بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamideh Ghodrati Azadi


موارد یافت شده: 66

1 - Protective effect of betaine against gentamicin-induced renal toxicity in mice: a biochemical and histopathological study (چکیده)
2 - Ameliorative Effects of Caffeic Acid Against Arsenic-Induced Testicular Injury in Mice (چکیده)
3 - بررسی اثرات تعدیل کنندگی کافئیک اسید بر تغییرات هورمونی ناشی از مسمومیت با آرسنیک در بیضه موش سوری (چکیده)
4 - اثر محافظتی کافئیک اسیدبر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش سوری تیمارشده با آرسنیک (چکیده)
5 - stem cells and their role in the treatment of breast cancer (چکیده)
6 - Evaluation of Protective Effects of Caffeic Acid against Arsenic-Induced Oxidative Damage in Testis of Mice (چکیده)
7 - Evaluation of protective effects of caffeic acid against arsenic-induced damage in kidney of mice (چکیده)
8 - بررسی برون تنی فعالیت برخی از گیاهان بومی ایران بر روی پروتوتکاهای جدا شده از موارد ورم پستان گاو (چکیده)
9 - اثرعصاره اسپیرولینا پلاتنسیس ( Spirulina platensis ) پرورش یافته ایران بر میکروسپوروم کنیس (چکیده)
10 - بررسی اثرات جلبک سبز اسپیرولینا بر روی عفونت های قارچی پوستی (چکیده)
11 - Comparison of Adiponectin Level in Women with Breast Cancer with Healthy Women (چکیده)
12 - Histomorphogenesis of pancreas in ostrich embryo (Struthio camelus) (چکیده)
13 - Effects of dietary vitamin C supplementation on some oxidative status biomarkers in erythrocytes of common carp ( Cyprinus carpio ) (چکیده)
14 - بررسی اثر تجویز خوراکی پودر کنسانتره جلبک اسپیرولینای پلتنسیس پرورش یافته ایران بر گلوکز و هموگلوبین گلیکوزیله خون در بیماران دیابتی نوع دو در مشهد (چکیده)
15 - Effect of dietary supplementation of garlic and vitamin E on lipid and protein oxidation in common carp meat during different storage times (چکیده)
16 - cancer stem cell as one of the most important causes of cancer metastasis (چکیده)
17 - stem cells and their role in the treatment of breast cancer (چکیده)
18 - normal stem cells and cancer stem cells as a target for cancer treatment (چکیده)
19 - Enzymatic activity of liver in ostrich embryo (struthio camelus) (چکیده)
20 - The evaluation of antidiabetic effect of nurtured spirulina platensis extract on streptozotocin induced diabets male albino wistar rats (چکیده)
21 - مروری بر متاستاز و سلول های بنیادی سرطان (چکیده)
22 - بررسی میزان بیان CD44 به عنوان نشانگر سلول های بنیادی سرطانی در نمونه های بافتی مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم با روش ایمونوهیستوشیمی (چکیده)
23 - بررسی میزان آدیپونکتین در زنان مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با زنان سالم در مشهد (چکیده)
24 - Spirulina platensis Protects the liver Against the Oxidative Imbalance Promoted by Type 2 Diabetes in wistar rats (چکیده)
25 - Role of Spirulina platensis in the control of oxidative stress in the heart of DM2 rats (چکیده)
26 - Evaluation of the antioxidant activities of Spirulina platensis in kidney of streptozotocin (STZ) induced diabetic rats (چکیده)
27 - Spirulina platensis and metformin improve antioxidant status in the brain of streptozotocin (STZ) induced diabetic rats (چکیده)
28 - مطالعه مقذماتی تاثیر کنسانتره اسپیرولینا پلتنسیس (Spirulina platensis ) پرورش یافته ایرانی بر پروفایل لیپیذی رت های نر دیابتی شذه با استرپتوزوتوسین (چکیده)
29 - ارزیابی اثر ضد دیابتی کنسانتره اسپیرولینای پرورش یافته ایرانی در موش های صحرایی نر دیابتی شده با تزریق استرپتوزوسین (چکیده)
30 - Pro-oxidant- Antioxidant Balance (PAB) in Rheumatoid Arthritis and its Relationship to Disease Activity. (چکیده)
31 - مقایسه تاثیر خوراکی پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین (چکیده)
32 - Evaluation of antifungal activity of hydroalcoholic extracts of Citrullus colocynthis fruit (چکیده)
33 - تاثیر عصاره هیدروالکلی موسیر بر برخی از فاکتور های بیوشیمیایی سرم پس از مصرف جنتامایسین در موش سوری (چکیده)
34 - بررسی اثرات ترمیمی عصاره گیاه موسیر(allium hirtifulim) بر بافت پانکراس رت های نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین (چکیده)
35 - تاثیر عصاره گیاه موسیرAllium hirtifolim ) ( بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه موش های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین (چکیده)
36 - تاثیر عصاره گیاه موسیر بر روی گلوکز، وزن و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در رت های دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین (چکیده)
37 - مقایسه تاثیر پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین (چکیده)
38 - بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامین E در پیشگیری از پراکسیداسیون لیپیدی گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) در زمان‌های مختلف نگهداری (چکیده)
39 - تاثیر نوع ماده ضد انعقاد بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی کپور ( Cyprinus carpio ) در مقایسه با مقادیر مشابه آن در سرم (چکیده)
40 - تاثیر عصاره موسیر بر فاکتور های بیوشیمیایی سرم درپی مصرف جنتامایسین در موش سوری (چکیده)
41 - مطالعه هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی اثر موسیر(Allium hirtiofolium) و فنی توئین سدیم بر التیام ضایعه جلدی در ماهی کپور (Cyprinus carpio ) (چکیده)
42 - تاثیر ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی گیاه جغجغه در مقایسه با عصاره خالص این گیاه بر مسمومیت با زهر مار جعفری ایران در موش سوری (چکیده)
43 - Comparative evaluation of the antifungal activity of Borage (Borago officinalis) and Camellia sinesis (Green tea) leaves against various Aspergillus and Candida strains (چکیده)
44 - Effects of dietary melatonin supplementation on some blood oxidative status biomarkers and biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
45 - The Use of Natural Biopolymer of Chitosan as Biodegradable Beads for Local Antibiotic Delivery: Release Studies (چکیده)
46 - Evaluation of the antifungal Activity of Green tea on candida and Aspergillus species (چکیده)
47 - اندازه گیری میزان پروتئین تخم مرغ و رابطه آن با سن مرغ های تخم گذار وزن تخم مرغ و وزن زرده در تعدادی از گله های تخمگذار مشهد (چکیده)
48 - serum biochemical parameters of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
49 - Antifungal activity of the citrullus colocynthis hydroalalcholic extract (چکیده)
50 - The Relation between some biochemical parameters by balancing pro-oxidant Antioxidant in Rheumatoid Arthritis Disease (چکیده)
51 - Macroscopic evaluation of wound healing activity of the Persian shallot, Allium hirtifolium in rat (چکیده)
52 - Evaluation of Allium hirtifolium effects on wound healing In rainbow trout( oncorhynchus mykiss) (چکیده)
53 - بررسی اثر اسید اسکوربیک بر تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
54 - Evalution of Melatonin effects on some biochemical parameters in rainbow trout (oncorhynchus mykiss) (چکیده)
55 - Effect of Intramammary Injection of Nigella Sativa on Somatic Cell Count and Staphylococcus Aureus Count in Holstein Cows with S. aureus Subclinical Mastitis (چکیده)
56 - ارزیابی ماکروسکوپیک عصاره موسیر ( Allium hirtifolium ) بر روند ترمیم زخم در رت (چکیده)
57 - مقایسه اثرات عصاره موسیر Allium hirtifolium جمعیت همدان و اصفهان بر روی سلولهای L929 و Hela (چکیده)
58 - Comparison of Two Regimens of Nigella sativa Extract for Treatment Subclinical Mastitis Caused by Staphylococcus aureus (چکیده)
59 - Investigation the Substitution Capability of Oilseeds in Cropping Pattern (چکیده)
60 - Allium hirtifolium (Iranian Shallot) as a Anticancer (چکیده)
61 - Effects of Allium hirtifolium (Iranian shallot) and its allicin on microtubule and cancer cell lines (چکیده)
62 - Antitumor activity of Allium hirtifolium(Iranian Shallot) and Allicin: microtubule-interaction properties and effects on cancer cell lines (چکیده)
63 - Antiproliferative activity of chloroformic extract of Persian Shallot, Allium hirtifolium, on tumor cell lines (چکیده)
64 - بررسي غلظت و خلوص بعضي از فرآورده هاي تجاري انروفلاكساسين به روش hplc (چکیده)
65 - اندازه گيري كلسترل تخم مرغ و رابطه آن با سن مرغ هاي تخمگذار- وزن تخم مرغ و وزن زرده در تعدادي از گله (چکیده)
66 - بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره سياهدانه (چکیده)