بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Sadoghi Yazdi


موارد یافت شده: 199

1 - ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
2 - ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF) (چکیده)
3 - Crowd analysis using Bayesian Risk Kernel Density Estimation (چکیده)
4 - Sparse Bayesian approach for metric learning in latent space (چکیده)
5 - Multi-Target State Estimation Using Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
6 - Metric Selection for GPU Kernel Classification (چکیده)
7 - Event reconstruction using temporal pattern of file system modification (چکیده)
8 - Robust Diffusion LMS over Adaptive Networks (چکیده)
9 - RELF: Robust Regression Extended with Ensemble Loss Function (چکیده)
10 - طبقه بند خودسازمانده هندسی مبتنی بر یادگیری فعال برای نهانکاوی در محیط ویدئو با صرف حداقل برچسب (چکیده)
11 - مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه (چکیده)
12 - Collaborative linear dynamical system identification by scarce relevant/irrelevant observations (چکیده)
13 - Fuzzy Relevance Feedback in the Semantic Image Retrieval (چکیده)
14 - Incorporating Nonparametric Knowledge to the Least Mean Square Adaptive Filter (چکیده)
15 - Emotional maps based on social networks data to analyze cities emotional structure and measure their emotional similarity (چکیده)
16 - Robust Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map (چکیده)
17 - Sparse Online Feature Maps (چکیده)
18 - Kalman Filter Reinforced by Least Mean Square for Systems with Unknown Inputs (چکیده)
19 - ENHANCING PERFORMANCE OF GRAPHICS PROCESSING UNITS THROUGH BETTER SCHEDULING OF CONCURRENT KERNELS (چکیده)
20 - Bayesian filter based on the wisdom of crowds (چکیده)
21 - Sparse Bayesian similarity learning based on posterior distribution of data (چکیده)
22 - Universal Approximation by Using the Correntropy Objective Function (چکیده)
23 - Improving Signal Subspace Identification Using Weighted Graph Structure of Data (چکیده)
24 - Hierarchical Cooperation of Experts in Learning from Crowds (چکیده)
25 - Fuzzy Constraints Linear Discriminant Analysis (چکیده)
26 - efficient landcover segmentation using meta fusion (چکیده)
27 - Introducing Prior Knowledge for a Hybrid Accident Prediction Model (چکیده)
28 - Non-stationary concept of accident prediction (چکیده)
29 - Semi-supervised GSOM integrated with extreme learning machine (چکیده)
30 - فیلتر ذره ای با مدل مشاهده مبتنی بر فیلتر وفقی کرنلی (چکیده)
31 - آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه (چکیده)
32 - رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
33 - بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک (چکیده)
34 - شبکه نیمه ناظر خودسازمانده پویا مبتنی بر یادگیری حداکثری (چکیده)
35 - نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت (چکیده)
36 - Kalman filtering based on the maximum correntropy criterion in the presence of non-Gaussian noise (چکیده)
37 - Activity Recognition In Smart Home Using Weighted Dempster - Shafer Theory (چکیده)
38 - A PSO Tuning Approach for Lip Detection on Color Images (چکیده)
39 - Robust Support Vector Machines with Low Test Time (چکیده)
40 - Label denoising based on Bayesian aggregation (چکیده)
41 - Discernible visualization of high dimensional data using label information (چکیده)
42 - ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی گرا (چکیده)
43 - حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری (چکیده)
44 - شناسایی داده‏های پَرت رگرسیونی در حوزه طیف (چکیده)
45 - یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری (چکیده)
46 - طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل (چکیده)
47 - IRAHC: Instance Reduction Algorithm using Hyperrectangle Clustering (چکیده)
48 - Anomaly Detection and Foresight Response Strategy for Wireless Sensor Networks (چکیده)
49 - Constrained Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map (چکیده)
50 - Constraint excluded classifier (چکیده)
51 - Class imbalance handling using wrapper-based random oversampling (چکیده)
52 - SVBO: Support Vector-Based Oversampling for handling class imbalance in k-NN (چکیده)
53 - LMIRA: Large Margin Instance Reduction Algorithm (چکیده)
54 - Constrained classifier: a novel approach to nonlinear classification (چکیده)
55 - Large symmetric margin instance selection algorithm (چکیده)
56 - Fuzzy Min–Max Neural Network for Learning a Classifier with Symmetric Margin (چکیده)
57 - Hierarchical tree clustering of fuzzy number (چکیده)
58 - GLR-Entropy Model for ECG Arrhythmia Detection (چکیده)
59 - Robust support vector machine-trained fuzzy system (چکیده)
60 - A recursive algorithm for optimizing differentiation (چکیده)
61 - Comment on ”Robustness and Regularization of Support Vector Machines” by H. Xu et al. (Journal of Machine Learning Research, vol. 10, pp. 1485-1510, 2009) (چکیده)
62 - Ensemble of online neural networks for non-stationary and imbalanced data streams (چکیده)
63 - Recursive least square perceptron model for non-stationary and imbalanced data stream classification (چکیده)
64 - Classification of fuzzy data based on the support vector machines (چکیده)
65 - A Novel Neuron in Kernel Domain (چکیده)
66 - طبقه بند تک کلاسه گرانش گرای مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
67 - پیشگوی آگاه از مشخصات فیزیکی برای مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای (چکیده)
68 - Online discriminative component analysis feature extraction from stream data with domain knowledge (چکیده)
69 - Incremental Constrained Discriminant Component Analysis (چکیده)
70 - Data Ranking in Semi-Supervised Learning (چکیده)
71 - Initial Free Self-Organizing Map by Aggregation (چکیده)
72 - Prediction of Elastic Modulus of Concrete Using Support Vector Committee Method (چکیده)
73 - Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques (چکیده)
74 - Robust DERIVATIVE Operator into Gradient Based SIGNAL Processing (چکیده)
75 - JDL Fusion Model for ECG Arrhythmia Detection (چکیده)
76 - Vector Fuzzy C-means (چکیده)
77 - Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means (چکیده)
78 - Gravitation based classification (چکیده)
79 - Quasi Support Vector Data Description (QSVDD) (چکیده)
80 - Multi Branch Decision Tree: A New Splitting Criterion (چکیده)
81 - Online cost-sensitive neural network classifiers for non-stationary and imbalanced data streams (چکیده)
82 - Calibration of Soil Model Parameters Using Particle Swarm Optimization (چکیده)
83 - Comment on ‘‘Support vector machine for classification based on fuzzy training data’’ by A.-B. Ji, J.-H. Pang, H.-J. Qiu [Expert Systems with Applications 37 (2010) 3495–3498] (چکیده)
84 - Prediction of liquefaction potential based on CPT up-sampling (چکیده)
85 - FCM-Fuzzy Rule Base: A new Rule Extraction Mechanism (چکیده)
86 - Edge/Corner Programming (چکیده)
87 - Eigenvector Selection in Spectral Clustering using Tabu Search (چکیده)
88 - ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته (چکیده)
89 - Making Diversity Enhancement Based on Multiple Classifier System by Weight Tuning (چکیده)
90 - DDC: distance-based decision classifier (چکیده)
91 - Computing Trust Resultant using Intervals (چکیده)
92 - Support Vector Regression with Fuzzy Target Output (چکیده)
93 - Fuzzy Support Vector Regression (چکیده)
94 - Support Vector Data Description by Using Hyper-ellipse Instead of Hyper-sphere (چکیده)
95 - Gait Recognition Based on Invariant Leg Classification Using a Neuro-Fuzzy Algorithm as the Fusion Method (چکیده)
96 - Feature Selection in Spectral Clustering (چکیده)
97 - Relaxed constraints support vector machine (چکیده)
98 - An extension to fuzzy support vector data description-FSVDD (چکیده)
99 - Creating and measuring diversity in multiple classifier systems using support vector data description (چکیده)
100 - Kernel Machine Based Fourier Series (چکیده)
101 - Ordinary differential equations solution in kernel space (چکیده)
102 - Nonlinear Regression Model of a Human Hand Volume: A Nondestructive Method (چکیده)
103 - تبدیل فضای جدید مبتنی بر زیرخوشه ها در خوشه بندی طیفی (چکیده)
104 - خوشه بندی طیفی با انتخاب بردارهای ویژگی kernel PCA (چکیده)
105 - A target-based color space for sea target detection (چکیده)
106 - Correlation based splitting criterionin multi branch decision tree (چکیده)
107 - Unsupervised kernel least mean square algorithm for solving ordinary differential equations (چکیده)
108 - A general insight into the effect of neuron structure on classification (چکیده)
109 - Model-based fuzzy c-shells clustering (چکیده)
110 - Classification of Imprecise Data Using Interval Fisher Discriminator (چکیده)
111 - SIP HEADER BASED FEATURE EXTRACTION FOR SPIT ATTACKS IN A COMPREHENSIVE ANTI-SPIT FRAMEWORK (چکیده)
112 - Extended Decision Template Presentation for Combining Classifiers (چکیده)
113 - ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست (چکیده)
114 - معرفی ساختار جدیدی از درخت تصمیم و استفاده از آن به همراه کلاسترینگ (FCM) برای تولید قوانین فازی (چکیده)
115 - فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها (چکیده)
116 - روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه بندها (چکیده)
117 - بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی (چکیده)
118 - ترکیب بردارهای ویژه در حوزه KPCA به منظور خوشه بندی داده ها (چکیده)
119 - Background Estimation In Kernel Space (چکیده)
120 - Relaxed constraints support vector machines for noisy data (چکیده)
121 - Constraint Learning Using Adaptive Neural-Fuzzy Inference System (چکیده)
122 - A Novel Approach in Video Scene Background Estimation (چکیده)
123 - Shell fitting space for classification (چکیده)
124 - Least mean square algorithm tuned by fuzzy c-mean for impulsive noise suppression of gray-level images (چکیده)
125 - An Empirical Modeling of Companies Using Support Vector Data Description (چکیده)
126 - A Semantic Feedback Framework for Image Retrival (چکیده)
127 - Kernel Least Mean Square Features For HMM-Based Signal Recognition (چکیده)
128 - Active noise cancellation of variable frequency narrow band noise using mixture of RLS and LMS algorithms (چکیده)
129 - Curve fitting space for classification (چکیده)
130 - SVM-based Relevance Feedback for semantic video retrieval (چکیده)
131 - Fuzzy cost support vector regression on the fuzzy samples (چکیده)
132 - Neuro-fuzzy based constraint programming (چکیده)
133 - Intrusion Detection by Ellipsoid Boundary (چکیده)
134 - Learning of Relevance Feedback Using a Novel Kernel Based Neural Network (چکیده)
135 - Linear and Quadratic PSO Based Color Space Conversion for Sea Target Detection (چکیده)
136 - A New Hierarchical Clustering Algorithm on Fuzzy Data (FHCA) (چکیده)
137 - Emphatic Constraints Support Vector Machine (چکیده)
138 - Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multi-class Classification (چکیده)
139 - Improved DAG SVM: A New Method for Multi-Class SVM Classification (چکیده)
140 - Parallel Implementation of Eye Detection Algorithm on Color Facial Images (چکیده)
141 - A new modeling algorithm – Normalized Kernel Least Mean Square (چکیده)
142 - An Eigenspace-Based Approach for Human Fall Detection using Integrated (چکیده)
143 - Fuzzy Complex System of Linear Equations Applied to Circuit Analysis (چکیده)
144 - SURFACE EFFECT CORRECTION OF MOISTURE DETERMINATION BY NEUTRON PROBE USING PSO TECHNIQUE AND MCNP (چکیده)
145 - Best Clustering Around the Color Images (چکیده)
146 - Farsi and Arabic document images lossy compression based on the mixed raster content model (چکیده)
147 - A Novel Forgetting Factor Recursive Least Square Algorithm Applied to the Human Motion Analysis (چکیده)
148 - MODIFIED ADAPTIVE CENTER EIGHTED MEDIAN FILTER FOR UPPRESSINGIMPULSIVE NOISE IN IMAGES (چکیده)
149 - Intelligent Arrhythmia Detection using Genetic Algorithm and Emphatic SVM-ESVM (چکیده)
150 - ECG Arrhythmia Classification with Support Vector Machines and Genetic Algorithm (چکیده)
151 - Fisher over Fuzzy Samples (چکیده)
152 - Fuzzy Bayesian Classification of LR Fuzzy Numbers (چکیده)
153 - A New Regressor for Bandwidth Calculation of a Rectangular Microstrip Antenna (چکیده)
154 - Fuzzy Linkage: A New Hierarchical Clustering Fuzzy Algorithm (چکیده)
155 - Intrusion Detection by New Data Description Method (چکیده)
156 - Ellipse Support Vector Data Description (چکیده)
157 - A New Support Vector Data Description with Fuzzy Constraints (چکیده)
158 - Designing Kernel Scheme for Classifiers Fusion (چکیده)
159 - A fair routing protocol using generic utility based approach in Wireless Sensor Networks (چکیده)
160 - Fuzzy Temperature Control in a Batch Polymerization Reactor Using ANFIS Method (چکیده)
161 - Fuzzy Image Segmentation Using Human Interaction (چکیده)
162 - The Wheatstone Bridge-based Analog Adaptive Filter With Application In Echo Cancellation (چکیده)
163 - Particle Swarm Optimization-Based Rectangular Microstrip Antenna Designing (چکیده)
164 - 1D chaincode pattern matching for compression of Bi-level printed farsi and arabic textual images (چکیده)
165 - Unsupervised Adaptive Neural Fuzzy Inference System For Solving Differential Equations (چکیده)
166 - A recurrent neural network-based method for training probabilistic Support Vector Machine (چکیده)
167 - A Hierarchical Possibilistic Clustering (چکیده)
168 - Volume Measurement of Human Hand by Using Digital Image Sequences (چکیده)
169 - ارائه روشی مبتنی بر محتوای ترکیبی (چکیده)
170 - Vehicle Type Recognition Using Probabilistic Constraint Support Vector Machine (چکیده)
171 - Semantic Fuzzy Image Segmentation Using Human Interaction (چکیده)
172 - Gait Recognition Based on Human Leg Gesture Classification (چکیده)
173 - Creating New Color Space Using Convex Constraint Programming Applied to Skin Color Detection (چکیده)
174 - A Numerical Approach Based on Neuro-Fuzzy Systems for Obtaining Functional Inverse (چکیده)
175 - A Novel Unsupervised Neuro-Fuzzy System Applied to Circuit Analysis (چکیده)
176 - A NEURAL NETWORK MODEL FOR SOLVING STOCHASTIC FUZZY MULTIOBJECTIVE LINEAR FRACTIONAL PROGRAMS (چکیده)
177 - An Eigenspace-Based Approach for Human Fall Detection using Integrated Time Motion Image and Neural Network (چکیده)
178 - Tracking by a New Type of Nonlinear Adaptive Filter (چکیده)
179 - Adaptive Data Reusing Normalized Least Mean Square Algorithm Based on Control of Error (چکیده)
180 - A Mouth Detection Approach Based on PSO Rule Mining on Color Images (چکیده)
181 - تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف (چکیده)
182 - روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت (چکیده)
183 - A New Quantized Input RLS, QI-RLS, Algorithm (چکیده)
184 - Quantum Corrections in the Drift-Diffusion Model (چکیده)
185 - Fuzzy Cost Support Vector Regression (چکیده)
186 - Using pattern matching for tiling and packing problems (چکیده)
187 - A lossy/lossless compression method for printed typeset bi-level text images based on improved pattern matching (چکیده)
188 - Eigenvalue spread criteria in the particle swarm optimization algorithm for solving of constraint parametric problems (چکیده)
189 - Fuzzy Circuit Analysis (چکیده)
190 - Car tracking by quantised input LMS, QX-LMS algorithm in traffic scenes (چکیده)
191 - Pedestrian tracking using single camera with new extended Kalman filter (چکیده)
192 - An improved pattern matching technique for lossy/lossless compression of binary printed Farsi and Arabic textual images (چکیده)
193 - Clipped Input RLS Applied to Vehicle Tracking (چکیده)
194 - Modified Clipped LMS Algorithm (چکیده)
195 - Duct Modelling Using the Generalized RBF Neural Network for Active Cancellation of Variable Frequency Narrow Band Noise (چکیده)
196 - Eigenvalue spread criteria in the particle swarm Eigenvalue spread criteria in the particle swarm parametric problems (چکیده)
197 - The probabilistic constraints in the support vector machine (چکیده)
198 - A Short Term and Long Term Learning Based on Fuzzy Transaction Repository and Feature Re-Weighting (چکیده)
199 - An Eignspace-Based Approach for Human Fall Detection Using Integrated Time Motion Image and Multi-class Support Vector Machine (چکیده)