بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Sadoghi Yazdi


موارد یافت شده: 239

1 - Robust hybrid learning approach for adaptive neuro-fuzzy inference systems (چکیده)
2 - Correntropy-Based Constructive One Hidden Layer Neural Network (چکیده)
3 - Task weighting based on particle filter in deep multi-task learning with a view to uncertainty and performance (چکیده)
4 - ListMAP: Listwise learning to rank as maximum a posteriori estimation (چکیده)
5 - Robust classification via clipping-based kernel recursive least lncosh of error (چکیده)
6 - Edge preserving range image smoothing using hybrid locally kernel-based weighted least square (چکیده)
7 - Management of the optimizer's curse concept in single-task diffusion networks (چکیده)
8 - Diffusion-based Kalman iterative thresholding for compressed sampling recovery over network (چکیده)
9 - Bayesian framework selection for hyperspectral image denoising (چکیده)
10 - Cloning detection scheme based on linear and curvature scale space with new false positive removal filters (چکیده)
11 - Density-oriented linear discriminant analysis (چکیده)
12 - Robustness of convolutional neural network models in hyperspectral noisy datasets with loss functions (چکیده)
13 - Sparsity‐aware support vector data description reinforced by expectation maximization (چکیده)
14 - Prepare for the Worst, Hope for the Best: Active Robust Learning On Distributions (چکیده)
15 - Modified-mean-shift-based noisy label detection for hyperspectral image classification (چکیده)
16 - Hyperspectral Image Denoising via Clustering-Based Latent Variable in Variational Bayesian Framework (چکیده)
17 - استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی (چکیده)
18 - Situation Assessment-Augmented Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
19 - MVDF-RSC: Multi-view data fusion via robust spectral clustering for geo-tagged image tagging (چکیده)
20 - Image annotation based on multi-view robust spectral clustering (چکیده)
21 - طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها (چکیده)
22 - Convergence behavior of diffusion stochastic gradient descent algorithm (چکیده)
23 - Diversity-based diffusion robust RLS using adaptive forgetting factor (چکیده)
24 - Robust sentiment fusion on distribution of news (چکیده)
25 - Combination of loss functions for deep text classification (چکیده)
26 - Probabilistic Kalman filter for moving object tracking (چکیده)
27 - Minimum variance based-Bayes Combination for prediction of soil properties on Vis-NIR reflectance spectroscopy (چکیده)
28 - Identifying crisis-related informative tweets using learning on distributions (چکیده)
29 - A drift aware adaptive method based on minimum uncertainty for anomaly detection in social networking (چکیده)
30 - A kernel least mean square algorithm for fuzzy differential equations and its application in earth’s energy balance model and climate (چکیده)
31 - Convergence and performance analysis of kernel regularized robust recursive least squares (چکیده)
32 - الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده (چکیده)
33 - Vehicle tracking with Kalman filter using online situation assessment (چکیده)
34 - Toward optimum fuzzy support vector machines using error distribution (چکیده)
35 - شرح نگاری خودکار تصویر با روش چرخش بلاک اصلی (چکیده)
36 - Analysis of robust recursive least squares: Convergence and tracking (چکیده)
37 - cCUDA: Effective Co-Scheduling of Concurrent Kernels on GPUs (چکیده)
38 - Functional gradient approach to probabilistic minimax active learning (چکیده)
39 - ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
40 - ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF) (چکیده)
41 - شناسایی خودکار مکان مورد توجه به کمک توزیع غیر پارامتری مبتنی بر ریسک بیزی (چکیده)
42 - Crowd analysis using Bayesian Risk Kernel Density Estimation (چکیده)
43 - Sparse Bayesian approach for metric learning in latent space (چکیده)
44 - Multi-Target State Estimation Using Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
45 - Metric Selection for GPU Kernel Classification (چکیده)
46 - Event reconstruction using temporal pattern of file system modification (چکیده)
47 - Robust Diffusion LMS over Adaptive Networks (چکیده)
48 - relf: robust regression extended with ensemble loss function (چکیده)
49 - طبقه بند خودسازمانده هندسی مبتنی بر یادگیری فعال برای نهانکاوی در محیط ویدئو با صرف حداقل برچسب (چکیده)
50 - مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه (چکیده)
51 - Collaborative linear dynamical system identification by scarce relevant/irrelevant observations (چکیده)
52 - Fuzzy Relevance Feedback in the Semantic Image Retrieval (چکیده)
53 - Incorporating Nonparametric Knowledge to the Least Mean Square Adaptive Filter (چکیده)
54 - Emotional maps based on social networks data to analyze cities emotional structure and measure their emotional similarity (چکیده)
55 - Robust Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map (چکیده)
56 - Sparse online feature maps (چکیده)
57 - Kalman Filter Reinforced by Least Mean Square for Systems with Unknown Inputs (چکیده)
58 - ENHANCING PERFORMANCE OF GRAPHICS PROCESSING UNITS THROUGH BETTER SCHEDULING OF CONCURRENT KERNELS (چکیده)
59 - Bayesian filter based on the wisdom of crowds (چکیده)
60 - Sparse Bayesian similarity learning based on posterior distribution of data (چکیده)
61 - Universal Approximation by Using the Correntropy Objective Function (چکیده)
62 - Improving Signal Subspace Identification Using Weighted Graph Structure of Data (چکیده)
63 - Hierarchical Cooperation of Experts in Learning from Crowds (چکیده)
64 - Fuzzy Constraints Linear Discriminant Analysis (چکیده)
65 - efficient landcover segmentation using meta fusion (چکیده)
66 - Introducing prior knowledge for a hybrid accident prediction model (چکیده)
67 - Non-stationary concept of accident prediction (چکیده)
68 - Semi-supervised GSOM integrated with extreme learning machine (چکیده)
69 - فیلتر ذره ای با مدل مشاهده مبتنی بر فیلتر وفقی کرنلی (چکیده)
70 - آنالیز حس اسناد فارسی با طراحی حوزه تبدیل بهینه (چکیده)
71 - رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
72 - بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک (چکیده)
73 - شبکه نیمه ناظر خودسازمانده پویا مبتنی بر یادگیری حداکثری (چکیده)
74 - نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت (چکیده)
75 - Kalman filtering based on the maximum correntropy criterion in the presence of non-Gaussian noise (چکیده)
76 - Activity Recognition In Smart Home Using Weighted Dempster - Shafer Theory (چکیده)
77 - A PSO Tuning Approach for Lip Detection on Color Images (چکیده)
78 - Robust Support Vector Machines with Low Test Time (چکیده)
79 - Label denoising based on Bayesian aggregation (چکیده)
80 - Discernible visualization of high dimensional data using label information (چکیده)
81 - ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی گرا (چکیده)
82 - حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری (چکیده)
83 - شناسایی داده‏های پَرت رگرسیونی در حوزه طیف (چکیده)
84 - یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری (چکیده)
85 - طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل (چکیده)
86 - IRAHC: Instance Reduction Algorithm using Hyperrectangle Clustering (چکیده)
87 - Anomaly detection and foresight response strategy for wireless sensor networks (چکیده)
88 - Constrained Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map (چکیده)
89 - Constraint excluded classifier (چکیده)
90 - Class imbalance handling using wrapper-based random oversampling (چکیده)
91 - SVBO: Support Vector-Based Oversampling for handling class imbalance in k-NN (چکیده)
92 - LMIRA: Large Margin Instance Reduction Algorithm (چکیده)
93 - Constrained classifier: a novel approach to nonlinear classification (چکیده)
94 - Large symmetric margin instance selection algorithm (چکیده)
95 - Fuzzy Min–Max Neural Network for Learning a Classifier with Symmetric Margin (چکیده)
96 - Hierarchical tree clustering of fuzzy number (چکیده)
97 - GLR-Entropy Model for ECG Arrhythmia Detection (چکیده)
98 - Robust support vector machine-trained fuzzy system (چکیده)
99 - A recursive algorithm for optimizing differentiation (چکیده)
100 - Comment on ”Robustness and Regularization of Support Vector Machines” by H. Xu et al. (Journal of Machine Learning Research, vol. 10, pp. 1485-1510, 2009) (چکیده)
101 - Ensemble of online neural networks for non-stationary and imbalanced data streams (چکیده)
102 - Online neural network model for non-stationary and imbalanced data stream classification (چکیده)
103 - Recursive least square perceptron model for non-stationary and imbalanced data stream classification (چکیده)
104 - Classification of fuzzy data based on the support vector machines (چکیده)
105 - A Novel Neuron in Kernel Domain (چکیده)
106 - طبقه بند تک کلاسه گرانش گرای مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
107 - پیشگوی آگاه از مشخصات فیزیکی برای مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای (چکیده)
108 - Online discriminative component analysis feature extraction from stream data with domain knowledge (چکیده)
109 - Incremental Constrained Discriminant Component Analysis (چکیده)
110 - Data Ranking in Semi-Supervised Learning (چکیده)
111 - Initial Free Self-Organizing Map by Aggregation (چکیده)
112 - Prediction of Elastic Modulus of Concrete Using Support Vector Committee Method (چکیده)
113 - Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques (چکیده)
114 - Robust DERIVATIVE Operator into Gradient Based SIGNAL Processing (چکیده)
115 - JDL Fusion Model for ECG Arrhythmia Detection (چکیده)
116 - Vector Fuzzy C-means (چکیده)
117 - Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means (چکیده)
118 - Gravitation based classification (چکیده)
119 - Quasi Support Vector Data Description (QSVDD) (چکیده)
120 - Multi Branch Decision Tree: A New Splitting Criterion (چکیده)
121 - Online cost-sensitive neural network classifiers for non-stationary and imbalanced data streams (چکیده)
122 - Calibration of Soil Model Parameters Using Particle Swarm Optimization (چکیده)
123 - Comment on ‘‘Support vector machine for classification based on fuzzy training data’’ by A.-B. Ji, J.-H. Pang, H.-J. Qiu [Expert Systems with Applications 37 (2010) 3495–3498] (چکیده)
124 - Prediction of liquefaction potential based on CPT up-sampling (چکیده)
125 - FCM-Fuzzy Rule Base: A new Rule Extraction Mechanism (چکیده)
126 - Edge/Corner Programming (چکیده)
127 - Eigenvector Selection in Spectral Clustering using Tabu Search (چکیده)
128 - ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته (چکیده)
129 - Making Diversity Enhancement Based on Multiple Classifier System by Weight Tuning (چکیده)
130 - DDC: distance-based decision classifier (چکیده)
131 - Computing Trust Resultant using Intervals (چکیده)
132 - Support Vector Regression with Fuzzy Target Output (چکیده)
133 - Fuzzy Support Vector Regression (چکیده)
134 - Support Vector Data Description by Using Hyper-ellipse Instead of Hyper-sphere (چکیده)
135 - Gait Recognition Based on Invariant Leg Classification Using a Neuro-Fuzzy Algorithm as the Fusion Method (چکیده)
136 - Feature Selection in Spectral Clustering (چکیده)
137 - Relaxed constraints support vector machine (چکیده)
138 - An extension to fuzzy support vector data description-FSVDD (چکیده)
139 - Creating and measuring diversity in multiple classifier systems using support vector data description (چکیده)
140 - Kernel Machine Based Fourier Series (چکیده)
141 - Ordinary differential equations solution in kernel space (چکیده)
142 - Nonlinear Regression Model of a Human Hand Volume: A Nondestructive Method (چکیده)
143 - تبدیل فضای جدید مبتنی بر زیرخوشه ها در خوشه بندی طیفی (چکیده)
144 - خوشه بندی طیفی با انتخاب بردارهای ویژگی kernel PCA (چکیده)
145 - A target-based color space for sea target detection (چکیده)
146 - Correlation based splitting criterionin multi branch decision tree (چکیده)
147 - Unsupervised kernel least mean square algorithm for solving ordinary differential equations (چکیده)
148 - A general insight into the effect of neuron structure on classification (چکیده)
149 - Model-based fuzzy c-shells clustering (چکیده)
150 - Classification of imprecise data using interval Fisher discriminator (چکیده)
151 - SIP HEADER BASED FEATURE EXTRACTION FOR SPIT ATTACKS IN A COMPREHENSIVE ANTI-SPIT FRAMEWORK (چکیده)
152 - Extended decision template presentation for combining classifiers (چکیده)
153 - ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست (چکیده)
154 - معرفی ساختار جدیدی از درخت تصمیم و استفاده از آن به همراه کلاسترینگ (FCM) برای تولید قوانین فازی (چکیده)
155 - فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها (چکیده)
156 - روشی جدید بر مبنای SVDD و DT برای تلفیق طبقه بندها (چکیده)
157 - بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی (چکیده)
158 - ترکیب بردارهای ویژه در حوزه KPCA به منظور خوشه بندی داده ها (چکیده)
159 - BACKGROUND ESTIMATION IN KERNEL SPACE (چکیده)
160 - Relaxed constraints support vector machines for noisy data (چکیده)
161 - Constraint learning using adaptive neural‐fuzzy inference system (چکیده)
162 - A Novel Approach in Video Scene Background Estimation (چکیده)
163 - Shell fitting space for classification (چکیده)
164 - Least mean square algorithm tuned by fuzzy c-mean for impulsive noise suppression of gray-level images (چکیده)
165 - An Empirical Modeling of Companies Using Support Vector Data Description (چکیده)
166 - A Semantic Feedback Framework for Image Retrival (چکیده)
167 - Kernel Least Mean Square Features For HMM-Based Signal Recognition (چکیده)
168 - Active noise cancellation of variable frequency narrow band noise using mixture of RLS and LMS algorithms (چکیده)
169 - Curve fitting space for classification (چکیده)
170 - SVM-based Relevance Feedback for semantic video retrieval (چکیده)
171 - Fuzzy cost support vector regression on the fuzzy samples (چکیده)
172 - Neuro-fuzzy based constraint programming (چکیده)
173 - Intrusion Detection by Ellipsoid Boundary (چکیده)
174 - Learning of Relevance Feedback Using a Novel Kernel Based Neural Network (چکیده)
175 - Linear and Quadratic PSO Based Color Space Conversion for Sea Target Detection (چکیده)
176 - A New Hierarchical Clustering Algorithm on Fuzzy Data (FHCA) (چکیده)
177 - Emphatic Constraints Support Vector Machine (چکیده)
178 - Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multi-class Classification (چکیده)
179 - Improved DAG SVM: A New Method for Multi-Class SVM Classification (چکیده)
180 - Parallel Implementation of Eye Detection Algorithm on Color Facial Images (چکیده)
181 - A new modeling algorithm – Normalized Kernel Least Mean Square (چکیده)
182 - An Eigenspace-Based Approach for Human Fall Detection using Integrated (چکیده)
183 - Fuzzy Complex System of Linear Equations Applied to Circuit Analysis (چکیده)
184 - SURFACE EFFECT CORRECTION OF MOISTURE DETERMINATION BY NEUTRON PROBE USING PSO TECHNIQUE AND MCNP (چکیده)
185 - Best Clustering Around the Color Images (چکیده)
186 - Farsi and Arabic document images lossy compression based on the mixed raster content model (چکیده)
187 - A Novel Forgetting Factor Recursive Least Square Algorithm Applied to the Human Motion Analysis (چکیده)
188 - MODIFIED ADAPTIVE CENTER EIGHTED MEDIAN FILTER FOR UPPRESSINGIMPULSIVE NOISE IN IMAGES (چکیده)
189 - Intelligent Arrhythmia Detection using Genetic Algorithm and Emphatic SVM-ESVM (چکیده)
190 - ECG Arrhythmia Classification with Support Vector Machines and Genetic Algorithm (چکیده)
191 - Fisher over Fuzzy Samples (چکیده)
192 - Fuzzy Bayesian Classification of LR Fuzzy Numbers (چکیده)
193 - A New Regressor for Bandwidth Calculation of a Rectangular Microstrip Antenna (چکیده)
194 - Fuzzy Linkage: A New Hierarchical Clustering Fuzzy Algorithm (چکیده)
195 - Intrusion Detection by New Data Description Method (چکیده)
196 - Ellipse Support Vector Data Description (چکیده)
197 - A New Support Vector Data Description with Fuzzy Constraints (چکیده)
198 - Designing Kernel Scheme for Classifiers Fusion (چکیده)
199 - A fair routing protocol using generic utility based approach in Wireless Sensor Networks (چکیده)
200 - Fuzzy Temperature Control in a Batch Polymerization Reactor Using ANFIS Method (چکیده)
201 - Fuzzy Image Segmentation Using Human Interaction (چکیده)
202 - The Wheatstone bridge-based analog adaptive filter with application in echo cancellation (چکیده)
203 - Particle Swarm Optimization-Based Rectangular Microstrip Antenna Designing (چکیده)
204 - 1D chaincode pattern matching for compression of Bi-level printed farsi and arabic textual images (چکیده)
205 - Unsupervised Adaptive Neural Fuzzy Inference System For Solving Differential Equations (چکیده)
206 - A recurrent neural network-based method for training probabilistic Support Vector Machine (چکیده)
207 - A Hierarchical Possibilistic Clustering (چکیده)
208 - Volume Measurement of Human Hand by Using Digital Image Sequences (چکیده)
209 - ارائه روشی مبتنی بر محتوای ترکیبی (چکیده)
210 - Vehicle Type Recognition Using Probabilistic Constraint Support Vector Machine (چکیده)
211 - Semantic Fuzzy Image Segmentation Using Human Interaction (چکیده)
212 - Gait Recognition Based on Human Leg Gesture Classification (چکیده)
213 - Creating New Color Space Using Convex Constraint Programming Applied to Skin Color Detection (چکیده)
214 - A Numerical Approach Based on Neuro-Fuzzy Systems for Obtaining Functional Inverse (چکیده)
215 - A Novel Unsupervised Neuro-Fuzzy System Applied to Circuit Analysis (چکیده)
216 - A NEURAL NETWORK MODEL FOR SOLVING STOCHASTIC FUZZY MULTIOBJECTIVE LINEAR FRACTIONAL PROGRAMS (چکیده)
217 - An Eigenspace-Based Approach for Human Fall Detection using Integrated Time Motion Image and Neural Network (چکیده)
218 - Tracking by a New Type of Nonlinear Adaptive Filter (چکیده)
219 - Adaptive Data Reusing Normalized Least Mean Square Algorithm Based on Control of Error (چکیده)
220 - A Mouth Detection Approach Based on PSO Rule Mining on Color Images (چکیده)
221 - تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف (چکیده)
222 - روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت (چکیده)
223 - A New Quantized Input RLS, QI-RLS, Algorithm (چکیده)
224 - Quantum Corrections in the Drift-Diffusion Model (چکیده)
225 - Fuzzy Cost Support Vector Regression (چکیده)
226 - Using pattern matching for tiling and packing problems (چکیده)
227 - A lossy/lossless compression method for printed typeset bi-level text images based on improved pattern matching (چکیده)
228 - Eigenvalue spread criteria in the particle swarm optimization algorithm for solving of constraint parametric problems (چکیده)
229 - Fuzzy Circuit Analysis (چکیده)
230 - Car tracking by quantised input LMS, QX-LMS algorithm in traffic scenes (چکیده)
231 - Pedestrian tracking using single camera with new extended Kalman filter (چکیده)
232 - An improved pattern matching technique for lossy/lossless compression of binary printed Farsi and Arabic textual images (چکیده)
233 - Clipped Input RLS Applied to Vehicle Tracking (چکیده)
234 - Modified Clipped LMS Algorithm (چکیده)
235 - Duct Modelling Using the Generalized RBF Neural Network for Active Cancellation of Variable Frequency Narrow Band Noise (چکیده)
236 - Eigenvalue spread criteria in the particle swarm Eigenvalue spread criteria in the particle swarm parametric problems (چکیده)
237 - The probabilistic constraints in the support vector machine (چکیده)
238 - A Short Term and Long Term Learning Based on Fuzzy Transaction Repository and Feature Re-Weighting (چکیده)
239 - An Eignspace-Based Approach for Human Fall Detection Using Integrated Time Motion Image and Multi-class Support Vector Machine (چکیده)