بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Babak KHoramian Toosi


موارد یافت شده: 77

1 - Phenotypic and Genotypic Characterization of Colistin Resistance in Escherichia coli Isolated from Bovine Mastitis (چکیده)
2 - Novel treatments for bovine mastitis using nanomaterials; a systematic review (چکیده)
3 - Comparison of the effects of tylosin and tilmicosin as a systemic treatment of dry Holstein cows (چکیده)
4 - Estimation of gestational age using ultrasonography in Baluchi sheep (چکیده)
5 - Genotypic and phenotypic diversity of Prototheca spp. recovered from bovine mastitis in terms of antimicrobial resistance and biofilm formation ability (چکیده)
6 - Prevalence of Prototheca and Fungal Contamination of Bulk Milk Tank of Industrial Dairy Cattle Herds in Iran (چکیده)
7 - Effects of subcutaneous progesterone injection on ewes as a short-time estrus synchronization protocol: A preliminary study (چکیده)
8 - Molecular typing of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis and poultry based on PCR-RFLP of Spa gene (چکیده)
9 - Comparison of the effects of tylosin and tilmicosin as a systemic treatment of dry Holstein cows (چکیده)
10 - Isolation and evaluation of the efficacy of bacteriophages against multidrug-resistant (MDR), methicillin-resistant (MRSA) and biofilm-producing strains of Staphylococcus aureus recovered from bovine mastitis (چکیده)
11 - Impact and Mitigation of Heat Stress for Mastitis Control (چکیده)
12 - بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) حامل انواع ژن mec در جدایه‌های مسبب ورم پستان تحت بالینی گاو (چکیده)
13 - Phenotypic and genotypic determination of β-lactamase-producing Escherichia coli strains isolated from raw milk and clinical mastitis samples, Mashhad, Iran (چکیده)
14 - Methicillin and vancomycin resistant isolates of Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis recovered from bovine mastitis (چکیده)
15 - Evaluation of resistance to fluoroquinolones and determination of mutations in gyrA and parC genes in Escherichia coli isolated from raw milk of dairy cows with coliform mastitis in Khorasan Razavi province Iran (چکیده)
16 - Monitoring udder health status using somatic cell counts in Holstein dairy herds located in north east of Iran and effectiveness of 10-point mastitis control program (چکیده)
17 - جداسازی و بررسی کارایی باکتریوفاژهای جدا شده از فاضلاب علیه استافیلوکوکوس اورئوس های دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی (MDR )و مولّد بیوفیلم مسبب ورم پستان گاوی (چکیده)
18 - The relationship of metabolic parameters and milk acute-phase protein with the outcome of treatment of Staphylococcus aureus subclinical mastitis in dairy cows (چکیده)
19 - تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR (چکیده)
20 - شناسایی ملکولی گونه های کلامیدیا در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشه (چکیده)
21 - ارزیابی دقت تشخیص ورم پستان تحت بالینی با استفاده از نوارهای تشخیص لاکتات دهیدروژناز (چکیده)
22 - Milk metabolites, proteins and oxidative stress markers in dairy cows suffering from Staphylococcus aureus subclinical mastitis with or without spontaneous cure (چکیده)
23 - Evaluation of MexAB-OprM efflux pump and determination of antimicrobial susceptibility in Pseudomonas aeruginosa human and veterinary isolates (چکیده)
24 - بررسی مقایسه ی کارآیی دو روش تجویز عمقی و استاندارد داخل پستانی سفتیوفور در درمان ورم پستان های بالینی (چکیده)
25 - بررسی مقدماتی توانمندی نوار پروژسترون گاوی (Rapid P4) در سنجش نیمه کمی پروژسترون در فاز فولیکولی سگ ماده (چکیده)
26 - مروری بر اثر جهش ژن های gyrA و parC بر مقاومت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی (چکیده)
27 - prevalence of three siderophore....... (چکیده)
28 - A Comparison of phylogenetic groups between mastitis causing strains of Escherichia coli and fecal isolates (چکیده)
29 - Development of three multiplex-PCR assays for virulence profiling of different iron acquisition systems in Escherichia coli (چکیده)
30 - High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
31 - Evaluating the effectiveness of two bovine mastitis vaccines and their influences on oxidant and antioxidant capacities of milk (چکیده)
32 - Investigation of antibiotic susceptibility and methicillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from subclinical mastitis in cattle in Mashhad (چکیده)
33 - بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
34 - Diagnostic accuracy of milk oxidation markers for detection of subclinical mastitis in early lactation dairy cows (چکیده)
35 - بررسی ارتباط بین حضور حضور باکتریها، درصد نوتروفیلهای رحم و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری تا 180 روز پس از زایش (چکیده)
36 - Different scenarios for udder health management during dry period in dairy cattle (چکیده)
37 - اختلال در آسایش، زمینه ساز اورام پستان در گاوهای شیری (چکیده)
38 - Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis (چکیده)
39 - بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها (چکیده)
40 - High Prevalence of Prototheca spp. in Milk Samples from Cows Suffering from Mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
41 - Survey on prevalence rate of fungal and algal species in dairy cows with clinical and subclinical mastitis (چکیده)
42 - Evaluation of Mastitis Impact on Lameness and Digital Lesions in Dairy Cows (چکیده)
43 - Detection of Mycoplasma bovis in bulk tank milk samples by nested PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
44 - Staphylococcal subclinical mastitis in dromedary dairy camel (چکیده)
45 - Detection of mexA and mexB efflux genes in multi drug resistant isolates of pseudomonas aeruginosa by multiplex PCR (چکیده)
46 - Comparison of antibiotic resistance patterns of Pseudomonas aeruginosa in human and bovne isolates (چکیده)
47 - The investigation on the relationship between dairy cow hygiene scores and intramammary infections (چکیده)
48 - Evaluating the effectiveness of two mastitis vaccines in a dairy farm in Mashhad, Iran (چکیده)
49 - A high prevalence of tylosin resistance among Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis (چکیده)
50 - Blood energy metabolites and lipid profile in cattle with clinical and subclinical (چکیده)
51 - Evaluating the Effectiveness of Two Mastitis Vaccines in a Dairy Farm in Mashhad (چکیده)
52 - Selection and use of teat disinfectants (چکیده)
53 - Prevalence of high-level gentamicin-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in an Iranian hospital (چکیده)
54 - ارزیابی روش FRAP (قدرت آنتی اکسیدانی/قدرت احیا آهن) جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی (چکیده)
55 - مقایسه ظرفیت اکسیدانی شیر در نمونه های سالم و نمونه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی (چکیده)
56 - Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance patterns of Escherichia coli strains isolated from Bovine Mastitis (چکیده)
57 - Therapeutic effects of a combined antibiotic-enzyme treatment on subclinical mastitis in lactating dairy cows (چکیده)
58 - Comparison of virulence factors and capsular types of Streptococcus agalactiae isolated from human and bovine infections (چکیده)
59 - Comparison of virulence factors and biofilm formation among Staphylococcus aureus strains isolated from human and bovine infections (چکیده)
60 - Ultrasonography of the supramammary lymph nodes for diagnosis of bovine chronic subclinical mastitis (چکیده)
61 - Ultrasonographic Evaluation of the Normal Supramammary Lymph Node in Saanen Goats (چکیده)
62 - ارزیابی اولتراسونوگرافی عقده های لنفاوی فوق پستانی در گله بزهای شیری سانن و ارتباط آن با وقوع ورم پستان (چکیده)
63 - بررسی ارتباط بین امتیاز بهداشتی انتهای کارتیه با میزان رخداد ورم پستان در گله های شیری (چکیده)
64 - تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از دامداری های اطراف تهران با روش spaA تایپینگ (چکیده)
65 - Effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and Progesterone on Conception Rates in Repeat Breeder Dairy Cows (چکیده)
66 - Comparison of Pregnancy Rates Between Cosynch 64 with Conventional Ovsynch and Heatsynch in Lactating Dairy Cows (چکیده)
67 - Effect of intracervical infusion of prostaglandin F2α and prostaglandin E2 on dilation of cervix in ewes with Ringwomb (چکیده)
68 - Comparison of the effects of fixed timed insemination and natural mating on the sex ratio of offspring in Ewes (چکیده)
69 - Evaluation of the biofilm-forming ability of Staphylococcus aureus isolates from bovine mastitis in Iran (چکیده)
70 - Time-kill study and synergistic activity of cell-wall inhibitor antibiotics in combination with gentamicin against Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium (چکیده)
71 - Multiple-locus variable number of tandem repeats (VNTR) fingerprinting (MLVF) and antibacterial resistance profiles of extended spectrum beta lactamase (ESBL) producing Pseudomonas aeruginosa among burnt patients in Tehran (چکیده)
72 - Multiple-Locus Variable Number of Tandem Repeats Fingerprinting (MLVF) and Virulence Factor Analysis of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus SCCmec Type III (چکیده)
73 - A high prevalence of mupirocin and macrolide resistance determinant among Staphylococcus aureus strains isolated from burnt patients. (چکیده)
74 - Molecular analysis and antimicrobial susceptibility of methicillin resistant Staphylococcus aureus in one of the hospitals of Tehran University of Medical Sciences: high prevalence of sequence type 239 (ST239) cloneSITY OF MEDICAL SCIENCES: HIGH PREVALENCE OF SEQUENCE TYPE 239 (ST239) CLONE (چکیده)
75 - Evaluation of biofilm production and characterization of genes encoding type III secretion system among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients (چکیده)
76 - Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from raw milk of bovine subclinical mastitis in Tehran and Mashhad (چکیده)
77 - Comparison of the effects of gonadotropin-releasing hormone, human chorionic gonadotropin or progesterone on pregnancy per artificial insemination in repeat-breeder dairy cows (چکیده)