسون (چکیده)
24 - تقابل نظام های تولید بذر و تنوع ژنتیکی (چکیده)
25 - اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی (چکیده)
26 - تاثیر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس (چکیده)
27 - تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی و ویژگی های رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis )و بادرشبو (Dracocephalum moldavica ) (چکیده)
28 - تاثیر تنش خشکی بر صفات ریشه و اندام هوایی گیاه داوریی زوفا (Hyssopus officinalis) (چکیده)
29 - Impact of crop management on weed species diversity and community composition of winter wheat fields in Iran (چکیده)
30 - ارزیابی تأثیر کیفیت زیستگاه بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم (چکیده)
31 - تاثیر عوامل زراعی و خصوصیات خاک بر تنوع و ترکیب جامعه علف هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) در شهرستان جاجرم (چکیده)
32 - Accordance of indigenous agriculture with plant diversity in agroecosystems (چکیده)
33 - Effects of Different Levels of Nitrogen and Phosphorous Fertilizers on Yield Quantity and Quality of Matricaria recutita (چکیده)
34 - انقراض گونه های گیاهی، تهدید جدی تنوع زیستی در بوم نظامهای طبیعی(مطالعه موردی، فلور دارویی منطقه شیروان) (چکیده)
35 - تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) (چکیده)
36 - تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان (چکیده)