بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abolghasem Naghibi


موارد یافت شده: 75

1 - Genotyping of human cystic echinococcosis in Northeastern Iran (چکیده)
2 - A Molecular and Serological Study on Visceral Leishmaniasis in Asymptomatic Stray Dogs in Mashhad ,Iran (چکیده)
3 - Morphological and Molecular (28S rDNA) characterization of Dactylogyrus spp. in Cyprinus carpio and Ctenopharyngodon idella in Mashhad, Iran (چکیده)
4 - Necrotic ulcerative dermatitis due to simultaneous infections of Malassezia and Microsporum gallinae in a pigeon (Columba livia domestica) (چکیده)
5 - Molecular detection of Toxoplasma gondii infection in aborted fetuses in sheep in Khorasan Razavi province,Iran (چکیده)
6 - Molecular identification of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Northeastern Iran (چکیده)
7 - Genetic identification of cattle hydatid cyst isolates from northeast and southwest Iran (چکیده)
8 - ضایعات اولسراتیو و نکروتیک پوست ناشی از عفونت های همزمان مالاسزیا و میکروسپوروم گالینه در کبوتر خانگی ( Columba Livia domestica) (چکیده)
9 - A study of visceral leishmaniasis in owned dogs with dermal lesions in Mashhad area, Khorasan Razavi province (چکیده)
10 - Isolation and Genotyping of Toxoplasma gondii Strains in Ovine Aborted Fetuses in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
11 - Genotyping of Echinococcus granulosus from goats and sheep indicating G7 genotype in goats in the Northeast of Iran (چکیده)
12 - Molecular detection of equine piroplasms in donkeys (Equus asinus) in North Khorasan province, Iran (چکیده)
13 - Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC): A useful tool to study expression analysis of molecular markers of Inflammation in human and animal (چکیده)
14 - Molecular characterization of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Mashhad (چکیده)
15 - Molecular characterization of Echinococcus isolates in cattle slaughtered in Mashhad and Ahvaz (چکیده)
16 - Cutaneous leishmaniasis in the patients refered to medical laboratories in Mashhad, Iran (چکیده)
17 - بررسی مورفولوژیکی و مولکولی (ITS1)کیست های هیداتید گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه بجنورد (چکیده)
18 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
19 - تعیین گونه انگلهای عامل لیشمانیازیس جلدی با روش مولکولی،در شهرستان مشهد (چکیده)
20 - Molecular detection of Babesia spp in sheep and vector ticks inthe North Khorasan province, Iran (چکیده)
21 - مقایسه حضور تک یاخته‌های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR (چکیده)
22 - Seroprevalence of Babesia caballi Infection in Horses in the North Khorasan Province of (چکیده)
23 - Epidemiological study of hydatidosis in the dromedaries (Camelus dromedarius) of different regions of Iran (چکیده)
24 - بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در گوساله های شیری شهرستان مشهد (چکیده)
25 - Molecular and serological detection of Theileria equi and Babesiacaballi infection in horses and ixodid ticks in Irani (چکیده)
26 - Prevalence and Molecular Identification of Cryptosporidium Spp in Pre-Weaned Dairy Calves in Mashhad Area,Province, Iran Khorasan Razavi. (چکیده)
27 - تیلریا و بابزیا در گاوهای به ظاهر سالم در سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، نیمه کوهستانی و خزری با روش PCR (چکیده)
28 - Molecular genotyping of Echinococcus granulosus from dromedaries (Camelus dromedarius) in eastern Iran (چکیده)
29 - An epidemiological survey on intestinal helminths of stray dogs in Mashhad, North-east of Iran (چکیده)
30 - بررسی آلودگی با تیلریا اکویی و بایزیا کابالی در تک سمی های استان خراسان شمالی (چکیده)
31 - بررسی مرفولوژی و مولکولی (ناحیه ITS2 )گونه های داکتیلوژیروس ماهی ( Cyprinus carpio) و (Ctenopharyngodon idella) در شهرستان مشهد (چکیده)
32 - بررسی میزان فراوانی کرمهای روده ای در سگهای ولگرد شهرستان مشهد (چکیده)
33 - بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی (چکیده)
34 - بررسی سرولوژیک ابتلا به پیر پلاسموزیس در اسب های نژاد ترکمن (چکیده)
35 - Molecular identification of Echinococcos granulosus strains from Camelus dromedarius in eastern half of Iran (چکیده)
36 - Innovative DNA isolation from Taeniidae´s eggs for coprodiagnosis of Echinococcus spp. by PCR (چکیده)
37 - A serological study of Leishmania infantum in dogs of Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
38 - Identification of Dactylogyrus spp. and other parasites of common carp in norheast in Iran (چکیده)
39 - Copro-DNA test for diagnosis of canine echinococcosis (چکیده)
40 - The effects of hydatid fluid antigens of Echinococcos granulosus on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
41 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش quantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
42 - Hydatid cysts versus ovine innate immunity: can antigens from fertile protoscoleces alter sensor molecules in immune cells (چکیده)
43 - اپیدمیولوژی هیداتیدوزیس در شترهای یک کوهانه مناطق مختلف ایران (چکیده)
44 - A Case-Control Study of Association between Diarrhea in Newborn Calves and Infection with Rotavirus and Coronavirus in Some Industrial Dairy Herds of Mashhad Area, Iran in 2008 (چکیده)
45 - مطالعه شیوع انگلهای گوارشی و خونی شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتارگاه مشهد (چکیده)
46 - بررسی سرولوِژی لیشمانیوز احشایی در سگ های خانگی، گله و ولگرد شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی (چکیده)
47 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس جدا شده از ماهیان کپور پرورشی شهرستان مشهد (چکیده)
48 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس در ماهی کپور علفخوار شهرستان مشهد (چکیده)
49 - The comparative morphology of Marshallagia marshalli and ostertagia occidentalis(Nematoda,Strongylida,Trichostrongylidea) by scnning electron microscopy (چکیده)
50 - مطالعه مقایسه ای ریخت شناسی مارشالاژیا مارشالی و اوسترتاژیا اکسیدنتالیس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی (چکیده)
51 - مطالعه میزان شیوع و ضایعات آسیب شناسی انگل های دستگاه گوارش شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتار گاه مشهد (چکیده)
52 - Use of Somatic and Excretory- Secretory Antigens of Fasciola hepatica in Diagnosis of Sheep by ELISA (چکیده)
53 - A study on gastrointestinal helminths of camels in Mashhad abattoir, Iran (چکیده)
54 - مطالعه مورد- شاهدی جهت شناسایی عوامل بیماریزای روده ای مرتبط با اسهال گوساله های نوزاد در برخی از گاوداری های صنعتی شیری مشهد (چکیده)
55 - استفاده از آنتی ژنهای پیکری و ترشحی فاسیولاهپاتیکا در تشخیص بیماری فاسیولوز در گوسفند با روش الایزا (چکیده)
56 - Prevalence of Cryptosporium spp. infection in some dairy herds of Mashhad(Iran) and its association with diarrhea in newborn calves (چکیده)
57 - بررسی مقدماتی شیوع کربپتوسپوریدیوم در جوندگان وحشی استان خراسان (چکیده)
58 - Prevalence of Cryptosporidium and Eimeria infections in dromedary (Camelus dromedarius) in abattoir of Mashhad, Iran (چکیده)
59 - Prevalence of cryptosporidium infection in camels of slaghture house in Mashhad area (چکیده)
60 - A SURVEY ON ANTIBODY RESPONSE AGAINST HYDATID FLUID, PROTOSCOLEX AND WHOLE BODY OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS ANTIGENS BY ELISA (چکیده)
61 - مطالعه فراوانی انگلهای کرمی دستگاه گوارش شتر در کشتارگاه مشهد (چکیده)
62 - بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی نئوسپورایی در تعدادی از گاوهای نژاد هلشتاین در شهرستان مشهد (چکیده)
63 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
64 - Immunization of rabbits against Hyalomma anatolicum anatolicum tick using antigen derived from whole tick and gut extract (چکیده)
65 - An epidemiological study on babesia infection in smmal ruminants in Mashhad suburb area, Provinc (چکیده)
66 - Immunization of cattle against H.a.anatolicum tick using gut extract (چکیده)
67 - Immunization of lambs against infection with Echinucoccus Granulosus using protoscolices and hydatid fluid antigens (چکیده)
68 - An epidemiological study on Anaplasma infection in cattle, sheep, and goats in Mashhad suburb, Khora (چکیده)
69 - شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط (چکیده)
70 - مقايسه بيولوژي و مورفوبيولوژي انواع پلوروسركوئيدهاي مشاهده شده در محوطه بطني ماهي (چکیده)
71 - بررسي انگلهاي خارجي و كرمهاي دستگاه گوارش جوندگان در استان خراسان (چکیده)
72 - بررسي درمانگاهي، انگل شناسي و هيستوپاتولوژي ليشمانيوز سگ در يك كانون آلوده در شهرستان مشهد (چکیده)
73 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
74 - Trials to Induce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Fluid Antigen or Whole Body Antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)
75 - Protective Immunity in Mice with Whole Body of Echinococcus granulosus (چکیده)