بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azita Farashi


موارد یافت شده: 65

1 - Development of a framework to predict the effects of climate change on birds (چکیده)
2 - Predicting the invasion risk of non-native reptiles as pets in the Middle East (چکیده)
3 - Predicting the potential habitat of Russian-Olive (Elaeagnus angustifolia) in urban landscapes (چکیده)
4 - آیا ویروس کرونا (کووید 19) می‌تواند تجارت حیات‌وحش را به چالش بکشد ؟! (چکیده)
5 - ارزیابی سلامت رودخانه‎ کارده با استفاده از شاخص‌های زیستی و جوامع ماکروبنتوز (چکیده)
6 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه ی جرد ایرانی (Meriones persicus) به عنوان مخزن بیماری سالک در ایران (چکیده)
7 - مدل‌سازی مطلوبیت زیست‌گاه غاز خاکستری در ایران (چکیده)
8 - Simulating the state of jungle cat (Felis chaus Schreber, 1777) using cross-impact analysis in Sistan, Iran (چکیده)
9 - Assessing climate change risks to the geographical distribution of grass species (چکیده)
10 - ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پازن (Capra aegagrus Erxleben ۱۷۷۷) با استفاده از روش رگرسیون منطقی (چکیده)
11 - بررسی مقدماتی وضعیت بیماری سالک در ایران (چکیده)
12 - استفاده از مدل های توزیع برای پیش بینی بیماری های واگیردار (چکیده)
13 - بررسی پارامترهای محیطی اثرگذار بر انتخاب زیستگاه غاز خاکستری (Anser anser) در ایران با استفاده از روش آنتروپی بیشینه (چکیده)
14 - بررسی پارامترهای زیست محیطی موثر بر انتخاب زیستگاه غاز پیشانی سفید (Anser albifrons) با استفاده از روش آنتروپی بیشینه (چکیده)
15 - همپوشانی زیستگاه پلنگ ایرانی با زیستگاه ‏گوسفند وحشی و بز وحشی در ایران (چکیده)
16 - معرفی گونه های گیاهی کم نهاده برای استفاده در فضای سبز (منطقه مورد مطالعه: شرق ایران شامل خراسان و سیستان و بلوچستان) (چکیده)
17 - مدلسازی گونه گز پرشاخه (Ledeb., 1829 Tamarix ramosissima) در فضای سبز شهری با استفاده از بسته Biomod2 در نرم افزار R و بر اساس اقلیم محلی حال و آینده ایران (چکیده)
18 - استفاده از مدل‏های مطلوبیت زیستگاه برای بررسی اثرات تغییر ‏اقلیم بر گونه‏ های جانوری (چکیده)
19 - اثر تغییر اقلیم بر حیات وحش (چکیده)
20 - Predicting potential sites of nine drought-tolerant native plant species in urban regions (چکیده)
21 - پیش بینی استقرار پایدار زنبق صحرایی (Iris songarica) در منظر شهرهای استان خراسان (چکیده)
22 - Water resource selection of large mammals for water resources planning (چکیده)
23 - Landscape connectivity for mammalian megafauna along the Iran-Turkmenistan-Afghanistan borderland (چکیده)
24 - Conservation of Pleske's Racerunner (Eremias pleskei) in a Changing Climate (چکیده)
25 - وضعیت کیفیت آب رودخانه کارده با استفاده از شاخص NSF WQI (چکیده)
26 - بررسی سلامت اکوسیستم با استفاده از شاخص یکپارچگی زیستی (B-IBI) (مطالعه موردی: رودخانه کارده ) (چکیده)
27 - Niche modelling of the potential distribution of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus during summer and winter in Iran, to identify gaps in protected area coverage (چکیده)
28 - Migratory waterfowls as indicators to assess the protection efficiency in Iran (چکیده)
29 - پیش‌بینی احتمال حضور گونه زرده بر (Vormela peregusna) در استان خراسان رضوی با استفاده از روش MaxEnt (چکیده)
30 - Persian leopard's (Panthera pardus saxicolor) unnatural mortality factors analysis in Iran (چکیده)
31 - Identifying Key Habitats to Conserve the Threatened Brown Bear in Northern Iran (چکیده)
32 - Effects of models and spatial resolutions on the species distribution model performance (چکیده)
33 - Evaluation of the role of the national parks for Persian leopard (Panther pardus saxicolor, Pocock 1927) habitat conservation (case study: Tandooreh National Park, Iran) (چکیده)
34 - Modeling of habitat suitability of Asiatic black bear (Ursus thibetanus gedrosianus) in Iran in future (چکیده)
35 - مدلسازی احتمال حضور گونه بومی و کم نهاده انجیر در فضای سبز شهرهای خراسان بزرگ (چکیده)
36 - مدیریت راهبردی اکوتوریسم در منطقه زشک (چکیده)
37 - مدلسازی زیستگاه گونه کل و بز (Capra aegagrus) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
38 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه قوچ و میش اوریال (Ovis vignei) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
39 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز وحشی (Capra aegagrus) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در استان خراسان رضوی (چکیده)
40 - مدلسازی زیستگاه قوچ و میش اوریال (Ovis orientalis vignei) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در خراسان رضوی (چکیده)
41 - Identifying biodiversity hotspots for threatened mammal species in Iran (چکیده)
42 - Habitat suitability of Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) in Iran in future (چکیده)
43 - مقایسه زیستگاه¬های مطلوب گوسفند وحشی اوریال و بز وحشی، با استفاده از متغیرهای طبیعی در خراسان رضوی (چکیده)
44 - مدل¬سازی زیستگاه قوچ و میش ارمنی در ایران (چکیده)
45 - Biodiversity hotspots and conservation gaps in Iran (چکیده)
46 - Predicting range expansion of Invasive Raccoons in Northern Iran Using GARP and ENFA Models at Two Different Scales (چکیده)
47 - Habitat requirements of the Black Woodpecker, Dryocopus martius, in Hyrcanian forests, Iran (Aves: Picidae ) (چکیده)
48 - حساسیت ماکروبنتوزها به آلودگی و نقش آن ها در ارزیابی سلامت اکوسیستم های آبی (چکیده)
49 - ارزیابی سلامت رودخانه ها با استفاده از شاخص های زیستی (چکیده)
50 - Predicting the potential invasive range of raccoon in the world (چکیده)
51 - A Model to Predict Dispersion of the Alien Nutria, Myocastor coypus Molina, 1782 (Rodentia), in Northern Iran (چکیده)
52 - Exploring Contents of Lead and Cadmium in Tissues of Fat Dormouse Glis glis (Linnaeus, 1766) (Rodentia: Gliridae) for Use in Monitoring of Environmental Pollutants in the Southern Caspian Coast Forests, Iran (چکیده)
53 - Land Use and Land Cover Change in Protected Areas: Using Remote Sensing to Survey Suitable Habitats of Brown BearUrsus arctos (چکیده)
54 - Predicting invasion risk of raccoon Procyon lotor in Iran using environmental niche models (چکیده)
55 - Identifying preservation zone using multi–criteria decision analysis (چکیده)
56 - تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه زرینگل با استفاده از روش‌های هیدرولیکی (چکیده)
57 - ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌ هیدرولیکی محیط خیس شده (چکیده)
58 - بررسی تأثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعه پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه‏ داران (چکیده)
59 - انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقال ماهی کور ایرانی (Iranocypris typhlops)، (چکیده)
60 - مروری بر مدلسازی زیستگاه به عنوان ابزاری برای مدیریت زیستگاه های حیات وحش (چکیده)
61 - Modeling the spread of invasive nutrias (Myocastor coypus) over Iran (چکیده)
62 - زون بندی حفاطتی پارک ملی کلاه قاضی با رویکرد ارزیابی چند منظوره (چکیده)
63 - Plankton composition and environmental parameters in the habitat of the Iranian cave barb (Iranocypris typhlops) in Iran (چکیده)
64 - Reassessment of the Taxonomic Position of Iranocypris typhlops Bruun and Kaiser, 1944 (Actinopterygii: Cyprinidae) (چکیده)
65 - مفهوم قلمروهای مقیاس در مطالعات مدل سازی زیستگاه گونه های حیات وحش با تکیه بر مفاهیم سیمای سرزمین (چکیده)