بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmoud Naghibzadeh


موارد یافت شده: 166

1 - Task replication to improve the reliability of running workflows on the cloud (چکیده)
2 - Developing an ultra-efficient microsatellite discoverer to find structural differences between SARS-CoV-1 and Covid-19 (چکیده)
3 - Simple and Efficient Pattern Matching Algorithms for Biological Sequences (چکیده)
4 - Alpha influenza virus infiltration prediction using virus-human protein–protein interaction network (چکیده)
5 - Fairness-Aware Energy Efficient Scheduling on Heterogeneous Multi-Core Processors (چکیده)
6 - Comparison of analytical and ML-based models for predicting CPU–GPU data transfer time (چکیده)
7 - cCUDA: Effective Co-Scheduling of Concurrent Kernels on GPUs (چکیده)
8 - Cost-driven workflow scheduling on the cloud with deadline and reliability constraints (چکیده)
9 - Hybrid scheduling to enhance reliability of real-time tasks running on reconfigurable devices (چکیده)
10 - Semi-partitioned Scheduling Hard Real-timePeriodic DAGs in Multicores (چکیده)
11 - Protein-Protein Interaction Networks Alignment using Mathematical Model Approximation (چکیده)
12 - Metric Selection for GPU Kernel Classification (چکیده)
13 - Semi-Federated Scheduling of Multiple Periodic Real-Time DAGs of Non-Preemptable Tasks (چکیده)
14 - Fast Motif Discovery Using a New Motif Extension Algorithm (چکیده)
15 - Enhancement of Protein β-sheet Topology Prediction using Maximum Weight Disjoint Path Cover (چکیده)
16 - BetaDL: A protein beta-sheet predictor utilizing a deep learning model and independent set solution (چکیده)
17 - Fair multiple-workflow scheduling with different quality-of-service goals (چکیده)
18 - Distributed unequal clustering algorithm in large-scale wireless sensor networks using fuzzy logic (چکیده)
19 - Handling startling circumstances with IRM scheduler of real-time systems (چکیده)
20 - A decomposition-based reliability and makespan optimization technique for hardware task graphs (چکیده)
21 - Scheduling Hybrid Workflows Using Extended Look-Ahead Approach in Utility Grid (چکیده)
22 - ENHANCING PERFORMANCE OF GRAPHICS PROCESSING UNITS THROUGH BETTER SCHEDULING OF CONCURRENT KERNELS (چکیده)
23 - Protein’s Number of Beta-Sheets Prediction using Structural Features (چکیده)
24 - Deadline Constrained Load Balancing Level Based Workflow Scheduling for Cost Optimization (چکیده)
25 - Distributed Clustering-Task Scheduling for Wireless Sensor Networks Using Dynamic Hyper Round Policy (چکیده)
26 - Hierarchical Clustering-task Scheduling Policy in Cluster-based Wireless Sensor Networks (چکیده)
27 - Protein b-sheet prediction using an efficient dynamic programming algorithm (چکیده)
28 - INDEX: Incremental depth extension approach for protein–protein interaction networks alignment (چکیده)
29 - BetaCon: Protein β-sheet Prediction Using Consensus of Predicted Superior Conformations (چکیده)
30 - Fuzzy-Based Clustering-Task Scheduling for Lifetime Enhancement in Wireless Sensor Networks (چکیده)
31 - Reliability and Makespan Optimization of Hardware Task Graphs in Partially Reconfigurable Platforms (چکیده)
32 - Inconsistency Repair to Improve the Performace of Ontology Matchers (چکیده)
33 - A simple token-based algorithm for the mutual exclusion problem in distributed systems (چکیده)
34 - Efficient Dynamic Programming Algorithm With Prior Knowledge For Protein β-strand Alignment (چکیده)
35 - B-sheet Topology Prediction Using Probability-based Integer Programming (چکیده)
36 - Assignment Look-ahead HEFT for Scheduling Workflows of Communicating Tasks (چکیده)
37 - A Clustering Approach to Schedule Workflows to Run on the Cloud (چکیده)
38 - CCA: a deadline-constrained workflow scheduling algorithm for multicore resources on the cloud (چکیده)
39 - A Dynamic Special-Purpose Scheduler for Scheduling Concurrent Kernels on GPU (چکیده)
40 - A Hybrid Distributed Mutual Exclusion Algorithm (چکیده)
41 - A Load-Balanced Call Admission Controller for IMS Cloud Computing (چکیده)
42 - Modeling and scheduling hybrid workflows of tasks and task interaction graphs on the cloud (چکیده)
43 - A Budget Constrained Scheduling Algorithm for Hybrid Cloud Computing Systems Under Data Privacy (چکیده)
44 - Workflow Scheduling on the Hybrid Cloud to Maintain Data Privacy under Deadline Constraint (چکیده)
45 - Modeling Workflow of Tasks and Task Interaction Graphs to Schedule on the Cloud (چکیده)
46 - BetaProbe: A Probability Based Method for Predicting Beta Sheet Topology Using Integer Programming (چکیده)
47 - A Clustering Approach to Scientific Workflow Scheduling on the Cloud with Deadline and Cost Constraints (چکیده)
48 - A load scheduler for SIP proxy servers: design, implementation and evaluation of a history weighted window approach (چکیده)
49 - Semi-partitioned scheduling for fixed-priority real-time tasks based on intelligent rate monotonic algorithm (چکیده)
50 - Scheduling in Hybrid Cloud to Maintain Data Privacy (چکیده)
51 - DARTS: DynAmic Real-time Task Scheduling (چکیده)
52 - A Novel Deadline-Constrained Scheduling to Preserve Data Privacy in Hybrid Cloud (چکیده)
53 - Adaptive Case-Based Reasoning Using Support Vector Regression (چکیده)
54 - یک موتور همتاسازی جدید برای پایگاه داده فعال (چکیده)
55 - الگوریتم زمانبندی در محاسبات ابری ترکیبی برپایه افزایش محرمانگی داده ها (چکیده)
56 - An evolutionary gait generator with online parameter adjustment for humanoid robots (چکیده)
57 - A Distributed Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
58 - ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی (چکیده)
59 - A Cache-based Method for SPARQL Query Processing (چکیده)
60 - A Distributed Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
61 - A Novel Load Scheduling for Session Initiation Protocol Networks (چکیده)
62 - First-Fit Semi-partitioned Scheduling Based on Rate Monotonic Algorithm (چکیده)
63 - Semantic similarity assessment of words using weighted WordNet (چکیده)
64 - Pre-execution power consumption prediction of computational multithreaded workloads (چکیده)
65 - Learning parameters of fuzzy Bayesian Network based on imprecise observations (چکیده)
66 - Overrun-freeness verification of Rate-Monotonic Least-Splitting Real-Time Scheduler on Multicores (چکیده)
67 - Improving the Scheduler’s Energy Saving Capability by Noting both Job and Resource Characteristics (چکیده)
68 - FSA: A Fast Stepwise Addition Algorithm for Constructing Phylogenetic Trees (چکیده)
69 - Delayed Rate Monotonic Algorithm with First-fit Partitioning (چکیده)
70 - Delayed Rate Monotonic with Semi-partitioned Technique Adapted to Multiprocessors (چکیده)
71 - SS-DRM: Semi-Partitioned Scheduling Based on Delayed Rate Monotonic on Multiprocessor Platforms (چکیده)
72 - Modularization of Graph-Structured Ontology with Semantic Similarity (چکیده)
73 - Effective pruning strategies for branch and bound Bayesian networks (چکیده)
74 - Fuzzy c-means improvement using relaxed constraints support vector machines (چکیده)
75 - Efficient semi-partitioning and rate-monotonic scheduling hard real-time tasks on multi-core systems (چکیده)
76 - Scheduling Hard Real-time Tasks on Multi-core using Intelligent Rate-monotonic (چکیده)
77 - Graph-based Partitioning of Ontology with Semantic Similarity (چکیده)
78 - Adaptive Case-Based Reasoning Using Support Vector Regression (چکیده)
79 - یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشده (چکیده)
80 - محاسبه شباهت واژه ای با بهره گیری از تکنیک های الگوهای نامگذاری در تطابق هستان شناسی ها (چکیده)
81 - Pre-processing ontologies to improve the results of matchers (چکیده)
82 - Adding a Pre processing Phase to ASMOV for Improving the Alignment Result (چکیده)
83 - DemocraticOP: A Democratic way of aggregating Bayesian network parameters (چکیده)
84 - TCP Traffic Classification Using Relaxed constraints support vector machines (چکیده)
85 - Unified Conditional Probability Density Functions for Hybrid Bayesian Networks (چکیده)
86 - An adaptivegrid-based method for clustring multidimentional online data streams (چکیده)
87 - Weighted Semantic Similarity Assessment Using WordNet (چکیده)
88 - Quick-MLCS: A New Algorithm for the Multiple Longest common subsequence problem (چکیده)
89 - استنتاج توزیع شده برروی آنتولوژی ها و قوانین در منطق Order-Sorted (چکیده)
90 - Unified Conditional Probability Density functions for hybrid Bayesian networks (چکیده)
91 - Deadline-constrained workflow scheduling in software as a service Cloud (چکیده)
92 - Deadline-constrained workflow scheduling algorithms for Infrastructure as a Service Clouds (چکیده)
93 - Info-based approach in distributed mutual exclusion algorithms (چکیده)
94 - استنتاج توزیع شده در منطق Order-Sorte بر روی دانش دائمی و غیر دائمی معتبر (چکیده)
95 - Weighted Semantic Similarity Assessment Using WordNet (چکیده)
96 - Cost-Driven Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)
97 - Conceptual Summarization using Ontologies and Nearest Neighborhood Clustering (چکیده)
98 - DESC: Distributed Energy Efficient Scheme to Cluster Wireless Sensor Networks (چکیده)
99 - Using Pattern Detection Techniques and Refactoring to Improve the Performance of ASMOV (چکیده)
100 - اصلاح الگوهای هستی شناسی به منظور بهبود کیفیت نتایج RiMOM (چکیده)
101 - ارائه معیارهایی برای ارزیابی کیفی تشکیل خوشه در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
102 - The Impact of Refactoring Based on Naming Pattern Detection on RiMOM Result (چکیده)
103 - A Local Cluster Head Election Algorithm in wireless sensor networks (چکیده)
104 - A Distributed Token-based Scheme to Allocate critical resources (چکیده)
105 - ارائه یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
106 - A Hybrid Clustering Approach for Prolonging lifetime in wireless sensor networks (چکیده)
107 - استفاده از الگوهای نامگذاری برای محاسبه شباهت لغوی در تطابق هستانشناسی (چکیده)
108 - Fuzzy Discrete Correlation for Document Clustering (چکیده)
109 - A Novel Fuzzy Metric to Evaluate Clusters for Prolonging Lifetime in Wireless Sensor Networks (چکیده)
110 - Relaxed constraints support vector machine (چکیده)
111 - Data Clustering Based on an Efficient Hybrid of K-harmonic Means, PSO and GA (چکیده)
112 - Budget Constrained Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)
113 - A hybrid token-based distributed mutual exclusion algorithm using wraparound two-dimensional array logical topology (چکیده)
114 - فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها (چکیده)
115 - Overlapped Ontology Partitioning Based on Semantic Similarity Measures (چکیده)
116 - Using WordNet to determine semantic similarity of words (چکیده)
117 - Using Pattern Detection Techniques and Refactoring to Improve the Performance of ASMOV (چکیده)
118 - Parallel Algorithms for Automatic Database Normalization (چکیده)
119 - Globally Optimal Structure Learning of Bayesian Networks from Data (چکیده)
120 - Cost-driven Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)
121 - Relaxed constraints support vector machines for noisy data (چکیده)
122 - Shell fitting space for classification (چکیده)
123 - Performance Gain by making two Grid resource reservation simultaneously (چکیده)
124 - Curve fitting space for classification (چکیده)
125 - Communication Protocols for Distributed Reasoning in Expert Systems (چکیده)
126 - Tag Name Structure-based Clustering of XML Documents (چکیده)
127 - کشف قواعد وابستگی بین داده هایی با شباهت مفهومی (چکیده)
128 - Emphatic Constraints Support Vector Machine (چکیده)
129 - Emphatic Constraints Support Vector Machines for Multi-class Classification (چکیده)
130 - Hard Real-Time Multiobjective Scheduling in Heterogeneous Systems Using Genetic AlgorithmHard Real-Time Multiobjective Scheduling in Heterogeneous Systems Using Genetic Algorithm (چکیده)
131 - High Dimensional Problem Optimization Using (چکیده)
132 - RRNA: reliable soft real-time network aware grid scheduling algorithm using round trip time (چکیده)
133 - Improved DAG SVM: A New Method for Multi-Class SVM Classification (چکیده)
134 - Intelligent Arrhythmia Detection using Genetic Algorithm and Emphatic SVM-ESVM (چکیده)
135 - ECG Arrhythmia Classification with Support Vector Machines and Genetic Algorithm (چکیده)
136 - A New Support Vector Data Description with Fuzzy Constraints (چکیده)
137 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
138 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
139 - زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (چکیده)
140 - A Mouth Detection Approach Based on PSO Rule Mining on Color Images (چکیده)
141 - مسیر یابی توزیع شده با استفاده از کلونی مورچه ها در شبکه های رایانه ای (چکیده)
142 - A Novel Approach to Distributed Routing by Super-AntNet (چکیده)
143 - بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET (چکیده)
144 - A Fuzzy-based Multi-criteria Scheduler for Uniform Multiprocessor Real-time Systems (چکیده)
145 - DHA-KD: Dynamic Hierarchical Agent Based Key Distribution in Group (چکیده)
146 - AUTOMATIC DATABASE NORMALIZATION AND PRIMARY KEY GENERATION (چکیده)
147 - An Evolutionary Gait Generator with Online Parameter Adjustment for (چکیده)
148 - Ant Colony Approach to Distributed Routing in Computer Network (چکیده)
149 - Automatic Database Noramlization and primary key generation (چکیده)
150 - Multi - Expert Disease Diagnosis System (چکیده)
151 - Multi-criteria Scheduling of Soft Real-time Tasks on Uniform Multiprocessors Using Fuzzy Inference (چکیده)
152 - Deadline Scheduling with Processor Affinity and Feasibility Check on Uniform Parallel Machines (چکیده)
153 - A Modified Maximum Urgency First Scheduling Algorithm for Real-Time Tasks (چکیده)
154 - A proposed fuzzy rdbms and ITS test results on an osteoporosis patientdatalase (چکیده)
155 - برش بهينه دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات (چکیده)
156 - برش گيوتيني دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات (چکیده)
157 - effeciency improvement of the rate_monotonic scheduling strategy (چکیده)
158 - a modified version of rate_monotonic scheduling algorithm and its efficiency assessment (چکیده)
159 - Ebrahim Bagheri, Mahmoud Naghibzadeh, Mohsen Kahani, A Novel Resource Dissemination and Discovery Model for Pervasive Environments using Mobile Agents. International Conference on High Performance Com (چکیده)
160 - A New Approach to Resource Discovery and Dissemination for Pervasive Computing Environments Based on Mobile Agents (چکیده)
161 - A Fuzzy Algorithm for Real-Time Scheduling of Soft Periodic Tasks (چکیده)
162 - A Fuzzy Algorithm for Scheduling Soft Periodic Tasks in Preemptive Real-Time Systems (چکیده)
163 - Helping ants for adaptive network routing (چکیده)
164 - A New Fuzzy Algorithm for Global Job Scheduling in Multiclusters and Grids (چکیده)
165 - A Novel Resource Advertisement and Discovery Model for Ubiquitous Computing Environments using Mobile Agents (چکیده)
166 - A Novel Resource Dissemination and Discovery Model for Pervasive Environments Using Mobile Agents (چکیده)